Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Agricol“Traian Savulescu” - Tg Mures


CLASA:a IX-a Tehnician In Activitati Economice
MODULUL:Bazele Contabilitatii
TEMA:Obiectul si Metoda Contabilitatii
SUBIECTUL: Structuri Patrimoniale de Pasiv
TIPUL LECTEI: comunicarea de noi cunoştinţe
TIMP:50 de minute
ARIA CURRICULARA: Tehnologii
LOC DE DESFASURARE:Online-conform HG nr.5/3.02.2021 a C.N.S.U. si a adresei D.S.P. Mures,inregistrata la ISJ
MURES cu nr.820/4.02.2021.

COMPETENTE GENERALE:
Cg.1:Dezvoltarea capacitatii de a asimila si consolida notiuni cu privire la –Structurile Patrimoniale de Pasiv-
Cg.2:Dezvoltarea Capacitatii de organizare a muncii in echipa
Cg.3:Dezvoltarea capacitatilor de selectare si folosirea a informatiilor

COMPETENTE SPECIFICE:
Cs.1:Definirea pasivului patrimonial respective a surselor de finantarea a pasivului
Cs.2:Identificarea elementelor c are alcatuiesc structura pasivului patrimonial
Cs3:Descrierea capitalului propriu si enumerarea componentei acestuia
Cs.4: Determinarea capitalului propriu

OBIECTIVE
O1:să încadreze în categoria corespunzătoare fiecare element patrimonial de pasiv;
O2:să definească fiecare element patrimonial de pasiv;
O3:să recunoască elementele de pasiv.
 STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, expunerea,metoda Philips 6-6,problematizarea
 Mijloace de învăţământ:Platforma Google Classroom, Google Atttendance ,caietul de elev, material PPT,blog youtube
despre Contabilitate.
 Forme de organizare: frontal, individual.
 Bibliografie: Tănţică Petre, Gabriela Simionescu, Gabriela Iordache, Tatiana Stănescu – manual pentru clasa a IX-a - Comerţ
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Strategia didactică Evaluare
Momentele Timp Activitate Profesor Activitate Elev Metode şi Mijloace de Forme de
lecţiei procedee invaţamant organizare

1.Momentul Pentru organizarea în Raspund la prezenta


organizatoric 3’ bune condiţii a Conversaţia Google Frontal
desfăşurării orei, se iau Attendance
în vedere următoarele
aspecte:
 efectuează
prezenţa

2.Reactualizarea 3’ Adreseaza intrebari din Raspund la Conversatia Caietele Frontala/


cunostiintelor lectia de precedent intrebarile adresate euristica Individuala
“’Structuri de Activ
Patrimonial”

3. Prezentarea Se anunţa titlul lecţie Elevii isi noteaza


scopului lecţiei şi 2’ noi şi anume -Structuri in caiete titlul Conversaţia Caietele Frontal
a obiectivelor patrimoniale de pasiv- lectiei noi.
Se anunţă obiectivele Individual
urmărite

4.Desfasurarea 10’ Profesorul prezinta


lectiei materialul ppt-Structuri Elevii urmaresc prezentarea “Philips 6-6” *PPT-Structuri
profesorului,sunt atenti la Conversatia patrimoniale de Frontal
patrimoniale de Pasiv-
explicatii si indicatiile Expunerea Pasiv Individual
Si posteaza pe Google primite. Explicatia *Fisa de
Classroom-la materiale Acceseaza sectiunea documentare
o Fisa de Documentare materiale al G.Classroom-
subiectului:Bazele Materiale
despre tema aflata in
Contabilitatii din *Caietele Elevilor
discutie. G.Classroom si isi
descaraca fisa de
documentare pt transcriere
in caiete sau print.

