Sunteți pe pagina 1din 5

Stimate colege/ Stimaţi colegi,

Vă invităm să participati la activitățile Proiectului Județean „Primăvara- fantezie și culoare’’,


de la Scoala Gimnazială ,, Teofil Vâlcu’’ Hănești, județul Botoșani, ediţia I, concurs aprobat de ISJ
Botoșani conform Calendarului competițiilor școlare județene și al activităților educative județene, nr
15088/08.12.2021, la poziția 25, domeniul cultural artistic.

FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!

Concursul se adresează elevilor din învățămantul primar.

Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs cel mult 3 elevi la fiecare secțiune.

Participanţii vor expedia până la data de 25 martie 2022 creaţiile elevilor, acordul de parteneriat
semnat şi ştampilat de directorul unităţii, fișa de înscriere și un plic timbrat, autoadresat( pentru
expedierea diplomelor).

Lucrările vor fi trimise prin poștă la adresa Hrițac Rodica, Școala Gimnazială ,,Teofil Vâlcu’’
Hănești, județul Botoșani, cod 717195, cu menţiunea: pentru Concursul Judeţean „Primăvara-
fantezie și culoare’’.

Se vor acorda premiile I, II, III și menţiuni pentru fiecare nivel de clasă precum şi pentru fiecare
secţiune. Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanţi.

Cadrelor didactice participante li se vor acorda adeverințe de coordonator.

Lucrările artistico-plastice și practice realizate trebuie să respecte tema concursului. Se va avea în


vedere cerințe care să permită valorificarea creatoare a cunoștințelor și abilităților artistico-plastice,
practice dobândite de copii, precum și a capacităților de analiză, sinteză, evaluare, soluționare și
utilizare a cunoștințelor dobândite. De asemenea se va pune în valoare spiritul de inovație și de creație
al participanților.
Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim trei copii pe secțiune. Cadrele didactice vor
asigura copiilor participanți materialele de lucru. Lucrările vor fi etichetate astfel : numele și
prenumele preșcolarului/elevului, numele cadrului didactic îndrumător, grupa nivelul/clasa, unitatea de
învățământ.
*Sectiunea Colaj- Colajele vor fi realizate în tehnică la alegere, vor respecta tema propusă,vor
fi în format A4, pot fi utilizate materiale din natură, hârtie creponată, carton, materiale textile etc.;
* Sectiunea Pictură- Lucrările vor fi realizate în tehnică la alegere, fără suport, vor respecta
tema propusă, vor fi în format A4, pot fi utilizate materiale diverse.
*Secțiunea Felicitări - Lucrările vor fi realizate în tehnică la alegere, vor respecta tema propusă,
vor fi în format A5, pot fi utilizate materiale diverse.
REZULTATE SCONTATE:

Calitative:
- dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadrele didactice şi
colectivele de copii pe care îi îndrumă;
-realizarea unor expoziţii;
-implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activităţile desfăşurate în cadrul
proiectului;
-stimularea potenţialului artistic al copiilor;

Cantitative:
- antrenarea unui număr cât mai mare de cadre didactice şi copii în activităţile desfăşurate în
cadrul proiectului.

EVALUARE:
Evaluarea cantitativă: respectarea termenelor planificate pentru realizarea activităților, numărul
de participanți în raport cu estimarea inițială, rezultate obținute, cantitatea de participanţi, etc.
Evaluarea calitativă: măsurarea gradului de realizare a scopului și obiectivelor activităților (pe
parcurs) și a proiectului (la finalul acestuia), măsurarea impactului, evaluarea calității educative
(informații cu elemente de noutate sau de abordare interdisciplinară, evaluarea calității acțiunii (nivelul
de înțelegere și implicare, etc. ).
Evaluarea se va efectua punctual pe parcurs și sumativ la finalizarea proiectului.

