Sunteți pe pagina 1din 17

SUBIECTE DREPTUL MUNCII

1. Ce se înţelege prin „reprezentanţii salariaţilor” şi care este rolul acestora la


întocmirea regulamentului intern?
→ Codul Muncii – reprezentații salariaților Titlul VII Capitolul III Art. 221-226
→ Curs
 Salariații mandatori
 Rol consultativ – Art. 223 lit. b, 241 Codul Muncii → dovada consultării are importanță
pentru validitatea regulamentului intern. Lipsa consultării atrage nulitatea.
2. Drepturile şi obligaţiile angajatorului pe durata cercetării disciplinare.
 Codul Muncii Titlul XI Capitolul II Art. 251 alin.4→ se interpretează în sens invers
( dreptul de a audia, dreptul de a pune întrebări) toate.
3. Ce se înţelege prin faptul că salariatul desfăşoară activitate sub autoritatea şi
organizarea unui angajator?
 Raportul de subordonare
4. Drepturile salariatului pe durata cercetării disciplinare.
 Art. 251 alin. 4 Codul Muncii
5. Rolul comisiei paritare la negocierea şi încheierea unui acord colectiv.
 H.G.833/2007
 Rol consultativ la negocierea A.C.M. (acord colectiv de muncă)
 Întocmește și elaborează proiectul de ACM la nivel de unitate.
6. Obiectul dreptului muncii. Obiectul securității sociale.
 Normele de muncă individuale, colective și mixte
7. Actul normativ care reglementează negocierea contractului colectiv de muncă
(CCM) în raport cu cel special.
 H.G. 833/2007 →Legea 62 (a dialogului social)
Special Drept comun
8. Dreptul specific al salariatului pe timpul preavizului în cazul demisiei.
 Codul Muncii Art. 81 alin. 8 →când poate demisiona fără preaviz și când nu.
9. Legătura dintre regulamentul de organizare şi funcţionare şi contractul individual
de muncă.
 Atribuțiile tuturor compartimentelor
 Anexă →fișa postului→atribuțiile din fișa postului trebuie să se regăsească în
regulmentul de organizare și funcționare.
10. Ce soluţie se poate reţine de angajator din Recomandarea Organizaţiei
Internaţionale a Muncii nr. 166 din anul 1982 cu privire la evaluarea profesională a
salariaţilor.
 Curs → Salariatul va putea fi concediat numai dacă nu se achită de sarcinile sale deși
angajatorul la avertizat în scris după un termen rezonabil dându-i și directivele
necesare.
11. Unde se poate folosi acestă procedură?
 Art 63 alin. 2 Codul Muncii → elaborarea unei proceduri prealabile de concediere a
salariatului → prevăzută în C.I.M.și Regulamentul intern →Art. 242 alin 1
12. Evaluarea profesională prealabilă condiție pentru necorespunderea profesională
în raport cu alte proceduri de evaluare
 Are loc în timpul perioadei de probă
 În timpul contractului →continuă
 Evaluare periodică
 Evaluare prealabilă concedieri
13. Baza legală ce justifică necesitatea unui regulament de organizare şi funcţionare
a unităţii?
 Codul Muncii Art. 40 alin 1 → dreptul de a stabili organizarea unității, el trebuie să
înștiințeze angajatul prin ROF.
14. Importanța ROF la concediere
 În cazurile la care face referire Art. 65 Codul Muncii ne prezentăm cu ROF.
15. Prezentaţi trei elemente prin care detaşarea se deosebeşte de delegare.
16. Ce se înţelege prin raport juridic conex de muncă? Daţi 3 exemple.
17. Ce obligaţie are angajatorul în cazul în care salariatul îndeplineşte cumulativ
condiţiile de vârstă standard şi stagiu minim de cotizare pentru pensie de limită
de vârstă?
 Codul Muncii Art. 56 alin. lit c și alin. 2.
18. Conceptul de „contract colectiv de muncă aplicabil”.
19. Comentaţi art. 252 alin. 1 din Codul muncii: „Angajatorul dispune aplicarea
sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de
zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii
disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei”.
 După ce ia la cunoștință despre abaterea disciplinară emite o decizie de sancționare în
termen de 30 de zile dar nu mai târziu de data certă stabilită de lege, de 6 luni.
20. În ce condiţii se poate negocia un contract colectiv de muncă la nivel naţional?
21. Convocarea salariatului la cercetarea disciplinară.
 Codul muncii Art. 251 alin. 2 → convocarea se face în scris, se arată obiectul sau
motivul convocării, convocarea are loc la locul obișnuit de muncă
22. Conceptul de „angajat”.
→personal contractual

