Sunteți pe pagina 1din 2
Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republi DISPOZITIA nr, 25 din 9 iunie 2022 in conformitate cu art, 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul starii de urgent, de asediu si de razboi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, 132-137, art. 696), art. 2 din Hotararea Parlamentului nr, 41/2022 privind declararea starii de urgent& (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 52°, art. 63'), Hotararea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea starii de urgent (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119, art.216') si pet. 6, 7, 8 si 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova DISPUNE: I. Prin derogare de la prevederile pet. 46 din Regulamentul privind eliberarea si utilizarea autorizajiilor de transporturi rutiere, aprobat prin Hotardrea Guvernului nr. 257/2017, autorizatiile unitare de transport rutier international din/spre/prin Ucraina si/sau Federatia Rusa, eliberate operatorilor de transport rutier pana la data de 24 februarie 2022, urmeazi a fi restituite pana la expirarea termenului de valabilitate a acestora, 2. Operatorul terminalului de produse petroliere din cadrul Portului International Liber Giurgiulesti va acorda prioritate la prestarea serviciilor portuare pentru produsele petroliere destinate importului definitiv pe teritoriul Republicii Moldova. in acest sens, titularii de licenta vor depune o solicitare in forma scrisa, cu cel putin 48 ore inainte, citre administratia terminalului, indicand cantitatile exacte ce urmeaza a fi plasate in regim de import definitiv in Republica Moldova. 3. in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei dispozitii, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare in comun cu Agentia de Guvernare Electronica vor elabora si vor include in Sistemul Informational Agricol wAgromaia” modelele de rapoarte privind stocurile de produse agroalimentare, conform pozitiilor tarifare din Nomenelatura combinata a marfurilor. 4. in termen de 7 zile de la intrarea in vigoare a prezentei dispozitii, Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor va elabora Lista operatorilor din domeniul alimentar inregistrati per fiecare raion cu activitate in domeniul de depozitare, prelucrare si/sau procesare a produselor agroalimentare. 5. Pct. 23 din Dispozitia nr. 3 din 27 februarie 2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale se completeaza, in final, cu urmatorul text: »Exceptie de la prezenta interdictie fac comercializarea si utilizarea articolelor care intrunese cumulativ urmatoarele conditii: a) diametrul articolelor nu depaseste 30 mm; b) articolele se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii prevazute de art. 5 din Legea nr.143/2014 privind regimul articolelor pirotehnice: - articole pirotehnice de divertisment (doar categoria | si categoria 2); - articole pirotehnice de scena (categoriile TI si T2)”. 6. Pet. 16 din Dispozitia nr. 1 din 24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova se modifica dupa cum urmeaza: 1) lit. a) se abrog: 2) lit. b) se completeaza cu subpunetul vii. cu urmatorul cuprins: aii, prin derogare de la prevederile art.19 alin.(2) si art.38 alin(4) din Legea nr.288/2016 privind functionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prelungirea raportului de serviciu al funcfionarului public cu statut special prin acordul comun al partilor pe perioada determinata”. 7. Dispozitiile Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova sunt obligatorii si executorii pentru conducatorii autoritaqilor administratiei publice centrale si locale, ai agentilor economici, ai institutiilor publice, precum si pentru cetiteni si alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova 8. Prezenta dispozitie intr8 in vigoare din momentul emiterii si se publica pe pagina web ofic 7A NATALIA GAVRILITA Sauget eo

S-ar putea să vă placă și