Sunteți pe pagina 1din 10

FISA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE

în vederea acordarii calificativului anual pentru cadrele


didactice din învatamântul preuniversitar

Numarul fisei postului: _______________________________________________________________


Numele şi prenumele cadrului didactic: Văduva –Clavac Camelia
Specialitatea: Muzică- Canto claic
Perioada evaluată: an scolar 2020-2021
Calificativul acordat: __________________________________________________________________

Punctaj acordat
Domenii ale Punctaj Evaluare
Criterii de performanta Indicatori de performanta Evaluare
evaluarii maxim Autoevaluare consiliul de
comisie
administratie
1.1.1. Existenta în portofoliul cadrului didactic a 1
programelor şcolare în vigoare, cunoașterea și gestionarea
1
eficiență a conținuturilor disciplinei (corelarea conținuturi-
obiective/competențe) respectiv cu numărul de ore alocate.
1.1. Respectarea programei 1.1.2. Elaborarea documentelor de programare şi planificare 2
scolare, a normelor de a activităţilor didactice (planificari calendaristice si
2
elaborare a documentelor de planurile unitatilor de invatare) la termen în vederea avizării
proiectare, precum si lor în comisiile de resort.
adaptarea acesteia la 1.1.3. Proiectarea unităţilor de învăţare conform 1
1. Proiectarea particularitatile grupei/clasei competenţelor generale şi specifice pe baza evaluărilor
1,5
activitatii iniţiale şi a particularităţilor de vârstă/nevoi ale elevilor
(calitatea conţinuturilor).
1.1.4. Realizarea de PIP-uri pentru elevii cu CES 1
1
1.2.1. Implicarea în elaborarea de programe școlare pentru 0,5
1.2. Implicarea în activitatile disciplinele C.D.Ș. în concordanță cu nevoile elevilor și cu 1
de proiectare a ofertei resursele instituționale
educationale la nivelul
unitatii 1.2.2. Realizarea unor programe/suporturi de curs pentru 0
1
CDȘ
1.3. Folosirea TIC în 1.3.1. Redactarea documentelor de proiectare şi planificare a 1 1
activităţilor didactice în format standard (Word, Excel, etc.)
activitatea de proiectare şi electronic (CD, DVD, etc.)
didactica 1.3.2. Includerea în proiectarea didactică a unor secvențe 1
1
educaționale care presupun utilizarea resurselor TIC
1.4.1. Proiectarea activităților de predare-învățare-evaluare 1
online centrată pe obiective, în concordanță cu planul
managerial al ISJ, MEC și al unității de învățământ, din 1
1.4. Proiectarea activitatilor- perspectiva principiilor didactice și a celor privind învățarea
suport pentru învatarea în online
mediul online si a
1.4.2 Particularizarea proiectării activităților săptămânale la 1
instrumentelor de evaluare
tipul/specificul activității online planificate, la toate 1
aplicabile online, din
disciplinele de studiu și la colectivul elevilor vizați
perspectiva principiilor de
proiectare didactica 1.4.3. Procesul de proiectare este unul deschis, cunoscut 1
tuturor celor implicați: elevi, părinți, cadre didactice, în
1
situații de comunicare specifice, având în vedere o durată
echilibrată a acestora
1.5.1. Proiectarea activităţilor extracurriculare în 1
conformitate cu documentele unităţii - planul managerial al
directorului unităţii şcolare, al consilierului educativ, al 1
1.5. Proiectarea unor
activităţilor metodice (concursuri disciplinare, sesiuni de
activitati extracurriculare
comunicari ştiintifice, excursii, cercuri, auditii....)
corelate cu obiectivele
curriculare, nevoile si 1.5.2. Prezența la activitățile din Săptămâna Școala Altfel 1 1
interesele educabililor, 1.5.3. Elaborarea documentelor de prognoză privind 1
planul managerial al unitatii implicarea şi cuprinderea părinţilor, a autorităţilor locale, a
0,5
agenţilor economici şi alţi factori locali în activităţile
extracurriculare
Total 15 p
2.1. Utilizarea unor strategii 2.1.1. Derularea la clasă a activităților de predare-învățare- 1
2. Realizarea didactice care asigura evaluare conformă cu metodica predării disciplinei,
activitatilor caracterul aplicativ al respectând concordanţa între competenţele specifice - 2
didactice învatarii si formarea obiectivele operaţionale-conţinuturi-activităţi de învăţare-
competentelor specifice metode didactice-mijloace didactice.
2.1.2. Integrarea în procesul de predare-învățare-evaluare a 2 2
strategiilor didactice interactive, centrate pe nevoile de
învățare ale elevilor ţinând cont de instruirea
diferenţiată/elevi cu C.E.S/elevi supradotați/particularităţi de
vârstă