23. Cum se poate modifica un element din contractul individual de muncă? Regulă şi
excepţie.

→ acordul părților

→ unilateral, delegare, detașare

24. Ce se întâmplă dacă un regulament intern este întocmit de către angajator fără
consultarea reprezentanţilor salariaţilor?
25. Condiţiile concedierii pentru necorespundere profesională în cazul săvârşirii unor
abateri grave de la regulile de disciplină a muncii.
26. Termenul extinctiv în cazul contractului individual de muncă pe durată
determinată.
 Codul muncii Art. 84. alin 1 →cel mult 36 de luni
27. Reguli privind normarea muncii.
 Codul muncii Art.129-132
28. Care este scopul perioadei de probă?
 Codul muncii Art. 31 alin. 1 →verificare
29. Reguli de stabilire a abaterilor disciplinare.
 Nu sunt enumerate de cod
 Trebuie stabilite pe baza regulamentului intern
 Se consultă reprezentanții salariaților
 Pe baza definiției abateri din Codul muncii Art.247 alin 2, art 242 lit f. – fapta are
legătură cu munca nu neapărat la locul de muncă
30. Reguli de stabilire a sancţiunilor disciplinare
 Regulile sunt aproximativ același ca în cazul abaterilor, doar că sancțiunile sunt
prevăzute de codul muncii, nu se pot adăuga altele
 Codul muncii Art.250
31. Importanţa clasificării ocupaţiilor din România.
 În COR ȘI REVISAL și în legile speciale ca legea 76/ 2002 (legea șomajului)
 Se găsesc toate funcțiile din România
 Utilizarea COR este obligatorie pentru completarea documentelor oficiale. Dacă nu este
utilizat sancțiunea este amenda
32. Ce măsuri poate conţine un acord colectiv de muncă?
 Nu se negociază clauzele salariale
 Apar măsuri privind programul de lucru
33. Radierea disciplinară.
 Codul muncii Art. 248 alin. 3 →în mai mult de 12 luni de la aplicare.
34. Conţinutul regulamentului intern – este obligatoriu sau facultativ? Detaliaţi.
 Codul muncii Art.242 (cel puțin)
 Poate să cuprindă → Codul muncii Art.63; procedura concedierii pentru
necoresondența profesională
35. Ce posibilităţi are angajatorul atunci când salariatul a săvârşit în mod repetat
abateri uşoare de la regulile de disciplină a muncii?
 Codul muncii Art.61 lit. a + Art.248 alin. 1
36. Contractul individual de muncă poate fi afectat de un termen suspensiv?
Explicaţi.
 Pe data de 10 dec. se încheie contractul→în martie începe munca (termen suspensiv)
37. Încetarea contractului individual de muncă în timpul perioadei de probă.
 Codul muncii Art.31, Art 3

38. Cum se dovedeşte plata salariului potrivit Codului muncii? Plata în natură a
unei părți din salariu.
39. Durata concediului de odihnă în cazul unui contract individual de muncă cu
timp parţial.
 Codul muncii Art.106
40. Regimul juridic aplicabil magistraților
 Se aplică legea specială 303/2004
 Dreptul comun este Codul muncii
41. Condiţiile acordării preavizului.
 Codul muncii Art.17 alin. 3 lit j
 Codul muncii Art.81 alin 4
 Codul muncii Art.75
42. Care este bază legală potrivit căreia raporturile de muncă se pot întemeia sau
nu se pot întemeia pe un contract individual de muncă? Comentaţi.

 Codul muncii Art.1 alin 2


 Codul muncii Art. 278 alin 2
 Raportul de serviciu
43. Încetarea contractul individual de muncă de drept în cazul pensionării
salariatului pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare.
 Se produce la momentul dării deciziei de pensionare
 Codul muncii Art 56 alin 1 litera c teza 2 +alin. 2
44. Dreptul la concediu şi indemnizaţia de risc maternal în cazul cumulului de
funcţii.
 Drepturi medicale ale oricărui angajat
 O.G. 158/2005
45. Ce soluţie se poate reţine de un sindicat din Recomandarea Organizaţiei
Internaţionale a Muncii nr. 166 din anul 1982 cu privire la evaluarea profesională a
salariaţilor. Unde se poate folosi?
 În regulamentul intern când se elaborează procedura prealabilă a
concedierii.
46. În ce act juridic cu caracter normativ trebuie cuprinse măsuri referitoare la
protecţia maternităţii la locurile de muncă? Baza legală
 Codul muncii Art 242 lit. a →Regulament intern
 O G 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă
47. Ce se întâmplă în situaţia în care o clauză din CIM este nulă , întrucât
stabileşte drepturi sau obligaţii pentru salariaţi, care contravin unor norme legale
imperative sau contractului colectiv de muncă aplicabil?
 Codul muncii Art 57 alin. 4
48. Control exercitat de „depozitarii” contractelor colective de muncă.
 Controlează procedura nu și valabilitatea actelor
49. Care este maximul amenzii disciplinare pentru o abatere disciplinară potrivit
Codului muncii?
 Codul muncii Art 249 alin. 1 →interzise →întrebare capcană
50. Vechimea în muncă şi în specialitate. Regulă şi excepţie (un exemplu).

