Sunteți pe pagina 1din 23

Planul de prevenire, supraveghere și limitare a infecțiilor asociate

îngrijilor medicale din unitate

SC 3GRX SRL,
Str Petru Maior Nr17, Reghin
Versiune actualizata – octombrie 2021

- scris în conformitate cu Ordinul nr 1761/2021 –

În sensul ordinului 1761/2021, termenii de mai jos au următoarele semnifica ții:

a) curățare - etapa preliminară obligatorie, permanentă și sistematică în cadrul oricărei activită ți sau proceduri de
îndepărtare a murdăriei (materie organică și anorganică) de pe suprafe țe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin
operații mecanice sau manuale, utilizându-se agen ți fizici și/sau chimici, care se efectuează în unitatea noastra,
astfel încât activitatea medicală să se desfă șoare în condi ții optime de securitate;
b) precurățare - etapa prealabilă cură țării care se aplică instrumentarului și echipamentelor murdărite excesiv cu
sânge, sputa sau alte fluide biologice, efectuată imediat după utilizare, în zona de îngrijire a pacientului;
c) dezinfecție - procedura de distrugere a majorită ții microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice
suprafețe (inclusiv tegumente), utilizându-se agen ți fizici și/sau chimici;
d) dezinfecție de nivel înalt - procedura de dezinfec ție prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă
vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor și a majorită ții sporilor bacterieni. Dezinfec ția de nivel înalt nu poate
substitui sterilizarea;
e) dezinfecție de nivel intermediar (mediu) - procedura de dezinfec ție prin care se realizează distrugerea
bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, a micobacteriilor și a virusurilor, fără ac țiune asupra sporilor bacterieni;
f) dezinfecție de nivel scăzut - procedura de dezinfec ție prin care se realizează distrugerea majorită ții bacteriilor în
formă vegetativă, a unor fungi și a unor virusuri, fără ac țiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virusurilor
neanvelopate și a mucegaiurilor;
g) decontaminarea - procesul de neutralizare/îndepărtare a unor substan țe periculoase sau radioactive, inclusiv a
încărcăturii microbiene de pe un obiect, o suprafa ță sau persoană; etapă importantă în dezinfec ție și sterilizare;

1
h) produse biocide/dispozitive medicale utilizate în domeniul medical pentru dezinfec ție sunt reprezentate de acele
substanțe active/preparate conținând una sau mai multe substan țe active, condi ționate într-un produs cu rol în
dezinfecție;
i) dispozitivele medicale reutilizabile - se referă la produsele, cu excep ția medicamentelor, utilizate în domeniul
îngrijirii sănătății pentru diagnosticarea, prevenirea, monitorizarea sau îngrijirea pacien ților și care pot fi/suportă
reprocesarea. Numărul de reprocesări ale dispozitivului se va face în func ție de indica țiile producătorului;
j) dispozitiv de unică folosință - dispozitiv destinat unei singure utilizări pe parcursul unei singure proceduri la un
pacient; acestea sunt marcate cu simbolul specific (un cerc în care se află cifra 2, tăiată cu o linie oblică);
k) biofilm - un strat subțire de microorganisme, care prin secre țiile lor aderă puternic la suprafe țe organice sau
anorganice și care este foarte rezistent la unele substan țe biocide, necesitând o procedură de decontaminare
înainte de a fi curățat și dezinfectat;
l) sterilizare - operațiunea prin care se realizează o reducere logaritmică de 10^-6 (1/1.000.000) a
microorganismelor, inclusiv a sporilor bacterieni de pe obiectele contaminate;
m) trasabilitatea - reprezintă istoricul unui proces de la ini țierea până la finalizarea acestuia. Aceasta este o
caracteristică de bază a sistemului de asigurare a calită ții;
n) standarde EN - normă/ansamblu de norme care reglementează calitatea, caracteristicile, forma unui produs.
Acestea sunt consemnate într-un document agreat la nivel european;
o) dezinfecție curentă - procesul ritmic de cură țare si dezinfec ție a tuturor spa țiilor și suprafe țelor din unitatea
sanitară, în timpul activităților zilnice;
p) dezinfecția terminală - procesul de cură țare și dezinfectare a unei încăperi/unui spa țiu la eliberarea de către
pacient;
q) termodezinfecția - dezinfecție prin căldură umedă (în func ție de timp și temperatură), care se realizează prin
procesarea automată în mașini de spălat cu caracter specific.

Partea 1 – Curățarea

Definitie: Curățarea este metoda prin care se asigură îndepărtarea fizică/chimică a microorganismelor de pe
suprafețe, obiecte sau tegumente, odată cu îndepărtarea prafului și a substan țelor organice.

Curățarea nu înlocuiește dezinfecția. Suprafe țele și obiectele pe care se eviden țiază macroscopic sau microscopic
materii organice ori anorganice sunt considerate suprafe țe/obiecte murdare.

Curățarea se realizează cu detergen ți, produse de între ținere și cură țare, utilizându-se echipamente profesionale
de curățenie.

Mopurile plate și lavetele lavabile (pe coduri de culori evidentiate mai jos) trebuie să reziste spălării și
termodezinfecției. Mopurile plate și lavetele pot fi de unică utilizare sau reutilizabile (care să suporte următoarele
etape: curățare, dezinfecție, uscare, impregnare cu solu ția de detergent/dezinfectant înainte de utilizare). In
unitatea noastra nu se utilizareaza mopul cu franjuri.
Se folosește un mop plat la o suprafa ță de maximum 20 de metri pătra ți cu schimbarea obligatorie a acestuia la
trecerea dintr-o încăpere în alta. Din analiza spatiilor unitatii noastre rezulta un necesar zilnic de 9 mopuri plate.

Lavetele pentru suprafață vor fi individualizate (respectând codul de culori stabilit si evidentiat mai jos) sau de
2
unică folosință per suprafață.
Mopurile și lavetele folosite se cură ță și dezinfectează în ma șina de spălat a unitatii.
Pentru asigurarea unui rulaj optim de rezerve de mopuri și lavete este necesar un număr de minimum 3 ori mai
mare față de necesarul calculat. Responsabil pentru asigurarea necesarului minim de mopuri/lavete este asistenta
sefa.

În utilizarea produselor folosite în activitatea de cură țare se respectă următoarele reguli esen țiale:
a) respectarea tuturor recomandărilor producătorului;
b) respectarea normelor generale de protec ție a muncii, conform prevederilor legale în vigoare;
c) se interzice amestecul produselor;
d) se interzice păstrarea produselor de cură țare în ambalaje alimentare;
e) produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul sec țiilor sau compartimentelor, în ambalajul
original sau în recipiente special destinate, inscrip ționate cu următoarele date de pe ambalajul original: denumirea
produsului, lotul, termenul de valabilitate.

În cadrul unității 3GRX curățarea se realizează cu detergen ți, produse de între ținere și produse de cură țat
procurate de la firme specializate în comercializarea produselor de cură țenie pentru unită țile medico-sanitare.

Prin prezentul plan se stabilește și programul de cură țenie zilnic al unită ții sanitare (vezi anexa nr 2).

Persoana desemnată cu curățenia a fost instruită cu privire la modul în care trebuie să se folosească ustensilele
de curățare și produsele/agenții de cura țare. Persoana responsabilă cu cură țenia, la prepararea solu țiilor de
curățare, va ține cont de indicațiile producătorului.

