Sunteți pe pagina 1din 60

36Z446010.

book

Honda EU22i

MANUAL DE UTILIZARE
Instruc iuni originale
36Z446010.book 1
36Z446010.book 1

Vă mul umim că a i cumpărat un generator Honda.

Prezentul manual cuprinde func ionarea i între inerea generatorului


EU22i.

Toate informa iile din această publica ie se bazează pe ultimele informa ii


despre produs disponibile la momentul aprobării tipăririi.

Honda Motor Co., Ltd. î i rezervă dreptul de a face modificări în orice moment fără
notificare i fără nici o obliga ie.

Nicio parte din această publica ie nu poate reprodusă fără permisiune


scrisă.

Prezentul manual trebuie considerat ca făcând parte permanent din generator i


trebuie să rămână cu acesta dacă este revândut.

Trata i cu mare grijă propozi iile precedate de următoarele cuvinte:

ATEN IE
Indică o posibilitate mare de vătămare personală gravă sau moarte dacă nu sunt
respectate instruc iunile.

ATEN IE: Dacă nu sunt urmate instruc iunile, indică posibilitatea de vătămare
personală sau de deteriorare a echipamentelor.

NOTĂ: Oferă informa ii utile.

Dacă apare o problemă sau dacă ave i întrebări legate de generator,


consulta i un dealer Honda autorizat.
Generatorul
ATEN IE

Honda este proiectat pentru a oferi servicii sigure i de încredere dacă este operat
în conformitate cu instruc iunile. Citi i i în elege i manualul de utilizare înainte
de a utiliza generatorul. Prin nerespectare se pot provoca vătămări corporale sau
deteriorarea echipamentului.

Ilustra ia poate să varieze în func ie de tip.

1
36Z446010.book 2

CUPRINS

1. INSTRUC IUNI DE SIGURAN Ă. ...........................................................................3


2. POZI IILE ETICHETELOR DE SIGURAN Ă..............................................................7
• Loca iile marcajului CE i a etichetei de zgomot. ...........................................10
3. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR. ..................................................................11
4. VERIFICARE PREMERGĂTOARE FUNC IONĂRII. ................................................15
5. PORNIREA MOTORULUI. ...................................................................................20
• Modificarea carburatorului pentru func ionare la altitudini înalte. ..............23
6. UTILIZAREA GENERATORULUI. ..........................................................................24
7. OPRIREA MOTORULUI. ......................................................................................39
8. ÎNTRE INERE. ....................................................................................................42
9. TRANSPORT/DEPOZITARE. ................................................................................47
10. DEPANARE....................................................................................................... 50
11. SPECIFICA II ....................................................................................................53
12. SCHEMA DE CONEXIUNI..................................................................................56
PRIZĂ. ............................................................................................................ 57
ADRESELE PRINCIPALILOR DISTRIBUITORI Honda...
............................................................................... În interiorul capacului din spate
‘‘CE Declara ie de conformitate’’
SCHEMĂ CUPRINS. ................................................ În interiorul capacului din spate

2
36Z446010.book 3

1. INSTRUC IUNI DE SIGURAN Ă

INFORMA II IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURAN Ă


Generatoarele Honda sunt proiectate pentru a fi utilizate cu echipamente electrice
care au cerin e de putere adecvate. Alte utilizări pot cauza vătămarea operatorului
sau deteriorarea generatorului i a altor bunuri.
Cele mai multe vătămări corporale sau pagube materiale se pot preveni dacă
respecta i toate instruc iunile din prezentul manual i de pe generator. Cele
mai frecvente pericole sunt discutate mai jos, împreună cu cea mai bună
modalitate de a vă proteja pe dvs. i pe ceilal i.

Nu încerca i niciodată să modifica i generatorul. Prin aceasta se poate provoca


un accident precum i deteriorarea generatorului i a aparatelor. Modificarea
motorului anulează aprobarea de tip UE a acestui motor.
• Nu conecta i o extensie la eava de e apament.
• Nu modifica i sistemul de admisie.
• Nu regla i regulatorul.
• Nu demonta i panoul de comandă i nu înlocui i cablajul panoului de
comandă.

Responsabilitatea operatorului
Să tie cum să oprească rapid generatorul în caz de urgen ă. Să în eleagă
utilizarea tuturor comenzilor generatorului, a prizelor de ie ire i a conexiunilor.
Asigura i-vă că oricine operează generatorul prime te instruc iuni
corespunzătoare. Nu lăsa i copiii să opereze generatorul fără supravegherea
părin ilor.

Asigura i-vă că respecta i instruc iunile din prezentul manual în ceea ce prive te
modul de utilizare a generatorului i informa iile de între inere. Ignorarea sau
urmarea necorespunzătoare a instruc iunilor pot provoca un accident de
electrocutare, iar starea gazelor de evacuare se poate deteriora.

Respecta i toate legile i reglementările în vigoare din locul în care se utilizează


generatorul.

Benzina i uleiul sunt toxice. Urma i instruc iunile furnizate de fiecare


fabricant înainte de utilizare.

Înainte de operare, a eza i generatorul într-un loc drept i ferm.

Nu ac iona i generatorul cu apărătorile demontate. Pute i să vă prinde i mâna


sau piciorul în generator i se poate produce un accident.

Consulta i-vă distribuitorul Honda autorizat pentru demontarea i lucrările de


service ale generatorului, care nu sunt acoperite în acest manual.
3
36Z446010.book 4

Pericole provocate de monoxidul de carbon


Gazele de e apament con in monoxid de carbon otrăvitor, un gaz incolor,
inodor. Inspirarea gazelor de e apament poate provoca pierderea stării de
con tien ă i poate conduce la moarte.

Dacă utiliza i generatorul într-o zonă închisă sau chiar par ial închisă, aerul pe
care îl respira i ar putea con ine o cantitate periculoasă de gaze de e apament.

Nu utiliza i niciodată generatorul în interiorul unui garaj, în casă sau în


apropierea ferestrelor sau u ilor deschise.

Pericole provocate de ocurile electrice


Dacă este utilizat în mod necorespunzător, generatorul produce suficientă
energie electrică pentru a provoca un oc grav sau o electrocutare.
Utilizarea unui generator sau a unui aparat electric în condi ii de umezeală, cum
ar fi ploaia sau zăpada sau lângă o piscină sau sistem de aspersoare, sau când
mâinile sunt umede, poate provoca electrocutare.
Men ine i generatorul uscat.

Dacă generatorul este depozitat în aer liber, fără a-i asigura o protec ie la
intemperii, înainte de fiecare utilizare, verifica i toate componentele electrice de
pe panoul de comandă. Umiditatea sau ghea a pot provoca defectarea sau
scurtcircuitarea componentelor electrice, care pot duce la electrocutare.

Dacă v-a i electrocutat, consulta i un medic i aplica i imediat un


tratament medical.

Pentru func ionarea în paralel, atunci când conecta i combina iile de


generatoare prezentate mai jos, utiliza i numai o cutie de distribu ie aprobată
de Honda (echipament op ional).

EU22i i EU22i
EU22i i EU20i*
* Un generator EU22i se poate împerechea numai cu modelele EU20i, care au numere de serie în intervalele
de mai jos.

EAAJ-2032188 i mai recente


Numărul de serie al EU20i aplicat pe cadru
EACT-1000001 i mai recente

Nu conecta i niciodată un generator EU22i cu un model de generator diferit,


altul decât cele specificate mai sus.

4
36Z446010.book 5

Pericol de incendiu i arsuri


Nu utiliza i generatorul în zonele cu risc ridicat de incendiu.

Sistemul de evacuare devine suficient de fierbinte pentru a aprinde anumite


materiale.
- în timpul func ionării, men ine i generatorul la o distan ă de cel pu in 1 metru
(3 ft) fa ă de clădiri i de alte echipamente.
- nu închide i generatorul în nicio structură.
- păstra i materialele inflamabile departe de generator.

Unele păr i ale motorului cu combustie internă sunt fierbin i i pot provoca
arsuri. Acorda i aten ie avertismentelor de pe generator.

eava de e apament devine foarte fierbinte în timpul func ionării i rămâne


fierbinte pentru o perioadă de timp după oprirea motorului. Ave i grijă să nu
atinge i eava de e apament în timp ce este fierbinte. Lăsa i motorul să se
răcească înainte de a depozita generatorul în interior.

Dacă se produce un incendiu, nu turna i apă direct pe generator pentru a


stinge focul. Utiliza i un stingător adecvat, special conceput pentru
incendiile electrice sau incendiile provocate de produse petroliere.

Dacă inhala i fumul produs de un incendiu accidental provocat de generator,


consulta i un medic i urma i imediat un tratament medical.