2.1.3. Flexibilitate, adaptabilitate și creativitate în 1
construirea lecțiilor, astfel încât să fie valorificate toate 1
stilurile de învățare existente într-un colectiv de elevi.
2.1.4. Introducerea orelor/momentelor de lectură/activități 1
practice în activitatea cu elevii în vederea asigurării 1
caracterului aplicativ al învățării
2.1.5. Realizarea unor lecţii din perspectiva transdisciplinară 1
și transmiterea accesibilă a informației adaptată la nivelul 1
achizițiilor anterioare
2.2.1.Analizarea situațiilor de învățare și identificarea 1
resurselor materiale precum și utilizarea acestora în procesul
de predare-învățare-evaluare 1
2.2. Utilizarea eficienta a ( manuale școlare, materiale auxiliare,videoproiector,
resurselor materiale din tablete, calculatoare, etc.)
unitatea de învatamânt în 2.2.2 Facilitarea învățării prin alegerea cu discernământ a 1
vederea optimizarii 1
resurselor materiale care să asigure o instruire eficientă
activitatilor didactice,
inclusiv resurse TIC 2.2.3. Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice, 1
1
originale, specifice disciplinei
2.2.4. Realizarea softurilor educaţionale şi utilizarea 1
1
mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs
2.3.1 Colectarea informaţiilor privind situaţia 1
părinţilor/elevilor referitoare la resursele pentru învăţarea 1
online
2.3. Utilizarea de resurse
2.3.2 Stabilirea, împreună cu celelalte cadre didactice şi 1
educationale deschise,
conducerea şcolii,a platformelor a aplicaţiilor şi a resurselor
aplicatii online, crearea si
educaţionale utilizate în activitatea didactică (platforme 1
sustinerea sesiunilor de
educative, platforme de mesagerie, zoom, adservio, meet,
învatare pe platforme
google, whatsapp, messenger, google class etc.
educationale
2.3.3 Selectarea şi utilizarea resurselor didactice de pe 0,5
platforme educaţionale,aplicaţii ,precum şi alt e categorii de 1
mijloace care pot fi utilizate de elevi în procesul de învăţare
2.4.1. Promovarea rezultatelor elevilor în cadrul întâlnirilor 1
cu părinţii, la nivelul unității școlare, în comunitatea locală, 1
2.4. Diseminarea, evaluarea în mass-media, etc.
si valorizarea activitatilor 2.4.2. Colecteză feed-back-ul primit de la elevi şi părinţi cu 0,5
realizate privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor prin 1
aplicarea unor fişe/chestionare
2.4.3. Încheierea de parteneriate cu alte instituții în vederea 1 1
stimulării participării copiilor la activități extracurriculare.
2.5.1. Colectează informaţiile necesare accesului şi
participării elevilor la activităţile didactice,curriculare şi
1 1
extracurriculare desfăşurate în mediul şcolar şi în mediul
online
2.5.2.Informează părinţii elevilor şi elevii cu privire la
modalitatea de organizare şi desfăşurare a activităţilor
2.5. Organizarea si didactice, curriculare şi extracurriculare în mediul şcolar,
desfasurarea activitatilor 1 1
extraşcolar şi în mediul online (platforme e-
didactice, curriculare si learning,tutoriale etc.) şi programul stabilit la nivelul unităţii
extracurriculare în mediul de învăţământ
scolar, extrascolar si în
mediul online 2.5.3. Desfăşoară activitatea clasei şi colaborează cu
celelalte cadre didactice în vederea asigurării continuităţii
1 1
participării elevilor la activităţile didactice şi sunt
responsabile de asigurarea calităţii actului educaţional
2.5.4. Întocmirea documentaţiei specifice organizării şi
desfăşurării unor activităţi extracurriculare (formulare, 1 1
procese verbale, rapoarte, analize etc.)
2.6.1. Realizarea de activități/portofolii de valorificare
2.6. Formarea deprinderilor practică a cunoștințelor și deprinderilor dobândite și
de studiu individual si în utilizarea experiențelor personale și a cunoștințelor 2 2
echipa în vederea anterioare ale elevului în scopul formării deprinderilor de
formarii/dezvoltarii studiu individual și în echipă
competentei de „a învata sa
înveti“ 2.6.2 Realizarea de activități care să dezvolte la elevi o
1 1
atitudine independentă de învățare
2.7.1. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi de voluntariat
2.7. Organizarea si
pe măsura şi interesele elevilor (voluntari pentru
desfasurarea de activitati
mediu,pentru mentorat, pentru oameni şi copii nevoiaşi, 1 1
prin participare la actiuni de
bolnavi, voluntari în
voluntariat
comunitate
Total 25 p
3. Evaluarea 3.1. Asigurarea transparentei 3.1.1. Proiectarea instrumentelor de evaluare (inițială,