Urmărirea şi controlul programului de curăţare revin personalului unităţii sanitare, care, conform legislaţiei în
vigoare, este responsabil cu prevenirea, supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate îngrijirilor medicale din
unitate. In cadrul unitatii noastre, prin rotatie, in fiecare zi la inceperea programului de lucru cate o asistenta
verifica in ce masura curatenia a fost facuta corect de personalul de curatenie. Neconformitatile se aduc la
cunostinta personalului de curatenie, verbal, in vederea remedierii situatiei, iar in cazul repetarii problemelor
situatia se aduce la cunostinta administratorului unitatii, verbal.

În vederea menținerii calității curățeniei în unitatea sanitară exista o încăpere de depozitare a produselor și a
ustensilelor aflate în stoc necesare efectuării curățeniei, încăpere care îndeplineste următoarele condi ții:
a) pavimentul și pereții sut impermeabili și u șor de cură țat;
b) zona de depozitare permite aranjarea materialelor de cură țare și accesul u șor la acestea;
c) exista ventilație mecanică;
d) este iluminat corespunzător;
e) gradul de umiditate este optim păstrării calită ții produselor.

In unitatea noastra exista spații special destinate pentru produse și ustensile aflate în rulaj și pregătirea activității
de curățare, precum și pentru depozitarea/dezinfec ția ustensilelor și materialelor utilizate. Ustensilele de cură țare
aflate in rulaj sunt păstrate într-o cameră special amenajată care în cazul unită ții noastre se nume ște „cameră de
serviciu”.În camera de serviciu sunt ținute produsele și ustensilele cu care se face cură țarea la noi în unitate.
Aceasta îndeplineste următoarele condi ții:
a) pavimentul și pereții sunt impermeabili și u șor de cură țat;
b) exista aerisire naturală/mecanică;
c) este iluminată corespunzător; d
3
) zona de depozitare permite aranjarea materialelor de cură țare și accesul u șor la acestea;
e) are o suprafață care să permită desfășurarea activită ții de pregătire a ustensilelor și a materialelor utilizate în
procedura de curățare;
f) detine sursă de apă rece și caldă;
g) exista chiuvetă dotată cu dispenser cu săpun lichid și prosoape de unică utilizare, pentru igiena personalului
care efectuează curățarea;
h) exista suport uscător pentru mănușile de menaj, perii și alte ustensile necesare uscării optime a acestora.

Întreținerea ustensilelor folosite (cărucioare pentru cură țenie, găle ți, talpă mop, perii etc.) pentru efectuarea
curățeniei se face după fiecare opera ție de cură țare, precum și la sfâr șitul zilei de lucru.
Ustensilele utilizate se spală, se cură ță, se dezinfectează și se usucă, respectându-se procedurile opera ționale de
curățenie și dezinfecție stabilite la nivelul unită ții sanitare.
Personalul care execută operațiile de cură țare și dezinfec ție a ustensilelor folosite pentru cură țenie poarta
echipament de protecție conform precau țiilor standard.

Responsabil: personalul de curatenie. Control zilnic de catre asistenta care verifica corectitudinea efectuarii
curateniei. Personalul de serviciu va respecta regula de a schimba mopul la fiecare 20 mp sau la trecerea dintr-o
incapere in alta. Acesta va aduce la locul de efectuare a curateniei mopurile curatate, uscate, dezinfectate in
recipiente de plastic, cu capac codificate pe culori conform tabelului de mai jos iar dupa utilizare vor fi recuperate
in alte recipiente codificate similar.

Tabel nr 1

Culoare Mop Laveta


Rosu Grupuri sanitare Baie, toalete
Galben Baie chiuveta
Albastru Hol, Sali de asteptare Hol, Sali asteptare, Spatii de depozitare
Verde Cabinet Mobilier cabinet

La finalizarea fiecărui ciclu de cură țare persoana care a efectuat cură țenia completează în registru (Anexa 4) toate
zonele în care s-a facut curat.

Partea 2 – Dezinfecția

„În orice activitate de dezinfecție se aplică măsurile de protec ție a muncii, conform prevederilor legisla ției în
vigoare, pentru a preveni accidentele și intoxica țiile.” - art 8 alin 1 Ordinul 1761/2021

Modalitățile de dezinfecție utilizate in unitatea noastra sunt  :


1. dezinfecția cu raze ultraviolete

4
2. dezinfecția prin mijloace chimice

Dezinfecția cu raze ultraviolete este efectuata în cadrul unității noastre cu lampi bactericide. Lampile sunt înso țită
de documentația tehnică în care sunt cuprinse toate datele tehnice și caracteristicile lămpii împreună cu modul de
utilizare ale acesteia. Se intocmeste evidenţa orelor de funcţionare pentru lămpile de ultraviolete.
Se intocmeste un registru de evidenta zilnica a numarului total de ore de functionare pentru lampile cu ultraviolete.
Dezinfecția prin mijloace chimice se realizează prin utilizarea produselor de dezinfec ție avizate ca biocide sau
notificate ca dispozitive medicale clasa II a și Il b, conform prevederilor legale în vigoare, și care se aplică pe
suprafețe, obiecte, care necesită dezinfec ție, aparatură medicală, dispozitive medicale.

Produsele biocide încadrate, conform prevederilor legale în vigoare, în tipul 2 de produs, sunt utilizate pentru:
a) dezinfecția suprafețelor;
b) dezinfecția dispozitivelor medicale care nu pot fi imersate;
c) dezinfecția dispozitivelor medicale prin imersie;
d) dezinfecția suprafețelor prin nebulizare;
e) dezinfecția dispozitivelor medicale la ma șini automate;
f) dezinfecția materialului moale.

În funcție de nivelul de risc, se aplică următoarele tipuri de dezinfec ție:


a) dezinfecție de nivel înalt;
b) dezinfecție de nivel intermediar;
c) dezinfecție de nivel scăzut.

În funcție de nivelul de risc (înalt, mediu și scăzut), instrumentarul, dispozitivele și echipamentele sunt clasificate
după cum urmează:

critice - cele care vin în contact cu țesuturile corpului uman sau penetrează țesuturile, inclusiv sistemul vascular, în
mod normal sterile.

Suprafețele, instrumentele și echipamentele critice din cadrul unității noastre sunt: instrumentarul chirurgical,
inclusiv instrumentarul stomatologic, materialul utilizat pentru suturi, echipamentul personalului din sălile de
operații, cîmpuri operatorii, meșele și tampoanele, tuburile de dren, implanturile, acele și seringile. Aceste
dispozitive trebuie sterilizate.

semicritice - care vin în contact cu mucoase intacte și nu penetrează bariera tegumentară, cu excep ția mucoasei
periodontale sau pielii, având solu ții de continuitate. Acestea ar trebui să beneficieze cel pu țin de dezinfec ție de
nivel înalt și cu respectarea recomandărilor producătorului.

Suprafețele, instrumentele și echipamentele semicritice din cadrul unității noastre sunt: piesele de mînă ale
unitului stomatologic, lampa de fotopolimerizare.

noncritice - „care nu vin frecvent în contact cu pacientul sau care vin în contact numai cu pielea intactă a acestuia.
Aceste dispozitive trebuie să fie cură țate și trebuie aplicată o dezinfec ție scăzută.” –

Suprafețele, instrumentele și echipamentele noncritice din cadrul unității noastre sunt: piesele de mobilier din
cadrul cabinetelor stomatologice (blaturile de lucru, mînere și orice alte suprafe țe în plan orizontal care fac parte
din mobilierul cabinetului), grupurile sanitare, paviment tip linoleum, tavita unitului dentar.
5
În funcție de nivelul de risc, se aplică următoarele tipuri de dezinfec ție
a) dezinfecţie de nivel înalt;
b) dezinfecţie de nivel intermediar;
c) dezinfecţie de nivel scăzut. (art 10, Ordinul 1761/2021)

Este obligatorie respectarea concentraţiilor şi a timpului de contact specificate în avizul produsului.

