Sunteți pe pagina 1din 5

5.

2 Particularitățile contabilității materiilor prime, mărfurilor și produselor


în unitățile de alimentație publică: la depozit (magazie), în bucătării, în
laboratoarele de cofetărie și patiserie, în bufete.

Unitățile dc alimentație achiziționează mărfurile de la diferiți furnizori (întreprinderi


producătoare, unități de comerț cu ridicata ctc.), precum și de la unități de comerț cu amănuntul
(magazine) sau persoane fizice. De cele mai multe ori, materia primă și mărfurile sunt
recepționate în magazii și înregistrate în gestiunea magazionerilor. Ulterior mărfurile și materiile
prime se transmit în producere, bufete sau alte subdiviziuni structurale pentru prelucrare,
fabricarea bucatelor sau revânzarea ulterioară.
Relațiile dintre furnizori și unitățile de alimentație publică sunt stabilite în baza contractului de
livrare. Livrarea de mărfuri se documentează de către furnizor în baza documentelor de însoțire:
factura fiscală, act dc achiziție etc., în ordine analogică cu aprovizionarea întreprinderilor de
comerț cu ridicata și cu amănuntul.
Contabilitatea sintetică a existenței și circulației mărfurilor și materiei prime în magazii se
ține cu ajutorul contului 217 „Mărfuri” subcontul 2171 „Mărfuri în depozit”.
Remarcă!. În cazul unităților de alimentație publică subcontul 2171 poate fi numit „Mărfuri
în depozit”. În debitul contului 217 „Mărfuri” se înregistrează primirea mărfurilor, iar în credit
217 „Mărfuri” ieșirea mărfurilor și materiei prime (transmiterea în producție, bufete etc.). Soldul
final debitor al contului 217 „Mărfuri” prezintă stocul mărfurilor și produselor alimentare aflate
în depozit. În dependență de sursa de procurare, pentru evidența decontărilor pentru mărfurile
achiziționate se utilizează conturile: 521, 226, 532 , 544 , etc.
Astfel se realizează următoarele înregistrări:
1. Pentru valoarea mărfurilor primite de la furnizori la suma fără TVA:
Dt 217 , subcont 2171 „Mărfuri în depozit"
Ct 521
2. Pentru mărimea TVA deductibilă la aprovizionarea cu mărfuri în mărime de 1/6 din
valoarea mărfurilor facturate:
Dt 534
Ct 521
3. Pentru cheltuielile de transportare a mărfurilor la depozitul întreprinderii de alimentație
publică în sumă fără TVA:
Dt 217 „ ", subcont 2171 „Mărfuri în depozit"
Ct 521
4. Pentru mărimea TVA deductibilă la transportarea mărfurilor în mărime de 1/6 din
valoarea CTA facturate:
Dt 534 „
Ct 521
5. Constatarea lipsurilor de mărfuri la preț de achiziție fără TVA:
Dt 712 „ "
Ct 217 „ ”, subcont 2171 „Mărfuri în depozit".
6. Restabilirea sumei TVA ce a fost decontată la mărfurile constatate lipsă la recepția de
mărfuri:
Dt 713
Ct 534
În cazul când mărfurile primite sunt evidențiate la preț de vânzare cu amănuntul plus TVA,
atunci pentru mărimea adaosului comercial se vor reflecta două formule contabile separate:
7. La valoarea adaosului comercial aplicat la mărfurile primite.
Dt 217 „Mărfuri”, subcont 2171 „Mărfuri în depozit”;
Ct 831
Evidența mărfurilor în depozit este ținută de magazioner care este persoană cu răspundere
materială. Evidența mărfurilor la depozit poate fi organizată în baza diferitor modalități specifice
în dependență de metodele de păstrare a mărfurilor.
Mărfurile și materiile prime pot fi păstrate pe partide (mărfurile ce necesită succesiunea
strictă a eliberării), pe denumiri, sorturi și categorii. În cadrul fiecărei din metodele enumerate,
evidența mărfurilor se ține pe indicatori cantitativi în baza documentelor de însoțire a primirii și
eliberării mărfurilor.
Evidența analitică a mărfurilor și produselor în alimentația publică sc organizează pe
următoarele sectoare:
a) subdiviziuni structurale;
b) pe fiecare subdiviziune - pe fiecare persoană cu răspundere materială;
c) pe fiecare persoană cu răspundere materială pe tipuri de mărfuri.