Realimenta i cu grijă cu carburant


Benzina este extrem de inflamabilă, iar vaporii de benzină pot exploda. Lăsa i
motorul să se răcească dacă generatorul a fost în func iune.

Realimenta i cu carburant numai în aer liber, într-o zonă bine ventilată, cu


motorul oprit.

Nu realimenta i în timpul func ionării.

Nu umple i excesiv rezervorul de carburant.

Nu fuma i niciodată lângă benzină i ine i departe alte flăcări i scântei.

Depozita i întotdeauna benzina într-un recipient aprobat.

Înainte de a porni motorul, asigura i-vă că orice carburant vărsat a fost ters.

5
36Z446010.book 6

Protec ie la explozie
Acest generator nu este construit cu sistem de protec ie împotriva exploziilor.

Eliminare
Pentru protec ia mediului, nu elimina i în mod neglijent generatorul,
bateria, uleiul de motor etc., lăsându-le în de euri. Pentru eliminarea
acestor componente, respecta i legile sau regulamentele locale sau
consulta i distribuitorul autorizat al generatoarelor Honda.

Elimina i uleiul uzat de motor într-o manieră compatibilă cu mediul. Vă sugerăm


să îl duce i, într-un recipient sigilat, la sta ia de service locală pentru recuperare.
Nu-l arunca i în co ul de gunoi i nu-l turna i pe pământ.

O baterie eliminată necorespunzător poate afecta mediul. Conforma i-vă


întotdeauna cu reglementările locale privind eliminarea bateriilor. Contacta i
distribuitorul pentru înlocuirea acesteia.

6
36Z446010.book 7

2. POZI IILE ETICHETELOR DE SIGURAN Ă

Aceste etichete vă avertizează asupra pericolelor poten iale care pot provoca
vătămări grave. Citi i cu aten ie etichetele, notele de siguran ă i instruc iunile
de precau ie descrise în prezentul manual.

Dacă o etichetă se desprinde sau nu mai este lizibilă, contacta i


distribuitorul Honda pentru înlocuirea acesteia.

[Pentru modelul european: tipurile B, B1, E, F, G, W]


PRECAU II PRIVIND PRIZA (cu
excep ia tipului B)

PRECAU II PRIVIND ZONELE FIERBIN I

PRECAU II PRIVIND
CITI I MANUALUL DE EVACUAREA GAZELOR
UTILIZARE

PRECAU II PRIVIND CARBURANTUL PRECAU II PRIVIND CONECTAREA

7
36Z446010.book 8

• Generatorul Honda este proiectat pentru a


oferi servicii sigure i de încredere dacă este
operat în conformitate cu instruc iunile.
Citi i i în elege i manualul de utilizare înainte de a
utiliza generatorul. Prin nerespectare se pot provoca
vătămări corporale sau deteriorarea echipamentului.

• Gazele de e apament con in monoxid de carbon


otrăvitor, un gaz incolor, inodor.
Inspirarea monoxidului de carbon poate provoca
pierderea stării de con tien ă i poate conduce la
• moarte.
Dacă utiliza i generatorul într-o zonă închisă sau chiar
par ial închisă, aerul pe care îl respira i ar putea
con ine o cantitate periculoasă de gaze de e apament.
• Nu utiliza i niciodată generatorul în interiorul
unui garaj, în casă sau în apropierea
ferestrelor sau u ilor deschise.

Conexiunile necorespunzătoare la sistemul electric al
unei clădiri pot permite scurgerea inversă a curentului
din generator în liniile electrice.
Această scurgere inversă poate provoca electrocutarea
lucrătorilor de la compania de utilită i sau altor persoane
care intră în contact cu liniile, în timpul unei întreruperi
a alimentării, iar generatorul poate exploda, arde sau
poate provoca incendii atunci când se restabile te
alimentarea cu energie electrică.
Înainte de a efectua orice fel de conexiuni electrice,
consulta i compania de utilită i sau un electrician
calificat.

8
36Z446010.book 9

• Benzina este foarte inflamabilă i explozivă.


Opri i motorul i lăsa i-l să se răcească înainte de
realimentare.

• Pentru func ionare în paralel cu motorul oprit, conecta i


i îndepărta i cutia de distribu ie.
Pentru func ionarea unei singure unită i, cutia de

distribu ie pentru func ionarea în paralel trebuie
îndepărtată.

• Un sistem de evacuare fierbinte poate


provoca arsuri grave.
Evita i contactul dacă motorul func ionează.

9
36Z446010.book 10

• Loca iile marcajului CE i a etichetei de zgomot.

[Pentru modelul european: tipurile B, B1, E, F, G, W]

• Loca iile marcajului CE i a etichetei de zgomot


[Exemplu: tipurile B, B1, E, F, G i W]

ETICHETA DE ZGOMOT Clasa de performan ă

Clasa de calitate

Cod IP

Masa în stare uscată


(greutatea)

Numele i adresa reprezentantului


Producător i adresă Anul fabrica iei autorizat i al importatorului

Numele i adresa producătorului, a reprezentantului autorizat i a


importatorului sunt înscrise în „DECLARA IA DE CONFORMITATE CE” din
prezentul Manual de utilizare.

10
36Z446010.book 11

3. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

MANETA DE VENTILARE A BU ONULUI


REZERVORULUI DE CARBURANT
MANETA DE OC BU ON REZERVOR
DE CARBURANT
CAPAC DE PROTEC IE

FILTRU DE AER

MANETA PANOU DE COMANDĂ


DEMARORULUI
CONTACTUL MOTORULUI

CAPAC PENTRU
ÎNTRE INEREA BUJIEI

BUJIE

EAVĂ
DE E APAMENT

NUMĂRUL DE SERIE AL CADRULUI

În spa iul de mai jos înregistra i numărul de serie al cadrului. Ve i avea nevoie de
acest număr de serie la comandarea pieselor.

Numărul de serie al cadrului:

11
36Z446010.book 12

PANOU DE COMANDĂ
tipurile F, G
tipurile B, E, W

PRIZĂ DE IE IRE c.a.


PRIZE DE IE IRE c.a.
PRIZE PENTRU FUNC IONARE ÎN PARALEL PRIZĂ DE IE IRE c.a.

COMUTATOR ECO

PRIZĂ DE
IE IRE c.c.

INDICATOR
ALERTĂ ULEI

INDICATOR
SUPRASARCINĂ

PROTEC IE
CIRCUIT c.c.

PROTEC II CIRCUIT c.a.


INDICATOR IE IRE
BORNĂ ÎMPĂMÂNTARE

12
36Z446010.book 13

tipul B

PRIZE DE IE IRE c.a.

PROTEC II
CIRCUIT c.a.

INDICATOR
IE IRE

INDICATOR
ALERTĂ ULEI INDICATOR
SUPRASARCINĂ

BORNĂ DE ÎMPĂMÂNTARE COMUTATOR ECO

13
36Z446010.book 14

Accelerator Eco

ECO:
Tura ia motorului se men ine automat la ralanti atunci când aparatul electric
este deconectat i revine la o viteza corespunzătoare, prin sarcina electrică
atunci când se conectează aparatul electric. Această pozi ie se recomandă
pentru a reduce la minim consumul de carburant în timpul func ionării.
NOTĂ:
• Sistemul Accelerator Eco nu func ionează suficient dacă aparatul electric
necesită energie electrică instantanee.
• Când sunt conectate simultan aparate de încărcare electrice mari, roti i
comutatorul Eco Throttle în pozi ia OFF pentru a reduce modificările de
tensiune.
• La opera iile cu curent continuu, pune i comutatorul regulatorului eco pe
pozi ia OFF.

OFF:
Sistemul Eco Throttle nu func ionează. Tura ia motorului se men ine în
domeniul de viteză al motorului (cu sistemul eco throttle oprit) în pagina
„SPECIFICA II”.
tipurile B1, E, F, G, W
COMUTATOR ECO

OFF
ECO

tipul B

COMUTATOR ECO

OFF
ECO

14
36Z446010.book 15

4. VERIFICĂRI PREMERGĂTOARE FUNC IONĂRII


ATEN IE:
Efectua i verificarea generatorului pe o suprafa ă dreaptă cu motorul
oprit.

Înainte de fiecare utilizare, privi i în jurul i sub motor căutând semne de


scurgeri de ulei sau de benzină.

1. Verifica i nivelul uleiului.

ATEN IE:
Utilizarea unui ulei de motor cu proprietă i nedetergente sau pentru doi
timpi ar putea scurta durata de via ă a motorului.

