Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Burghila, Cristina
Adresă(e) Str. Sesiunii, Orhei, Republica Moldova
Str. Universității, Petroșani, cod poştal 332006, Hunedoara, România
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri) burghila94@mail.ru

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 24.12.1994

Sex Feminin

Locul de muncă vizat /


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada 01.10.2019 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare
Activităţi şi responsabilităţi principale • Predare activități de seminar la disciplinele: Informatică aplicată I, Informatică aplicată II;
• Cercetări academice, recenzie de studii și lucrări în domeniul managementului resurselor umane în
organizațiile industriale din România.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, Hunedoara, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 8542 - Învăţământ superior universitar (activitate didactică - cercetare ştiinţifică)

Perioada 01.03.2018 - 30.09.2019


Funcţia sau postul ocupat Recepţioner de hotel
Activităţi şi responsabilităţi principale Conform Fişei postului - Recepţioner de hotel (cod COR 422401)
Numele şi adresa angajatorului S.C. VIS BOEM S.R.L. Timişoara - Punct de Lucru Aninoasa (Complex Casa de Vis)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

Perioada 27.09.2017 - 28.03.2018


Funcţia sau postul ocupat Reporter (studii superioare)
Activităţi şi responsabilităţi principale Conform Fişei postului - Reporter (studii superioare) (cod COR 264212)
Numele şi adresa angajatorului S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L (Kapital TV), str. 1 Decembrie 1918, bl. 122, Petroșani,
Hunedoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 591 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

Perioada 2015, 2016 (perioada de vară)


Funcţia sau postul ocupat Secretară
Pagina 1/3- Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Burghila Cristina © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Activităţi şi responsabilităţi principale Conform Fişei postului - Secretară (cod COR 412001)
Numele şi adresa angajatorului S.C. LITO TRAVEL S.R.L., Str. Radarului, nr. 34, Schitu, Constanţa
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice

Perioada 2013 (perioada de vară)


Funcţia sau postul ocupat Educator
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului Tabăra de odihnă „Andrieş”, Orhei, Republica Moldova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ

Perioada 23.02.2019-10.05.2019
Funcţia sau postul ocupat Mobilitate de plasament in cadrul Programului Erasmus +
Activităţi şi responsabilităţi principale -
Numele şi adresa angajatorului Excellence Group SL, Albal, Valencia, Spania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate -

Perioada 16.03.2015 - 31.05.2015


25.04.2016 - 29.06.2016
06.03.2017 - 08.05.2017
Funcţia sau postul ocupat Mobilitate de plasament in cadrul Programului Erasmus +
Activităţi şi responsabilităţi principale -
Numele şi adresa angajatorului MADRA LOGISTICS SL, Francesc Larrode 10, 3-2-1, 46470 Catarroja, Valencia, Spania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate -

Educaţie şi formare
Perioada 01.10.2019 – prezent
Calificarea / diploma obţinută Doctorand - Domeniul Inginerie și management
Disciplinele principale studiate / Titlul provizoriu al tezei de doctorat: Cercetări privind strategii de creștere a performanței resurselor
competenţe profesionale dobândite umane în organizațiile industriale din România
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, Hunedoara, România
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 8 - Doctorat sau nivel echivalent (conform ISCED 2011)
internaţională

Perioada 2017 – 2019


Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Masterat, specializarea: Ingineria şi managementul proiectelor
Disciplinele principale studiate / Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a diplomei
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Petroşani, Facultatea de Mine, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, Hunedoara,
/ furnizorului de formare România
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 7 - Master sau nivel echivalent (conform ISCED 2011)
internaţională

Perioada 2014 – 2017


Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă, domeniul: Management, specializarea: Management
Disciplinele principale studiate / Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a diplomei
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, Hunedoara,
/ furnizorului de formare România
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6 - Licenţă sau nivel echivalent (conform ISCED 2011)
internaţională

Pagina 2/3- Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Burghila Cristina © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Perioada 2010 – 2014
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat, domeniul: Stiinţe Pedagogice, specialitatea: Pedagogia învăţământului
primar.
Disciplinele principale studiate / Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a diplomei
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” ,Orhei, Republica Moldova
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 3 - Învăţământ liceal (conform ISCED 2011)
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba engleză Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
A2 B1 B1 B1 A2
elementar independent independent independent elementar
Limba franceză Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
A2 B1 A2 A2 A2
elementar independent elementar elementar elementar
Limba rusă Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
C2 C2 C2 C2 C2
experimentat experimentat experimentat experimentat experimentat
Limba spaniolă Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
B1 B2 B1 B1 B1
independent independent independent independent independent
(*)Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabilă. Îmi Fac ușor prieteni noi. Mă adaptez destul de repede cu ambianțele noi.

Competenţe şi aptitudini Lucru în echipă mă favorizează, îmi aduce satisfacție, mă implic la un nivel înalt, dar prefer să lucrez
organizatorice şi independent.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Bună cunoscătoare a calculatorului. Lucrez zilnic în Programe Office, navighez pe Internet, instalez şi
a calculatorului dezinstalez programe, creez adrese mail şi bloguri.

Alte competenţe şi aptitudini Sunt liberă și dornică pentru experiențe. Îmi plac călătoriile, conversațiile cu oameni noi din diferite
ţări, niveluri sociale şi culturi noi, vârstă diferită.

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere

Anexe

25.02.2020 Asist.cercet.drd.ec. BURGHILA CRISTINA

Pagina 3/3- Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Burghila Cristina © Comunităţile Europene, 2003 20060628

S-ar putea să vă placă și