Sunteți pe pagina 1din 8

Persoana desemnata sa se ocupe de activitatea SSM trebuie sa aibe un curs in acest sens. Potrivit dispoziiilor art.

77 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv-generala; b) instruirea la locul de munca; c) instruirea periodica. In raport de fiecare faza sunt desemnate prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea 319/2006 anumite persoane care sa efectueze instruirea lucratorilor, verificiarea instruirii si semnarea fiselor individuale de instruire ale acestora. Astfel, conform dispoziiilor art. 85 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor in Legea 319/2006, instruirea introductiv-generala se face de catre: a)angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca; sau b)lucratorul desemnat; sau c)un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau d)serviciul extern de prevenire si protectie. Potrivit art. 89 din acelasi act normativ: (1) Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste. (2) Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire. (3) Lucratorii prevazuti la art. 83 lit. a) si d) nu vor putea fi angajati daca nu si-au insusit cunostintele prezentate in instruirea introductiv-generala. Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, in grupe de maximum 20 de persoane, in conformitate cu dispoziiile art. 91 alin. (1) din normele metodologice. Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de catre seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si se consemneaza in fisa de instruire individuala (art. 94 din normele metodologice). In ceea ce priveste instruirea periodica, potrivit art. 96 alin. (1) din aceleasi norme, aceasta se efectueaza de catre conducatorul locului de munca, iar conform alin. (4) din acelasi articol, verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile externe de prevenire si protectie, care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

ncepnd cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire i protecie trebuie s fie format din lucrtori care au contract individual de munc cu norm ntreag ncheiat cu angajatorul - art.23 alin.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006. Documente uzuale ce pot fi solicitate de inspectorii de munca in timpul controalelor (cu nominalizarea reglementarilor care impun verificarea acestora) 1.Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente (O.U.G. 76/2001 republicata); 2. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii (L 90/1996, republicata, art. 9 al. 1); 3. Decizii interne pentru: - personalul cu atributii in domeniul SSM (L 90/1996 republicata, art. 8, alin. 2, L 90/1996 republicata, art. 18(1), lit. d); - componenta serviciului de SSM (NGPM/2002, art. 28) - conducatorii locurilor de munca; ( NGPM/2002, art. 11, lit. f) - personalul cu responsabilitati conform NSSM ( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat) etc.; 4. Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca (CSSM): - decizia de infiintare; Ordinul MMPS nr. 187/1998, NGPM/2002, art. 44); - raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca ( NGPM/2002, art. 47); - raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor; (NGPM/2002, art. 42); - planul anual de masuri in domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesar (anexa 2, NM 7, L 90/1996, republicata ); - programul de activitate al serviciului de SSM (NGPM/2002, art. 31 lit. a); 5. Evaluarea riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca (NGPM/2002, art. 11 lit. b); 6. Dosarul medical individual (anexa 6, NGPM/2002; NGPM/2002, art. 476 La cererea Inspectoratului Teritorial de Munca si Directiei de Sanatate Publica medicul de medicina a muncii trebuie sa furnizeze copii ale dosarului medical. ); 7 .Fisa de aptitudini (NGPM/2002, art. 61);

8. Inscrierea in fisa de instructaj Apt pentru lucru la inaltime (NSSM 12, art. 11); 9. Foaia de parcurs (NSSM 23 art. 16 lit. e si NSSM 23 art. 45); 10. Raport de sedinta siguranta circulatiei; 11. Nota de comanda reparatii; 12. Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati (NGPM/2002, art. 11 lit. p); 13. Masuri tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor (NGPM/2002, art. 99, lit. d); 14. Tematici de instruire (NGPM/2002, art. 109); 15. Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii (NGPM/2002, art. 119); 16. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire (NGPM/2002, art. 105); 17. Fisele individuale de instructaj de protectia muncii (NGPM/2002, art. 91 al. 1); 18. Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic (NGPM/2002, art. 91, al. 3); 19. Foaie de prezenta; 20. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL), corespunzator riscurilor activitatii (NGPM/2002, art. 137, L 90/1996, republicata, art. 13); 21.Certificate de conformitate pentru EIP si EIL (NGPM/2002, art. 149, NM 2, L 90/1996, republicata); 22. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP; 23. Documentele care sa ateste ca ET utilizate in cadrul unitatii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii (NM 3, L 90/1996, republicata ); 24. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici ai instalatiilor in functiune (L 90/1996, republicata, art. 41 al. 7, lit. e); 25.Contractul colectiv de munca intocmit la nivelul unitatii (clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca in schimburi si intensitatea acesteia) (L 90/1996, republicata, art. 7);

26. Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern (L 90/1996, republicata, art. 8 al. 1); 27.Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta (L 90/1996, republicata, art. 41(4) lit. g); 28.Buletine de verificari PRAM (STAS 12604/5/1990); 29.Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice (in vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii) (L 90/1996, republicata, art. 41(4) lit. b); 30.Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca ( daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor) (L 90/1996, republicata, art. 41(4) lit. b); 31.Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca (L 90/1996, republicata, art. 18 (1) lit. e); 32.Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate (NGPM/2002, art. 11 lit. p, L 90/1996, republicata, art. 18 (1) lit. j); 33.Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase (art. 18 (1) lit. e din L 90/1996, republicata); 34.Certificate medicale cu diagnostic accident (art. 33 NM 6, L 90/1996, republicata); 35.Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca (NGPM/2002, art. 238); 36.Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie (NGPM/2002, art. 267); 37.Buletine de verificare metrologica a AMCurilor din dotare (NGPM/2002, art. 11 lit. y); 38.Verificarile ISCIR (NGPM/2002 art. 394); 39.Fisa postului (NGPM/2002, art. 11, lit. f); 40.Permisul de lucru cu foc (anexa 7, NDPSI in industria chimica si petrochimica); 41.Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de

explozie (L 90/1996, republicata, art. 18 (1), lit. c); 42.Documentul privind protectia la explozie (NGPM/2002, art. 267); 43.Autorizatie de lucru in zone Ex (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice); 44.Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice); 45.Plan tehnic de exploatare (NSPMMCSLB nr. 46, art. 1, pct. 6); 46.Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz (PT R 142002); 47.Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare) (L 90/1996, republicata, art. 41, al (7) lit. e); 48.Programul de revizii si reparatii a ET din dotare (L 90/1996, republicata, art. 41, al. (5) lit. g); 49.Plan de evacuare in caz de urgenta (NSPPMMCSMB/97 PT-C 01, art. 1); 50.Registre de evidenta a accidentatilor in munca (L 90/1996, republicata, art. 38, al (1) din NM 6); 51.Registre de evidenta a accidentelor usoare (L 90/1996, republicata, art. 38, al (1) din NM 6); 52.Registre de evidenta a incidentelor periculoase (L 90/1996, republicata, art. 38, al (1) din NM 6); 53.Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale (L 90/1996, republicata, art. 61 din NM 6); 54.Raportare semestriala a accidentelor de munca (L 90/1996, republicata, art. 42 din NM 6); 55.Registrul de serviciu la bordul navelor (L 90/1996, republicata, art. 18 (1) lit. c); 56.Registrul pentru substante toxice (Decretul 466/1979 anexa I pct. 1, art. 8 lit. a); 57.Registrul de evidenta a materialelor explozive ( L 126/1995, republicata); 58.Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive ( L 126/1995, republicata);

