Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL STIINTE MORFO-FUNCTIONALE II
1.3. DISCIPLINA: FARMACOLOGIE CLINICA
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ - LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: FARMACOLOGIE CLINICA
2.2. Titularul activităților de curs: prof.dr. Cristina-Mihalea Ghiciuc, conf.dr. Elena Albu, conf.dr .
Bogdan Ionel Tamba, sef.lucr. Gabriela Rusu-Zota
2.3. Titularul activităților de seminar: conf.dr . Bogdan Ionel Tamba, sef.lucr. Gabriela Rusu-Zota,
asist.univ. Irina Teodora Cernescu, asist univ Beatrice Rozalina Buca, asist.dr. Ionela Alina Grosu-,
asist.univ. Aurelia Cretu, asist. Univ.drd Petrescu Diana Cezarina
2.4. Anul de III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de E2 2.7. Regimul obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) – informaţiile se vor


completa din planurile de învăţământ
3.1. Nr ore pe 4 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 2
săptămână laborator
3.4. Total ore din 56 Din care : 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 28
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 10
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 15

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 8
Tutoriat 5
Examinări 15
Alte activități 5
3.7. Total ore de studiu individual 44
3.8. Total ore pe semestru 154
3.9. Numărul de credite 4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Nu e cazul
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale • cunoaşterea principalelor mecanisme de acţiune ale
(exprimate prin cunoștințe și medicamentelor;
abilități) • cunoaşterea noţiunilor de bază privind farmacocinetica
medicamentelor;
• cunoaşterea principalelor indicaţii, contraindicaţii, a
efectelor adverse şi a interacţiunilor medicamentoase;
• cunoaşterea formelor medicamentoase, a dozelor şi a
unităţilor de măsură utilizate în farmacologie;
• redactarea ordonanţelor medicale;
• cunoaşterea noţiunii de farmacodependenţă.
Competențe transversale (de • cunoaşterea noţiunilor de reacţie adversă, reacţie toxică,
rol, de dezvoltare profesională, interacţiuni medicamentoase;
personale) • cunoaşterea noţiunii de farmacovigilenţă şi a importanţei
pentru practica medicală;
• cunoaşterea principiilor generale de tratament în
intoxicaţii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Dobândirea de noțiuni de farmacologie fundamentală și de redactare
a ordonanțelor medicale cu medicamente din grupurile studiate.
7.2. Obiective specifice • studiul principalelor mecanisme de acţiune ale medicamentelor;
• studiul particularităţilor privind farmacocinetica
medicamentelor;
• prezentarea principalelor indicaţii, contraindicaţii, efecte
adverse, precum şi a interacţiunilor medicament – medicament
şi medicament – aliment;
• studiul formelor medicamentoase, al dozelor şi al unităţilor de
măsură utilizate în farmacologie, al regulilor generale de
farmacografie;
• prezentarea diferenţelor dintre reacţia adversă şi reacţia toxică
la medicamente;
• prezentarea importanţei farmacovigilenţei;
• studiul principiilor generale de tratament în unele intoxicaţii
medicamentoase şi nemedicamentoase;
• prezentarea caracteristicilor principalelor tipuri de
farmacodependenţă şi a tratamentului farmacologic al acestora.