Dezinfecția instrumentarului, dispozitivelor și echipamentelor se realizează numai după cură țare și este urmată,
după caz, de clătire (procesare manuală)

Etapele dezinfecţiei de tip înalt aplicate instrumentarului care nu suportă autoclavarea sunt:
a) curățare cu detergent cu efect tensioactiv
b) curăţare;
c) clatire
d) dezinfecţie de tip înalt prin imersie;
e) clătire cu apă distilata de la nivelul unitului stomatologic.
Substanta folosita pentru dezinfectia de tip inalt este Gigasept FF New 6%, 8 ore. In cabinetele de medicina
dentara se supun dezinfectiei de nivel inalt gumitele si discurile pt lustruirea obturatiilor, piesa de plastic a matricei
Supermat, periutele pentru periaj profesional, adica instrumentar care nu suporta autoclavarea. Dupa dezinfectia
si curatarea instrumentarului acesta este imersat in solutia de Gigasept FF New 6%. Imersarea se face o data pe
zi, seara, dupa incheierea programului de lucru, astfel incat a doua zi, la inceperea programului instrumentele sunt
dezinfectate corespunzator. La nevoie, cu pensa de servit, se scoate din recipient instrumentul necesar, se spala
cu apa distilata de la unitul stomatologic si se efectueaza manopera terapeutica. Dupa terminarea tratamentului
instrumentul trece prin etapele de curatare-clatire, se depoziteaza intr-un recipient pana la finalul programului,
moment in care se reia ciclul. Se interzice introducerea instrumentarului in sticluta cu Gigasept FF New 6% in alt
moment decat la finalul programului.
Procedurile de dezinfecție înaltă a dispozitivelor medicale termosensibile sunt înregistrate într-un registru special,
denumit Registrul de dezinfecție înaltă a instrumentarului termolabil, în care se completează următoarele date:
a) produsul utilizat și concentrația de lucru;
b) data și ora preparării soluției de lucru;
c) ora începerii fiecărei proceduri (ciclu) de dezinfec ție;
d) lista dispozitivelor medicale imersate la fiecare procedură;
e) ora încheierii fiecărei proceduri;
f) numele și semnătura persoanei responsabile de efectuarea procedurii.
Vezi anexa 7.
Soluţia chimică utilizată pentru dezinfecţia înaltă a instrumentarului care nu suportă autoclavarea se foloseste
maximum 24 de ore adica 1 ciclu de dezinfectie.

„Art15
(1)Pentru dezinfecția suprafețelor se va calcula un scor total de risc în func ție de următoarele criterii:
a) probabilitatea contaminării cu agen ți patogeni:
(i) mare (scor 3);
(ii) medie (scor 2);
(iii) mică (scor 1);

b) frecvența atingerii:
6
(i) mică (scor 1);
(ii) mare (scor 3);

c) susceptibilitatea pacienților din spa țiile de îngrijire:


(i) scăzută (scor 0);
(ii) crescută (scor 1).

(2) Riscul se consideră:


a) mare (scor 7), care necesită dezinfec ție de nivel înalt după fiecare procedură medicală, pacient sau minimum
de 2 ori pe zi și ori de câte ori este nevoie;
b) mediu (scor 4-6), care necesită cel pu țin dezinfec ție de nivel mediu cel pu țin 1 dată pe zi și ori de câte ori este
nevoie;
c) scăzut (scor 2-3), care necesită cel pu țin cură țenie cu o frecven ță stabilită în procedura de cură țenie și ori de
câte ori este nevoie.” (OMS 1761/2021)

Scorurile evaluate in unitatea noastra sunt dupa cum urmeaza:

Tabel nr 3

SUPRAFATA PROBABILITATE FRECVENTA SUSCEPTIBILITATE TOTAL/RISC


Podele 1 3 0 4/mediu
Blat mobila 1 3 0 4/mediu
Chiuvete 2 3 0 5/mediu
Manere mobila 2 3 0 5/mediu
Fete mobila 1 1 0 2/scazut
Birou 1 1 0 2/scazut
Tavita unit 3 3 1 7/mare
Piese unit 3 3 1 7/mare
Scuipatoare unit 3 3 1 7/mare
Alte suprafete unit 3 2 1 6/mediu
Maner usi 3 3 0 6/mediu
Pereti 1 1 0 2/scazut
Grupuri sanitare 1 1 0 2/scazut

Proceduri de dezinfectie suprafete in unitatea noastra

Tabel nr 4

Suprafețe Scor/risc Metoda de Observații


aplicare
Pavimente de tip 4/mediu Ștergere Curățare riguroasă, apoi dezinfecție de nivel mediu.
linoleum/gresie Pentru curatare se foloseste aspirator centralizat cu
evacuare aer aspirat in exteriorul cladirii apoi solutie
de detergent. Pentru dezinfectie se folose ște produsul
de tip Schulke: Terralin protect. Acest produs este

7
destinat dezinfecției și curățeniei dispozitivelor
medicale și a tuturor suprafețelor din mediul
spitalicesc. Se utilizează o concentra ție de 2% (20 ml/
l) cu un timp de aplicare de 4 ore. Frecventa: o data
pe zi si ori de cate ori este nevoie.
Pereți (inclusiv faianță, 2/scazut Ștergere, Se insistă asupra curățării părților superioare ale
sticlă), uși și ferestre, Pulverizare pervazurilor și a altor suprafețe orizontale, precum și
mobilier (fete sertare, usi) ale colțurilor, urmată de dezinfecție. Pentru curatare
se foloseste solutie de detergent. Pentru dezinfectie
se folosește produsul de tip Schulke: Mikrozid 100%.
Acest produs este destinat dezinfecției și cură țeniei
dispozitivelor medicale și a tuturor suprafe țelor din
mediul spitalicesc. Frecventa o data la doua zile si ori
de cate ori este nevoie.
Mobilier cabinet 5/mediu Ștergere, Curățare riguroasă, apoi dezinfecție. Pentru curatare
stomatologic/manere, blat Pulverizare se foloseste solutie de detergent cu laveta verde.
Pentru dezinfectie se folosește produsul de tip
Schulke Mikrozid 100% cu laveta de unica folosinta.
Acest produs este destinat dezinfecției și cură țeniei
dispozitivelor medicale și a tuturor suprafe țelor din
mediul spitalicesc. Frecventa o data pe zi si ori de
cate ori este nevoie (dupa fiecare pacient se intervine
pe manerele atinse in timpul interventiei).
Grupuri sanitare (WC, 2/scazut Ştergere Pentru curatare se foloseste solutie de detergent ,
bazine, scaune WC, completat de curatare/dezinfectie cu solutie pe baza
pisoare) de clor 0,1% obtinuta prin dilutia 1:50 a solutiei ce
hipoclorit de sodiu din comert in care hipocloritul are
concentratie de 5%. Dezinfecție de nivel scazut care
se face cu produsul Schulke: Terralin protect. Acest
produs este destinat dezinfecției și cură țeniei
dispozitivelor medicale și a tuturor suprafe țelor din
mediul spitalicesc. Se utilizează o concentra ție de 2%
(20 ml/ l) cu un timp de aplicare de 4 ore. Frecventa:
o data pe zi si ori de cate ori este nevoie.
Sifoane de pardoseală, 3/scazut Se toarnă Dezinfecție de nivel scăzut. Se foloseste solutie pe
sifoane de scurgere un produs baza de clor 0,1% obtinuta prin dilutia 1:50 a solutiei
dezinfectant ce hipoclorit de sodiu din comert in care hipocloritul
de nivel are concentratie de 5%. Frecventa: o data pe zi si ori
scăzut. de cate ori este nevoie.
Recipiente pentru 2/scazut Spălare Curățare, dezinfecție de nivel scăzut. Se foloseste
colectarea deșeurilor solutie pe baza de clor 0,1% obtinuta prin dilutia 1:50
menajere, pubele a solutiei ce hipoclorit de sodiu din comert in care
hipocloritul are concentratie de 5%. Saptamanal se
dezinfecteaza utilizand produsul de tip Schulke