rezultatelor criteriilor, a procedurilor de formativă, sumativă) în vederea stabilirii nivelului de
1 1
învatarii evaluare si a rezultatelor pregătire al elevilor conform standardelor naționale în
activitatilor de evaluare vigoare.
3.1.2. Realizarea unei notări ritmice. 1 1
3.1.3. Informarea părinților/a reprezentanților legali în 0,5 0.5
legătură cu criteriile, procedurile de evaluare și rezultatele
evaluărilor
3.1.4. Asigurarea permanent a feed-back-lui prin notare
2 2
ritmică şi aprecieri verbale
3.1.5. Completarea la timp și fără corecturi a cataloagelor. 2 2
3.2.1. Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele
evaluării, conţinuturile evaluării şi standardele de 1 1
performanţă
3.2.2. Utilizarea combinată a itemilor obiectivi,
1 1
semiobiectivi şi subiectivi
3.2. Aplicarea testelor 3.2.3. Prezentarea baremelor de corectare şi notare, elevilor
0,5 0,5
predictive, interpretarea si şi părinţilor
comunicarea rezultatelor 3.2.4. Analiza administrării testului şi întocmirea matricei de
1 1
specificaţie
3.2.5. Consemnarea progresului/regresului şcolar 1 1
3.2.6. Afişarea rezultatelor şi comunicarea individuală a
0,5 0.5
rezultatelor evaluării
3.3.1. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor tradiționale și
alternative de evaluare,şi instrumente de evaluare aplicabile 1 1
3.3. Utilizarea diverselor online pentru înregistrarea progresului elevilor .
instrumente de evaluare, 3.3.2. Folosirea unor fişe de lucru, chestionare, modele de
0,5 0,5
inclusiv a celor online teste naționale teze, portofolii, referate, proiecte
3.3.3. Folosirea unor instrumente care să permită şi o
1 1
evaluare orală/practică
3.4.1. Includerea autoevaluării ca etapă în demesul didactic
0,5 0,5
în proiectarea activităţilor
3.4. Promovarea 3.4.2. Folosirea unor fişe/chestionare de autoevaluare 0,5 0,5
autoevaluarii si interevaluarii
3.4.3. Realizarea interevaluării la nivelul clasei/grupelor de
0,5 0,5
lucru
3.5.1. Aplicarea de chestionare părinţilor/elevilor 0,5 0,5
3.5.2. Implicarea beneficiarilor educaţionali în alegerea
3.5. Evaluarea satisfactiei 0,5 0,5
ofertei educaţionale ce urmează a fi parcursă
beneficiarilor educationali
3.5.3. Întâlniri periodice cu părinţii şi reprezentanţi ai
0,5 0,5
administraţiei locale şi a mediului socio-economic
3.6. Coordonarea elaborarii 3.6.1. Prezentarea conţinutului unui portofoliu educaţional 0,5 0,5
portofoliului educational ca model, realizat conform metodologiei
3.6.2. Întocmirea criteriilor de evaluare a portofoliilor
0,5 0,5
element central al evaluarii educaţionale
rezultatelor învatarii 3.6.3. Monitorizarea şi intervenţia pentru realizarea
0,5 0,5
corespunzătoare a portofoliilor
3.7.1..Elaborarea instrumentelor de evaluare aplicabile
0,5 0,5
3.7. Realizarea şi aplicarea online, pentru înregistrarea progresului elevilor.
unor instrumente de evaluare 3.7.2.Oferirea feedbackului constructiv permanent fiecărui
0,5 0,5
a activităţii online, elev, în urma participării la activităţile desfăşurate
valorizarea rezultatelor 3.7.3 Aplicarea unor mecanisme de colectare a feedbakului
evaluării şi oferirea de de la elevi şi păriţi,în scopul luării măsurilor care să conducă
feedback fiecărui elev 0,5 0,5
la îmbunătăţirea accesului , participării şi a calităţii
activităţii
Total 20 p 20
4.1.1. Prezentarea şi afişarea normelor care trebuie
4.1. Stabilirea unui cadru respectate în timpul orelor de curs, conform ROFUIP şi 1 1
adecvat (reguli de conduita, ROI, Statutul elevului
atitudini, ambient) pentru 4.1.2 Organizarea colectivelor/claselor de elevi /a grupelor
desfasurarea activitatilor în și a mediului de învățare prin respectarea normelor în 1 1
conformitate cu vigoare în vederea asigurării unui cadru adecvat
particularitatile clasei de 4.1.3. Realizarea de activităţi specifice care să conducă la
elevi cunoaşterea legilor ţării, a normelor de conduită, circulaţie, 1 1
etc.
4.2.1. Verificarea frecvenței elevilor la ora de curs și notarea
1,5 1
tuturor absențelor în catalog.
4. Managementul
4.2.2 Gestionarea corespunzătoare a măsurilor de protejare
clasei de elevi 4.2. Monitorizarea
împotriva oricăror forme de violență, inclusiv violență
comportamentului elevilor şi
sexuală, vătămare sau abuz fizic sau mintal, de rele 2 2
gestionarea situaţiei
tratamente sau de exploatare, de abandon
conflictuale
sau neglijență.
4.2.3. Proiectarea unei strategii de gestionare a situaţiilor
coflictuale 0,5 0,5