Ulei recomandat

Utiliza i ulei pentru motor în 4 timpi, care îndepline te sau depă e te cerin ele
pentru categoria de service API SE sau categorii superioare (sau echivalent).
Verifica i întotdeauna eticheta de service API de pe recipientul de ulei pentru a
vă asigura că acesta con ine literele SE sau pentru categorii superioare (sau
echivalent).
Specifica iile uleiului de lubrifiere, necesare pentru a păstra performan a
sistemului de control al emisiilor: Ulei original Honda

Înainte de utilizare, citi i instruc iunile de pe recipientul de ulei.

TEMPERATURA AMBIANTĂ

Pentru utilizare generală se recomandă SAE 10W–30. Se pot utiliza alte


categorii de vâscozitate prezentate în schemă, atunci când temperatura
medie din zona dvs. este în intervalul recomandat.

15
36Z446010.book 16

1. Slăbi i urubul capacului de protec ie i scoate i capacul de protec ie


(consulta i pagina 43).

2. Scoate i capacul tubului de alimentare cu ulei i terge i joja.

3. Verifica i nivelul uleiului prin introducerea jojei în gâtul tubului de


alimentare cu ulei fără în urubare.

4. Dacă nivelul este scăzut, umple i cu uleiul recomandat, până la limita


superioară a gâtului tubului de alimentare cu ulei (consulta i pagina 15).

5. Reinstala i cu aten ie capacul tubului de alimentare cu ulei.

ATEN IE:
Func ionarea motorului cu ulei insuficient poate provoca deteriorarea
gravă a motorului.

URUBUL CAPACULUI DE PROTEC IE

CAPACUL TUBULUI DE ALIMENTARE CU ULEI

LIMITA SUPERIOARĂ

CAPAC DE PROTEC IE

LIMITA INFERIOARĂ
GAURA TUBULUI DE UMPLERE CU ULEI

NOTĂ:
Sistemul Oil Alert va opri automat motorul înainte ca nivelul uleiului să scadă
sub limita de siguran ă. Cu toate acestea, pentru a evita inconvenien ele unei
opriri nea teptate, se recomandă verificarea vizuală a nivelului de ulei în mod
regulat.

16
36Z446010.book 17

2. Verifica i nivelul de carburant.

Dacă nivelul de carburant este scăzut, realimenta i rezervorul de carburant până la


nivelul specificat. După realimentare, strânge i cu aten ie bu onul rezervorului de
carburant.

Utiliza i benzină auto fără plumb cu cifra octanică „research” 91 sau mai mare (cifră
octanică la pompă de 86 sau mai mare).

Specifica iile necesare pentru carburant, pentru a păstra performan a sistemului


de control al emisiilor: carburant E10 la care se face referire în legisla ia EU.

Nu utiliza i niciodată benzină veche, contaminată, sau amestecată cu ulei. Evita i


intrarea murdăriei sau apei în rezervorul de carburant.
ATEN IE

• Benzina este foarte inflamabilă i explozivă, în anumite condi ii.


• Realimenta i cu carburant numai în aer liber, într-o zonă bine ventilată, cu
motorul oprit. Nu fuma i i nu permite i intrarea cu flăcări sau scântei în zona
în care se face realimentarea cu carburant sau unde este depozitată benzina.
• Nu umple i excesiv rezervorul de carburant (nu trebuie depă it semnul
superior). După realimentare, asigura i-vă că este bine i sigur închis capacul
rezervorului.
• Ave i grijă să nu scăpa i carburant când face i realimentarea. Scăpările sau vaporii
de carburant se pot aprinde. Dacă au apărut scurgeri de carburant, asigura i-vă că
zona este uscată înainte de a porni motorul.
• Evita i contactul repetat sau prelungit cu pielea sau inhalarea vaporilor.
NU LĂSA I LA ÎNDEMÂNA COPIILOR

BU ON REZERVOR DE CARBURANT
MARCAJUL LIMITEI SUPERIOARE
DESCHIS

17
36Z446010.book 18

NOTĂ:
Benzina se deteriorează foarte repede în func ie de diver i factori,
precum expunerea la lumină, temperatura i timpul.
În cele mai grave cazuri, benzina se poate contamina în 30 de zile.
Utilizarea benzinei contaminate poate deteriora grav motorul (carburator
înfundat, supapă blocată).
Aceste daune provocate de carburantul deteriorat nu sunt acoperite de
garan ie.
Pentru evitarea acestora, vă rugăm să respecta i cu stricte e aceste recomandări:
• Utiliza i numai benzina specificată (consulta i pagina 17).
• Utiliza i benzină proaspătă i curată.
• Pentru a încetini degradarea, păstra i benzina într-un recipient de carburant
certificat.
• Dacă se prevede o perioadă lungă de depozitare (mai mult de 30 de zile),
goli i rezervorul de carburant i carburatorul (consulta i pagina 48).

Benzine care con in alcool


Dacă decide i să utiliza i benzină care con ine alcool (gasohol), asigura i-vă că
cifra octanică este cel pu in la fel de mare ca i cea recomandată de Honda.
Există două tipuri de „gazohol”: unul care con ine etanol, iar celălalt con ine
metanol.
Nu utiliza i benzină care con ine mai mult de 10% etanol.
Nu utiliza i benzină care con ine mai mult de 5% metanol (alcool metilic sau
de lemn) i care nu con ine, de asemenea, co-solven i i inhibitori de
coroziune pentru metanol.

NOTĂ:
• Defec iunile sistemului de alimentare cu carburant sau problemele legate
de performan a motorului rezultate din utilizarea benzinei care con ine
mai mult alcool decât cel recomandat nu sunt acoperite de garan ie.
• Înainte de a cumpăra benzină de la o sta ie necunoscută, stabili i mai întâi
dacă benzina con ine alcool; dacă este cazul, afla i tipul i procentul de alcool
utilizat.
Dacă observa i orice simptome de operare nedorite în timp ce utiliza i o
anumită benzină, utiliza i la o benzină pe care o cunoa te i i care con ine mai
pu in decât cantitatea recomandată de alcool.

18
36Z446010.book 19

3. Verifica i filtrul de aer.

Verifica i elementele de cură are a aerului pentru a vă asigura că acestea sunt


curate i în stare bună.
Slăbi i urubul capacului de protec ie i demonta i capacul de protec ie. Slăbi i
urubul capacului filtrului de aer i demonta i capacul filtrului de aer, verifica i
elementele.
Dacă este necesar, cură a i sau înlocui i elementele (consulta i pagina 44).

ATEN IE:
Nu porni i niciodată motorul fără elementele de cură are a aerului. Uzura
rapidă a motorului va fi provocată de contaminare, cum ar fi cu praf i
murdărie, prin absorb ie prin carburator, în motor.

URUBUL CAPACULUI DE PROTEC IE

CAPAC DE PROTEC IE

CORPUL FILTRULUI AER

ELEMENTELE FILTRULUI AER

CAPACUL FILTRULUI AER

URUBUL CAPACULUI FILTRULUI DE AER

19
36Z446010.book 20

5. PORNIREA MOTORULUI
Înainte de a porni motorul, deconecta i orice sarcină de la priza de
curent alternativ.

1. Roti i complet, în sensul acelor de ceasornic, maneta de ventilare a bu onului


rezervorului de carburant în pozi ia ON.

NOTĂ:
Atunci când se transportă generatorul, roti i maneta de ventilare a
bu onului rezervorului de carburant în pozi ia OFF.

ON

ON

MANETA DE VENTILARE A BU ONULUI REZERVORULUI DE CARBURANT

2. Roti i comutatorul motorului în pozi ia ON.

ON
ON

CONTACTUL MOTORULUI

20
36Z446010.book 21

3. Deplasa i maneta de oc în pozi ia ÎNCHIS.

NOTĂ:
Nu folosi i ocul când motorul este cald sau când temperatura
aerului este ridicată.
MANETA DE OC

ÎNCHIS

ÎNCHIS

4. Trage i u or maneta demarorului până când sim i i rezisten ă, apoi trage i


u or maneta demarorului în direc ia săge ii, după cum se arată mai jos.
ATEN IE:
• maneta demarorului se poate retrage foarte repede, înainte să o
elibera i. Astfel, vă poate trage cu putere mâna spre motor, putând
provoca vătămări.
• nu lăsa i maneta demarorului să se retragă brusc. Returna i-o încet cu
mâna.

Direc ia de tragere

MANETA DEMARORULUI

21
36Z446010.book 22

5. Deplasa i maneta ocului în pozi ia DESCHIS, pe măsură motorul se încălze te.

MANETA DE OC

DESCHIS

DESCHIS

NOTĂ:
Dacă motorul se opre te i nu reporne te, verifica i nivelul uleiului de motor
(consulta i pagina 16) înainte de depanarea în alte zone.

