Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul…………………………………..,............domiciliat în.........................................
str…………………………nr……, bl…….., sc…….., et……., ap……..,Sector ……….,
Bucureşti, C.N.P………………………, vă rog să aprobaţi includerea copilului
meu……………………….., născut la data de………………, în programul Creşei
………………….
Ma angajez să respect următoarele obligaţii:
- să achit contribuţia lunară de hrană până la sfârşitul fiecărei luni, pentru luna
următoare;
- să anunț conducerea creşei cu privire la motivul neprezentării copilului la creșă pentru
o perioada de o luna, în caz contrar copilul va fi considerat retras;
- în termen de 30 de zile de la înscrierea copilului în programul creșei, să prezint
adeverințele de salariat ;
- să respect Regulamentul de Ordine Interioară al Creșei.
Vă mulţumesc,

Semnătura,

……………………….
Tel:

Data
……………..

Pagina 1 din 1

S-ar putea să vă placă și