Sunteți pe pagina 1din 5

Cuprins

11. 1 Raportul de audit ............................................................................................... 2


11.2. Opinia de audit .................................................................................................. 3
12.3 Situatii care conduc la formularea altei opinii .......................................................... 4
Bibliografie ................................................................................................................ 5

1
Cap 12. Raportul de audit si opinia de audit

11. 1 Raportul de audit


Raportul de audit are triplu rol:

• Instrument de comunicare cu utilizatorii situatiilor financiare;


• Instrument de confirmare a increderii utilizatorilor in situatiile financiare;
• Instrument de identificare a responsabilitatilor (atat ale auditorilor, cat si cele ale
conducerii)

Elementele raportului de audit

1) Titlul: raportul de audit trebuie sa aiba un titlu care sa indice ca este raportul unui
auditor independent

2) Destinatarul: raportul de audit este adresat, de regula, Adunarii Generale ale


Asociatilor/Actionarilor si/sau Consiliului de Administratie

3) Paragraful introductiv: cuprinde informatii despre entitatea auditata, prezentarea


situatiilor financiare auditate, perioada de acoperire a situatiilor financiare auditate
precum si un rezumat al politicilor contabile

4) Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare


• Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu cadrul legal de raportare;
• Elaborarea si implementarea sistemelor de control intern;
• Aplicarea politicilor contabile adecvate;
• Estimari contabile adecvate

5) Responsabilitatea auditorului
• Exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare;
• Desfasurarea misiunii de audit conform standardelor internationale de audit (ISA);
• Conformarea la cerintele de etica

6) Opinia auditorului trebuie sa precizeze daca situatiile financiare sunt intocmite, din
toate punctele de vedere seminificative, in conformitate cu carul general de raportare
financiara.

7) Alte responsabilitati de raportare se refera la responsabilitati aditionale cum ar fi


aspecte suplimentare agreate in contractul de audit.

8) Semnatura auditorului trebuie sa contina numele societatii de audit si/sau numele


personal al auditorului

9) Data raportului de audit cuprinde data de la sfarsitul lucrarilor de audit si trebuie sa


fie aceeasi cu data de aprobare a situatiilor financiare

2
10) Adresa auditorului cuprinde locatia in care auditorul isi desfasoara activitatea

11.2. Opinia de audit


Un audit începe cu prezumția că situațiile financiare sunt corecte și prezintă o imagine fidelă,
iar confirmarea sau infirmarea acesteia se face numai pe baza probelor colectate.

Exista 4 tipuri de opinii de audit:

a) Opinie fara rezerve (nemodificata)


b) Opinie cu rezerve (modificata)
c) Opinie contrara (adversa)
d) Imposibilitatea exprimarii unei opinii

a) Opinie fara rezerve (nemodificata) indica faptul ca:


✓ Toate tranzactiile sunt reflectate in situatiile financiare;
✓ Au fost acumulate suficiente probe de audit in vederea exprimatii unei opinii de audit;
✓ Au fost respectate standardele cu caracter general;
✓ Situatiile financiare au fost intocmite respectand principiile contabile general
accepatate

Raportul de audit trebuie sa prezinte o opinie fara rezerve atunci cand concluzia auditorului
este ca situatiile financiare prezinta o imagine fidela in conformitate cu cadrul general de
raportare financiara.

b) Opinia cu rezerve (modificata) se emite atunci cand probele de audit colectate sunt
suficiente și adecvate, iar denaturarile individuale sau cumulate sunt semnificative,
dar nu cu efecte generalizate asupra situatiilor financiare ca intreg. Rezervele se
prezinta inaintea paragrafului opiniei.

c) Opinie contrara (adversa) este exprimata atunci cand situatiile financiare sunt puternic
eronate si nu reflecta o imagine reala si fidela a pozitiei si a performantei financiare a
entitatii.

d) Imposibilitatea exprimarii unei opinii se declara in cazul in care auditorii nu sunt in


masura sa formuleze o opinie, intrucât nu au reusit sa obtina probe de audit suficiente
si adecvate care să o sustina.

3
12.3 Situatii care conduc la formularea altei opinii

➢ Dezacorduri cu conducerea privind principii si metode contabile

Auditorul poate sa constate o iregularitate contabila pe care conducerea refuza sa o corecteze.

Exemple de astfel de situatii:

o Provizione insuficiente;
o Stocuri supraevaluate/subevaluate (nerespectarea principiului prudentei);
o Nerespectarea principiului independentei exercitiului;
o Neluarea in considerare a evenimentelor ulterioare;
o Erori de clasare privind clientii incerti

➢ Limitarea intinderii lucrarilor

Aceste limite pot fi impuse de imprejurari (ex: contractul este semnat dupa inchiderea
exercitiului financiar, ceea ce duce la situatia in care auditorul nu poate participa la
inventariere) sau impuse de conducerea entitatii (ex: refuzul confirmarii soldurilor)

➢ Incertitudini asupra estimarilor contabile (sume nesigure, probabilitatea de


realizare nesigura in cazul provizionelor/ajustarilor de depreciere)

➢ Continuitatea activitatii: auditorul trebuie sa verifice daca situatiile financiare au


fost intocmite in conformitate cu principiul continuitatii activitatii si sa aprecieze
consecintele.

In cazul in care auditorul se afla in situatia de a emite o alta opinie decat cea fara rezerve,
acesta trebuie sa prezinte in raport natura dezacordului, elementele si valoarea care stau la
baza precum si influenta asupra rezultatului.

4
Bibliografie

Cărți

1. Bunget, O., Dumitrescu, A., Dumitrescu, D., Marcu, N., Mihăilescu, I., Popa, I., Şpan, G.,
(Ed. Mirton) (2011). Standarde Generale de audit. Timişoara.
2. Toma, M. (2012). Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi;

3. ACCA, Paper F8 (Audit and assurance);

Legistlație

1. ***, LEGEA Nr. 162/2017 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor
financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor
acte normative
2. ***, International standard on auditing 701 communicating key audit matters in the
independent auditor’s report

3. ***, ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile
financiare anuale consolidate.

S-ar putea să vă placă și