8
Mikrozid 100% cu laveta de unica folosinta.
Echipamente electronice 2/scazut Ștergere Curățare și dezinfecție de nivel scăzut cu produsul
(computer, telefon) Schulke: Mikrozid în concentrație de 100%. Se
folosește acest produs fiind pe bază de alcool care se
evaporă și lasă suprafața imaculată. Frecventa : o
data pe zi si ori de cate ori este nevoie.

Metodele de aplicare a dezinfectan ților pe suprafe țe, respectiv dispozitive medicale sunt următoarele:
a) ștergerea;
b) pulverizarea;
c) imersia;
d) nebulizarea.
Metoda recomandată pentru dezinfecția curentă și pentru cea terminală a suprafe țelor este aplicarea
dezinfectantului prin ștergere.
Aplicarea dezinfectanților se face în func ție de categoria de risc în care se încadrează și în concordan ță cu
recomandările producătorului.

Criteriile de alegere corectă a dezinfectantelor sunt următoarele:


a) spectrul de activitate adaptat obiectivelor fixate;
b) timpul de acțiune;
c) în funcție de secția/compartimentul din unitatea sanitară în care sunt utilizate, dezinfectantele trebuie să aibă
eficiență și în prezența substanțelor interferente: sânge, apă dură, materii organice;
d) compatibilitatea cu materialele pe care se vor utiliza;
e) gradul de periculozitate (foarte toxic, toxic, nociv, coroziv, iritant, oxidant, foarte inflamabil și inflamabil) pentru
personal și pacienți;
f) să fie ușor de utilizat;
g) să fie stabile în timp;
h) natura suportului care urmează să fie tratat;
i) riscul de a fi inactivat de diferite substan țe sau condi ții de mediu, a șa cum este prevăzut în fi șa tehnică a
produsului.
Orice produs dezinfectant nou se completeaza in tabelul aferent vezi anexa 3. Atentie la valabilitatea
documentatiei pusa la dipozitie de furnizor.

Criteriile de utilizare și păstrare corectă a antisepticelor sunt următoarele:


a) un produs se utilizează numai în scopul pentru care a fost avizat;
b) se respectă indicațiile de utilizare din avizul eliberat de Comisia Na țională pentru Produse Biocide (CNPB),
respectiv eticheta produsului;
c) pe flacon se notează data și ora deschiderii;
d) la fiecare utilizare, flaconul trebuie deschis și închis corect;
e) flaconul se manipulează cu aten ție; în cazul flacoanelor cu solu ție antiseptică este interzisă atingerea gurii
flaconului, pentru a se evita contaminarea;
f) este interzisă transvazarea în alt flacon;
g) este interzisă recondiționarea flaconului;
h) este interzisă completarea unui flacon pe jumătate golit în alt flacon;
i) sunt interzise amestecarea, precum și utilizarea succesivă a două produse diferite;
j) sunt de preferat produsele condiționate în flacoane cu cantitate mică;
9
k) flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină și departe de surse de căldură

Regulile generale de practică ale dezinfec ției sunt următoarele:


a) dezinfecția completează curățarea, dar nu o supline ște și nu poate înlocui sterilizarea;
b) pentru dezinfecția în focar se utilizează dezinfectante cu ac țiune documentată asupra agentului patogen
incriminat sau presupus;
c) utilizarea dezinfectantelor se face respectându-se normele de protec ție a muncii, care să prevină accidentele și
intoxicațiile;
d) personalul care utilizează în mod curent dezinfectantele este instruit cu privire la noile proceduri sau la noile
produse dezinfectante;
e) în fiecare încăpere în care se efectuează opera ții de cură țare și dezinfec ție exista în mod obligatoriu un grafic
zilnic orar, în care personalul responsabil va înregistra tipul opera ției, ora de efectuare și confirmate prin
semnătură; personalul trebuie să cunoască denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării solu ției de lucru și
timpul de acțiune, precum și concentrația de lucru. (Vezi anexa nr 6).

La prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante sunt necesare următoarele:


a) cunoașterea și respectarea exactă a concentra ției de lucru în func ție de materialul supus dezinfec ției;
b) folosirea de recipiente curate;
c) utilizarea soluțiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate și eficacitate, conform unei bune practici medicale,
pentru a se evita contaminarea și degradarea sau inactivarea lor;
d) respectarea timpului de contact specificat în avizul produsului;
e) este interzisă amestecarea diferitelor tipuri de dezinfectan ți.

Metodele de curățare si dezinfectie ale acestor suprafe țe, instrumente și echipamente au fost stabilite de către
conducerea unității și comunicate angaja țiilor ținînd cont de metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice
prevăzute în OMS 1761/2021.

Igiena mâinilor şi dezinfecţia pielii se realizează după cum urmează:

Procedurile pentru igiena mâinilor sunt:


a) spălare simplă cu apă și săpun;
b) dezinfecție igienică prin spălare cu săpun dezinfectant;
c) dezinfecție igienică prin frecare cu solu ție hidroalcoolică;
d) dezinfecție chirurgicală prin spălare cu apă și săpun chirurgical;
e) dezinfecție chirurgicală prin frecare cu solu ție hidroalcoolică.
În vederea asigurării igienei corecte și eficiente a mâinilor personalului medico-sanitar și de îngrijire este interzisă
purtarea inelelor, brățărilor, ceasurilor sau altor bijuterii.
Este interzisă în unități medicale purtarea unghiilor lungi, lăcuite sau artificiale.

Produsele biocide încadrate în tipul 1 de produs sunt utilizate pentru:


a) dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor prin spălare;
b) dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor prin frecare

Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, se efectuează


conform anexei nr. 5.

10
Partea 3 – Sterilizarea

Definiție - operațiunea prin care se realizează o reducere logaritmică de 10^-6 (1/1.000.000) a microorganismelor,
inclusiv a sporilor bacterieni de pe obiectele contaminate

Sterilizarea face parte din categoria procedurilor speciale ale cărei rezultate depind de buna func ționare a
aparaturii utilizate, păstrarea corespunzătoare a materialelor sterilizate și aplicarea corectă a procedurilor de
sterilizare.

Procesul de sterilizare în cadrul centrului medical 3GRX SRL se face cu controlul opera țiunilor, respectarea
procedurilor precum și asigurarea cerin țelor specificate în standardul EN ISO 9001/2001, cu modificările și
completările ulterioare.

Unitatea sanitară 3GRX garantează acela și nivel de siguran ță a pacien ților, atît în cazul utilizării de dispozitive
medicale achiziționate de pe piață, cît și al utilizării celor sterilizate în unitatea sanitară.3GRX garantează ca nu
reprocesează dispozitivele și materialele de unică folosin ță în vederea reutilizării.

