Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT PRIVIND REZULTATELE OBȚINUTE LA EVALUAREA FINALĂ,

AN ȘCOLAR 2020-2021
GRUPA MIJLOCIE “Fluturașii”

Evaluarea finală pe care am realizat-o la sfârşitul semestrului al II-lea, la grupa mijlocie s-a
derulat în perioada 14-25.06.2021 şi a vizat verificarea nivelului de cunoştinţe şi deprinderi a celor 25
de copii înscrişi la grupă. Metodele de evaluare, folosite pe domenii experențiale, adevăratele” câmpuri
integrate”, au fost următoarele: observaţia curentă, chestionarea orală (realizată în cadrul
convorbirilor, jocurilor didactice, etc), fişe de evaluare, analiza produselor activităţii.
Evaluarea a avut drept scop evaluarea cunoştinţelor , priceperilor şi abilităţilor dobândite ,
socializarea copiilor în cursul acestui an şcolar . Altfel spus , a fost o evaluare a gradului de dezvoltare
al copiilor în raport cu tematica parcursă.
Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult abordând conţinuturile din perspectiva
indisciplinară , am considerat necesar ca şi evaluarea să se facă abordând conţinutul din acelaşi
perspective .
Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să permită
preşcolarului să se manifeste liber, creativ şi astfel s-au constatat mai uşor cunoştinţele dobândite şi
capacitatea de aplicare a acestora în practică.
Prin evaluarea interdisciplinară , datorită posibilităţiii pe care preşcolarul o are de a se folosi de cât
mai multe domenii , exersându-şi capacităţile de transfer.

ITEMI PENTRU EVALUAREA FINALĂ LA GRUPA MIJLOCIE


DLC
 Să se exprime corect gramatical, fonetic şi lexical;
 Să formuleze propozitii simple şi dezvoltate cu cuvinte şi expresii noi;
 Să recite poezii invătate un timpul anului cu respectarea intonatiei, ritmului şi a pauzei;
 Să redea fragmente din povesti şi să recunoască personaje, redând şi calităti ale acestor
personaje;
 Să dramatizeze un fragment dintr-o poveste la alegere.

 Să sorteze obiectele după un criteriu dat (mărime, culoare);
 Să numere în limitele 1-5 şi să recunoască cifrele;
 Să compare grupele de obiecte prin asociere globală (multe, putine);
 Să identfice pozitiile spatiale indicate;
 Să facă corespondenta între cantitate şi cifra corespunzătoare;
 Să recunoască anotimpurile în funcţie de elementele dat, fenomene specifice;
 Să recunoască obiecte de imbrăcăminte, igienă personală;
 Să recunoască plante şi animale, obiecte de uz casnic.
DOS
 Să cunoască norme elementare de convieţuire în grup «ormule de politete, regulile clasei);
 Să rupă şi să mototolească hârtia;
 Să lipească corect folosind tehnici şi instrumente de lucru adecvate;
 Să cunoască tehnica de inşiruire, tăiat pe linie dreaptă;
 Să realizeze activităţi practic-gospodăreşti (aranjarea mesei pentru musafiri, pregătirea unor
prăjituri şi mâncăruri usoare, curătenia în camera mea etc).
DEC
 Să reproducă individual după model şi liber dând frâu liber imaginaţiei;
 Să interpreteze cântece scurte;
 Să recunoască culorile primare (roşu, galben, albastru) şi culori secundare (portocaliu, alb,
negru, roz, verde, maro etc.);
 Să cunoască şi să utilizeze corect instrumentele de lucru în redarea unei teme.
DPM
 Să execute corect mişcările diferitelor segmente ale corpului;
 Să execute corect deprinderi motrice de baza (mers, alergare, săritură)

Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi comparate totodată cu


cele obţinute la începutul etapei de instruire am tras următoarele concluzii:

I Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului


Referitor la educarea limbajului , copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul vocabularului cât
şi exprimarea. Sunt şi unii copiii care prezintă o exprimare defectuoasă din punct de vedere fonetic şi
gramatical , prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare; atenţia şi memoria voluntară sunt slab
dezvoltate de scurtă durată ; acest lucru ducând la reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie
sau poveste .
Măsuri ameliorative
Copiii care e exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program de
recupertare şi exersare a comunicării orale în activităţile alese de repovestire după imagini pentru
reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în repovestiri .
Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale ,
fiind solicitaţi în rezolvarea unor sarcini mai complicate , cu grad de dificultate mai ridicat.