pagina 2 din 8
8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
1. Influenţarea farmacologică a sistemului nervos central. Prelegere, explicaţie, 2 ore
Opiacee: receptorii opioizi, sistemul enkefaline-endorfine, demonstraţie,
conversaţie.
implicaţii terapeutice ale opiaceelor. Antitusive şi
Expunere cu
expectorante.
videoproiector.
2. Influenţarea farmacologică a sistemului nervos central. Prelegere, explicaţie, 2 ore
Anxiolitice – sedative – hipnotice. Anxiolitice fără efect demonstraţie,
conversaţie.
sedativ. Medicaţia stărilor de agitaţie. Anestezice locale şi
Expunere cu
anestezice generale.
videoproiector.
3. Influenţarea farmacologică a sistemului nervos central. Prelegere, explicaţie, 2 ore
Anticonvulsivante: barbiturice şi substanţe înrudite, demonstraţie,
hidantoine, compuşi triciclici, succinimide, acizi carboxilici, conversaţie.
oxazolidindione, benzodiazepine, bromuri, inhibitori de Expunere cu
anhidrază carbonică, anticonvulsivante cu structuri diferite. videoproiector.
4. Influenţarea farmacologică a sistemului nervos central. Prelegere, explicaţie, 2 ore
Influenţarea farmacologică a afecţiunilor psihice: demonstraţie,
neuroleptice (antipsihotice), terapia cu litiu şi alte conversaţie.
medicamente folosite în tratamentul tulburărilor afective Expunere cu
bipolare, antidepresive, anxiolitice, psihoanaleptice, videoproiector.
analeptice respiratorii, psihotonice (nootrope),
betablocante folosite în psihiatrie şi neurologie,
imunomodulatoare indicate în tratamentul schizofreniei.
Euforizante şi psihotomimetice.
5. Influenţarea farmacologică a sistemului neuromuscular: Prelegere, explicaţie, 2 ore
miorelaxante, agenţi activi farmacologic indicaţi în demonstraţie,
conversaţie.
tratamentul bolii Parkinson, al parkinsonismului şi
Expunere cu
pseudoparkinsonismului, posibilităţi de influenţare
videoproiector.
farmacologică în tremor, posibilităţi de influenţare
farmacologică în boala Huntington, posibilităţi de
influenţare farmacologică în atetoze şi distonie, posibilităţi
de influenţare farmacologică a ticurilor, agenţi activi
farmacologic care induc diskinezia
6. Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene: Prelegere, explicaţie, 2 ore
antiinflamatoare nesteroidiene, analgezice – antipiretice demonstraţie,
conversaţie.
fără efect antiinflamator, antireumatismale modificatoare
Expunere cu
ale bolii, imunomodulatoare cu indicaţii în afecţiunile
videoproiector.
reumatismale, agenţi activi farmacologic indicaţi în
tratamentul gutei.
7. Farmacologia sistemului endocrin. Hormonii hipotalamici Prelegere, explicaţie, 2 ore
şi hipofizari. Hormonii glandei cortico-suprarenale. Analogi demonstraţie,
conversaţie.
şi antagonişti ai hormonilor glucocorticoizi şi
Expunere cu
mineralocorticoizi.
videoproiector.
8. Farmacologia sistemului endocrin. Hormonii pancreatici Prelegere, explicaţie, 2 ore
şi antidiabeticele orale. Hormonii sexuali – analogi şi demonstraţie,
antagonişti. Contracepţia hormonală. conversaţie.
Expunere cu

pagina 3 din 8
videoproiector.
9.Farmacologia sistemului endocrin. Hormonii tiroidieni şi Prelegere, explicaţie, 2 ore
antitiroidienele de sinteză. Influenţarea farmacologică a demonstraţie,
homeostaziei fosfocalcice conversaţie.
Expunere cu
videoproiector.
10.Abordari farmacoterapeutice in patologia Prelegere, explicaţie, 2 ore
cardiovasculara: Hipertensiunea arteriala demonstraţie,
conversaţie.
Expunere cu
videoproiector.
11.Abordari farmacoterapeutice in patologia Prelegere, explicaţie, 2 ore
cardiovasculara: Boala coronariana, Insuficienta cardiaca demonstraţie,
conversaţie.
Expunere cu
videoproiector.
12.Abordari farmacoterapeutice in patologia respiratorie: Prelegere, explicaţie, 2 ore
Astm bronsic, boala pumonara onstructiva cronica demonstraţie,
conversaţie.
Expunere cu
videoproiector.
13.Descoperirea si dezvoltarea de medicamente. Prelegere, explicaţie, 2 ore
Dezvoltarea preclinica – studii de farmacodinamie, demonstraţie,
farmacocinetica si toxicitate pe animale de laborator conversaţie.
Expunere cu
videoproiector.
14. Evaluarea medicamentelor pe subiecti umani. Design Prelegere, explicaţie, 2 ore
rational de studii clinice, tipuri de studii clinice, demonstraţie,
conversaţie.
interpretarea rezultatelor
Expunere cu
videoproiector.
Bibliografie recomandată
1. Brunton LL et al. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th
Edition. New York: McGraw-Hill, 2011.
2. Cristea Aurelia Nicoleta. Tratat de farmacologie, Ediţia I, Editura Medicală Bucureşti, 2013.
3. Fulga Ion. Farmacologie, Editura Medicală Bucureşti, 2010.
4. Katzung BG, Masters BS, Trevor JA. Basic and Clinical Pharmacology, 12th Edition, LANGE
Basic Science. New York: McGraw-Hill, 2012.
5. Lupuşoru Cătălina Elena, Cristina Mihaela Ghiciuc. Farmacologia în „comprimate“, Ed. Alfa,
2009.
6. Liliana Mititelu-Tarţău, Cătălina Elena Lupuşoru. Farmacologia efectelor adverse şi toxice,
Ed. Junimea, Iaşi, 2015.
7. Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's Pharmacology, 8th Edition,
Elsevier Churchill Livingstone, 2015.
8. Golan D.E. Principles of pharmacology – The pathophysiologic basis of drug therapy, 3rd
editions, Wolters Kluwer, Lippincott Williams Wilkins, 2012
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
1. Protecţia muncii. Recapitulare: forme Discuţii, dezbateri, prezentare 2 ore
medicamentoase, reguli generale pentru prescrierea şi/sau analiză de lucrări,
reţetelor. rezolvare de exerciţii şi
Redactarea de reţete magistrale: poţiune; soluţie probleme