22
36Z446010.book 23

• modificarea carburatorului pentru func ionare la altitudini înalte.

La altitudine mare, amestecul standard de carburant cu aer din carburator va fi


prea bogat. Performan a va scădea, iar consumul de carburant va cre te. Un
amestec foarte bogat va ancrasa de asemenea, bujia i va cauza o pornire dificilă.
Func ionarea la o altitudine diferită de aceea pentru care a fost certificat acest
motor, pentru perioade lungi de timp, poate duce la cre terea emisiilor.

Performan a la înaltă altitudine poate fi îmbunătă ită prin modificări specifice


ale carburatorului. Dacă utiliza i întotdeauna generatorul la altitudini mai mari
de 1500 M (5000 ft), distribuitorul dvs. trebuie să efectueze această modificare
a carburatorului. Dacă acest motor se utilizează la altitudine mare, cu modificări
la carburator pentru utilizare la mare altitudine, el va respecta fiecare standard
de emisie pe întreaga sa durată de via ă utilă.

Chiar i cu modificarea carburatorului, puterea motorului va scădea cu


aproximativ 3,5% pentru fiecare cre tere de altitudine de 300 m (1000 ft).
Efectul altitudinii asupra puterii va depă i această valoare dacă nu se
efectuează nicio modificare a carburatorului.

ATEN IE:
Func ionarea generatorului la o altitudine mai mică decât cea pentru care
carburatorul este configurat, poate provoca reducerea performan elor,
supraîncălzirea i deteriorarea gravă a motorului din cauza unui amestec aer/
carburant excesiv de slab.

23
36Z446010.book 24

6. UTILIZAREA GENERATORULUI
Dacă este utilizat în mod necorespunzător, generatorul produce suficientă
energie electrică pentru a provoca un oc grav sau o electrocutare.
Asigura i-vă că împământa i generatorul atunci când aparatul conectat este
legat la pământ.
Pentru împământarea bornei
generatorului, utiliza i un fir de cupru cu
acela i diametru sau cu un diametru mai
mare decât cablul aparatului conectat.
MARCAJ
ÎMPĂMÂNTARE

BORNĂ ÎMPĂMÂNTARE
Utiliza i setul de cabluri prelungitoare cu conductor de împământare atunci
când conecta i un aparat cu conductor de împământare.
Pentru identificarea conexiunii de împământare din priză, consulta i PRIZA,
pagina 57.
Dacă utiliza i două sau mai multe aparate, conecta i un RCBO (întrerupător
automat de curent diferen ial rezidual cu protec ie la suprasarcină) cu detectare
a devia ilor de împământare de 30 mA i cu timp de întrerupere mai mic de 0,4
secunde la mai mult de 30 A curent de ie ire.
Înainte de utilizare, urma i instruc iunile furnizate de fiecare fabricant de RCBO.

APARATE

GENERATOR APARATE RCBO


GENERATOR

RCBO
RCBO

Conectare cu un RCBO Conectare cu două RCBO

ATEN IE
Conexiunile necorespunzătoare la sistemul electric al unei clădiri pot permite scurgerea
inversă a curentului din generator în liniile electrice.
Această scurgere inversă poate provoca electrocutarea lucrătorilor de la compania de utilită i
sau altor persoane care intră în contact cu liniile, în timpul unei întreruperi a alimentării, iar
generatorul poate exploda, arde sau poate provoca incendii atunci când se restabile te
alimentarea cu energie electrică.
Înainte de a efectua orice fel de conexiuni electrice, consulta i compania de utilită i sau un
electrician calificat.
24
36Z446010.book 25

ATEN IE:
• Nu depă i i limita curentă specificată pentru o singură priză.
• Nu modifica i i nu utiliza i generatorul în alte scopuri decât cele pentru care este
destinat. La utilizarea generatorului, respecta i, de asemenea, următoarele
aspecte.
• Nu conecta i o extensie la eava de e apament.
• Când este necesar un cablu prelungitor, asigura i-vă că utiliza i un cablu flexibil în
teacă rezistentă din cauciuc (CEI 245 sau echivalent).
Atunci când se utilizează un cablu prelungitor, valoarea rezisten ei nu va
depă i 1,5 .
• Limita de lungime a cablurilor prelungitoare; 60 m (200 ft) pentru cablurile de
1,5 mm2 0,0023 in2) i 100 m (330 ft) pentru cabluri de 2,5 mm2
0,0039 in2). Cablurile prelungitoare lungi vor reduce puterea utilizabilă datorită
rezisten ei cablului prelungitor.
• ine i generatorul departe de alte cabluri sau fire electrice, cum ar fi liniile de
alimentare comerciale.

tipul G IE
ATEN
tipul G
Când conecta i o priză cu cot, asigura i-vă că ve i utiliza numai un conector IPx4.

CONECTOR IPx4

25
36Z446010.book 26

NOTĂ:
• Pentru pornire, cele mai multe motoare ale aparatelor necesită o putere mai
mare decât puterea nominală. Asigura i-vă că puterea electrică nominală a
instrumentului sau aparatului nu depă esc puterea maximă nominală a
generatorului. Puterea maximă este de: 2,2 kVA
• Pentru func ionarea continuă, nu depă i i puterea nominală.
Puterea nominală este de: 1,8 kVA
• În ambele cazuri, trebuie luate în considerare cerin ele totale de putere (VA)
ale tuturor aparatelor conectate.
• O suprasarcină substan ială va opri protec ia circuitului de curent alternativ.
O suprasarcină u oară a generatorului nu poate opri protec ia circuitului
de curent alternativ, dar va scurta durata de via ă a generatorului.
• Priza c.c. poate fi utilizată în timp ce alimentarea cu curent alternativ este în uz
(cu excep ia tipului B).
Dacă le utiliza i pe amândouă în acela i timp, nu depă i i puterea c.a.
maximă.
Puterea maximă în CA: 1,7 kVA

26
36Z446010.book 27

Aplica ii în c.a.

1. Porni i motorul i asigura i-vă că indicatorul Output (verde) se aprinde (ON).


2. Asigura i-vă că accesoriul pe care dori i să-l utiliza i este oprit i conecta i
accesoriul.

tipurile B1, E, F, G, W tipul B

SUPRASARCINĂ
INDICATOR INDICATOR
(RO U) DE IE IRE
(VERDE)

INDICATOR DE
SUPRASARCINĂ
INDICATOR DE IE IRE (RO U)
(VERDE)

ATEN IE:
• O suprasarcină care ine aprins permanent indicatorul de suprasarcină (ro u)
poate deteriora generatorul. Suprasarcina accidentală care produce
aprinderea temporară a indicatorului de suprasarcină (Overload) (ro u)
poate scurta via a generatorului.
• Asigura i-vă că toate dispozitivele sunt în stare bună de func ionare înainte
de a le conecta la generator. Echipamentul electric (inclusiv conductorii i
fi ele de conectare) trebuie să nu fie defecte. Dacă un dispozitiv începe să
func ioneze anormal, devine lent sau se opre te brusc, opri i imediat
comutatorul motorului generatorului. Apoi, deconecta i dispozitivul i
căuta i semnele de proastă func ionare.

27
36Z446010.book 28 ページ 2018年3月1日 木曜日 午後6時14分

Protec ii circuit c.a.

Protec iile circuitului c.a. vor întrerupe automat (OFF) (butonul se ridică) dacă
apare un scurtcircuit sau o suprasarcină semnificativă la priza generatorului.
Dacă o protec ie a circuitului c.a. întrerupe automat, verifica i dacă dispozitivul
func ionează adecvat i dacă acesta depă e te capacitatea nominală la sarcină
a circuitului, înainte de a reseta pe pornit protec ia circuitului CA, apăsând
butonul.

tipurile F, G
PRIZA c.a. nr. 1

PRIZA c.a. nr. 2


CIRCUIT PROTEC IE (
Pentru priza nr. 2)
tipurile E, W, B1 tipul B
PRIZA c.a. nr. 2 PRIZA c.a. nr. 2
PRIZA c.a. nr. 1
PRIZA c.a. nr. 1

PROTEC IE CIRCUIT
(Pentru priza nr. 2)
CIRCUIT PROTEC IE
PROTEC IE CIRCUIT (Pentru priza nr. 1)
(Pentru priza nr. 1)
(când este apăsat)

ON APĂSAT

OFF

28
36Z446010.book 29

Indicatori de ie ire (Output) i de suprasarcină (Overload)


Indicatorul Output (verde) va rămâne aprins (ON) în condi ii normale de
func ionare.
Suplimentar, indicatorul de ie ire are o func ie simplificată de contor pentru
orele de func ionare. Când porni i motorul, indicatorul clipe te conform cu
numărul cumulat de ore de func ionare al generatorului, după cum urmează:

• Fără clipiri: 0 -100 ore • 3 clipiri: 300 -400 ore


• 1 clipire: 100 -200 ore • 4 clipiri: 400 -500 ore
• 2 clipiri: 200 -300 ore • 5 clipiri: 500 de ore sau mai multe
Dacă generatorul este supraîncărcat (consulta i pagina 26), sau dacă există un
scurtcircuit în dispozitivul conectat, indicatorul de ie ire (verde) se va opri,
indicatorul de suprasarcină (ro u) se va aprinde i alimentarea dispozitivului
conectat va fi întreruptă.
Opri i motorul dacă indicatorul de suprasarcină (ro u) luminează i
cerceta i care este sursa suprasarcinii.
• Înainte de a conecta un dispozitiv la generator, verifica i ca acesta să fie în stare
bună i că valorile nominale de alimentare cu energie electrică ale acestuia nu
le depă esc pe cele ale generatorului. Apoi conecta i cordonul de alimentare
al dispozitivului i porni i motorul.