Transmiterea materiei prime si produselor din depozit către secția de producție se


documentează prin „Fișa limită de ridicare a valorilor materiale” ori în baza „Bonului de
consum". Produsele se transmit din depozit în limita necesităților zilnice, reflectate în „Planul-
meniu" împreună cu soldurile din ziua precedentă. Planul-meniu se întocmește și se semnează de
bucătarul șef, ulterior se aprobă de conducătorul unității de alimentație publică, în planul meniu
se indică lista bucalelor (cu descrierea succintă) ce urmează să se prepare în cantitatea planificată
pentru o zi. În baza planului-meniu, bucătarul șef întocmește cererea de ridicare a produselor din
depozit în trei exemplare, în care se indică cantitatea produselor în unități de măsură
corespunzătoare și se transmite la depozit.
Pentru consumatori se elaborează o formă specială de „Meniu", în care se descrie lista
bucatelor, masa acestora și prețul de vânzare. Pentru comoditate, denumirea bucatelor se
grupează după calități și particularități de consumare, adică gustări reci, felul întâi, felul doi,
băuturi, deserturi etc. Meniul se întocmește și se semnează de bucătarul-șef, aprobându-se de
conducător.
Contabilizarea operațiilor de eliberare a materiei prime și produselor în secția de producție
se efectuează în contul 217 „Mărfuri” subcontul 2175 „Produse și preparate din alimentația
publică”. În contul 2175 „Produse și preparate din alimentația publică” se acumulează pe debit
toate cheltuielile materiale privind procesul de preparare a bucatelor și adaosul comercial aplicat
de alimentația publică, iar în credit se înscrie decontarea bucatelor vândute și pierderile de
produse.
Așadar, pentru valoarea totală a mărfurilor, materiei prime și produselor eliberate din
depozit (magazie) în secția de producție (bucătărie) în baza „Fișei limită de ridicare a valorilor
materiale” se întocmește următoarea formulă contabilă:
D 217 „Mărfuri", subcont 2175 „Produse și preparate din alimentara publică ";
C 217 „Mărfuri", subcont 2171 „Mărfuri în depozit".
De menționat că în alimentația publică pentru calcularea costului de producție nu se
utilizează contul 811 „Activități de bază”, pentru aceasta utilizându-se contul 217 „Mărfuri”
subcontul „Produse și preparate din alimentația publică”. Prețul de vânzare a produselor propuse
spre vânzare se stabilește prin însumarea adaosului comercial la totalitatea cheltuielilor de
materii prime și produse prin următoarea formulă contabilă:
D 217 „Mărfuri”, subcont 2175 „Produse și preparate din alimentația publică
C 831 „Adaos comercial”.
Produsele din bucătărie se eliberează la distribuție, bufete, baruri sau în sălile de masă.
Transmiterea bucatelor preparate se documentează prin „Fișa zilnică de ridicare a materialelor
pentru livrarea articolelor finite”, care se întocmește pentru fiecare zi aparte. Fiecare fișă se
numerotează separat si se înscrie într-un registru special. În afară de denumirea și cantitatea
produselor, în fișă se înscrie prețul de inventar (de evidență curentă) și prețul de vânzare cu
amănuntul. Fișa respectivă se anexează la raportul de gestiune al bucătarului-șef sau a persoanei
cu răspundere materială.
Pentru înregistrarea contabilă a circulației mărfurilor, bucatelor și produselor în alimentația
publică se utilizează informația din rapoartele de gestiune a persoanelor cu răspundere materială.
Pentru procesul de producție, bucătarul-șef întocmește „Raportul privind mișcarea