4.3.1. Utilizarea unor strategii de cunoaştere, consiliere şi


1 1
4.3. Cunoasterea, consilierea tratare diferenţiată a elevilor.
si tratarea diferențiată a 4.3.2. Consilierea permanentă a elevilor prin forme şi
1 1
elevilor mijloace variate
4.3.3. Tratarea diferențiată a elevilor 1 1
4.4.1Popularizarea exemplelor de bună practică ale elevilor
4.4. Motivarea elevilor prin în contexte specifice în scopul motivării acestora. 1 1
valorizarea exemplelor de
buna practica 4.4.2. Responsabilizarea elevilor
1 1
Total 12 p 11
5.1.1. Parcurgerea unor programe de formare – definitivat,
5. Managementul 5.1. Participarea la grade didactice, master, doctorat, cursuri de formare 0,5 0,5
carierei si al programele de formare profesională continuă.
dezvoltarii continua/perfectionare si
5.1.2 Diseminarea în rândul colegilor a informaţiilor de
personale valorificarea competentelor 0,5 0,5
înscriere la unele cursuri de formare continuă
stiintifice, didactice si
metodice dobândite 5.1.3. Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în reviste
0,5 0,5
de specialitate/lucrări de specialitate
5.2. Implicarea în
organizarea activitatilor 5.2.2. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice la nivelul 1 1
metodice la nivelul unităţii şcolare
comisiei/catedrei/responsabil 5.2.3. Participarea la activităţi metodice organizate la nivel
ului 0,5 0
de ISJ şi CCD
5.3.1. Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului
profesional şi a dosarului personal, conform cerințelor 0,5 0,5
5.3. Realizarea/Actualizarea CEAC
portofoliului profesional si a
dosarului personal 5.3.2. Calitatea şi relevanţa documentelor cuprinse în
portofoliul profesional şi în dosarul personal conform 0,5 0,5
normelor în vigoare
5.4. Dezvoltarea capacitatii 5.4.1 Comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice,
0,5 0,5
de comunicare si relationare responsabilii comisiilor şi conducerea şcolii.
în interiorul si în afara 5.4.2 Realizarea integrală a atribuţiilor, la timp.
unitatii (cu elevii, personalul 1 1
scolii, echipa manageriala si 5.4.3 Respectarea regulamentului intern şi normelor de
cu beneficiarii din cadrul 0,5 0,5
organizare şi funcţionare a instituţiei şcolare.
comunitatii - familiile
5.4.4. Participarea și implicarea în procesul decizional în
elevilor)
cadrul instituției și implementarea proiectului instituțional 1,5
1
( prezența la ședințele CP/CA;disponibilitate la cerinţele
şcolii).
5.4.5. Colaborare strânsă cu elevii/părinţii în realizarea 0,5 0,5
corespunzătoare a demersului didactic şi activităţilor
extracurriculare.
Total 8p 7
6.1.1. Încheierea unor parteneriate cu instituții publice și
1 1
private.
6. Contributia la 6.1. Dezvoltarea de 6.1.2. Redactarea unor proiecte educaţionale
dezvoltarea parteneriate si proiecte 1 1
institutionala si la educationale în vederea
promovarea dezvoltarii institutionale 6.1.3. Implicarea în parteneriate şi proiecte educaţionale în
imaginii unitatii vederea dezvoltării instituţionale, prin activități de 2 2
scolare coordonare sau membru în echipa de proiect.
6.2. Promovarea ofertei 6.2.1. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul instituţiei/
0,5 0,5
educationale în comunitatea locală
6.3. Promovarea imaginii 6.3.1. Participarea şi obţinerea de rezultate la concursurile
1 1
unitatii de învatamânt în şcolare/olimpiade/evaluare naţională
comunitate prin participarea 6.3.2. Participarea la concursuri/competiţii
si rezultatele elevilor la 1 1
locale/judeţene/naţionale extrascolare
olimpiade, concursuri, 6.3.3. Participarea la simpozioane, sesiuni de