pagina 4 din 8
apoasă pentru uz intern, infuzie, decoct. Seminar cu
noţiuni din curs: particularităţi farmacodinamice ale
opiaceelor cu implicaţii în terapie. Particularităţi de
administrare a grupului de medicamente anxiolitice –
sedative – hipnotice în funcţie de afecţiunile asociate.
Efecte adverse şi interacţiuni ale diferitelor tipuri de
anestezice. Intoxicaţia acută şi adicţia la opiacee.
Intoxicaţia acută cu metanol. Intoxicaţia acută şi
cronică cu etanol. Intoxicaţia acută şi adicţia la
benzodiazepine. Intoxicaţia acută şi adicţia la
barbiturice. Demonstrarea experimentală a efectului
analgezic al morfinei; „rigiditatea trunchiului“ indusă
de morfină. Demonstrarea experimentală a efectelor
anestezicelor locale şi a efectelor anestezicelor
generale lichide volatile cu administrare pe cale
inhalatoare.
2. Redactarea de reţete magistrale: soluţie pentru Discuţii, dezbateri, prezentare 2 ore
inhalaţii, clismă medicamentoasă, colutoriu, soluţie şi/sau analiză de lucrări,
pentru gargară, colir, picături nazale, picături rezolvare de exerciţii şi
auriculare; pulbere medicamentoasă, pachet probleme
medicamentos, caşete, supozitoare, ovule, unguent
medicamentos. Redactarea de reţete cu regim
special
3. Seminar cu noţiuni din curs: Particularităţi Discuţii, dezbateri, prezentare 2 ore
farmacocinetice şi farmacodinamice ale şi/sau analiză de lucrări,
anticonvulsivantelor cu implicaţii în terapie. Indicaţii, rezolvare de exerciţii şi
efecte adverse şi contraindicaţii ale diferitelor tipuri probleme
de neuroleptice şi de antidepresive. Demonstrarea
experimentală a efectelor sedative-hipnotice şi
anticonvulsivante ale fenobarbitalului. Teste de
incapacitate motorie şi teste de comportament.
4. Redactarea de reţete tipizate: soluţie apoasă Discuţii, dezbateri, prezentare 2 ore
pentru uz intern, sirop medicamentos, şi/sau analiză de lucrări,
comprimate, capsule, drajeuri; soluţie pentru rezolvare de exerciţii şi
inhalaţii, soluţia pentru gargară, trochişti, colir, probleme
picături nazale, picături auriculare, ovule,
supozitoare. Seminar cu noţiuni din curs:
implicaţii terapeutice ale mecanismelor de
acţiune ale miorelaxantelor; implicaţii
terapeutice ale mecanismelor de acţiune ale
antiparkinsonienelor. Particularităţi de
administrare a antiinflamatoarelor nesteroidiene
în funcţie de afecţiunile asociate. Intoxicaţia
acută cu Acid acetilsalicilic. Intoxicaţia acută cu
Acetaminofen. Demonstrarea experimentală a
efectelor analgezice şi antiinflamatoare ale
antiinflamatoarelor nesteroidiene
5. 4. Redactarea de reţete tipizate: soluţie apoasă Discuţii, dezbateri, prezentare 2 ore
pentru uz intern, sirop medicamentos, şi/sau analiză de lucrări,

