Sunteți pe pagina 1din 5

Nume şi prenume: Costescu Emilia-Mihaela

Facultate/Specializare: Facultatea de Litere / Limba și literatura română

Examen la disciplina PMPE


(Proiectarea si managementul programelor educaționale)
Modul psihopedagogic nivel II, anul II, semestrul II

1. Ca profesor, explicați în maxim o pagina, necesitatea elaborării


pogramelor şi proiectelor educaționale în învățământ, cu exemplificare
punctuală (1.5 p.)

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală


şi în comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai
comunităţii locale este o necesitate a activităţii didactice.
Proiectele educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi
comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în
parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse
probleme educative, oferă un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea
diferitelor proiecte de parteneriat educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru
toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, comunitate.
O altă definiție a programului are în vedere faptul că acesta reprezintă un ciclu sau un
set de activităţi care sunt planificate şi controlate, în general fără un termen de încheiere
precis delimitat, cu un aspect dinamic, care constituie o abordare integrată pentru îndeplinirea
misiunii şi obiectivelor unei instituții/organizaţii.
Din punct de vedere teoretic, există o distincție între noțiunile de proiect și program
deși de cele mai multe ori acestea se folosesc cu înțelesuri echivalente. În managementul
proiectelor, un program include mai multe proiecte, iar un proiect se poate descompune mai
departe în subproiecte, grupuri de activități și acțiuni pentru a putea fi mai uşor administrate.
Subproiectele sunt, de multe ori, subcontractate către terţi, fie că este vorba despre o entitate
exterioară instituției/organizaţiei sau despre un departament al instituției/organizaţiei
respective care iniţial nu era planificat să participe la proiect. Programele, ca și proiectele, au
o conducere clar definită. Există mai întâi un 8 director/manager de program/proiect (Project
Director, Project Manager, Project Coordinator, Team Leader), care coordonează o echipă,
complexitatea proiectului impunând participarea a mai mult de o singură persoană. Pe de altă
parte, din multe puncte de vedere diferențele dintre programe și proiecte sunt notabile.
Trebuie însă precizăm că cei care vorbesc de program educaţional ca fiind subordonat
proiectului, fac referire la managementul educaţional la nivel micro, din zona planificării /
proiectării / programării unităţilor de instruire, a activităţilor didactice şi chiar a secvenţelor
de activitate (lecţie). Or, demersul nostru se referă la zona macro, de programe educaţionale
complexe, cu obiective tactice şi strategice, care vizează diferite proiecte, pe diferite direcţii.
Exemple de teme ce pot fi abordate din punct de vedere educațional:

 Educație pentru sănătate


 Familia
 Impactul internetului şi al reţelelor de socializare asupra adolescenţilor
 Libertate sau dependenţă – Influenţa substanţelor toxice asupra sănătăţii!
 Adolescența – vârsta întrebărilor
 Viaţa – darul lui Dumnezeu. Rolul educaţiei spirituale în viaţa adolescentului
2. Menționați 5 argumente prin care susțineți / sau nu necesitatea elaborării de
către profesor a unor proiecte de activitate extracurriculară („şcoala altfel”), în
contextul reformei educaționale naționale (maxim o pagina). (1.5 p.)

Susțin necesitatea elaborării de către profesor a unor proiecte de activitate


extracurriculară deoarece acestea conduc la :

 creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării;


 stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii
şcolare/comunităţii;
 creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor;
 reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului
şcolar;
 asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;
 ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;
 formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;
 asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu
privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei
generaţii ce urmează a se integra;
 transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară.

Obiectivele pe care le-am avut în vedere prin activităţile extracurriculare propuse au