competitii, activitati 1 1
comunicări în unitatea şcolară şi în afara ei
extracurriculare si
6.3.4. Popularizarea activităţilor extracurriculare şi
extrascolare realizate în
extraşcolare prin mijloace mass-media, site sau alte mijloace 0,5 0,5
mediul scolar, extrascolar si
în mediul online
6.4.1. Organizarea/participarea la programe/activităţi în
domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică,
6.4. Realizarea/Participarea cuprinderea şi dezbaterea temelor specifice în orele de 0,5 0,5
la programe/activitati de consiliere
prevenire si combatere a
6.4.2. Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a
violentei si bullyingului în
violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor 1 1
mediul scolar si/sau în
deviante, a delicvenţei juvenile, etc.
mediul online
6.4.3. Implicarea în acţiuni realizate în colaborare cu poliţia,
1 1
ONG- uri, etc.
6.5. Respectarea normelor, a 6.5.1. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de respectare a
procedurilor de sanatate si normelor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi SU 1 1
securitate a muncii, de prevăzute de legislaţia în vigoare
prevenire si stingere a 6.5.2. Implicarea în acţiuni comune cu instituţiile abilitate
incendiilor si de situatii de 1 1
urgenta pentru toate tipurile 6.5.3. Diseminarea normelor şi procedurilor elevilor şi 0,5 0,5
de activitati desfasurate în întocmirea documentaţiei specifice.
cadrul unitatii de învatamânt,
precum si a sarcinilor
suplimentare
6.6.1. Diponibilitate şi promtitudine în realizarea sarcinilor
6.6. Implicarea activa în cerute de ISJ, conducerea şcolii, responsabili ai comisiilor, 1 1
crearea unei culturi a calitatii responsabil CEAC,etc.
la nivelul organizatiei 6.6.2. Autoperfecţionarea şi implicarea activă în realizarea
0,5 0,5
tuturor sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar
6.7. Promovarea de activitati
6.7.1 Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi didactice de
de învatare interactive prin
învăţare interactive prin folosirea unor instrumente realizate
utilizarea unor instrumente 0,5 0,5
cu ajutorul tehnologiei
realizate cu ajutorul
tehnologiei
Total 15 p 15
7.1. Manifestarea atitudinii 7.1.1. Respectarea Codului de etica profesionala la nivelul
morale si civice (limbaj, scolii prin menținerea unui grad înalt de profesionalism în
1 1
tinuta, respect, exercitarea atribuțiilor și funcțiilor personalului didactic şi
comportament) ameliorarea calitativă a relațiilor dintre actorii educaționali;
7.1.2. Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea
relațiilor interumane, eliminarea limbajului vulgar, a 1 1
7. Conduita calomniei și denigrării altora.
profesionala 7.2.1. Profesionalism, stăpânirea domeniului în care își
7.2. Respectarea si desfășoară activitatea, munca tenace, perseverență și
1.5 1,5
promovarea deontologiei implicare direct în activitățile pe care le are în atribuțiile de
didactice (normelor serviciu.
deontologice) 7.2.2. Respectarea relațiilor ierarhice, conform
1,5 1,5
Organigramei instituției de învățământ .
Total 5p 5
TOTAL 100 p 94

Grila punctaj pentru acordarea calificativelor anuale:

- 100 – 85 puncte, calificativul FOARTE BINE


- 84.99 – 71 puncte, calificativul BINE
- 70.99 – 61 puncte, calificativul SATISFĂCĂTOR
- Sub 60,99 puncte, calificativul NESATISFĂCĂTOR
Data: _____________________________ CADRU DIDACTIC EVALUAT VĂDUVA CLAVAC CAMELIA

DIRECTOR _______________________

MEMBRI C.A.:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

LIDER SINDICAL: ________________________________

S-ar putea să vă placă și