 Vechimea în muncă este dobândită prin CIM - Codul muncii Art 16 alin.
4
 Vechimea în specialitate este perioada cât nu am muncit în baza unui
CIM și este stabilită de lege.
51. Care sunt drepturile angajatorului în cazul reducerii temporare a activităţii de
muncă (șomaj tehnic)?
 Suspendă CIM pentru Codul muncii Art 52 alin. 1 lit c; alin 3 și Art. 122
alin. 3.
52. Ce prevalează într-un conflict între norma naţională şi cea europeană?
53. Ce se întâmplă cu drepturile şi obligaţiile salariaţilor în cazul transferului
întreprinderii?
 Se transferă integral
 Codul muncii Art 173 alin 2
54. Încheierea şi înregistrarea contractului individual de muncă.
 Încheierea CIM – închieiat în formă scrisă în limba română prin
consimțământul părților, lăsat în grija angajatorului, Codul muncii Art 16
alin 1, cu respectarea legii și cu includerea clauzelor minime cerute de
lege.
 Înregistrarea CIM – în REVISAL cu cel târziu1 zi înainte de începerea
activității. H.G. 500. Se specifică o parte din elemente →identificare,
salariu, funcția, timpul contractului, data detașării și angajatorul la care se
face detașarea.
55. Drepturile cuvenite salariatului detaşat.
 Drepturile mai favorabile
 Codul muncii Art 47
56. Care este perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai
multor persoane pentru acelaşi post?
 Codul muncii Art 33 →pentru CIM
57. Obligaţia de fidelitate în raport cu clauza de neconcurenţă.
 Codul muncii Art 21 clauza de neconcurență →pe timpul executării contractului sau
după executarea contractului.
58. Care sunt limitele de conţinut al unui contract colectiv de muncă încheiat într-
o instituţie publică?
 Legea 62/2011 →nu se pot stabili drepturi salariale, prestații în bani sau în natură,
drepturile nu se negociază, sunt stabilite de lege.
 Excepție – salarizarea între limite se negociază în limitele bugetului alocat
59. Dreptul la preaviz.
 La salariat- demisia
 La angajator – nu se acordă preaviz pentru indisciplină
 Codul muncii Art 75, Art 81 alin 4
60. Care este momentul de la care regulamentul intern produce efecte?
 După Codul muncii Art 243 alin. 1
61. Principiul „la muncă de valoare egală, salariu egal”.
 Munca de valoare egală semnifică aceeași calitate a muncii
 Se aplică pentru salariați de sexe diferite sau de același sex
62. Renunţarea reprezentanţilor salariaţilor la dreptul de a fi consultaţi cu privire
la conţinutul regulamentului intern.
 Codul muncii Art 241, Art. 28.
63. Care sunt efectele suspendării contractului individual de muncă în cazul
„şomajului tehnic”?

 Codul muncii Art 52 alin 1 lit c, Art 53 alin 1, 2.

64. Care este sancţiunea pentru neîntocmirea regulamentului intern potrivit


Codului muncii?
 Trebuie întocmit dar Codul muncii nu prevede sancțiunea
 Legea 108/1999 prevede drept sancțiune amenda contravențională
65. Care este consecinţa neîncheierii unui contract individual de muncă pe durată
determinată în cazurile prevăzute limitativ în art. 83 din Codul muncii?
66. Regimul juridic aplicabil poliţiştilor.

 Statutul polițistului sau legile speciale


 Legea 108/1999
 Statutul funcționarului public
 Codul muncii

67. Termenul de contestare a deciziei de sancţionare disciplinară (Codul muncii


se referă la un termen de 30 de zile calendaristice iar Legea nr. 62/2011 la unul de
45 de zile calendaristice).
68. Subiectele raportului juridic individual de muncă şi persoana care are
calitatea de terţ.