Toate dispozitivele medicale și materialele care urmează să fie sterilizate, în mod obligatoriu, se cură ță și
dezinfectează înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat.

Procesul de sterilizare din cadrul 3GRX urmăre ște în mod clar, explicit și regulat un circuit func țional („circuite de
sterilizare”) care stabilește exact care sunt spa țiile în care este permisă sterilizarea. Prin urmare etapele și circuitul
funcțional de sterilizare sunt prezentate și explicate detaliat mai jos.

Circuitele de sterilizare au fost stabilite astfel încît să asigure securitatea personalului, a mediului și integritatea
dispozitivelor medicale. Serviciul de sterilizare din unitatea noastra este amenajat într-un spa țiu special destinat, în
vederea desfășurării activităților de reprocesare (camera de sterilizare).

Organizarea activităților propriu-zise de sterilizare, precum și a activită ților conexe, respectiv cură țarea, dezinfec ția
și împachetarea, stocarea și livrarea tuturor materialelor sterilizate, respecta circuitele func ționale. Este interzisă
realizarea acestor activități (decontaminare, ambalare și sterilizare) în alte spa ții decât cele desemnate.
 Curățarea, dezinfecția, împachetarea se efectueaza in cabinetele medicale in zone special destinate
acestor activitati si cu echipament adecvat, iar stocarea se face in sertare dedicate din cabinetele
medicale
 Sterilizarea se efectueaza in camera de sterilizare

Organizarea activității serviciilor de sterilizare cuprinde:


a) asigurarea spațiilor derulării activită ții, în conformitate cu legisla ția în vigoare;
b) asigurarea circuitelor funcționale, recipientelor și mijloacelor de transport;
c) asigurarea condițiilor de calitate a mediului în care se desfă șoară procesul de sterilizare;
d) verificarea stării de funcționare a aparaturii;
e) proceduri privind organizarea activită ții serviciilor de sterilizare și a sistemului de control al procesului de
sterilizare;
f) procedurile de marcare și asigurarea trasabilită ții produselor finite - cu men ționarea datei primirii produsului de
sterilizat, secția de proveniență, numărul șarjei de sterilizare, data trimiterii pe sec ție a produsului sterilizat, numele
11
persoanei care a efectuat sterilizarea și înregistrarea datelor produsului finit în fi șa pacientului;
g) tratarea neconformităților procesului de sterilizare;
h) instruirea personalului;
i) asigurarea echipamentului de protec ție al personalului.

Dispozitivele medicale reutilizabile care urmează procesul de sterilizare respecta următoarele etape obligatorii:
curățare, dezinfecție, inspecție, împachetare/ambalare, sterilizare, depozitare, transport către beneficiari,
depozitare, utilizare, transport către serviciul de sterilizare.

Toate dispozitivele medicale și materialele care urmează a fi sterilizate sunt cură țate și dezinfectate chimic sau
termic, înainte de a fi supuse unui proces standardizat de sterilizare.

Pentru îndepărtarea depunerilor din zonele greu accesibile ale instrumentarului medical, cură țarea preliminară se
realizează în mașini de curățat cu ultrasunete. Această opera țiune este obligatoriu urmată de cură țare și
dezinfecție care se realizează manual.

Protocol de dezinfecţie şi sterilizare a instumentarului stomatologic reutilizabil

Protocolul are rolul de a stabili standardele de igienă ale tuturor instrumentelor de stomatologie folosite în cadrul
centrului medical.

Protocolul a fost scris ținînd cont de prevederile ordinului MS nr 1761/2021. El a fost comunicat și luat la
cunoștință de tot personalul centrului medical. Tabelul cu personalul instruit face parte din prezentul protocol
(Anexa nr.1).

Protocolul unității medico sanitare va face referire în cuprinsul său la următoarele aspecte:

 instrumentarul stomatologic: ce facem cu el? ;


 procedura de lucru: etapele sterilizării ;
 spațiul special destinat curățării, dezinfec ției, sterilizării;
 persoana responsabilă: desemnată cu decizie;
 testele de verificare control permanent;
 întreținerea autoclavelor: cînd și de către cine;

Mai jos sunt prezentate etapele de sterilizare care sunt urmate de personalul clinicii:

Etape:

1. Pre-dezinfecţie (Decontaminare)

Etapă obligatorie şi importantă deoarece:


- reduce încărcătura microbiană a instrumentelor
- protejează personalul în cursul manipulărilor ulterioare
- evită uscarea contaminanţilor pe instrumente, fapt care ar putea periclita eficienţa sterilizării
- uşurează etapele ulterioare de curăţare

12
Imediat după utilizare, instrumentarul mare se imersează într-o cuvă cu capac, iar cel mărunt (freze și ace) în
cutia albă rotunda prevăzută cu sită, până la finalul programului sau cel puţin timpul minim necesar în functie de
dezinfectantul utilizat utilizat.

În cutia albă rotundă prevăzută cu sită este utilizat o solu ție cu nivel mediu de dezinfec ție de tip Schulke Gigasept
instru AF cu o concentrație de 3% (30 ml solutie concentrata la 970 ml apa) și un timp de imersie de 20 de minute.
Pe capacul cuvei sunt inscripţionate: numele dezinfectantului, concentraţia de lucru, timp de acţiune, data
preparării, valabilitate soluţie (o zi).
Loc : cabinetul medical
Responsabil : asistenta de stomatologie
Verificare : urmarirea etapei de catre medicul din cabinet

2. Clătire

Clătirea instrumentarului se face cu apă curentă în chiuveta special destinată acestui scop din cabinetul
stomatologic.

3. Curăţarea mecanică: curățarea se poate face manual, ultrasonic sau cu maşini automate de curatare:

În cadrul centrului medical curățarea mecanică este de tip manual.

Manual.
Personalul clinicii poartă obligatoriu mănuşi groase, mască, ochelari de protecţie. Se utilizează perii de forme şi
mărimi adecvate, într-o tăviţă cu dezinfectant-detergent de nivel cel puţin mediu. Sunt periate atent toate zonele
instrumentelor, cu precădere locurile retentive (ex: lamele frezelor).

Dezinfectantul-detergent folosit pentru păstrarea în tăvi ță a periilor este Schulke Gigasept instru AF cu o
concentrație de 3% și un timp de imersie de 20 de minute. Conform producătorului solu ției Gigasept instru AF
valabilitatea soluției este de 7 zile. Totu și în cazul în care se constată murdărirea puternică solu ția se schimbă.

5.Dezinfecţie finală

În cazul instrumentarului autoclavabil ce a fost curăţat manual se va realiza această dezinfecţie finală într-o cuvă
cu capac rezervată acestui scop. Unitatea utilizează un dezinfectant de nivel cel puţin mediu de tip Schulke
gigasept instru AF cu o concentrație de 2% (20 ml solutie concentrata la 980 ml de apă) cu un timp de imersie de
60 minute. Conform producătorului solu ției Gigasept instru AF valabilitatea solu ției este de 7 zile. Totu și în cazul în
care se constată murdărirea puternică solu ția se schimbă.
Pe cuvă sunt inscripționate: numele dezinfectantului, concentraţia de lucru, timp de acţiune, data preparării,
valabilitatea solutiei.

