Sunteți pe pagina 1din 6

S.C. BAN EXPRESS INTERNATIONAL S.R.L.

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA - 2022


Persoana
Locul de Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice Măsuri Măsuri Acţiuni în Termen care
Nr muncă/ igienico- de altă scopul realizării de răspunde obs.
crt Post de sanitare natură măsurii realizare de
lucru realizare
a măsurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Coordo- F1.Organe de Atentie din partea Instruirea Aprilie Banu Ion
nator masini in mis- lucratorilor la periodica a 2022 George
transport care prindere, manevrarea echipa- lucratorilor cu
antrenare de mentelor de lucru si a privire la ma -
catre transmisii materialelor utilizate la nevrarea echi-
cuplaje, locul de munca pamentelor de
actionari; lucru
2 F2.Deplasari ale Separarea cailor de Instructaj Aprilie Banu Ion
mijloacelor de circulatie a autovehi - periodic 2022 George
transport culelor de cele pietonale ; Asigurarea
incident rutier Deplasarea mijloacelor conditiilor
atat la de transport pe traseele optime de lucru;
deplasarea de la exterioare se va face cu dotarea cu
serviciu acasa si respectarea regulilor de echipamente
invers, incident circulatie deplasare adecvate a
in service dato- mijloacelor de transport locurilor de
rita deplasarii in incinta societatii se va munca
autoturismelor face respectand caile de
acces
3 F4.Deplasari Atentie din partea lucra- Instructaj Octom- Banu Ion
sub efectul torilor la manevrarea periodic brie George
gravitatiei : echipamentelor de lucru Asigurarea 2022
alunecare, si a materialelor utilizate conditiilor
rulare pe roti , la locul de munca optime de lucru;
cadere libera; dotarea cu
echipamente
adecvate a
locurilor de
munca
4 F5.Cadere Asigurarea fixarii Instructaj Octom – Banu Ion
libera a echipamentelor de periodic brie George
obiectelor; lucru; atentie din partea Asigurarea 2022
lucratorilor la conditiilor
manevrarea optime de lucru;
echipamentelor de dotarea cu
lucru si a materialelor echipamente
utilizate la locul de adecvate a
munca locurilor de
munca
5 F3.Proiectare de Folosirea in mod Instructaj Decem- Banu Ion
corpuri sau corespunzator a periodic brie George
particule la aparatorilor de protectie Asigurarea 2022
polizare , din dotarea masinilor; conditiilor
masini de gaurit instruirea lucratorilor cu optime de lucru;
privire la functionarea dotarea cu
utilajelor; instruirea si echipamente
supravegherea perma- adecvate a
nenta a lucratorului la locurilor de
locul de munca; munca
6 F6.Suprafete Instruirea periodica a Instructaj Iulie Banu Ion
sau contururi lucratorilor privind periodic 2022 George
periculoase: respectarea Asigurarea
intepatoare , instructiunilor proprii la conditiilor
taioase, utilizarea ustensilelor de optime de lucru;
alunecoase; lucru; Asigurarea dotarea cu
folosirii echipamentului echipamente
corespunzator pentru adecvate a
fiecare tip de activitate ; locurilor de
Dotarea spatiilor de munca
productie cu truse me -
dicale de prim ajutor.
7 F7.Temperatura Personalul care Instructaj Iulie Banu Ion
ridicata a efectueaza lucrari periodic 2022 George
obiectelor sau datorita carora intra in Asigurarea
suprafetelor contact cu temperatura conditiilor
ridicata , va purta optime de lucru;
echipamentul individual dotarea cu
deprotectie adecvat; echipamente
adecvate a
locurilor de
munca
8 F8.Temperatura Personalul care Instructaj Decem Banu Ion
coborata a efectueaza lucrari periodic – brie George
obiectelor sau datorita carora intra in Asigurarea 2022
suprafetelor contact cusuprafete cu conditiilor
atinse iarna in temperatura coborata, va optime de lucru;
exterior purta echipamentul dotarea cu
individual de protectie echipamente
adecvat; adecvate a
locurilor de
munca
9 F9.Electrocuta- Efectuarea de verificari Mijloacele si instalatiile Instructaj Octom- Banu Ion
rea prin atingere vizuale pentru detecta- de protectie impotriva periodic brie George
directa rea defectiunilor , pericolului de Asigurarea 2022 Persoa-
conductori inainte de inceperea electrocutare vor fi conditiilor na
neizolati sau lucrului; Efectuarea de verificate pe baza unui optime de lucru; autorizat
izolatie imba- verificari periodice plan de verificare aprobat dotarea cu a
tranita, bornele realizate de electricieni de conducerea societatii; echipamente
aparatelor autorizati adecvate a
neizolate sau cu locurilor de
izolatie munca.
deteriorata Verificarea
utilajelor si
instalatiilor de
protectie
10 F10.Electrocuta Efectuarea de verificari Mijloacele si instalatiile Instructaj perio- Octom- Banu Ion
rea prin atingere periodice realizate de de protectie impotriva dic Asigurarea brie George
