Sunteți pe pagina 1din 2

4.

1 Judecatorii CEDO
Pentru a asigura respectarea angajamentelor ce decurg pentru Înaltele Părţi Contractante din prezenta Convenţie şi din Protocoalele sale, se
înfiinţează o Curte europeană a Drepturilor Omului, numită în continuare „Curtea”. Aceasta va funcţiona permanent.

Alegerea judecătorilor
Judecătorii sunt aleşi de Adunarea Parlamentară în numele fiecărei Înalte Părţi Contractante, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o listă de
trei candidaţi prezentaţi de Înalta Parte Contractantă.

Durata mandatului şi revocarea


1. Judecătorii sunt aleşi pentru o perioadă de nouă ani. Ei nu pot fi realeşi.

Judecătorii rămân în funcţie până la înlocuirea lor. Ei continuă totuşi să se ocupe de cauzele cu care au fost deja
sesizaţi.
1. 3. Un judecător nu poate fi revocat din funcţie decât dacă ceilalţi judecători decid, cu o majoritate de două treimi, că el nu mai
corespunde condiţiilor cerute.

Curtea se compune dintr-un num_r de judec_tori egal cu cel al înaltelor p_r_i


contractante.
1. Judec_torii trebuie s_ se bucure de cea mai înalt_ reputa_ie moral_ _i s_ întruneasc_
condi_iile cerute pentru exercitarea unor înalte func_iuni judiciare sau s_ fie juri_ti având o
competen__ recunoscut_.
2. Judec_torii î_i exercit_ mandatul cu titlu individual.
3. În cursul mandatului lor, judec_torii nu pot exercita nici o activitate incompatibil_
cu cerin_ele de independen__, de impar_ialitate sau de disponibilitate impuse de o activitate cu
caracter permanent; orice problem_ ridicat_ în aplicare acestui paragraf este rezolvat_ de c_tre
Curte.
Judec_torii sunt ale_i de Adunarea Parlamentar_ în numele fiec_rei înalte p_r_i
contractante, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o list_ de trei candida_i prezenta_i de
înalta parte contractant_.
2. Aceea_i procedur_ este urmat_ pentru a completa Curtea în cazul ader_rii de noi
înalte p_r_i contractante _i pentru a se ocupa locurile devenite vacante.
Judec_torii sunt ale_i pentru o durat_ de 6 ani. Ei pot fi reale_i. Totu_i, mandatele
unei jum_t__i din num_rul judec_torilor desemna_i la prima alegere se vor încheia la
împlinirea a 3 ani.
2. Judec_torii al c_ror mandat se va încheia la împlinirea perioadei ini_iale de 3 ani
sunt desemna_i prin tragere la sor_i, efectuat_ de c_tre Secretarul general al Consiliului
Europei, imediat dup_ alegerea lor.
3. Pentru a asigura, în m_sura posibilului, reînnoirea mandatelor unei jum_t__i din
num_rul judec_torilor la fiecare 3 ani, Adunarea Parlamentar_ poate, înainte de a proceda la
orice alegere ulterioar_, s_ decid_ ca unul sau mai multe mandate ale judec_torilor ce urmeaz_
s_ fie ale_i s_ aib_ o alt_ durat_ decât cea de 6 ani, f_r_ ca totu_i ea s_ poat_ dep__i 9 ani sau
s_ fie mai mic_ de 3 ani.
4. În cazul în care trebuie atribuite mai multe mandate _i Adunarea Parlamentar_
aplic_ paragraful precedent, repartizarea se face prin tragere la sor_i , efectuat_ de c_tre
Secretarul general al Consiliului Europei, imediat dup_ alegere.
5. Judec_torul ales în locul unui judec_tor al c_rui mandat nu a expirat va duce la
sfâr_it mandatul predecesorului s_u.
6. Mandatul judec_torilor se încheie atunci când ei împlinesc vârsta de 70 de ani.
7. Judec_torii r_mân în func_ie pân_ la înlocuirea lor. Ei continu_ totu_i s_ se ocupe de
cauzele cu care au fost deja sesiza_i.
Un judec_tor nu poate fi revocat din func_iile sale decât dac_ ceilal_i judec_tori decid,
cu majoritate de dou_ treimi, c_ el a încetat s_ corespund_ condi_iilor necesare.