Sunteți pe pagina 1din 4
MINISTERUL FINANTELOR SANAE ‘Agentia Nationals de Administrare Fiscal artes Fe ‘Comisia permanent constituita la nivelul ANAF DECIZIA nr. 14/09.06.2022 privind solutionarea cererii de derogare solicitate de societatea TMK ARTROM SA, CUI 1510210, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 269/2014 Pe rolul Comisiet permanente constituite la nivelul Agentiei Nationale de ‘Administrare Fiscal conform OPANAF nr. 1984/2019 pentru aprobarea Procedurit Privind modalitatea de ducere la indeplinire a atributillor Agentiei Nationale de ‘Administrare Fiscalé in domeniul sanctiunilor internationale, cu. modificrile $1 ‘completarile ulterioare, se afla solutionarea cererilor ne. 102/270/06.06.2022 si rir. 102/272/08.06.2022 formulate de societatea TMK ARTROM SA. privind prelungirea duratei de valabilitate a Deciziei nr. 12/2022 pand la data de 30 iunie 2022. Situatia de fapt si de drept: Prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2022/396 al Consiiulut privind ppunerea in aplicare a Regulamentulut (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineazé sau amenintS integritatea teritoral, suveranitatea si independenta Ucrainei, persoana Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY a fost introdusé in anexa nr. I, pozitia 722 tn Regulamentul (UE) nr. 269/2014. Agentia National de Administrare Fiscal a emis Ordinul nr. 468/24.03.2022 privind blocarea fonduritor si resurselor economice detinute de societatea TMK ARTROM SA, controlata indirect prin intermediul entititit TMK Steel Holding Limited (CY), de Persoana fizicd listat Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY. Prin adresa nr. 102/270/06.06.2022 sacietatea TMK ARTROM SA a solictat emiterea une! decizii in vederea prelungirea duratei de valabilitate a Deciziei nr. 12/2022 pana la data de 31 august 2022. Ulterior, in data de (08.06.2022, prin cererea nr. 102/272/08.06.2022, societatea’ a solictat ‘emiterea unel decizit i vederea prelungiii duratel de valabilitate a Deciziet rir. 12/2022 pana la data de 30 iunie 2022 pentru a da timp implementarii lunet OUG care sa scoata societatea de sub sanctiuni in mod controlat. In data de 10.03.2022, prin intermediul formularului pentru raportarea persoaneor, centtitilor desemate $1 a operatiunilor care implic& bunuri in sensul Ordonante’ de Urgent a Guvernului nr. 202/208, UNICREDIT BANK a instingat faptul c& la nivalul centititit raportoare au fost blocate, atat la credit cat sl la debit, conturile soctetatit THK ARTROM SA, Document ar cntne detec caracerperzonalproejte de prevederieRepulaentul (UE) 2016/679 Page 1/3 Ca urmare a analizei efectuate, au fost identificate urmitoarele informatit referitoare la societatea TMK ARTROM SA, in ceea ce priveste struciura actionariatu © TMK EUROPE GMBH, persoan’ juridicd german’, cu sediul in Germania, Dusseldorf, Immermannstrasse, nr. 65 c-d, 40210; cota de participare la beneficit si pierderi: 99.99%; © TMK ITALIA SRL, persoand juridieS ‘talland, cu sediul fn Itala, Lecco (lc), Piazza Degli Affari, nr. 12 cap2390; cota de participare la benefit si pierdert: 0,01%. {in data de 17.03.2022, Directia General de Informati Fiscale, prin intermedia Grupului de Lucru ,Freeze and Seize” Task Force, a solicitat autortatilor competente din Cipro serie de informatit referitoare ta transerulactiuilor Dmitry Alexandrovich Pumpyansky, respectiv daci cesiunea de actiuni a fost ‘operati la autortatea competent din Cipru, respectv opozabilitatea, fat de tert, fa transferulut de actiunt $1 momentul de la care produce efecte juridice. Prin rspunsul transmis prin intermedial e-mailu in data de 18.03.2022, autortajle din Cipru_ au comunicat faptul cS transferul actiunlor l. Dmitry Alexandrovich Pumpyansky nua fost iregistrat. nd in prezent, Comisia permanent consttuita conform OPANAF nr. 1984/2019 2 acordat societitii THK ARTROM SA derogéri prin Decizile nr. 1/24.03.2022, nr. 4/04,04.2022, ne. 5/11.04.2022, rr. 10/11.05.2022, respectiv nr. 12/17.05.2022, prin