Dacă indicatorul de suprasarcină luminează intermitent, aceasta poate indica o


anomalie la unitatea de invertor (consulta i pagina 51).
tipurile B1, E, F, G, W tipul B
INDICATOR
DE IE IRE
INDICATOR (VERDE)
DE SUPRA-
SARCINĂ
(RO U) INDICATOR
DE SUPRA-
SARCINĂ
(RO U)

INDICATOR DE
IE IRE (VERDE)

NOTĂ:
La pornirea unui motor electric, se pot aprinde simultan atât indicatorul de
suprasarcină (ro u) cât i indicatorul de ie ire (verde). Acest lucru este normal,
dacă indicatorul de suprasarcină (ro u) se stinge după aproximativ 4 secunde.
Dacă indicatorul de suprasarcină (ro u) rămâne aprins, consulta i distribuitorul.

29
36Z446010.book 30

Func ionarea în paralel (cu excep ia tipului B)

Citi i articolul „UTILIZAREA GENERATORULUI” înainte de a conecta orice


echipament în vederea utilizării.

Utiliza i numai o cutie de distribu ie aprobată de Honda pentru func ionarea în


paralel (op ională) la conectarea a două generatoare EU22i pentru func ionare
în paralel.

• Pentru pornire, cele mai multe motoare ale aparatelor necesită o putere mai
mare decât puterea nominală. Asigura i-vă că puterea electrică nominală a
instrumentului sau aparatului nu depă esc puterea maximă nominală a
generatorului.

Puterea maximă pentru func ionarea în paralel este:


EU22i i EU22i 4,4 kVA
EU22i i EU20i 4,2 kVA
• Pentru func ionarea continuă, nu depă i i puterea nominală. Puterea
nominală pentru func ionarea în paralel este:

EU22i i EU22i 3,6 kVA


EU22i i EU20i 3,4 kVA

• În ambele cazuri, trebuie luate în considerare cerin ele totale de putere (VA)
ale tuturor aparatelor conectate.

ATEN IE:
• O suprasarcină care ine aprins permanent indicatorul de suprasarcină (ro u)
poate deteriora generatorul. Suprasarcina accidentală care produce aprinderea
temporară a indicatorului de suprasarcină (ro u) poate scurta via a generatorului.

30
36Z446010.book 31

ATEN IE
• Nu conecta i alte modele decât cele specificate (consulta i pagina 4).
• Nu conecta i alt cablu decât cutia de distribu ie pentru func ionarea în
paralel.
Pentru func ionare în paralel cu motorul oprit, conecta i i îndepărta i cutia
de distribu ie.
Pentru func ionarea unei singure unită i, cutia de distribu ie pentru
func ionarea în paralel trebuie îndepărtată.

1. Instala i cutia de distribu ie pentru func ionarea în paralel pe un


generator i fixa i-o cu banda de reglaj în pozi ia ilustrată.
• A eza i cureaua pe partea frontală a manetei.
• Fixa i cureaua îngustă pe mâner cu bandă velcro (arici).
• Trece i cureaua lată de sus prin cârligul curelei de jos i fixa i-o cu bandă
velcro (arici).
• Poza i firele cutiei de distribu ie sub contactul motorului.
• Monta i curelele astfel încât acestea să nu fie slăbite.

BANDĂ VELCRO (ARICI)


CUREA ÎNGUSTĂ MÂNER CUREA LATĂ

CÂRLIGUL CURELEI DE JOS


BANDĂ VELCRO (ARICI)

CUTIE DE DISTRIBU IE PENTRU


FUNC IONARE PARALELĂ
(COMERCIALIZATĂ SEPARAT) CONTACTUL MOTORULUI

31
36Z446010.book 32

2. Pentru func ionarea în paralel a generatoarelor, conecta i conectorii de


cablu i bornele de masă din cutia de distribu ie i fixa i clema pentru cablu.
• În timpul func ionării în paralel, amplasa i cele două generatoare la o
distan ă de cel pu in 1 metru (3 ft) unul fa ă de celălalt.
• Poza i conductorul prin mâner i fixa i-l la mâner, utilizând banda.
• Ave i grijă să nu slăbi i conductorul pe partea manetei starterului.
• Conecta i conductorul mai lung la generatorul pe care nu este instalată
cutia de distribu ie pentru func ionare în paralel.
• Nu a eza i generatoarele cu evile de e apament fa ă în fa ă.

CONECTORII DE CABLURI

BORNĂ
DE ÎMPĂMÂNTARE

BANDĂ

Cel pu in 1 m (3 ft)

3. Conecta i borna de împământare al unui generator la pământ.


• Când un aparat este conectat la pământ, conecta i i generatorul la
pământ.

32
36Z446010.book 33

4. Porni i motorul i asigura i-vă că indicatorul de ie ire (verde) se aprinde (ON).

5. Asigura i-vă că accesoriul pe care dori i să-l utiliza i este oprit i conecta i
accesoriul.

6. Porni i echipamentul de utilizat.

INDICATOR DE IE IRE
(VERDE)

Func ionare în paralel cu EU20i

Pentru instruc iuni privind legarea cablului pentru func ionarea în paralel,
consulta i paginile 30 la 33.
Un generator EU22i poate fi conectat numai la un generator EU20i care are
anumite numere de serie pe cadru. Consulta i tabelul de mai jos pentru a
vedea dacă generatorul dvs. EU20i este compatibil cu un EU22i.
Model Numărul de serie al cadrului:
EAAJ-2032188 i după
EU20i
EACT-1000001 i mai recente

33
36Z446010.book 34

Protec ia circuitului c.a. (cu excep ia tipului B)

Protec ia circuitului c.a. de pe cutia de distribu ie va întrerupe automat (OFF)


(butonul se ridică) dacă apare un scurtcircuit sau o suprasarcină semnificativă
la priză. Dacă o protec ie a circuitului c.a. se întrerupe automat, verifica i dacă
dispozitivul func ionează adecvat i dacă acesta depă e te capacitatea
nominală la sarcină (16 A) a circuitului, înainte de a reseta pe pornit protec ia
circuitului c.a., apăsând butonul.

CUTIE DE DISTRIBU IE PENTRU


PROTEC IE FUNC IONARE PARALELĂ
CIRCUIT c.a. (COMERCIALIZATĂ SEPARAT)

(când este apăsat)


APĂSAT
ON

OFF

34
36Z446010.book 35

Aplica ia c.c. (Cu excep ia tipului B)


Priza c.c. poate fi utilizată numai pentru încărcarea acumulatorilor de 12 V de
tip auto.
NOTĂ:
• La opera iile cu c.c., pune i comutatorul Eco Throttle pe pozi ia OFF.

1. Conecta i cablul de încărcare la priza c.c. a generatorului i apoi la bornele


bateriei.

CABLURILE DE ÎNCĂRCARE (piese op ionale


pentru toate tipurile, cu excep ia tipului B)

ATEN IE
• Pentru a preveni posibilitatea de apari ie a unei scântei lângă baterie,
conecta i cablul de încărcare întâi la generator i apoi la baterie.
Deconecta i întâi cablul de la baterie.
• Înainte de a conecta cablul de încărcare la bateria instalată într-un vehicul,
deconecta i cablul bateriei vehiculului. Reconecta i cablul bateriei
vehiculului după îndepărtarea cablurilor de încărcare. Această procedură va
preveni posibilitatea apari iei unui scurtcircuit i a scânteilor, dacă face i
întâmplător contact între o bornă de baterie i cadrul sau caroseria
vehiculului.