Loc : cabinetul medical


Responsabil : asistenta de stomatologie
Verificare : urmarirea etapei de catre medicul din cabinet

6.Uscare-inspecţie

13
Se realizează cu prosoape curate special rezervate acestui scop de unică folosinta.

Instrumentarul este inspectat vizual cu lupa şi cel cu urme de deteriorare va fi aruncat (ex: ace de canal
despiralate, freze tocite, etc.)

Dacă se observă urme de ciment sau alţi contaminanţi se va relua curăţarea manuala.

7.Lubrifiere. Se realizează dacă e cazul (foarfeci) cu sprayul lubrifiant sau dispozitive mecanice de cură țare/
lubrefiere.

8. Ambalarea în vederea sterilizării.


Pentru împachetare/ambalare, dispozitivele medicale trebuie să fie curate și uscate.
Materialele pentru ambalare/împachetare respecta standardele EN 868 și EN 11.607 și pot fi: hârtie de
împachetat, pungă hârtie/film transparent sudată/autoadezivă. Acestea sunt achizitionate de la distribuitori
autorizati.
- trusele şi instrumentarul chirurgical se ambalează individual în pungi de hârtie-plastic speciale și se sudează. În
cazul unității sanitare 3GRX asistenta responsabilă de sterilizare va introduce cîte un indicator fizico-chimic
integrator tip 5 în pungi înainte de a fi sudate.
- se pregătesc kituri de ace şi freze pentru diferite tipuri de manopere sau ace si freze ambalate individual în pungi
de hârtie-plastic sudate.

Este interzis si nu se folosesc recipientele din metal cu colier, ale căror orificii sunt deschise și închise manual,
deoarece acestea nu garantează sterilitatea con ținutului.

Mijloacele de transport folosite pentru transportul instrumentelor asigura protec ția fa ță de contaminări accidentale,
atât a instrumentelor în tranzit, cât și a personalului care le transportă, acestea prezinta posibilitate de închidere
cu capac, sunt rigide, ușor de curățat si rezista la ac țiunea substan țelor dezinfectante.

Loc : cabinetul medical


Responsabil : asistenta de stomatologie
Verificare : urmarirea etapei de catre medicul din cabinet

9. Sterilizarea propriu-zisă
Se realizează la autoclav de clasa Autoclav Castellini , alegând unul din ciclurile presetate corespunzătoare
materialelor introduse. În practica stomatologică, este preferabil ciclul: 134 grade C. Ciclurile de sterilizare folosite
la autoclavul din incinta 3GRX SRL sunt de 121 grade C, 15 min (pentru echipamente sensibile) și 134 grade C, 5
minute (pentru instrumentele de uz general). Acestea respecta standardul EN 13.060. Presiunea, temperatura și
timpul de sterilizare reprezintă valori care, urmărite, demonstrează eficacitatea sterilizării.
Instrucțiunile de folosire din cartea tehnică a aparatului cu privire la temperatura, presiunea și timpul de sterilizare
recomandate de producător vor fi respectate de utilizator în func ție de tipul de echipament ambalat care urmează
a fi sterilizat.
Sterilizarea necesită contactul direct al unui element cu aburul pentru o anumită perioadă de timp, la o
temperatură și presiune dorite. Ca urmare a acestui fapt, trebuie evitată supraîncărcarea autoclavului, pentru a
permite accesul aburului la toate elementele încărcăturii.

9. Trasabilitatea

14
Unitatea noastra asigura trasabilitatea prin înregistrări electronice si/sau letrice a tuturor dispozitivelor medicale
sterilizate. Pentru aceasta am:
1. Identificat toate instrumentele/dispozitivele reutilizabile care necesită sterilizare în unitatea noastra,
2. Intocmit inventarul instrumentarului pentru fiecare trusă (opis)
3. Implementat unui sistem de codificare individuală a acestora.
4. Codul trusei se regăseste înregistrat
a. pe tot parcursul circuitului de reprocesare a instrumentarului
b. în toate registrele din sterilizare
c. în documentele medicale ale pacientului, prin ata șarea etichetei dublu adezive și a indicatorului
chimic integrator

Pe fiecare pungă hârtie-plastic se notează


1. data, ora sterilizării,
2. numărul ciclului de sterilizare
3. inițialele persoanei care a efectuat sterilizarea.
4. codul trusei
Se folosesc etichete aplicate cu ajutorul unui marcator pentru a evita perforarea manuală cu ajutorul
instrumentelor de scris, sau se numerotează manual cu instrumente de scris insa marcajele pe pungă se fac în
afara zonei de sudate, pentru a nu periclita siguranta pachetului.

Durata mentinerii sterilitatii în pungile hârtie-plastic sudate este de 2 luni de la sterilizare, cu condiţia menţinerii
integrităţii ambalajului, cu exceptia celor pentru care producătorul specifică o altă perioadă, cu condiţia menţinerii
condiţiilor specificate de acesta (în prospect).
După deschidere, trusa se poate folosi o singură dată și pentru un singur pacient. Se interzice păstrarea truselor
sterile deschise, precum și folosirea instrumentelor din aceea și trusă la mai mul ți pacien ți.

Loc : camera de sterilizare


Responsabil : asistenta cu responsabilitti in sterilizare
Verificare : asistenta sefa, medic sef

În registrul de evidenţă al sterilizării se notează:

a) data și numărul aparatului, conținutul și numărul obiectelor din șarjă;


b) numărul șarjei;
c) temperatura și, după caz, presiunea la care s-a efectuat sterilizarea;
d) ora de începere și de încheiere a ciclului (durata);
e) rezultatele indicatorilor fizico-chimici și rezultatul testelor biologice;
f) semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea și care eliberează materialul steril
g) se ataşează diagrama ciclului de sterilizare
h) data la care s-au efectuat întreţinerea şi verificarea aparatului

Controlul sterilizarii:

Pentru fiecare ciclu de sterilizare evaluarea eficacității sterilizării se realizează astfel:


a) pe tot parcursul ciclului complet de sterilizare se analizează diagrama. Datele fiecărui ciclu de sterilizare trebuie
să fie notate/imprimate vizibil și arhivate;
15
b) se citește virarea culorii indicatorului de proces;
c) se citește virarea culorii indicatorului „integrator“, care controlează to ți parametrii ciclului de sterilizare (presiune,
timp, temperatură), indicatori interni care se utilizează pentru fiecare ambalaj/container supus sterilizării cu abur.
Indicatorii integratori chimici vor fi verifica ți de către utilizatori în momentul deschiderii ambalajului steril; în situa ția
în care virajul nu s-a realizat, materialul se consideră nesterilizat și nu se utilizează, trusa se returnează serviciului
de sterilizare, împreună cu o notificare în acest sens;
d) dacă se efectuează sterilizarea instrumentarului cu lumen, se controlează calitatea penetrării aburului cu
ajutorul testului Helix. In unitatea noastra in acest moment nu se sterilizeaza instrumentar cu lumen, deci
deocamdata nu se efectueaza test Helix.

Zilnic:
1. testul Bowie Dick, care controlează calitatea penetrării aburului;
2. cu indicator biologic (ISO 11138-1-8) în prima șarjă
Aceste teste se efectueaza conform procedurilor descrise mai jos.