care societatea a avut posibilitatea de a-si desfagura activitatea in conditi ‘optime, dar cu respectarea regimulul sanctionatoriu previzut de Regulamentel UE rr. 26972014, La data de 07.06.2022, Ministerul Finantelor a publicat pe site, in proceduri de transparenf dectzionalé, prolectul de Ordonanta de Urgent a Guvernulu pentru completarea Ordonantel de Urgent a Guvernulut nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, project care urmeazd si fie introdus pe ordinea de 21 a sedintel de Guvern din data de 10.06.2022. Modificirile prepuse reglementeaz’ posibllitatea de instituire a unul set eficient de garanti (,firewal”), care s& asigure ci regimul sanctionatoriu al Uniunii Europene nu este prejudiciat, respectiv ci patrimoniul companiilor nelistate este izolat de persoana desemnata, jar operatorit economici din Romania s&s poata continua activtatea. Tindnd seama de prevedertle: + Regulamentului (UE) nr. 269/204 privind masuri restrictive in rapor: cu actiunile care submineazi sau amenintd integritatea teritorild, suveranitatea 1 ‘independenta Ucrainel; = art. 8 12, 17 si 26 din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 202/208, privind punerea’ in apticare a sanctiunilor internationale, cu modificirile si ‘completarile ulterioare; ~ art. 19, 23, 27, 28 # 39 din Anexa la Ordinul pregedintelul Agentiet Nationale de Administrare’ Fiscal. ne. 1984/2019 pentru aprobarea Proceduril priving modalitatea de ducere la indeplinire a atributilor Agentiei Nationale de Document care contine date cu carter personal proteat de prevecerie Regular (UE) 2016479 Page 2/3, ‘Administrare Fiscal in domeniul sanctiunilor internationale, cu modificiite 1 completirile uterioare; DECIDE : Art. 1 Derogirile previzute la art. 1, art. 2, art. 4-11 sl art. 13 din Decizia nr. 12/17.05.2022, emisi de Comisia permanent consttuita la nivelul ANAF conform OPANAF 1984/2019 cu modificirile $i completarile ulterioare, se prelungesc pnd la data de 30 tunie 2022. ‘Art, 2 Derogirle prevazute la art. 3, art. 12 s art. 14 din Decizia ne. 12/17.05.2022, femisi de Comisia permanent constituité. la nivelul ANAF conform OPANAF 1984/2019 cu modificrile si completérile uterioare, riman in vigoare. ‘Art. 3 Derogirlle prevazute la art. 1 si 2 se acordi cu respectarea urmatoarelor ‘condit a) platile sunt autorlzate cu conditia ca destinataril acestora s8 nu se afle sub niciun regim sanctionatoriy institutt prin actele prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenfa a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor ‘internationale, cu modificarile si completarile ulterioare; ») incasérile aferente livrdrlor de bunuri efectuate pani la data de 30.06.2022 si fle facute in conturi bancare inghetate conform Regulamentului (UE) nr. 269/2014, eschise la institut de credit din Romania c) persoanele responsabile desemnate de citre TWK ARTROM SA, in vederea JimplementiritPlanului de m&suri prezentat in adresa nr. 102/226/12.05.2022 vor informa, siptmanal, Consiliul de Administratie st conducerea executivé cu privice la gradiul de respectare st implementare a derogirilor stabilite prin prezenta decizie. ‘Art. 4 (1) Directia Generali Antifraud8 Fiscalé din cadrul Agentiel Nationale de ‘Administrare Fiscal poate verifica indeplinirea conditillor de derogare previzute in prezenta decizie, inclusiv prin, dar far a se limita la, solicitarea prezentiri informérilor prevazute la art. 3. (2) In functie de rezultatut verficérilor previzute la alin. (1), Directia Generalé Antifraud8 Fiscal, poate aplica sanctiunile prevazute la art. 26 din Ordonanta de Uurgent&a Guvernului nr. 202/2008, privind punerea in aplicare a sanciunilor Internationale, cu modificarile $1 completarile ulterioare. Art. 5 Prezenta decizie poate fi contestaté in termenele si conditile previzute de Legea contencosulut administrativ nr. 554/2004, cu madificarile st completirile ulterioare. Document care come dat cu caacter personal proteate de preveeri Regular (UE) 206/679 Page 3/3