ATEN IE:
• Nu încerca i să porni i un motor de automobil cu generatorul conectat la
baterie. Generatorul se poate deteriora.
• Conecta i borna pozitivă a bateriei la cablul de încărcare pozitiv. Nu inversa i
cablurile de încărcare, în caz contrar se pot produce defec iuni grave la
generator i/sau baterie.

35
36Z446010.book 36

ATEN IE
• Bateriile produc gaze explozive: Dacă se aprind i explodează pot provoca
vătămări grave sau orbire. Asigura i o ventila ie adecvată la încărcare.
• PERICOLE PRODUSE DE SUBSTAN E CHIMICE: Electrolitul din baterie con ine
acid sulfuric. Contactul cu ochii sau pielea, chiar i prin îmbrăcăminte, poate
provoca arsuri grave. Purta i o mască de fa ă i îmbrăcăminte de protec ie.
• Păstra i departe de flăcări i scântei i nu fuma i în zonă. REMEDIU: Dacă
electrolitul intră în ochi, clăti i bine cu apă caldă timp de cel pu in 15 minute
i contacta i imediat un medic.
• OTRAVĂ: Electrolitul este otrăvitor.
REMEDIU
– Extern: Clăti i bine cu apă.
– Intern: Be i cantită i mari de apă sau lapte.
Consuma i imediat lapte de magneziu sau ulei vegetal i
contacta i imediat un medic.
NU LĂSA I LA ÎNDEMÂNA COPIILOR

2. Pornirea motorului.

NOTĂ:
• Priza c.c. poate fi utilizată în timp ce sursa de alimentare c.a. este în uz (cu
excep ia tipului B).
• Un circuit c.c. de suprasarcină va declan a protectorul circuitului c.c. (butonul
iese).
Dacă se întâmplă acest lucru, a tepta i câteva minute înainte de a apăsa
protec ia circuitului pentru a relua func ionarea.

ON OFF

PROTEC IE CIRCUIT c.c.

36
36Z446010.book 37

Sistem Oil Alert

Sistemul Oil Alert este proiectat pentru a preveni deteriorarea motorului cauzată
de o cantitate insuficientă de ulei în carterul motorului. Înainte ca nivelul uleiului
din carter să scadă sub o limită sigură, sistemul Oil Alert va opri automat motorul
(comutatorul motorului rămâne în pozi ia ON).

Dacă sistemul de avertizare Oil Alert opre te motorul, indicatorul Oil Alert
(ro u) se va aprinde când ac iona i starterul i motorul nu va func iona. În acest
caz, verifica i nivelul uleiului de motor (consulta i pagina 16).

tipurile B1, E, F, G, W tipul B

INDICATOR ALERTĂ ULEI (RO U) INDICATOR ALERTĂ ULEI (RO U)

37
36Z446010.book 38

Modele de semnalizare cu LED


tipurile B1, E, F, G, W tipul B

INDICATOR ALERTĂ ULEI

INDICATOR
INDICATOR IE IRE
SUPRASARCINĂ

INDICATOR
SUPRASARCINĂ
INDICATOR IE IRE
INDICATOR
ALERTĂ ULEI

Stare Cauză posibilă Indicator ie ire Indicator suprasarcină Indicator alertă ulei
Normal Func ionare
normală
Defec iune Avarie unitate
invertor
Anormal Supracurent
la ie ire
Supraîncălzire
unitate invertor
Aten ie Nivel scăzut ulei
de motor

: ON
: OFF
: Clipire

Cu referire la DEPANARE pe pagina 51 pentru diagnosticarea avariilor.

38
36Z446010.book 39

7. OPRIREA MOTORULUI
Pentru a opri motorul în caz de urgen ă, pentru siguran ă, roti i contactul
motorului în pozi ia OFF.

LA UTILIZARE NORMALĂ:
1. Opri i echipamentul conectat i trage i fi a introdusă.

tipurile B1, E, F, G, W tipul B


FI Ă FI Ă

39
36Z446010.book 40

2. Pentru siguran ă, roti i contactul motorului în pozi ia OFF.

OPRIRE CARBURANT
(FUEL OFF)
OFF

OPRIRE CARBURANT (FUEL OFF)

CONTACTUL MOTORULUI OFF


NOTĂ:
Func ionarea generatorului în pozi ia FUEL OFF înainte de a pune contactul
motorului în pozi ia OFF poate reduce cantitatea de carburant din carburator.
• Când se utilizează pozi ia FUEL OFF, generatorul va continua să func ioneze
timp de câteva minute până când carburantul din carburator se va consuma
i apoi motorul se va opri.
• Pentru siguran ă, roti i contactul motorului în pozi ia ON.
• După oprirea motorului folosind pozi ia FUEL OFF, pentru repornirea
motorului va fi necesară ac ionarea suplimentară a demarorului

3. Roti i complet, în sensul acelor de ceasornic, maneta de ventilare a


bu onului rezervorului de carburant în pozi ia ON.

OFF

MANETA DE VENTILARE A BU ONULUI REZERVORULUI DE CARBURANT OFF

ATEN IE:
Asigura i-vă că maneta de ventilare a bu onului rezervorului de carburant i
comutatorul motorului sunt în pozi ia OFF atunci când opri i, transporta i i/
sau depozita i generatorul.

40
36Z446010.book 41

4. Dacă s-au conectat două generatoare pentru func ionare în paralel, după
oprirea motoarelor, deconecta i cablul de func ionare în paralel (cu excep ia
tipului B).

CUTIE DE DISTRIBU IE PENTRU


FUNC IONARE PARALELĂ
(COMERCIALIZATĂ SEPARAT)

NOTĂ:
Dacă generatorul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp, consulta i pagina
48 pentru informa ii de referin ă. Înainte de depozitarea unită ii pentru
o perioadă extinsă.

41
36Z446010.book 42

8. ÎNTRE INERE
Scopul programului de între inere i de reglare are în vedere men inerea generatorului în
cea mai bună stare de func ionare.
Realiza i inspec iile sau opera iunile de service conform tabelului de mai jos.

ATEN IE
Asigura i-vă că motorul este oprit înainte de a începe orice activitate de
între inere sau repara ie. Prin aceasta se vor elimina mai multe pericole poten iale:
• Intoxicarea cu monoxid de carbon de la e apamentul motorului. Asigura i-vă că există
o ventila ie adecvată oricând ac iona i motorul.
• Arsuri provocate de păr ile fierbin i. Lăsa i motorul i sistemul de evacuare să se
răcească înainte de a le atinge.
• Leziuni cauzate de piesele în mi care. Nu rula i motorul decât dacă a i fost instruit să
o face i.
eava de e apament devine foarte fierbinte în timpul func ionării i rămâne fierbinte
pentru o perioadă de timp după oprirea motorului. Ave i grijă să nu atinge i eava de
e apament în timp ce este fierbinte. Lăsa i motorul să se răcească înainte de între inere.

ATEN IE:
Folosi i piese originale Honda sau echivalentul acestora. Utilizarea pieselor de schimb
care nu au o calitate echivalentă poate deteriora generatorul.

Program de între inere


PERIOADĂ DE SERVICE NORMAL (1) Se Prima
La fiecare La fiecare În fiecare
realizează în fiecare lună indicată lună sau
Fiecare 3 luni sau 6 luni sau an sau la
sau interval orar de func ionare, oricare utilizare după 20 pagină
la 50 de la 100 de 200 de
dintre acestea intervine mai întâi. de ore. ore.
ARTICOL ore. ore.
Uleiul de motor Verificarea nivelului o 15
Înlocuire o o 43
Filtru de aer Verificare o 19
Cură are o (2) 44
Bujie Verificare-reglare o
45
Înlocuire o
Degajarea supapei Verificare-reglare o (3) –
Camera de Cură are După fiecare 300 de ore. (3)

ardere
Rezervor i filtru de carburantCură are o (3) –
Tub carburant Verificare La fiecare 2 ani (înlocui i dacă este necesar) (3) –
NOTĂ: (1) Pentru uz comercial, înregistra i orele de func ionare pentru a stabili intervalele de
între inere corespunzătoare.
(2) Efectua i lucrări de service mai frecvente când se utilizează în zone cu praf.
(3) Aceste articole ar trebui să beneficieze de lucrări de service asigurate de către distribuitorul,
cu excep ia cazului în care ave i instrumentele adecvate i ave i o pregătire mecanică. Pentru
procedurile de service, consulta i manualul magazinului Honda.

