Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE FRANCIZA

Nr 453 Data 21.05.2021

I. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1.SC TRADING METAL SRL. cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Pablo Picasso,
Nr.12, Jud.Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul
J12/424/17.03.2010, cod fiscal RO26662397, avand contul nr.
RO88RNCB0599115301240001, deschis la BCR, reprezentata de DAN GLIGA
CEZAR, cu functia de Administrator, in calitate de FRANCIZOR, si

1.2.SERVICE METAL SRL . cu sediul social in BISTRIȚA, Str.Trandafirului Nr,


25 Bl - , Sc - , Et - , Ap - , Jud BISTRIȚA-NĂSĂUD , inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului, Sub numarul J08/426/12.03.1999, cod fiscal 666554, avand contul nr
RO445663, deschis la ING, reprezentata de RADU GABRIEL CALIN, cu functia de
MANAGER, in calitate de BENEFICIAR, au convenit sa incheie prezentul contract
de franciza, in urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Francizorul se angajeaza, prin prezentul contract, sa puna la dispozitia


beneficiarului marca Wok’n Roll, proiectul tehnic de amenajare a spatiului si de
design interior (conform anexei nr. 1), know-how-ul (conform anexei nr. 2),
consultanta necesara pentru functionarea bistroului ce urmeaza a fi deschis.
2.2. Beneficiarul se angajeaza sa respecte standardele de design, procesul
tehnologic, retetele, modul de functionare impuse de Francizor si sa plateasca taxele
agreate.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata de 6 luni, incepand cu data de 21.05.2021


pana la data de 21.11.2021
3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin
incheierea, in scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul va plati francizorului o taxa de intrare in sistem in valoare de 5000


EUR la semnarea contractului si o taxa de redeventa lunara procentuala, respectiv
5% din incasari.
4.2. Preturile pot fi modificate numai cu acordul scris al partilor contractante. Oricare
parte contractanta care solicita modificarea pretului se obliga sa notifice cealalta
parte in scris, cu 30 de zile inainte de data propusa pentru negociere.

1
4.3. Redeventa lunara procentuala sa va achita in data de 15 a lunii urmatoare,
francizorul avand dreptul sa verifice incasarile beneficiarului in vederea stabilirii
corecte a cuantumului redeventei. Daca beneficiarul nu achita redeventa la termenul
stabilit in prezentul alineat, beneficiaza de un termen de gratie de 15 zile, perioada in
care datoreaza francizorului si penalitati in cuantum de 48000 LEI pentru fiecare zi
de intarziere. La expirarea termenului de gratie, francizorul are dreptul sa considere
contractul reziliat de plin drept, fara somatie, fara punere in intarziere si fara
interventia instantei de judecata. Chiar si in situatia in care francizorul opteaza pentru
rezilierea contractului, penalitatile curg in continuare pana la plata integrala a
debitului, iar cuantumul lor poate depasi cuantumul debitului principal. Penalitatile
curg de drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere cu privire la acestea.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Francizorul se obliga:


a) sa puna la dispozitia beneficiarului proiectul de design interior al spatiului de
desfacere (conform anexei nr. 1), instructiunile tehnice necesare privitoare la mobilier
(conform anexei nr. 3) si pentru spatiul de utilitati (conform anexei nr. 4), spatii pe
care in prealabil le-a avizat,
b) sa acorde asistenta tehnica in domeniul conducerii si instruirii profesionale pe
toata durata contractuala,
c) sa puna la dispozitia beneficiarului marca de comert, al carei titular este. d) sa
puna la dispozitia beneficiarului know–how–ul unui proces deja existent de
functionare (conform anexei nr. 2).
e) sa furnizeze, la solicitarea beneficiarului facuta in scris cu 30 de zile inainte,
produsele/materia prima necesara produselor conform anexei 5.
f) in decursul fiecarui an, sa instruiasca un numar de maximum 5 salariati ai
beneficiarului in tehnici si metode de distribuire a produselor, la sediul sau, pe o
perioada nu mai lunga de 5 zile. Cheltuielile pentru aceasta operatiune (de salarizare,
transport si cazare ale personalului instruit) vor fi suportate de beneficiar.

5.2. Beneficiarul se obliga:


a) sa respecte standardele de design, procesul tehnologic, retetele, modul de
functionare impuse de Francizor si sa plateasca taxele agreate.
b) sa-si desfasoare activitatea numai in spatii avizate in prealabil de catre Francizor
c) sa efectueze investitii, dupa caz, pentru a putea pune in aplicare formula de
productie a francizorului;
d) sa accepte dreptul la control al francizorului;
e) sa desfasoare intreaga activitate sub numele comercial/marca francizorului; f) sa
comande de la francizor si sa utilizeze pentru produsele mentionate in anexa 5 doar
materia prima furnizata de catre francizor
g) sa achite francizorului contravaloarea produselor furnizate, sa plateasca
redeventa, in conditiile stipulate in prezentul contract, si sa suporte contravaloarea
cheltuielilor de transport si asigurare a produselor;
h) sa nu divulge la terte persoane know-how-ul furnizat de catre francizor atat pe
toata durata contractului, cat si ulterior, in caz contrar datorand francizorului daune-
interese in cuantum de 100 000 EUR;

2
VI. DIVIZAREA CONTRACTULUI

6.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi
declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce in continuare, efectele, cu
exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala.
6.2. In conditiile prevazute la pct. 6.1. sunt considerate esentiale obligatiile prevazute
la punctele 5.1. a, c, d, e, 5.2. a, b, c, d, e, f, g, h.