 Angajat, angajator, orice persoană

69. Felurile şi condiţiile concedierii pentru motive care nu ţin de persoana


salariatului.
 Codul muncii Art 61 – motive ce tin de persoana salariatului – per a contrario
otice alte motive- art. 65, 66.
70. Dreptul la concediu şi indemnizaţie de risc maternal în cazul cumulului de
funcţii.
 Primesc de la toate funcțiile concediu și indemnizație
71. Conţinutul obligatoriu al regulamentului intern este numai cel stabilit în art.
242 din Codul muncii? Detaliaţi.
 Nu - Codul muncii Art 63
72. Natura juridică a regulamentului intern şi a contractului colectiv de muncă.
 Reg. Este unilateral
 CCM bilateral
 Sunt acte cu caracter normativ
73. Condiţiile concedierii pentru necorespundere profesională.
 Recomandarea OIM 166/1982
 Se aplică și conform procedurii din CCM și Regulament intern
 Se aduce la cunoștința angajatului
74. Ce reglementări de bază trebuie avute în vedere la întocmirea unui proiect de
contract individual de muncă?

 Codul muncii→Ordinul 64→ CCM→ROF→Regulament intern

75. Condiţiile încetării unui contract individual de muncă pe durata sau la sfârşitul
perioadei de probă.

 O notificare în formă scrisă

76. Regimul juridic al funcţionarilor publici.

 Statutul funcționarilor publici


 Legea 284/2010
 Codul muncii

77. Durata suspendării contractului individual de muncă pentru studii sau pentru
interese personale, potrivit Codului muncii.