42
36Z446010.book 43

1. SCHIMBAREA ULEIULUI
Pentru a asigura o scurgere rapidă i completă, vărsa i uleiul în timp ce
motorul este cald încă.
ATEN IE:
Asigura i-vă că a i rotit contactul motorului i maneta de ventilare a
bu onului rezervorului de carburant în pozi ia OFF înainte de drenare.
1. Slăbi i urubul capacului de protec ie i demonta i capacul de protec ie.
2. Demonta i capacul orificiului de alimentare cu ulei.
3. Drena i cu aten ie uleiul murdar într-un container adecvat.
4. Reumple i cu uleiul recomandat (consulta i pagina 15) i verifica i nivelul
uleiului.
5. terge i integral uleiul vărsat de pe generator.
6. Monta i din nou cu aten ie capacul orificiului de alimentare cu ulei.
7. Monta i din nou capacul de protec ie i strânge i bine urubul capacului de
protec ie.
CAPACITATE PENTRU ULEIUL DE MOTOR: 0,44 l (0,46 US qt, 0,39 Imp qt)

URUBUL CAPACULUI
DE PROTEC IE

CAPAC DE PROTEC IE
LIMITA SUPERIOARĂ

CAPACUL TUBULUI
DE ALIMENTARE CU ULEI

GAURA TUBULUI LIMITA INFERIOARĂ


DE UMPLERE CU ULEI
Spăla i mâinile cu săpun i apă după manipularea uleiului uzat.
NOTĂ:
Elimina i uleiul uzat de motor într-o manieră compatibilă cu mediul. Vă sugerăm
să îl duce i, într-un recipient sigilat, la sta ia de service locală pentru recuperare.
Nu-l arunca i în co ul de gunoi i nu-l turna i pe pământ.

43
36Z446010.book 44

2. SERVICE FILTRU DE AER


Un filtru de aer murdar va limita fluxul de aer către carburator. Pentru a preveni
func ionarea defectuoasă a carburatorului, cură a i filtrul de aer cu regularitate.
Cură a i-l mai frecvent atunci când generatorul func ionează în zone cu foarte
mult praf.
ATEN IE
Nu utiliza i benzina sau solven i cu punct de aprindere scăzut pentru cură are.
Acestea sunt foarte inflamabile i explozive, în anumite condi ii.

ATEN IE:
Nu lăsa i niciodată motorul să func ioneze fără elementele de filtrare a
aerului. Motorul se poate uza rapid.
1. Slăbi i urubul capacului de protec ie i demonta i capacul de protec ie.
2. Slăbi i urubul capacului filtrului de aer i scoate i capacul filtrului de aer.
ELEMENTUL
URUBUL CAPACULUI URUBUL CAPACU- PRINCIPAL AL
DE PROTEC IE LUI FILTRULUI DE FILTRULUI DE AER
AER

CAPAC DE ELEMENTUL EXTERIOR AL FILTRULUI DE AER


PROTEC IE CAPACUL
FILTRULUI DE AER
3. Cură a i-l în apă caldă cu săpun, clăti i-l i lăsa i-l să se usuce bine sau cură a i
în solvent cu punct de aprindere ridicat i lăsa i-l să se usuce. Imersa i
elementele principale i exterioare ale filtrului de aer, în ulei de motor curat
i scurge i integral excesul. Motorul va scoate fum la pornirea ini ială dacă în
ulei rămâne prea multă spumă.
Cură are Stoarcere i uscare Imersa i în ulei Stoarcere
Nu răsuci i. Nu răsuci i.

4. Monta i din nou elementele principale i exterioare ale filtrului de aer i


capacul filtrului de aer. Pentru siguran ă, strânge i bine urubul capacului
filtrului de aer.
5. Monta i din nou capacul de protec ie i strânge i bine urubul capacului de
protec ie.
44
36Z446010.book 45

3. ÎNTRE INEREA BUJIEI


BUJIA RECOMANDATĂ: CR5HSB (NGK)

Pentru o func ionare normală a motorului, bujia trebuie să aibă intersti iul
adecvat i să nu aibă depuneri.

1. Îndepărta i capacul pentru între inerea bujiei.

CAPAC PENTRU
ÎNTRE INEREA BUJIEI

FI A BUJIEI

2. Îndepărta i fi a bujiei.
3. Cură a i murdăria din jurul bazei bujiei.
4. Cu o cheie de bujie îndepărta i bujia.
MÂNER

CHEIE PENTRU BUJIE FI A BUJIEI

45
36Z446010.book 46

5. Verifica i vizual bujia. Arunca i bujia dacă izolatorul este crăpat, ciobit sau
contaminat. Cură a i bujia cu o perie de sârmă, dacă aceasta va fi refolosită.
6. Măsura i intersti iul bujiei cu un set de lere calibrate.
Corecta i după cum este necesar îndoind cu grijă electrodul lateral.
Intersti iul trebuie să fie:
0,6 - 0,7 mm (0,024-0,028 in)

0,6–0,7 mm
(0,024-0,028 in)
ELECTRODUL LATERAL

GARNITURA DE ETAN ARE

IZOLATOR

7. Monta i bujia cu grijă, cu mâna, pentru a evita în urubarea gre ită.


8. După ce bujia nouă a fost potrivită cu mâna, aceasta trebuie strânsă 1/2 de
tură cu o cheie pentru a comprima garnitura de etan are. Dacă se instalează o
bujie uzată, aceasta ar trebui să necesite numai o întoarcere de 1/8 până la
1/4 după ce a fost a ezată.
9. Remonta i bine fi a bujiei pe bujie.
10. Remonta i capacul de protec ie al bujiei.

ATEN IE:
• Bujia trebuie strânsă bine. O bujie strânsă necorespunzător poate deveni
foarte fierbinte i poate deteriora generatorul.
• Nu folosi i niciodată o bujie cu un interval de temperatură necorespunzător.

46
36Z446010.book 47

9. TRANSPORT/DEPOZITARE
Pentru a preveni scurgerea carburantului în timpul transportului sau în timpul
depozitării temporare, generatorul trebuie fixat în pozi ie verticală fa ă de
pozi ia normală de func ionare, cu contactul motorului în pozi ia
OFF.
Maneta de ventilare a bu onului rezervorului de carburant se rote te
complet, în sensul acelor de ceasornic, în pozi ia OFF.
Lăsa i motorul să se răcească bine înainte de a roti maneta de ventilare a
bu onului rezervorului de carburant în pozi ia OFF.
ATEN IE
La transportul generatorului:
• Nu umple i excesiv rezervorul de carburant (nu trebuie depă it semnul
superior).
• Nu utiliza i generatorul în timp ce acesta se află pe un vehicul. Lua i
generatorul în afara vehiculului i utiliza i-l într-un loc bine ventilat.
• Evita i un loc expus direct la lumina soarelui când pune i generatorul într-un
vehicul. Dacă se lasă generatorul într-un vehicul închis timp de mai multe
ore, temperatura ridicată din interiorul vehiculului ar putea provoca
evaporarea carburantului, ceea ce ar duce la o posibilă explozie.
• Nu conduce i o perioadă lungă de timp pe un drum accidentat cu
generatorul la bord. Dacă trebuie să transporta i generatorul pe un drum
accidentat, goli i în prealabil carburantul din generator.
NOTĂ:
Pentru transportul generatorului, fixa i partea de sus inere (zonele umbrite în
figura de mai jos).
PIESE DE PRINDERE

47
36Z446010.book 48

Înainte de depozitarea unită ii pentru o perioadă extinsă


1. Asigura i-vă că zona de depozitare nu prezintă umiditate excesivă i praf.
2. Goli i carburantul.

WARNING
• Benzina este foarte inflamabilă i explozivă, în anumite condi ii. Realiza i
această sarcină într-o zonă bine ventilată, cu motorul oprit. În timpul acestei
proceduri nu fuma i i nu permite i flăcări sau scântei în zonă.

a. De uruba i bu onul rezervorului de carburant (consulta i pagina 17),


scoate i filtrul de carburant i goli i rezervorul de carburant într-un
recipient aprobat pentru benzină. Vă recomandăm să utiliza i o pompă de
mână pentru benzină, disponibilă în comer pentru golirea rezervorului. Nu
utiliza i o pompă electrică. Reinstala i filtrul de carburant i bu onul
rezervorului.
FILTRUL DE COMBUSTIBIL

BU ON REZERVOR DE CARBURANT

b. Slăbi i urubul capacului de protec ie i scoate i capacul de


protec ie (consulta i pagina 43).

URUBUL CAPACULUI
DE PROTEC IE

CAPAC DE PROTEC IE

48
36Z446010.book 49

c. Slăbi i urubul de drenare al URUBUL DE EVACUARE A CARBURATORULUI


carburatorului i scurge i benzina
de la carburator într-un recipient
potrivit.

d. Scoate i apărătoarea de protec ie a bujiei i capacul bujiei (consulta i pagina


45).
e. Roti i comutatorul motorului în pozi ia ON (consulta i pagina 20).
f. Trage i mânerul demarorului de 3 până la 4 ori, pentru a scurge benzina de
la pompa de carburant într-un recipient adecvat.
g. Pentru siguran ă, roti i
comutatorul motorului în
pozi ia OFF.