Indicatori chimici tip II - Bowie Dick

a) testul de verificare a penetrării aburului, respectiv testul Bowie Dick, pentru autoclavă este obligatoriu a se folosi
la sterilizarea la autoclav, alături de indicatorii fizico-chimici și biologici;
b) pachetul-test de unică folosin ță Bowie Dick este un test foarte sensibil folosit pentru eviden țierea aerului
rezidual periculos sau a gazelor inerte din camera de sterilizare, aerul rezidual sau gazele inerte putând periclita
procesul de sterilizare;
c) cerneala indicatoare a testului Bowie Dick î și schimbă culoarea, atunci când este expusă la anumi ți parametri
de sterilizare. Schimbarea culorii trebuie să fie completă și uniformă;
d) descrierea procedurii de lucru:
(i) la începutul programului de lucru se efectuează pregătirea autoclavului printr-un test de vid, urmat de
un ciclu de încălzire. Astfel, sterilizatorul este pregătit pentru a începe testul Bowie Dick;
(ii) se plasează pachetul de testare (fără a fi desfăcut) orizontal, în treimea de jos a camerei, de exemplu,
pe platforma inferioară a sistemului de încărcare sau în zona superioară a scurgerii. Numai pachetul-test Bowie
Dick trebuie plasat în cameră;
(iii) se pornește ciclul-test Bowie Dick la 134°C valoare nominală (134°C efectiv, până la max. 138°C)
pentru 3,0 până la 3,5 min. Pachetul-test de unică folosin ță trebuie îndepărtat imediat la sfâr șitul ciclului. Se
îndepărtează hârtia indicatoare și se examinează rezultatul;
(iv) pentru a citi rezultatul se plasează hârtia indicatoare pe o suprafa ță strălucitoare. Se compară zona
exterioară a hârtiei cu cea din centru. Evacuarea suficientă a aerului/gazelor inerte va arăta o schimbare a culorii
uniforme. Evacuarea insuficientă a aerului/gazelor inerte va conduce la o schimbare neuniformă a culorii;
(v) pentru documentare se păstrează hârtia folosită pentru test la loc întunecos;
(vi) în caz de neconformitate a testului Bowie Dick se anun ță imediat tehnicianul autorizat și se opre ște
utilizarea autoclavului până la remedierea problemei apărute. După remediere se va efectua obligatoriu un nou
test Bowie Dick pentru verificare;
(vii)în cazul testelor Bowie Dick Helix PCD, modalitatea de lucru este conform indicatorilor producătorului.

Indicatori biologici

Indicatorii biologici constau în teste biologice pentru controlul eficacită ții sterilizării care con țin spori din familia
Bacillus stearothermophilus, de exemplu, Geobacillus stearothermophilus (ATCC(R) 7953^TM) care se prezintă

16
sub formă de fiole de plastic termorezistent ce au în interior un strip impregnat cu Geobacillus stearothermophilus
(ATCC(R) 7953^TM) pentru sterilizarea cu abur sub presiune.
Efectuarea controlului bacteriologic al sterilizării la autoclavă și plasmă se efectuează după cum urmează:
a) se utilizează indicator biologic cu Geobacillus stearothermophilus (ATCC(R) 7953^TM) pentru controlul
eficacității sterilizării cu abur,
b)indicatorul biologic se introduce în primul ciclu de sterilizare imediat după efectuarea testului Bowie Dick
pentru sterilizarea cu abur sau în primul ciclu din zi pentru celelalte procese de sterilizare, a șezându-se în locul cel
mai greu accesibil al sterilizatorului;
c) la terminarea procesului de sterilizare, fiola se lasă 10 minute să se răcească, pentru a evita riscul
spargerii ei;
d) se introduce in incubator si se aplica procedura conform instructiunilor acestuia (se lasa 24h la
tempreatura recomandata). Se citeste rezultatul.
e) în cazul testelor pozitive se anun ță imediat firma de service pentru revizia aparatului. Dacă revizia
efectuată de personal tehnic specializat constată probleme tehnice în func ționarea aparatajului sau indicatorii
biologici sunt în mod repetat neconformi, sterilizatorul nu se mai utilizează până la remedierea problemelor
tehnice;
f) după înregistrare, indicatorii biologici pozitivi (cu cre ștere bacteriană) vor fi elimina ți ca de șeu medical
periculos în conformitate cu legisla ția în vigoare. Cei fara crestere bacteriana se elimina ca deseu menajer sau se
arhiveaza pentru documentare.

Inspecţia tehnică a autoclavelor:

Se realizează trimestrial de către tehnicianul autorizat cu care centrul medical a încheiat un contract de
mentenanță.
Întreținerea (mentenanța) autoclavelor se efectuează de către un tehnician autorizat pentru verificarea func ționării
acestora, conform intervalului de timp recomandat de producătorul aparatului. Interven țiile privind între ținerea
planificată preventivă se stabilesc în func ție de recomandările producătorului și cuprind interven țiile zilnice,
săptămânale și lunare și se efectuează de către personalul tehnic cu atribu ții specifice în acest sens. Pentru
aparatura care nu are recomandări clare, verificarea func ționării se va efectua cel pu țin o dată pe trimestru.
Orice defecțiune apărută la autoclav necesită interven ția personalului tehnic autorizat.
După remedierea defecțiunii de mai sus se vor efectua următoarele:
a) verificarea parametrilor de sterilizare a aparatului, urmărind diagrama
b) testul vacuum
c) testul Bowie Dick pentru verificarea calită ții penetrării aburului;

Spațiul în care sunt depozitate instrumentarul, dispozitivele și echipamentele rezultate în urma procesului de
sterilizare se afla intr-o zonă restricționată, ferită de insecte și de ac țiunea directă a razelor solare, cu temperatura
din incintă cuprinsă între 18º - 22ºC și umiditate relativă de 35% - 70%. Spa țiul de depozitare trebuie să fie dedicat
acestui scop și să nu fie folosit pentru alte activită ți. In unitatea noastra vorbim de sertare cu destinatie exclusiva in
acest scop.

Pachetele sterile trebuie manipulate cât mai pu țin posibil, asistentele respecta o procedură pentru verificarea datei
de expirare a truselor sterile cel putin o data pe saptamana și de aplicare a regulii „primul intrat - ultimul ie șit“,
astfel încât stocul să fie rulat în mod adecvat.
În cazul în care ambalajul truselor este deteriorat, acestea nu vor fi utilizate, iar personalul responsabil va relua
procesul de decontaminare: curățare, dezinfec ție, împachetare și sterilizare.

17
Personalul medical responsabil cu sterilizarea este calificat și instruit periodic cu certificarea acestei instruiri.
Dovada de certificare a personalului medical cu privire la procedura de instruire se va face în urma promovării
unei testări. În modul acesta se va asigura un mod uniform de însu șire a normelor metodologice specificate în
ordin. Responsabil: asistenta responsabila cu sterilizarea.

Personalul medical responsabil cu sterilizarea va fi instruit și acreditat să lucreze cu aparate sub presiune de către
persoana responsabilă cu monitorizarea tuturor instala țiilor care func ționează sub inciden ța Inspec ției de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instala țiilor de Ridicat (ISCIR), conform legisla ției în
vigoare. Responsabil: asistenta responsabila cu sterilizarea.

Instrucțiunile de utilizare pentru fiecare sterilizator sunt afi șate la loc vizibil in camera de sterilizare. Sunt elaborate
şi afişate instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea aparatelor, precum şi măsurile ce trebuie luate în caz de
avarii, întreruperi sau dereglări la fiecare loc de muncă.
Responsabil: asistenta responsabila cu sterilizarea

Registrul de evidență a sterilizării impreuna cu diagramele de flux ale autoclavului, precum și alte documente
considerate relevante pentru procesul de sterilizare vor fi arhivate conform reglementărilor interne pentru controlul
calității, adica se arhiveaza pentru 4 ani. Testele Bowie-Dick, rezultatele testelor biologice se p ăstrează in camera
de sterilizare minimum 6 luni.
Atât registrele, cât şi testele sunt verificate periodic de către asistenta responsabila cu procesul de sterilizare, de
catre asistenta sefa si de catre medicul sef.