 Din Codul muncii Art 54 se deduce că susăendarea se face prin acordul părților
și se stabilește durata de comun acord sau prin legi speciale.
78. Categorii de angajatori.
79. Momentul încetării contractului individual de muncă prin acordul părţilor.
Este necesar un preaviz?
 Nu este necesar preaviz
 Momentul este stabilit de părți
80. Care este avantajul perioadei de probă pentru angajator?
81. De câte ori poate fi supus un salariat la o nouă perioadă de probă (în afară de
cea iniţială)?
 De câte ori debutează într-o nouă funcție
82. Condiţiile rechemării salariatei din concediu de maternitate
 Se suspendă de drept contractul de muncă
 Salariata poate fi chemată doar din concediul de odihnă
83. Conceptul de „contract individual administrativ”.
 Concepție pur teoretică
84. Condiţiile prelungirii delegării şi detaşării
 Pentru motivele expuse în Codul muncii Art 46 alin 2
85. Este obligatorie negocierea unui acord colectiv într-o instituţie publică cu cel
puţin 21 de funcţionari publici?
 Nu
 Nu se leagă negocierea de numărul funcționarilor
 Legea 833/2007 (de venit cu ea)
86. Relaţia dintre salariat şi angajatori în cazul detaşării.
 Salariatul va munci pentru angajatorul 2 care îi va oferi și salariul (angajatorul 2
este cel la care salariatul a fost detașat)
 Angajatorul 1 aplică sancțiunile disciplinare
87. Momentul producerii efectelor unui contract colectiv de muncă încheiat la
nivel de sector de activitate? Regulă şi excepţie
 Regula – la momentul înregistrării la Ministerul Muncii
 Excepția – când aceste efecte sunt extinse la toți salariații dintr-un sector prin
ordin de ministru
88. Care este actul juridic de detaşare al unui salariat?
 Decizia de detașare
89. Ce se înţelege prin organizaţie sindicală reprezentativă la nivel de unitate?
 Jumătate plus 1
90. Drepturile salariatului pe durata detaşării?
 Drepturile mai favorabile- sunt oferite de angajatorul 2
91. Care sunt efectele principale ale unui contract individual de muncă?
 Prestarea muncii
 Plata salariului
 Ambele fac obiectul CCM
92. Ce se întâmplă atunci când intervine o cauză de încetare de drept a
contractului individual de muncă în timpul perioadei de suspendare a acestuia?
 Prevalează cauza de încetare
 Codul Muncii Art. 49 alin 5
93. În ce izvoare specifice de drept al muncii se stabileşte procedura de evaluare
a performanţelor profesionale individuale prealabile concedierii pentru
necorespundere profesională? Comentaţi forţa juridică a acestora.
 Codul Muncii Art.63 alin 2
 Între CCM și Regulamentul intern, CCM este actul cu forță superioară
94. Ce se întâmplă cu termenele care au legătură cu executarea contractului
individual de muncă, în cazul suspendării acestuia?
 Termenele se suspendă și ele
95. Conţinutul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii
 ROF cuprinde: organigrama, reguli privind circuitul documentelor, ștat de funcții
96. Când va expira contractul individual de muncă pe durată determinată în cazul
în care a fost încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de
muncă este suspendat?
 Când revine titularul postului
97. Definiţi incompatibilitatea şi precizaţi care sunt consecinţele acestei stări.
 Limitări sau restrângeri ale funcției respective
 Dacă incompatibilitatea intervine după ce CIM a fost încheiat acesta este nul
 Angajatul este concediat dacă se dovedește că știa despre starea de
incompatibilitate la momentul încheierii contractului
 Dacă vorbim despre 2 funcții, contractele sunt nule pentru ambelele
98. Ce drepturi ale părţilor unui contract individual de muncă pot continua pe
durata suspendării acestuia?
 Drepturile care nu au legătură cu prestarea muncii și plata salariului
 De exemplu dreptul la felcitare sau cadou de Crăciun
99. Informaţiile cerute de către angajator persoanei care solicită angajarea.
 Sunt informații ce au legătură cu aptitudinile personale și profesionale ale
persoanei care solicită angajarea
100. Durata şi condiţiile prelungirii unui contract individual de muncă încheiat pe
durata determinată pentru realizarea unui proiect, program sau lucrări?
 Durata se poate prelungii prin act adițional scris
 Codul muncii Art. 82 alin 3
101. Încheierea contractului individual de muncă şi repartizarea în muncă.
 Repartizarea în muncă este un act administrativ de la Agenția de șomaj
 Este obligatorie, la angajator dar nu obligă la încheiera CIM
102. Concediul paternal.
 Se confundă adesea cu concediul de îngrijire a copilului dar nu este același lucru
 Se acordă numai tatălui
 Are o durată de 5 zile; se poate prelungi până la 10 zile dacă tatăl urmează un
curs de puericultură
 În cazul concediului maternal se aplică O.G. 185/2005
103. Durata perioadei de probă în cazul unui contract individual de muncă pe
durată determinată (de 7 luni) cu timp parţial.
 Art. 85 litera c
 Cel mult 30 de zile
104. Refuzul angajatorului de a aproba concediul pentru creşterea copilului.
 Angajatorul nu poate refuza aprobarea dar părțile pot stabili de comun acord
perioada
105.Specificaţi trei sancţiuni contravenţionale care au legătură cu încheierea
contractului individual de muncă.
 Codul muncii Art. 260 – dacă nu este încheiat în scris
 Clauze contrare legii din CIM
106. Care este durata maximă pentru care se pot încheia contracte individuale de
muncă pe durată determinată între aceleaşi părţi?
 60 de luni
107. Cum se stabileşte programul de lucru al salariatului cu munca la domiciliu?
 Salariatul le stabilește
108. Concediul fără plată pentru creşterea copilului.
 O.G. 111/ 2010
 1-2 ani
109. Modalitatea concretă de realizare a controlului activităţii salariatului cu
munca la domiciliu.
 Clauză obligatorie- Codul Muncii Art. 109. lit b
 Clauză negociabilă
110. Drepturile angajatorului în cazul reducerii activităţii unităţii.
 Suspendarea CIM
 Timp liber- Codul Muncii Art. 122 alin 3
 Să se reducă programul de muncă de la 5 la 4 zile
111. Caluza cu privire la formarea profesională în cazul iniţiativei angajatorului în
acest sens.
 Contravaloarea formării profesionale
 Perioada în care s-a format profesional este considerată vechime în muncă
 Perioada pentru care salariatul este obligat să muncească pentru angajator
112. Enumeraţi concediile de asigurări sociale de sănătate.
 Suspendă CIM
 O.U.G 158/2005
113. Obligaţia de fidelitate a salariatului.
 Presupune neconcurență și confidențialitate
 Trebuie stabilită în CIM
114. Condiţia şi efectele modificării felului muncii unui salariat în cazul detaşării.
 Modificarea se face doar cu acordul salariatului atât în cazul celei inițiale cât și în
cazul prelungirii
115. În cazul în care intervine o modificare a salariului prin hotărâre de guvern se
impune încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă?
 Nu – Codul muncii Art. 17 alin. 5
 Modificarea se face în REVISAL
116. În ce cazuri se poate modifica unilateral de către angajator locul muncii?
 Delegare
 Detașare
 Situații de forță majoră pentru protejarea salariatului
117. Fișa postului
 Anexă la CIM
 Atribuții
 Relații de funcționare
 Condiții de ocupare a postului
 Se trec informații în conformitate cu legea, în mod excepțional se poate trece și
ROF.
118. Care cazuri de suspendare ale contractului individual de muncă nu se
înregistrează în REVISAL?
 Toate cazurile care au la bază acte medicale
 Concediul maternal
119. Obiectul CIM
 Prestarea muncii
 Plata salariului
120. Renunțarea la preaviz
 Doar angajatorul poate să renunțe