fost stimularea şi educarea atenţiei, exersarea atenţiei şi mărirea stabilităţii atenţiei, sporirea
capacităţii de rezistenţă la efort, stimularea sensibilităţii estetice. Rolul acestor activităţii
extracurriculare este oferirea copiilor de oportunităţii multiple de recreere, dezvoltarea
spiritului de competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al aptitudinilor, stimularea
imaginaţiei creativităţii şi iniţiativei.
Profesorul, în sensul larg de dascăl la orice nivel de învățare, este un profesionist în
domeniul său, competent în materie de disciplină predată, de pedagogie și psihopedagogie.
Cunoaște ultimele evoluții și descoperiri în disciplina predată și în domeniul pedagogiei, își
actualizează constant competențele în aceste domenii, și își modifică practicile prin adoptarea
celor mai relevante metode de facilitare a învățării. În același timp, personalizează educația și
se instruiește în folosirea tehnologiilor de predare e aceste activităţi sunt attractive şi îi
determină pe copii să participle fără să-i forţăm. Profesorul creează contexte de învățare care
răspund particularităților fiecărui elev, astfel încât să permită acestuia să își construiască
identitatea și să își dezvolte competențele în cel mai eficient mod posibil. Profesorul se
asigură că învățarea se produce preponderent în școală și depune toate eforturile pentru ca
elevii să nu fie supraîncărcați cu activități de învățare în afara școlii. Scopul principal al
tuturor activităților profesorului este să sprijine creșterea, dezvoltarea și succesul fiecărui
elev.
Ca o concluzie personală consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii să
participle la activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având
posibilitatea de a desfăşura activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară
deoarece aceste activităţi sunt attractive şi îi determină pe copii să participle fără să-i forţăm.
Exemple de teme / subiecte / proiecte de activitate extracurriculară:

1. Proiect de activitate extracurriculară Ziua Mondială a Apei

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducere în atenția opiniei publice a
problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în
adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea,
valorificarea și protejarea surselor de apă.
Natura în care trăim ne oferă totul. De noi depinde ca generațiile viitoare să se bucure
de aceleași frumuseți și bogății naturale ca și noi.Elevii, viitorii cetățeni ai planetei albastre
trebuie să conștientizeze importanța apei pentru viața Terrei.
Scopul proiectului :
- conștientizarea elevilor cu privire la importanța apei în existența noastră zilnică;
- sensibilizarea elevilor în păstrarea și protejarea calității apei;
- realizarea unor desene, colaje cu tema APA.

2. Proiect de activitate extracurriculară În lumea lui Cargiale


Obiectivele proiectului de activitate extracurriculară:
 receptarea adecvată a textului dramatic și/sau a spectacolului teatral
 dezvoltarea abilităților de comunicare verbală,paraverbală și nonverbală
 realizarea de spectacole teatrale scolare și/sau scurt-metraje,în vederea participării la
concursuri /competiții

3. Proiect de activitate extracurriculară Jurnalist pentru o zi


Obiectivele proiectului de activitate extracurriculară:
 familiarizarea elevilor cu specificul profesiei de jurnalist și înțelegerea rolului acestuia
în societatea modernă ca formator de opinie și voce a comunității ;
 reflectarea asupra problemelor cu care se confruntă societatea modernă și asupra
modului în care,prin implicare și obiectivitate,acestea pot fi soluționate;
 înțelegerea mesajelor transmise prin mass-media și a rolului acestora în viața
comunității;
 dezvoltarea abilităților de comunicare intra și interpersonală;
 dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor ;
 dezvoltarea spiritului de echipă la elevi.
4. Proiect de activitate extracurriculară O lume fără violență
Obiectivele proiectului de activitate extracurriculară:
 conștientizarea,de către elevi,a necesității dezvoltării unor comportamente prosociale
și a acceptării tolerante a alterității în relațiile stabilite în familie,la școală și în
comunitate;
 dezvoltarea abilităților de comunicare inter și intrapersonală;
 dezvoltarea spiritului de echipă.

5. Proiect de activitate extracurriculară În căutarea identității naționale


Obiectivele proiectului de activitate extracurriculară:
 cunoașterea de către elevi a valorilor materiale, sociale și culturale ale spatiului în
care trăiesc;
 integrarea în sistemul propriu de valori a valorilor naționale/ale patrimoniului local ;
 dezvoltarea unei viziunii de ansamblu asupra valorilor materiale și culturale naționale
și locale;
 consolidarea cunoștintelor dobândite în școală în cadrul orelor de curs;
 educarea gustului estetic al elevilor și cultivarea plăcerii de a citi pentru a se informa
cu privire la obiectivul vizitat ;
 stimularea creativității prin activități care să valorifice informația acumulată prin
vizitarea obiectivului propus;

6. Proiect de activitate extracurriculară Ziua Armatei Române


Obiectivele proiectului de activitate extracurriculară:
 Cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei naţionale;
 Dezvoltarea sentimentului patriotic;
 Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea faptelor eroilor neamului;
 Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 25 octombrie pentru români;
 Exprimarea, prin comportament, a spiritului patriotic;
 Dezvoltarea respectului faţă de soldaţii armatei române.

S-ar putea să vă placă și