Strategii de evaluare:
Lucrările vor fi evaluate ţinându-se seama de următoarele criterii:
PROBA ITEMI PUNCTAJ

Activitatea 1. Respectarea temei de concurs; 3p


2. Originalitate și creativitate în selectarea și 3p
combinarea diferitelor materiale și tehnici;
3. Acuratețea;
4. Din oficiu. 3p
1p

TOTAL 10p
Activitatea de evaluare va fi organizată la Școala Gimnazială ,,Teofil Vâlcu’’ Hănești, în data de
6 mai 2022. Numărul de premii și mențiuni nu va depăși 15% din numărul de concurenți.

Plicurile cu diplome vor fi expediate participantilor până la sfârșitul anului școlar.

DATE DE CONTACT COORDONATORI:

- prof. înv. primar Vieriu Marinela – m_vieriu@yahoo.com - 0787280383

-prof. înv. primar Hrițac Rodica - rodicahritac@yahoo.com - 0787611199

- prof. înv. primar Teodorescu Viorica -teodorescu.viorica@yahoo.com- 0757352278

Vă aşteptăm cu mult interes!


Ataşez fișa de înscriere și acordul de parteneriat.
ANEXA 1

CONCURS JUDEŢEAN

“ Primăvara – fantezie și culoare ”

- ediţia I -
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Unitatea de învăţământ:……………………………………………………......................................
Localitatea:……………...........................
Judeţul: …………………….....…………
Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător:………………………………...........................
Adresa la care doriţi să primiţi diplomele:………………………………….....................................
.........................................................................................................................................
Adresa de e-mail / Nr. tel. ...............................................................................................

A. Secţiunea I – colaj

Nr. NUMELE ŞI PRENUMELE CLASA TITLUL LUCRĂRII


crt.

B. Secţiunea II – pictură

Nr. NUMELE ŞI PRENUMELE CLASA TITLUL LUCRĂRII


crt.

C. Secțiunea III- felicitări

Nr. NUMELE ŞI PRENUMELE CLASA TITLUL LUCRĂRII


crt.
Școala Gimnazială ,,Teofil Valcu’’ Școala
Localitatea Hănești Nr
Județul Botoșani
Nr.

Protocol de colaborare
încheiat la data de:____________________________
între partenerii :

• Școala Gimnazială ,,Teofil Vâlcu” cu sediul în localitatea Hănești, județul Botoșani, tel.
0231549052, e-mail scoala_hanesti@yahoo.com, web www.scoalahanesti.ro , instituţie reprezentată de
director, prof. Vieriu Marinela şi coordonatorii de proiect prof. înv. primar Hrițac Rodica și Teodorescu
Viorica
și
• Școala ................................................................................................................
cu sediul în......................, str................... nr........, tel./fax..............., reprezentată de director ,
prof . .............................................
Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie stabilirea rolului şi responsabilităţilor
partenerilor în cadrul Proiectului educațional, cu titlul ,,Primăvara- fantezie și culoare”.
Articolul 1
A. Rolul si responsabilităţile Școlii Gimnaziale ,,Teofil Vâlcu” Hănești:
1. să asigure promovarea concursului și a parteneriatului;
2. să asigure coordonarea și monitorizarea întregului proiect;
3. să asigure jurizarea lucrărilor;
4. să acorde tuturor participanților diplomele și premiile obținute, adeverințele de participare ale cadrelor
didactice;
5. să mediatizeze rezultatele concursului.
B.Rolul si responsabilităţile Școlii ____________________________________
1. să înscrie elevii în concurs;
2. să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
3. să expedieze lucrările către școala coordonatoare;
4. să distribuie participanților diplomele, adeverințele și premiile obținute
Articolul 2 Durata parteneriatului
Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului (1 noiembrie 2021 – 10
iunie 2022)
Articolul 3
Dispoziţii finale
Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi.
Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Școala Gimnazială,,Teofil Valcu ” Hănești .................................................


Director, Director,
Prof. Vieriu Marinela Prof.

S-ar putea să vă placă și