VII. RENUNTAREA LA DREPTURI

7.1. Faptul ca francizorul nu insista pentru indeplinirea stricta a clauzelor prezentului


contract sau nu-si exercita una din optiunile la care are dreptul in baza prezentului
contract nu inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le dobandeasca in
temeiul prevederilor sale.

VIII. CESIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Beneficiarul nu va putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul


contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de catre Francizor. 8.2.
Beneficiarul nu-si va putea modifica structura actionariatului/asociatilor fara acordul
expres, dat in scris de catre Francizor.
8.3. Acordul prevazut la pct. 8.1. si 8.2. trebuie comunicat de Francizor in termen de
30 de zile de la data cand Beneficiarul i-a cerut acest acord; in caz contrar, se
prezuma ca nu a consimtit cesiunea contractului sau cesiunea partilor
sociale/actiunilor.
8.4. Daca Beneficiarul nu-si respecta obligatiile prevazute in prezentul capitol,
Francizorul are dreptul sa considere contractul reziliat de drept, fara notificare sau
punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata, situatie in care
Beneficiarul datoreaza in solidar cu asociatii si administratorii sai semnatari ai
prezentului contract daune-interese.

IX. FORTA MAJORA

9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen


sau/si de executarea in mod necorespunzator-total sau partial-a oricarei obligatii care
ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea
necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum
este definite de lege.
9.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in
termen de 7 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea
limitarii consecintelor lui.
9.3. Daca in termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu
inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice inceterea de plin drept a prezentului
contract fara ca una dintre ele sa pretinda daune-interese.

3
X. CONSECINTE ALE INCETARII EFECTELOR CONTRACTULUI

10.1. In cazul incetarii efectelor prezentului contract, beneficiarul este obligat: a) sa


inceteze imediat sa foloseasca marca Wok’n Roll, know-how-ul procesului tehnologic,
retetele obtinute in baza prezentului contract, in caz contrar datorand daune-interese
in cuantum de 50 Euro pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea integrala a
obligatiilor din prezentul articol. Daunele-interese curg de drept de la data incetarii
contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere cu privire la acestea.
b) sa plateasca toate sumele datorate francizorului, chiar daca asemenea sume au o
scadenta ulterioara datei incetarii contractului.

XI. CLAUZA PENALA

11.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau
si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti
penalitati / daune – interese.

XII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

12.1. Beneficiarul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si


documentelor pe care le va detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului
contract, in caz contrar datorand francizorului daune-interese in cuantum de 300 000
EUR. Confidentialitatea trebuie pastrata si de catre asociatii, administratorii si
angajatii francizorului, beneficiarul raspunzand in solidar cu asociatii si administratorii
sai pentru incalcarea obligatiei de pastrare a confidentialitatii.

XIII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

13.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre


acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in
partea introductiva a prezentului contract.
13.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin
scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, si se considera primita de
destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 13.3.
Daca notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se considera primita in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
13.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu
sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele
precedente.

XIV. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

14.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila,


competenta de solutionare a acestora revine instantelor judecatoresti competente din
Cluj-Napoca.
XV. INCETAREA CONTRACTULUI

4
15.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia
unei instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
-nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. 6.2. din prezentul
contract sau isi incalca obligatiile prevazute la capitolele VIII si XII; -este declarata in
stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare(faliment);
-in termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca
nu si-a executat ori ca isi executa un mod necoraspunzator oricare dintre obligatiile
ce-i revin.
15.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o
va notifica celeilalte parti, cu cel putin 30 de zile inainte de data la care incetarea
urmeaza sa-si produca efectele.
15.3 Francizorul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract cu un preaviz
de 60 de zile.

3
15.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.

15.5. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod


culpabil a cauzat incetarea contractului.

XIV. CLAUZE FINALE

16.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre
partile contractante.
16.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din
cuprinsul sau reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
16.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care
sufera un prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent
banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
16.4. Prezentul contract a fost incheiat la Cluj-Napoca intr-un numar de 2 exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta, azi, 21.05.2021, data semnarii
lui.

FRANCIZOR BENEFICIAR

SC TRADING METAL SRL

DAN GLIGA CEZAR

Reprezentanti legali

RADU GABRIEL CEZAR

S-ar putea să vă placă și