59.Cartea tehnica a utilajului (L 90/1996, republicata, NM 3); 60.Instructiuni de lucru (L 90/1996, republicata, art. 5 al. (6), NGPM/2002, art. 5 al. 1); 61.Proces verbal de punere in functiune a schelei (NGPM/2002, cap VII, sectiunea 3); 62.Conventiile de lucru (L 90/1996, republicata, NM 6, art. 34, al 2); 63.Proiectele de executie a constructiilor, ET (L 90/1996, republicata, art. 18, lit. a); 64.Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator (L 90/1996, republicata, art. 18, lit. c); 65.Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii (L 90/1996, republicata, art. 18 (1) lit. f); 66.Materiale necesare informarii si educarii angajatilor (NGPM/2002, art. 11, lit k); 67.Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice (NGPM/2002, art. 446); 68.Contractele de lucrari (L 90/1996, republicata, NM 6, art. 34, al. (2)); 69.Modul de acordare a materialelor igienico sanitare (NGPM/2002, art. 150-157); 70.Fisa de expunere la riscuri profesionale (NGPM/2002, art. 11, lit. gg); 71. Evidente nominale ale angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani (NGPM/2002, art. 11, lit. ii); 72. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM (L 90/1996, republicata, NM 6, art. 14(2), 21 (1), 24); 73. Registrul unic de control (L 252/2003); NOTA: Distinct de documentele uzuale solicitate de inspectorii de munca in timpul controalelor, pentru domeniile specifice (minier, forestier, agricol, al extractiei petroliere, al chimiei si petrochimiei, al producerii si distributiei energiei electrice, al activitatii cu explozivi si alte activitati specifice) se cer documente proprii acestor sectoare de activitate, a caror prezentare formeaza obiectul unor reglementari separate. Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum %7CdisplayTopicPage/topicID_195705/Activitate-de-SSM.html#ixzz1OzpiOVV7

Documentatie Protectia Muncii


Documentatia pentru Protectia Muncii se intocmeste o singura data, la inceputul colaborarii, si este reactualizata ori de cate ori este cazul, fara nici un cost suplimentar. Documentatia este intocmita conform Legii 319/2006 si H.G. 1425/2006 fiind realizata dupa cerintele ITM (Protectia Muncii). Aceasta cuprinde:

Fisa postului pentru fiecare functie, impreuna cu anexa privind obligatiile angajatului in raport cu securitatea si sanatatea in munca - ssm Regulament de ordine interioara, impreuna cu anexa privind obligatiile angajatului in raport cu securitatea si sanatatea in munca - ssm Decizie conducator loc munca - ssm Decizie instructaj general - ssm Decizie instructaj periodic protectia muncii Tematica instructaj general protectia muncii Tematica instructaj periodic protectia muncii Instructiuni specifice de Protectia Muncii pentru intreaga unitate; Instructiuni specifice de Protectia Muncii pentru fiecare loc de munca; Planul tematic anual de instruire in Protectia Muncii Instructiuni proprii prim ajutor Aplicarea marcajelor specifice de Protectia Muncii, conform standardelor in vigoare Plan de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale Evaluare de riscuri Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din societate si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 Masuri de prim ajutor personalizate pentru riscul fiecarui post de lucru Legea 319/2006 si legislatia de Protectia Muncii specifica activitatii Normele metodologice de aplicare ale legii 319/2006 HG 1091 Cerinte minime de Protectia Muncii la locul de munca Verificare P.R.A.M. Verificare I.S.C.I.R. Medicina muncii

Asistenta periodica de Protectia Muncii

Documentie P.S.I.
Documentatia pentru P.S.I. se intocmeste o singura data, la inceputul colaborarii, si este reactualizata ori de cate ori este cazul, fara nici un cost suplimentar. Aceasta cuprinde:

Decizii numire cadru tehnic cu atributii P.S.I. (document obligatoriu I.G.S.U.) Decizii foc deschis pentru intreaga societate (document obligatoriu I.G.S.U.) Decizie pentru loc de fumat (document obligatoriu I.G.S.U.) Instructiuni specifice P.S.I. pentru fiecare loc de munca cu risc de incendiu Instructiuni de folosire a stingatoarelor si hidrantilor Planul tematic anual de instruire P.S.I. Plan de evacuare la nivelul societatii Plan de interventie la nivelul societatii Plan de evacuare si depozitare substante periculoase Fisa obiectivului Marcaje specifice P.S.I. Aplicarea marcajelor specifice P.S.I., conform standardelor in vigoare Masuri de prim ajutor in functie de riscurile societatii Legea 307/2006 , Norme generale P.S.I. 2006 Documentatie Protectie Civila (document obligatoriu I.G.S.U.) Legislatie Evaluare Risc de Incendiu