Sunteți pe pagina 1din 1

I. II. MODEL 1 III.

(1) OFICIUL REGISTRULUI


Spre înaintare către : COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
.............................. TRIBUNALUL

DECLARAŢIE
.............................. .....................
pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor
art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004,
.............................. IV.
cu modificările şi completările ulterioare
Nr. intrare: .........................
..............................
Data : ..................................

V.
MEMET AKAN MERT
1. Subsemnat (ul/a) .................................................................................................... CONSTANTA
domiciliat în .............................................
SOLIDARITATII
str. .............................................................................................................. nr. 12 .......... scara.B...... etaj 3...... ap. 27
........ bloc. IV5 .........
CONSTANTA
judeţ/sector ..................................... telefon 0737040384 CI
............................. act identitate ............................ KZ nr. ..........................
seria ....... 659439

C N P / NIF 5020705134121 SPCJEP CONSTANTA


.................................................. eliberat de .................................................................... 01.07.2020
la data .............................
(cod numeric personal / număr de identificare fiscală)

în calitate de(2) ........................................................


ASOCIAT

2. pentru firma SC PRINCIAR S.R.L.


.............................................................................................................................................................................

având număr de ordine în registrul comerţului(3) ................................. cod unic de înregistrare(3) .......…................….........

CONSTANTA
3. cu sediul social/profesional în: localitatea .................................................. CRISTEA GEORGESCU
str. .......................................................................

nr. 1........... bloc ..........


- -
scara ......... -
etaj ........ -
ap. ........ CONSTANTA
judeţ/sector .......................................... cod poştal 900733
.............................

1
căsuţă poştală .................... 0737040384
telefon ................................ 0726447278 -
.................................. fax ................................... ................................
akanm038@gmail.com
e-mail ..................................................................................... web site https://hotel-merty-mamaia.hotelmix.ro/
.................…....................................................................

4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:

CRISTEA GEORGESCU NR. 8


4.1. că, la data prezentei, în spaţiul destinat sediului social/profesional/sucursalei din ............................................................
........................................................................................................................................................................................................
4.2. şi/sau secundar/punctului de lucru din ALEEA
................................................................................................................................
CIULEANDRA NR. 13

........................................................................................................................................................................................................
şi în afara acestora, nu se desfăşoară niciuna din activităţile ce constituie obiectul de activitate declarat la înmatriculare sau
ca urmare a actualizărilor ulterioare, şi mă oblig ca, înainte de începerea activităţii, să depun declaraţia pe propria
răspundere privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu
modificările şi completările ulterioare şi, pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, să solicit autorizarea la
sediul autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului.

VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

06.06.2022
Data: .................................... Semnătura ..................................

Notă : (1) Se completează, după caz, cu: Direcţia de Sănătate Publică a/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi . . ., Direcţia Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi . . ., Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecţia
Mediului . . ., Inspectoratul Teritorial de Muncă al . . . ;
(2) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (asociat, fondator, persoană fizică autorizată, întreprinzător persoană fizică titular
al întreprinderii individuale, reprezentant întreprindere familială, administrator, reprezentant);
(3) Se completează numai în cazul în care firma este înregistrată.

cod : 11-10-141

S-ar putea să vă placă și