Alimentarea autoclavului cu apă distilata - în cazul unită ții 3GRX - se procura din comert in flacoane de 1.5l

Anexa nr 1

Personalul a luat la cunoștință conținutul prezentului protocol și aplică specifica țiile acestui document în mod
regulat, fără excepție, fiecărei proceduri de curatenie/dezinfectie/sterilizare.

Nume Post Semnătură


Aberle Akos Medic dentist
Barta Melinda Zsuzsanna Medic dentist
Fagaras Ana Adelina Medic dentist
Kolcsa Andrea Cristina Asistent medical
Lukacs Tunde Andrea Asistent medical sef
Petred Roxana Andrea Asistent medical
Demeter Andrea Katalin Personal curatenia

18
Anexa nr. 2

Program de curatenie zilnic al unitatii sanitare


Valabil din:

Valabil din Interval orar Explicatii Semnatura


administrator (Grama
Maria)
17 mai 2020 5:30-7:30 pentru a evita contactul cu personalul
medical si mediu sanitar in vederea
prevenirii raspandirii Covid19
-

19
Anexa 3

PROCEDURILE RECOMANDATE
pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc

Nivelul de Proceduri aplicate Indicaţii


risc

Minim - spălarea simplă igienică a - când mâinile sunt vizibil murdare;


mâinilor cu apă şi săpun lichid - la începutul și sfârșitul programului de lucru;
- după utilizarea grupului sanitar;
- în caz de contact cu produse biologice;
- în cazul pacienților cu infecție cu Clostridioides difficile
Intermediar Dezinfecție igienică prin frecare cu - înainte de contactul cu pacientul;
soluție hidroalcoolică (metoda de - înainte de proceduri aseptice;
elecție) sau - înainte și după utilizarea mănușilor, în caz de contact cu
Dezinfecție igienică prin spălare cu lichide biologice;
apă și săpun - după contactul cu pacientul;
- după contact cu mediul ambiental al pacientului
Înalt Dezinfecția chirurgicală a mâinilor - înainte de toate intervenţiile chirurgicale, obstetricale
prin frecare cu soluții hidroalcoolice - înaintea tuturor manevrelor care necesită o asepsie de tip
* * Aplicarea alcoolului se va face pe chirurgical (minim invazive)
mâna uscată sau
20
Dezinfecția chirurgicală a mâinilor
prin spălare cu apă și săpun
chirurgical (pe bază de
povidoniodine sau clorhexidină),
urmată de clătire cu apă filtrată și
ștergere cu prosop steril

Anexa 4

Grafic de decontaminare si dezinfectie instrumentar cabinet :…………………..


(ex : stomatologie 2 parter, ginecologie, stomatologie 3 etaj)
Anul 2020, Luna:..........

Tip truse: Decontaminare Dezinfectie Semnatura


instrumentar Denumire substanta activa Denumire substanta activa
incepere

incheiere
Ziua

Ora

Ora
(stomatologic/chirurgical, etc)

Gigasept instru AF 3% 20’ Gigasept instru AF 2% 60’


Gigasept instru AF3%20' Gigasept instru AF 2%60’
Gigasept instru AF3%20’ Gigasept instru AF 2%60’
Gigasept instru AF3%20’ Gigasept instru AF 2%60’
Gigasept instru AF3%20’ Gigasept instru AF 2%60’
Gigasept instru AF3%20’ Gigasept instru AF 2%60’
Gigasept instru AF3%20’ Gigasept instru AF 2%60’

Anexa 5
Registrul de dezinfecție înaltă a instrumentarului termolabil
Anul .............. Luna............Cabinet Stomatologie(ex.2etaj, etc).........................

Atentie: solutia se prepara la concentratia mentionata la fiecare 24 de ore


Produsul Data și Data Ora Lista Data Ora Nume Semnatura
utilizat și ora inceper inceper dispozitive incheier incheier responsabil
concentrația preparări e ciclu e ciclu imersate e ciclu e ciclu
de lucru i soluției de
lucru
Gigasept ff new 1 2000 Gume, discuri,
2 2000
periute, matrici
6% supermat,
Gigasept ff new 2 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 3 2000
6% supermat,
Gigasept ff new 3 2000 Gume, discuri,
4 2000
periute, matrici
6% supermat,
Gigasept ff new 4 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 5 2000
6% supermat,
Gigasept ff new 5 2000 Gume, discuri,
6 2000
periute, matrici
6% supermat,
Gigasept ff new 6 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 7 2000
6% supermat,

21
Gigasept ff new 7 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 8 2000
6% supermat,
Gigasept ff new 8 2000 Gume, discuri,
9 2000
periute, matrici
6% supermat,
Gigasept ff new 9 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 10 2000
6% supermat,
Gigasept ff new 10 2000 Gume, discuri,
11 2000
periute, matrici
6% supermat,
Gigasept ff new 11 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 12 2000
6% supermat,
Gigasept ff new 12 2000 Gume, discuri,
13 2000
periute, matrici
6% supermat,
Gigasept ff new 13 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 14 2000
6% supermat,
Gigasept ff new 14 2000 Gume, discuri,
15 2000
periute, matrici
6% supermat,
Gigasept ff new 15 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 16 2000
6% supermat,
Gigasept ff new 16 2000 Gume, discuri,
17 2000
periute, matrici
6% supermat,
Gigasept ff new 17 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 18 2000
6% supermat,
Gigasept ff new 18 2000 Gume, discuri,
19 2000
periute, matrici
6% supermat,
Gigasept ff new 19 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 20 2000
6% supermat,
Gigasept ff new 20 2000 Gume, discuri,
21 2000
periute, matrici
6% supermat,
Gigasept ff new 21 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 22 2000
6% supermat,
Gigasept ff new 22 2000 Gume, discuri,
23 2000
periute, matrici
6% supermat,
Gigasept ff new 23 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 24 2000
6% supermat,
Gigasept ff new 24 2000 Gume, discuri,
25 2000
periute, matrici
6% supermat,
Gigasept ff new 25 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 26 2000
6% supermat,
Gigasept ff new 26 2000 Gume, discuri,
27 2000
periute, matrici
6% supermat,
Gigasept ff new 27 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 28 2000
6% supermat,
Gigasept ff new 28 2000 Gume, discuri,
29 2000
periute, matrici
6% supermat,
Gigasept ff new 29 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 30 2000
6% supermat,
Gigasept ff new 30 2000 Gume, discuri,
31 2000
periute, matrici
6% supermat,
Gigasept ff new 31 2000 Gume,
periute,
discuri,
matrici 1 2000
6% supermat,
Anexa 6
Registru de evidenta test Bowie Dick si test biologic
22
Registrele si testele se pastreaza 6 luni. Testarea se efectueaza zilnic DOAR pt autoclavul/autoclavele in care se lucreaza in acea zi. L=Lina MB22,
M=Melag 24BL, E=Euronda, „+” inseamna test Bowie Dick conform si test biologic conform, „-„ inseamna teste neconforme

Data Nume autoclav Rezultat test Bowie Rezultat test biologic Nume responsabil Semnatura
(L, M, E) Dick (+ sau - ) (+ sau - )

23

S-ar putea să vă placă și