pagina 5 din 8
comprimate, capsule, drajeuri; soluţie pentru rezolvare de exerciţii şi
inhalaţii, soluţia pentru gargară, trochişti, colir, probleme
picături nazale, picături auriculare, ovule,
supozitoare. Seminar cu noţiuni din curs:
implicaţii terapeutice ale mecanismelor de
acţiune ale miorelaxantelor; implicaţii
terapeutice ale mecanismelor de acţiune ale
antiparkinsonienelor. Particularităţi de
administrare a antiinflamatoarelor nesteroidiene
în funcţie de afecţiunile asociate.
6. Redactarea de reţete tipizate: unguent Discuţii, dezbateri, prezentare 2 ore
medicamentos, patch transdermic, soluţia şi/sau analiză de lucrări,
injectabilă, pulbere pentru preparare de soluţii rezolvare de exerciţii şi
injectabile. Seminar cu noţiuni din curs: doze probleme
suprafiziologice de glucocorticoizi – indicaţii,
efecte adverse, contraindicaţii; grupe de agenţi
farmacologic activi care influenţează
metabolismul glucidic; efecte adverse ale
contraceptivelor orale
7. Recapitulare: redactarea de reţete magistrale şi Discuţii, dezbateri, prezentare 2 ore
tipizate; asocieri medicamentoase. Efecte şi/sau analiză de lucrări,
secundare, efecte adverse, efecte toxice; fișa de rezolvare de exerciţii şi
farmacovigilență. Seminar cu noţiuni din curs: probleme
Interacţiuni ale sistemului renină – angiotensină –
aldosteron cu hormonii tiroidieni,
8. 9. 7. Recapitulare: redactarea de reţete Discuţii, dezbateri, prezentare 2 ore
magistrale şi tipizate; asocieri medicamentoase. şi/sau analiză de lucrări,
Efecte secundare, efecte adverse, efecte toxice; rezolvare de exerciţii şi
fișa de farmacovigilență. Seminar cu noţiuni din probleme
curs: hormonii, pancreatici, hormonii sexuali
9. 7. Recapitulare: redactarea de reţete Discuţii, dezbateri, prezentare 2 ore
magistrale şi tipizate; asocieri medicamentoase. şi/sau analiză de lucrări,
Efecte secundare, efecte adverse, efecte toxice; rezolvare de exerciţii şi
fișa de farmacovigilență. Seminar cu noţiuni din probleme
curs: Interacţiuni ale sistemului renină –
angiotensină – aldosteron cu hormonii tiroidieni,
hormonii, pancreatici, hormonii sexuali
10. Corelarea ghidurilor actuale de tratament curente Discuţii, dezbateri, prezentare 2 ore
cu mecanismele de actiune ale diverselor clase de şi/sau analiză de lucrări,
medicamente antihipertensive. Identificarea rezolvare de exerciţii şi
interactiunilor dintre diverse clase de probleme
medicamente antihipertensive. Prezentare cazuri
clinice si abordari terapeutice in diverse forme de
hipertensiune. Seminar cu notiuni din curs.
11. Corelarea ghidurilor actuale de tratament curente Discuţii, dezbateri, prezentare 2 ore
cu mecanismele de actiune ale diverselor clase de şi/sau analiză de lucrări,
medicamente utilizate in boala coronariana si rezolvare de exerciţii şi
insuficienta cardiaca. Identificarea interactiunilor probleme

pagina 6 din 8
dintre diverse clase de medicamente utilizate in
boala coronariana si insuficienta cardiaca.
Prezentare cazuri clinice si abordari terapeutice
farmacologice. Seminar cu notiuni din curs.
12. Corelarea ghidurilor actuale de tratament curente Discuţii, dezbateri, prezentare 2 ore
cu mecanismele de actiune ale diverselor clase de şi/sau analiză de lucrări,
medicamente utilizate in astmul bronsic si boala rezolvare de exerciţii şi
pulmonara obstructiva cronica. Identificarea probleme
interactiunilor dintre diverse clase de
medicamente utilizate in astmul bronsic si boala
pulmonara obstructiva cronica. Prezentare cazuri
clinice si abordari terapeutice farmacologice
13. Evaluarea eficacitatii unui medicament nou in Discuţii, dezbateri, prezentare 2 ore
studii experimentale pe animale – alegerea şi/sau analiză de lucrări,
modelului experimental, definirea loturilor rezolvare de exerciţii şi
experimentale si a determinarilor necesare probleme
(exemple – cardiovascular, neurologic, metabolic,
oncologic). Evaluarea toxicitatii.
14. Definirea intrebarii de cercetare. Definirea Discuţii, dezbateri, prezentare 2 ore
populatiei de studiu – criterii de includere/ şi/sau analiză de lucrări,
rezolvare de exerciţii şi
excludere, recrutarea participantilor,
probleme
randomizarea. Alegerea masuratorilor variabilelor
biologice. Studii de caz.
Bibliografie recomandată
1. Brunton LL et al. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th
Edition. New York: McGraw-Hill, 2011.
2. Cristea Aurelia Nicoleta. Tratat de farmacologie, Ediţia I, Editura Medicală Bucureşti, 2013.
3. Fulga Ion. Farmacologie, Editura Medicală Bucureşti, 2010.
4. Katzung BG, Masters BS, Trevor JA. Basic and Clinical Pharmacology, 12th Edition, LANGE
Basic Science. New York: McGraw-Hill, 2012.
5. Lupuşoru Cătălina Elena, Cristina Mihaela Ghiciuc. Farmacologia în „comprimate“, Ed. Alfa,
2009.
6. Liliana Mititelu-Tarţău, Cătălina Elena Lupuşoru. Farmacologia efectelor adverse şi toxice,
Ed. Junimea, Iaşi, 2015.
7. Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's Pharmacology, 8th Edition,
Elsevier Churchill Livingstone, 2015.
8. Golan D.E. Principles of pharmacology – The pathophysiologic basis of drug therapy, 3rd
editions, Wolters Kluwer, Lippincott Williams Wilkins, 2012

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţari din UE.

pagina 7 din 8
10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


1.10.2019 Prof. Dr. Radu Iliescu

Semnătura directorului de departament


Prof. Dr. Carmen Elena Cotrutz

pagina 8 din 8