5..Dirijarea 15’ Profesorul aplica Elevii se organizeaza in


invatarii metoda “Philips 6-6” grupe si subgrupe Conversaţia
G.Classroom- Frontal
astfel organizeaza clasa conform indicatiilor. Dezbaterea
Tema:Timp 10‘
in 2 grupe-fiecare Problematizarea
Dezbat informatiile Pe subgrupe si
grupa,avand 2 necunoscute Fisa de lucru grupe
subgrupe.
Fiecare grupa primeste Problematizeaza pe
o fisa de lucru. baza fisei de lucru
Prezinta modalitatea de primite
desfasurarea a
activitatii.
Prezentarea
5.Captarea conţinutului ştiinţific Urmaresc materialul Conversaţia
atentiei într-o manieră Youtube-blog Frontal
accesibilă elevilor – despre
Explicaţia
urmarirea unui material Contabilitate pe
youtube despre Pasivul tema –Pasivul
Expunerea
Patrimonial Patrimonial.
Obs.
6.Asigurarea Asigurăm feedback- Fiecare grupa isi Explicaţia Fise de lucru
feedback-ului 5’ ul prin prezentarea prezinta solutiile Frontal Sistematica
solutiilor la fisele de Si confrunta Conversaţia Pe grupe
lucru,solutiile fiind rapunsurile cu cele
prezentate de catre ale grupei adverse. Dezbaterea
lideri grupelor. Isi noteaza in caiete
solutiile corecte.

Discuţii pe baza Adreseaza intrebari despre Conversaţia Frontal


7.Concluzii si fisei de lucru structura Pasivului Caietul de elev Individual
aprecieri Dezbaterea
SCENARIUL DIDACTIC

 Profesorul debuteaza la aceasta lectie prin realizarea prezentei respectiv adresarea de


intrebari din lectia de recapitulare “Structuri de Activ Patrimonial”.

 Lectia de zi este descisa prin anuntarea titlului si urmarirea unui material PPT despre
Pasivul Patrimonial,in care profesorul expune si explica elevilor notiunile importante si
structura Pasivului.

 Pentru a facilita asimilarea informatiilor ,profesorul posteaza pe G.Classroom la sectiunea


materiale-Fisa De Documentare- aferenta lectiei predate in care sunt sintetizate
informatiile despre Pasivul Patrimonial,rugand fiecare elev sa acceseze sectiunea
materiale pentru asi descarca Fisa de Documentare,avand indicatii de a printa sau
transcrie continutul fisei.

 Pentru a se realize Dirijarea invatarii,profesorul aplica la clasa metoda “Philips 6-6”-


astfel clasa este organizata in 2 grupe fiecare grupa avand cate 2 subrupe.Atat grupele cat
si subgrupele au proprii lideri.Grupele si subgrupele primesc Fise de Lucru,fiecare grupa
isi ghideaza subgrupele in vederea gasirii solutiei optime la problemele trasate.La final
lideri subrupelor,prezinta liderului de grup solutia gasita,urmand a se confrunta solutiile
grupelor pentru a alege solutia grupului.Astfel din cele 4 solutii ale subgrupelor se vor
forma 2 solutii ,cate una pentru fiecare grup.

 Captarea atentie este realizata prin vizionarea unui material youtube –abordarea unui
bloger-pe teme de contabilitate-Pasivul Patrimonial.

 Asigurarea feedback-ului este realizata prin prezenaterea solutiilor la fisele de lucru de


catre liderii grupelor.Se dezbat si se analizeaza solutiile propuse,astfel incat la
raspunsurile gresite,elevii sa isi consemneze in caiete raspunsul corect.

 Concluziile constau in dezbatrea exercitiilor .


FISA DE DOCUMENTARE

Structuri Patrimoniale De Pasiv


Pasivul patrimoniului arată modul de finanţare a mijloacelor economice şi gradul de
exigibilitate a surselor de finanţare
Exigibilitatea surselor de finanţare reprezintă termenul lor de decontare (scadenţă).
Normele contabile româneşti prevăd următoarele structuri de pasiv:
I. Capital şi rezerve( capital propriu)
II. Provizioane
III. Datorii (capital străin)
IV.Venituri în avans
I. Capitalul şi rezervele

Capitalul permanent= Capital propriu + Provizioane + Datorii pe termen lung

Structurile capitalului propriu sunt:


 capitalul social;
 primele legate de capital;
 rezervele din reevaluare;
 rezervele;
 rezultatul reportat;
 rezultatul exerciţiului.
Capitalul social este format din aportul în natură şi/sau bani al proprietarilor şi se
diferenţiază în:
- capital subscris nevărsat (capitalul pe care proprietarii au promis să-l aducă la
înfiinţarea societăţii;
- capital subscris vărsat (capitalul depus efectiv de către proprietari la dispoziţia
societăţii).
Primele legate de capital sunt surse datorate creşterii capitalului prin emisiunea de noi
acţiuni, prin fuziune sau prin aporturi în natură. Se constituie ca diferenţă dintre preţul de
emisiune (de fuziune sau de aport) al acţiunilor/ părţilor sociale noi şi valoarea nominală a
acţiunilor/părţilor sociale.
Rezevele din reevaluare sunt plusuri de valoare obţinute în urma reevaluării activelor
imobilizate. Ele apar ca diferenţă dintre valoarea obţinută la reevaluare şi valoarea de
înregistrare în contabilitate a elemntelor de activ.
Rezervele sunt surse constituite prin autofinanţare, anual din profitul întreprinderii, în
scopul consevării capitalului în anii în care exerciţiul financiar se încheie cu pierdere.
Rezultatul reportat, respectiv profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită din
exerciţiul anterior şi a cărei afectare financiară a fost amânată de adunarea generală a
acţionarilor.
Rezultatul exerciţiului respectiv profitul sau pierderea ce trebuie acoperită.
Capital = capital + prime + rezerve + rezerve+/- rezultatul +/- rezultatul
propriu social de capital din reevaluare reportat exerciţiului
II. Provizioane
Caracteristici:
- reprezintă pasive cu exigibilitate sau valoare incertă;
- sunt datorii ale intreprinderii ce se constituie, de regulă, la sfârşitul exerciţiului;
- se constituie pentru elemente ca : amenzi, penalităţi, litigii, despăgubiri, datorii incerte,
garanţii acordate clienţilor.
III. Datoriie
Caracteristii:
- reprezintă surse de finanţare externe puse la dispoziţia unităţii patrimoniale de bănci, de
alte instituţii financiare, de terţi;
- funcţionează din momentul naşterii obligaţiilor faţă de terţi şi până în momentul plăţii
sau
al rambursării.
Datoriile comerciale se clasifică după obiectul lor, în:
- datorii rezultate din cumpărarea de stocuri (ex. Furnizori);
- datorii rezultate din cumpărarea de imobilizări corporale, necorporale, lucrări de
investiţii (Furnizori de imobilizări),
- datorii rezultate din utilizarea efectelor de comerţ (ex. Efecte de plătit).
Datoriile salariale reprezintă sumele cuvenite personalului întreprinderii pentru munca
depusă.
Datorii sociale reprezintă sumele datorate de către angajat şi angajator bugetului
consolidat(ex.: CAS, contribuţia la fondul de şomaj etc.)
Datorii fiscale reprezintă sumele datorate de întreprindere bugetului de stat, bugetului local
(ex.: TVA de plată, impozitul pe profit, impozitul pe venitul din salarii etc.).
Datoriile diverse reprezintă încasarea de sume necuvenite, despăgubiri şi penalităţi datorate
terţilor etc.
IV. Venituri în avans
Sunt valori constituite din subvenţii pentru investiţii şi venituri înregistrate în avans.
Subvenţiile pentru investiţii, reprezintă surse de finanţare nerambursabile alocate de la
bugetul statului sau din alte surse destinate achiziţionării sau producerii de echipamente sau alte
bunuri de natura imobilizărilor, acoperirii unor cheltuieli de natura investiţiilor sau altor
activităţi pe termen lung.
Venituri înregistrate în avans, respectiv sume încasate în exerciţiul curent pentru servicii
care vor fi efectuate în exerciţiul viitor (ex. abonamente, chirii încasate în avans).
FIȘĂ DE LUCRU
STRUCTURI PATRIMONIALE DE PASIV
1.Completați următoarele scheme:
A.

CAPITAL SOCIAL

B.

STRUCTURA
REZERVELOR

C.

DATORII
2.Definiţi capitalul.

3.Precizaţi relaţia de calcul a capitalului propriu.

4.În coloana A sunt indicate elementele capitalurilor proprii, iar în coloana B, caracteristicile
acestora. Realizaţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare
din coloana B:

A B
1. capital social a. sunt determinate de operaţiile de
creştere a capitalului
2. prime de capital b.se constiutuie din rezerve din
reevaluare sau prime de capital
3. rezerve din reevaluare c. este o sursă pusă la dispoziţia societăţii
de către asociaţi la înfiinţare
4. rezerve d. sunt menţinute cât timp bunurile la
care se referă nu au fost vândute saua
mprtizate
5. rezultatul exerciţiului e.reprezintă diferenţa dintre venituri şi
cheltuieli
6. rezultatul reportat f. poate fi sub forma de profit nerepartizat
sau pierdere neacoperita