II Domeniul ştiinţă – Activitate matematică


La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice .
Toţi copiii formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii ; numără corect în limitele 1 – 5 .
Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometricve învăţate şi identifică corect poziţiile spaţiale
ale obiectelor. Cu toate acestea putem spune că am observat şi o durată scurtă de concentrare a atenţiei
la unii copii , folosirea defectuoasă a limbajului matematic.
Măsuri ameliorative
Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria Ştiinţă şi în activităţile recuperatorii .
De asemenea vom încerca să folosim softurile educaţionale matematice pentru a atrage maoi mult copiii
în fixarea cunoştinţelor matematice.

III Domeniul ştiinţă – Cunoaşterea mediului


În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele referitoare la mediul
înconjurător. Ei descriu , enumeră, clasifică elemente componente ale mediului (plante, animale ,
obiecte,....), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele observate ; nu toţi denumesc corect
anotimpurile , nu asociază corect imaginea cu anotimpul cerut ; nu respectă ordinea efectuării
operaţiilor din sarcina didactică.
Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat , cu copiii care au întâmpinat dificultăţi , atât la activităţile comune cât şi la
jocurile desfăşurate la sectorul Ştiinţă . Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze şi
sistematizeze cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la caracteristicile acestora . Se vor organiza vizite
şi excursii , urmărindu-se formarea unor atitudoini ecologice faţă de mediul înconjurător.

IV Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate


Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de comvieţuire în grup , însă , există şi unii copiii
care dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii copii colaborează în grup
pentru realizarea unei sarcini , pe când alţii , preferă lucrul (jocul) individual.
Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii problemă ,
conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament asupra celorlalţi , îşi
adaptează comportamentul la diferite situaţii .
Totuşi , deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt mai rezervaţi , nu au iniţiativă,
dar răspund bine provocărilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de a lua
iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea vom desfăşura majoritatea jocurilor şi activităţilor pe
grupuiri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă.

V Domeniul om şi societate –Activităţi practice


Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice , utilizându-le corect în
cadrul diferitelor tehnici însuşite realizând în general lucrări practice estetice.
Nu toţi copiii finalizează lucrările , nu au formate deprinderile de a asambla întregul din părţile lui
componente ; coordonarea ambelor mâini nu estre perfecţionată.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi , stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor . Vom desfăşura activităţi pentru
a le dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă.

VI Domeniul estetic creativ – Activitaţi artistico – plastice


În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor
de lucru ( creion, pensulă, cretă) ; modelează plastilina realizând forme de dimensiuni şi culori diferite
utilizând tehnici specifice.
Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină , respectarea proporţiilor
; rigiditatea mâinilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru , să respecte proporţiile , să realizeze lucrări
îngrijite , să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai ales să-şi motiveze părerea..

VII Domeniul estetic creativ – Educaţie muzicală


Am constatat că majoritatea copiiilor respectă linia melodică şi textul cântecului , audiază cu
atenţie un fragment dintr-un cântec cunoscut , unii recunoscând cu uşurinţă cântecul şi denumind titlul .
Am observat însă ezitări la marcarea ritmului , nu executa mişcările în concordanţă cu textul, nu
cântă toţi deodată la unison.
Măsuri ameliorative
Vom învăţa şi vom repeta în cadrul activităţilor ( de joc, alese) , unele cântece ritmate la care se
folosesc bătăi din palme, observaţii sonore..

VIII Domeniul psihomotric – Educaţie fizică


În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect deprinderile motrice
învăţate şi reuşesc să le utilizeze corectîn diferite contexte , de asemenea execută mişcări care necesită
orientare spaţială şi temporală. Unii copii întâmpină dificultăţi în perceperea schemei corporale , în
păstrarea rândului , nu execută alergarea cu gura închisă, pe vârfuri , etc..
Măsuri ameliorative
Se va face repetarea asezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi ; exersarea individuală pentru a-
şi însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală; copiii vor fi antrenaţi în activităţi
sportive şi ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile motrice.
Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul
de cunoştinţe , priceperi , deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi deci o evoluţie în
ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a copiilor , astfel încât toţi preşcolarii
grupei pot urma cu succes grupa mijlocie.

Educatoare:

Răduțoiu Gheorghița

Dumitrașcu Mihaela

S-ar putea să vă placă și