materiilor prime (produselor), mărfurilor și ambalajelor la întreprinderile de alimentație
publică”. În raport se înscriu toate sumele mărfurilor primite din depozit și eliberate din
producție atât în prețurile de evidență a secției de producție, cât și prețul de vânzare a acestora.
Rapoartele pe perioade de gestiune consecutive se coordonează prin intermediul stocurilor la
începutul și sfârșitul perioadei de întocmire a raportului (zilnic sau săptămânal), adică stocul la
început se transcrie din raportul precedent, în care se prezenta ca stoc la sfârșit. Fiecare sumă
înscrisă în intrările sau ieșirile de mărfuri, bucate sau produse se confirmă prin documente
însoțitoare ce se anexează la raport. Totodată, la raport se anexează un exemplar al planului-
meniu și a meniului propriu zis. Informația privind circulația ambalajelor se înscrie în coloane
separate atât la intrări, cât și la ieșiri calculându-se stocul final și pentru ambalaje.
Contabilitatea verifică minuțios raportul atât după formă, cât și după conținut, corectitudinea
și plenitudinea completării tuturor elementelor și justețea datelor cifrice cu sumele documentelor
anexate. În afară de aceasta, se compară sumele din ieșiri cu sumele din intrări a rapoartelor altor
subdiviziuni către care s-a eliberat producția gata. Partea „Ieșiri” a raportului trebuie să fie egală
cu intrările pe rapoartele bufetelor, barurilor, tarabelor etc.
Pentru desfășurarea evidenței mărfurilor, produselor și ambalajelor în secțiile de producție
poate fi extinsă fracțiunea de înregistrare a ieșirilor din rapoarte ce se întocmește în baza
informațiilor din documentele ce confirmă vânzarea bucatelor. Totalitatea vânzărilor în numerar
se stabilește ca:
a) în situația deservirii prin plată prealabilă sau prin ospătari - conform datelor din „Actul de
vânzare a bucatelor în numerar” care se întocmește în baza cecurilor de casă și notelor de plată
prezentate de consumatori sau ospătari confruntate cu datele aparatelor de casă;
b) în situația deservirii prin plată posterioară — în baza fișelor zilnice de ridicare sau în baza
informație conținute în contoarele aparatelor de casă se poate adaugă o coloană pe ieșiri cu
reflectarea prețurilor de vânzare cu amănuntul în scopul asigurării responsabilității materiale.
În baza informațiilor conținute în rapoarte, contabilitatea întocmește următoarele formule
contabile:
1. S-au primit produse și materie primă din depozit la prețul de evidență a depozitului (de
achiziție):
Dt 217 „Mărfuri”, subcont 2175 „Produse și preparate din alimentația publică ”
Ct 217 „Mărfuri”, subcont 2171 „Mărfuri în depozit”.
2. S-a reflectat calcularea adaosului comercial la bucatele preparate în secția de producție:
Dt 217 „Mărfuri”, subcont 2175 „Produse și preparate din alimentația publică ”
Ct 831 „Adaos comercial”.
3. Reflectarea încasărilor în numerar pentru bucatele comercializate către consumatori prin
sala de masă, în sumă fără TVA:
Dt24, 832
Ct 611 „ ”

4. Înregistrarea mărimii TVA la suma încasărilor din vânzarea bucatelor:


Dt 241 „ "
Ct 534 „ "
5. Decontarea adaosului comercial aplicat la calcularea prețului dc vânzare:
Dt 831 „ ”
Ct 217 „Mărfuri”, subcont 2175 „Produse și preparate din alimentația publică ”,
6. Decontarea costului bucatelor vândute către consumatori:
• Dt 711 „ "
Ct 217 „Mărfuri”, subcont 2175 „Produse și preparate din alimentația publică ”,

S-ar putea să vă placă și