OPRIRE CARBURANT (FUEL OFF)


OFF
OPRIRE CARBURANT (FUEL OFF)

CONTACTUL MOTORULUI OFF

h. Strânge i urubul de la evacuarea din carburator.

3. Schimba i uleiul de motor (consulta i pagina 43).


4. Scoate i bujia i turna i circa o lingură de ulei de motor curat în cilindru.
Învârti i motorul de mai multe ori pentru a distribui uleiul, apoi reinstala i
bujia (consulta i pagina 45).
5. Trage i u or mânerul demarorului până
când se simte o rezisten a. În acest
moment, pistonul se ridică la cursa de
compresie i ambele supape de admisie
MANETA
i evacuare sunt închise. Depozitarea DEMARORULUI
motorului în această pozi ie va ajuta la
protejarea acestuia de coroziunea
internă.

49
36Z446010.book 50

10. DEPANARE

Când motorul nu porne te:

Există carburant NU Reumple i rezervorul


în rezervor? de carburant.
DA
Este contactul NU Roti i comutatorul
motorului în motorului în pozi ia
pozi ia ON? ON.
DA
Există suficient ulei NU Adăuga i uleiul
în motor? recomandat.
DA
Bujia este în stare NU Cură a i, regla i
bună? intersti iul i
usca i bujia.
Înlocui i-o dacă
DA este necesar.
Dacă motorul tot
nu porne te, duce i
generatorul la
distribuitor.

50
36Z446010.book 51

Aparatul nu func ionează:

Clipe te indicatorul DA Duce i


de suprasarcină? generatorul la
distribuitor.
NU

Este protec ia NU Pune i protec ia


circuitului c.a. în circuitului c.a. în
pozi ia ON? pozi ia ON.
DA
Este indicatorul
de ie ire ON?

YES NU

Este indicatorul de NU Duce i


suprasarcină ON? generatorul la
distribuitor.
YES

Verifica i Duce i
aparatul sau FĂRĂ DEFEC IUNI generatorul la
dispozitivul distribuitor.
electric pentru
defec iuni.
• Înlocui i
aparatul sau
dispozitivul
electric.
• Duce i aparatul
DEFEC IUNI sau dispozitivul
electric la un
atelier electric
pentru reparare.

Opri i i reporni i
motorul.

51
36Z446010.book 52

Nu există energie electrică la priza c.c. (cu excep ia tipului B):


Este protec ia NU Pune i protec ia
circuitului c.c. în circuitului c.c. în
pozi ia ON? pozi ia ON.

DA Duce i generatorul
la distribuitor.

52
36Z446010.book 53

11. SPECIFICA II
Dimensiuni i greutate
Model EU22iT
Tip E, W, B1, F G B
Cod de descriere EAMT
Lungime 509 mm 519 mm 541 mm
(20,0 in) (20,4 in) (21,3 in)
Lă ime 290 mm (11,4 in)
Înăl ime 425 mm (16,7 in)
Greutatea în stare uscată 21,1 kg (46,5 livre)
Motor
Model GXR120T
Tip motor În 4 timpi, arbore cu came în cap,
un singur cilindru
Capacitate 121 cm3 (7,38 in3)
Alezaj x cursă 60,0 x 43,0 mm (2,36 x 1,69 in)
Raport de compresie 8.5:1
Tura ia motorului 2.800 -4.500 rpm 4.000 -4.500 rpm (cu comutatorul
regulatorului eco în pozi ia OFF)
Sistem de răcire Cu aer for at
Sistem de aprindere Complet tranzistorizat
Capacitate pentru uleiul de motor 0,44 l (0,46 US qt, 0,39 Imp qt)
Capacitatea rezervorului de carburant 3,6 l (0,95 US gal, 0,79 Imp gal)
Bujie CR5HSB (NGK)
Emisii de dioxid de carbon (CO2)* 931 g/kW·hr

* Această măsurătoare de CO2 rezultă din testarea pe un ciclu de încercare stabilit în


condi ii de laborator, a unui motor (părinte) reprezentativ pentru tipul de motor
(familia de motoare) i nu implică sau nu exprimă nici o garan ie a performan ei
unui anumit motor.

53
36Z446010.book 54

Generator
Model EU22iT
Tip E, W, B1, F, G B
Tensiune nominală 230 V 110 V
Frecven ă nominală 50 Hz
Ie ire
Intensitate nominală 7,8 A 16,4 A
c.a.
Ie ire nominală 1,8 kVA
Ie ire maximă 2,2 kVA
Numai pentru baterii auto –
Ie ire nominală c.c. cu tensiunea de încărcare
de 12 V. 12 V, 8,3 A

54
36Z446010.book 55

Zgomot
Model EU22iT
Tip E, W, B1, F, G, B
Nivelul presiunii acustice la 72 dB (A) (cu
postul de lucru (2006/42/ regulatorul Eco în
CE) pozi ia ON)
Punct de microfon

PANOU DE
COMANDĂ
Centru

1,60 m

1.0 m

Incert 2 dB (A)
Nivelul măsurat al puterii acustice 88 dB (A) (cu regulatorul Eco
(2000/14/CE, 2005/88/CE) în pozi ia ON)
Incert 2 dB (A)
Nivelul garantat al puterii acustice 90 dB (A) (cu regulatorul Eco
(2000/14/CE, 2005/88/CE) în pozi ia ON)

„Cifrele specificate reprezintă nivelurile de emisii i nu sunt neapărat niveluri de


lucru sigure. De i există o corela ie între nivelurile de emisie i expunere, aceasta
nu se poate utiliza în mod fiabil pentru a determina dacă sunt sau nu necesare
măsuri de precau ie suplimentare. Factorii care influen ează nivelul real al
expunerii for ei de muncă includ caracteristicile sălii de lucru, celelalte surse de
zgomot etc., adică numărul de ma ini i alte procese adiacente i durata de timp
pentru care un operator este expus la zgomot. De asemenea, nivelul permis de
expunere poate varia de la ară la ară. Cu toate acestea, aceste informa ii vor
permite utilizatorului să facă o evaluare mai bună a pericolului i riscului”.

NOTĂ:
Specifica iile pot fi modificate fără notificare.

55
36Z446010.book 56

12. SCHEMA DE CABLURI


INDEX
(vede i în interiorul capacului din spate)
Tipurile B1, E, F, G, W ........................................................................................W-1
Tip B...................................................................................................................W-2

ABREVIERI
Simbol Nume piesă
AC,CP Protec ii circuit c.a. Simbol Nume piesă
ACOR PRIZĂ ACOR DE IE IRE c.a. SpU Unitate bujie
(B1) Tip B1 StpM Motor în trepte
Cot Prize pentru func ionare în paralel (comandă regulator)
CPB Bloc panou de comandă SW Bobină secundară
DC,CP Protector circuit c.c. To Ge La generator
DC,D Diodă c.c., filtru Tip (W) W
de zgomot c.c. NF COD CULORI CABLURI
DCOR c.c. Priză de ie ire c.c., bobină
c.c. W Bl NEGRU
EcoSw Comutator Eco throttle Y GALBEN
EgB Bloc motor Bu ALBASTRU
EgG Împământare motor G VERDE
ESw Contactul motorului R RO U
ExW Bobină de excita ie W ALB
FrB Cadru bloc Br MARO
FrG Împământare cadru Lg VERDE DESCHIS
FTU Unitatea de tranzistor-Integral Gr GRI
(F) Tip F Sb AZURIU
(G, E) Tipurile G, E O PORTOCALIU
GeB Bloc generator P ROZ
GT TERMINAL DE ÎMPĂMÂNTARE
IB Bloc invertor CONTACTUL MOTORULUI
IgC Bobina de aprindere G BI
IU Unitate invertor OFF o o
MW Bobina principală ON
OAL Indicator alertă ulei
OAU Unitate alertă ulei COMUTATOR ECO THROTTLE
OI Indicator suprasarcină R/W R/Y
OLSw Comutator nivel ulei ON
PC Bobina de impuls OFF o o
PL Indicator de ie ire
RBx Cutia de distribu ie
pentru opera ii în paralel
SP Bujie

56
36Z446010.book 57

PRIZĂ

Tip Formă Fi ă
PIN ÎMPĂMÂNTARE

B1

PIN ÎMPĂMÂNTARE

PIN ÎMPĂMÂNTARE

PIN ÎMPĂMÂNTARE

PIN ÎMPĂMÂNTARE

PIN ÎMPĂMÂNTARE

57
36Z446010.book 58

MEMO

58