indirecta electricieni autorizati pericolului de conditiilor 2022 Persoa-
electrocutare vor fi optime de lucru; na
verificate pe baza unui dotarea cu autorizat
plan de verificare aprobat echipamente a
de conducerea societatii; adecvate a
locurilor de
munca. Verifi-
carea utilajelor
si instalatiilor
de protectie
11 F11.Temperatur Climatizarea cores- Aplicarea Aprilie Banu Ion
a aerului punzatoare a spatiilor de prevederi lor 2022 George
ridicata vara si lucru; Masurarea si legislatieie in
scazuta iarna; monitorizarea parame- vigoare privind
trilor mediului de masurile ce pot
munca ; Consultarea fi aplicate in
personalu-lui cu privire perioadele cu
la schimba-rile mediului temperaturi
de munca; Modificarea extreme.Asigu-
programului demunca in rarea echipa-
scopul redu-cerii mentelor
riscurilor, daca este adecvate.
necesar:cand temperatura
este ridicata apa lucrato-
rilor, reducerea intensi-
tatii si ritmului activita-
tilor fizice; cand tempe-
ratura este scazuta ceai
cald si organizarea de
pauze temporare
12 F13.Nivelul de Asigurarea unui iluminat Asigurarea de Iulie Banu Ion
iluminare scazut corespunzator prin folo- echipamente 2022 George
in cazul sirea de corpuri de ilumi- adecvate.
remedierii unor nat adecvate conditiilor
defecte; de mediu;Imbunatatirea
iluminatului, utilizarea
unui iluminat local sau
localizat ,in scopul eli-
minari zonelor umbrite in
aria de desfasurare a
sarcinii de munca
14 F14.Calamitati Instructajul Iulie Banu Ion
naturale : Instruire periodica periodic a 2022 George
trasnet,inundati privind comportamentul lucratorilor;
e,seisme: in cazul situatiilor de Asigurare de
urgenta. Asigurarea echipamente
mijloacelor de prim adecvate;
ajutor la punctele de
lucru; Realizarea de
exercitii privind modul
de actiune in situatii de
urgenta;
15 F.15.Operatii/ Instructajul Aprilie Banu Ion
reguli/procedee Instruirea lucratorilor periodic a 2022 George
gresite, folosite pentru utilizarea lucratorilor;
pentru reali- procedeelor de lucru ; Asigurare de
zarea sarcinii de elaborarea unor proce- echipamente
munca; dure de lucru sigure adecvate;
pentru lucratori;
16 F17.Solicitare Imbunatatirea Supraveghere Instructaj peri - Iulie Banu Ion
fizica prin efort functionalitatii ergo - a medicala odic; asigu- 2022 George
static, timp nomice a echipamen - periodica a rarea conditiilor Medic
indelungat in tului la locul de munca ; sanatatii optime de lucru; medici-
picioare – Respectarea progra - lucratorilor dotarea cu na
afectiuni ale mului de lucru si a echipamente muncii
coloanei pauzelor; adecvate locu-
vertebrale si rilor de munca.
membrele Realizarea con-
inferioar trolului de me-
dicina muncii
17 F21.Executarea Asigurarea fixarii Instruire si Octom- Banu Ion
defectuoasa de corecte a materialelor formarea brie George
operatii – de lucru, pentru a nu fi lucratorilor; 2022
pozitionari,fixar smulse; La fixarea si asigurarea
e , asamblari; scoaterea conditiilor
subansamblelor si optime de
pieselor de schimb, se lucru ;
vor utiliza chei echiparea cu
corespunzatoare , fara echipamente de
prelungitoare din teava lucru cores-
sau alte parghii; punzatoare
18 F20.Deplasari, Respectarea instruc - Instructaj Decem Banu Ion
stationari in tiunilor de lucru si a periodic; –brie George
zone pericu- cailor de acces; Asigurarea 2022
loase- cai de Semnalizarea cores - semnalizarii
acces auto , sub punzatoare a locurilor de corespunzatoare
sarcini munca periculoase; a locurilor de
Respectarea semna - munca
lizarilor corespun - periculoase
zatoare a locurilor de
munca periculoase;
19 F22.Cadere de Pozitionarea Deplasarea se va face Instructaj Octom – Banu Ion
la acelasi nivel echipamentelor astfel numai pe caile de acces periodic; brie George
prin alunecare, incat sa se evite stabilite ,iar in situatia in asigurarea 2022
impiedicare, cablurile care care acestea sunt umede conditiilor
dezechilibrare; traverseaza caile se va circula cu atentie; optime de lucru;
pietonale; Utilizarea Caile de acces ,holutile si dotarea cu
protectiei pentru culoarele de trecere sa echipamente
cabluri in scopul fixarii ramana libere ,neblocate adecvate a
sigur; Asigurarea incaltamintei locurilor de
adecvate pentru lucratori; munca.
20 F25.Neutilizare Dotarea lucratorilor cu Instructaj Decem- Banu Ion
a mijloacelor de echipament individual de periodic; brie George
protectie din protectie corespunzator asigurarea 2022
dotare. activitatii; Instruirea conditiilor
lucratorilor privind optime de
consecintele nerespectarii lucru ; dotarea
restrictiilor de securitate ; cu echipamente
Verificarea prin control adecvate a
permanent din partea locurilor de
sefului locului de munca; munca.