Sunteți pe pagina 1din 91

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA


ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR


PHARE-TVET RO. 0108.01
PHARE-TVET RO. 0108.03

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Calificare: Tehnician în comerţ

Nivel 3

BUCUREŞTI
2004
AUTORI:
PROF. DIMA RALUCA, grad didactic I- Colegiul Economic Viilor Bucureşti
PROF. DOROBANŢU ELENA , grad didactic I –Colegiul Economic Viilor Bucureşti
PROF. GEORGESCU ROXANA , grad didactic I –Colegiul Economic „Ion Ghica”
Târgovişte
PROF. MATEI RODICA, grad didactic I- Colegiul Economic Ploieşti
PROF. NEGOIŢĂ IOLANDA, doctorand – Colegiul Economic Buzău
PROF. POPESCU LUMINIŢA, grad didactic I - Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgovişte
PROF. POŞTOVEI CĂTĂLINA, grad didactic I - Colegiul Economic Buzău
PROF. TANISLAV CRISTINA, definitivat - Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgovişte
PROF. VERDEŞ ŞTEFANIA, grad didactic II - Colegiul Economic Ploieşti

COORDONATOR: CIOBANU GABRIELA– Centrul Naţional de Dezvoltare a


Învăţământului Profesional şi Tehnic

1
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ

LISTA COMPETENŢELOR CHEIE – NIVELUL 3


1. Comunicare şi numeraţie.
2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei.
3. Comunicare în limba modernă.
4. Managementul calităţii.
5. Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei.
6. Igiena şi securitatea muncii.
7. Lucrul în echipă.
8. Tranziţia de la şcoală la locul de muncă.
9. Rezolvarea de probleme.

LISTA COMPETENŢELOR TEHNICE GENERALE – NIVEL 3


10.Înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate.
11.Comunicarea organizaţională.
12.Cercetarea mediului organizaţiei.
13.Managementul calităţii produselor şi serviciilor.
14.Planificarea şi coordonarea activităţii organizaţiei.

LISTA COMPETENŢELOR TEHNICE SPECIALIZATE – NIVEL 3


15.Iniţierea unei afaceri.
16.Utilizarea strategiilor şi politicilor de marketing.
17.Reflectarea în contabilitate a operaţiilor economice - financiare.
18.Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor.
19.Negocierea şi argumentarea vânzării produselor şi serviciilor.
20.Promovarea imaginii organizaţiei.

2
1.Titlul Unităţii: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (NIVEL 3)

Nivel: 3

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

1 Elaborează prezentări complexe

2 Conduce discuţii pe teme profesionale

3 Transmite informaţii şi urmăreşte circulaţia lor

4. Coordonează grupe de lucru specializate

5. Prelucrează şi interpretează rezultate în cadrul unui proiect

3
1. Titlul Unităţii: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (NIVEL 3)

Competenţa 1: Elaborează prezentări complexe.

Criterii de Performanţă:

(a) Selectarea informaţiilor din surse multiple.

(b) Prelucrarea informaţiilor în vederea prezentării.

(c) Alegerea tipului de prezentare în funcţie de situaţie şi de audienţă.

(d) Expunerea prezentării în formatul ales.

Condiţii de Aplicabilitate:

Surse de informaţii: cărţi, reviste de specialitate, Internet, filme documentare, vizite


de documentare, documentaţii tehnice, cataloage, broşuri.
Prelucrare: fişe de lectură, fişe de documentaţie,
experimente, rezumate, link - uri web
Tipuri de prezentare: cu suport audio - vizual
Expunere: clară, concisă, contact vizual, structurată în jurul unor idei
centrale, interactivă

Probe de Evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze, să


prelucreze informaţiile şi să realizeze o prezentare complexă, conform criteriilor de
performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

4
1.Titlul Unităţii: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (NIVEL 3)

Competenţa 2: Conduce discuţii pe teme profesionale.

Criterii de Performanţă:

(a) Elaborarea materialelor informative pentru o activitate.

(b) Iniţierea unei discuţii pe o temă profesională.

(c) Moderarea discuţiei într-o reuniune profesională.

(d) Prezentarea concluziilor desprinse în urma discuţiei.

Condiţii de Aplicabilitate:

Materiale informative: rapoarte, note informative, analize, corespondenţă de afaceri,


studii de piaţă
Iniţierea unei discuţii: lansarea unei idei, propunerea unei schimbări, măsuri de
organizare, relaţii de muncă, descrieri tehnice de operaţiuni
Moderare: controlează participarea grupului, sintetizează opinii,
temperează comportamente, echilibrează intervenţii
Prezentare concluzii: sinteze şi recomandări, rapoarte finale

Probe de Evaluare:
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze
materiale informative, să iniţieze şi să monitorizeze o discuţie profesională şi să prezinte
concluziile desprinse în urma acesteia, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi
condiţiilor de aplicabilitate.
Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze documente
finale de tip raport, conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

5
1.Titlul Unităţii: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (NIVEL 3)

Competenţa 3: Transmite informaţii şi urmăreşte circulaţia lor.

Criterii de Performanţă:

(a) Alegerea canalelor de transmitere a informaţiilor în vederea unei comunicări


eficiente.

(b) Transmiterea informaţiilor la grupul de lucru prin mijloace diverse.

(c) Monitorizarea circulaţiei informaţiilor transmise.

Condiţii de Aplicabilitate:

Tipuri de canale: oral sau scris, audio/video, suport magnetic

Mijloace de transmitere: avizier, reuniuni, scrisori circulare, telefon, e-mail, fax,


comunicare interpersonală
Monitorizare: sistem de înregistrare a notelor şi scrisorilor circulare, procese-
verbale, feed-back interpersonal, discuţii informale

Probe de Evaluare:
Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să transmită şi să
monitorizeze circulaţia informaţiilor, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi
condiţiilor de aplicabilitate.

6
1.Titlul Unităţii: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (NIVEL 3)

Competenţa 4: Coordonează grupe de lucru specializate.

Criterii de Performanţă:

(a) Luarea deciziilor în grupul de lucru în funcţie de sarcini.

(b) Supravegherea realizării sarcinilor în grupul de lucru.

(c) Evaluarea realizării sarcinilor în grupul de lucru.

Condiţii de Aplicabilitate:

Decizii: iniţiere de operaţiuni, alegere de condiţii şi de parametrii,


selecţia de materiale şi de echipamente, avertizare pentru o
posibilă întrerupere a procesului tehnologic, remedieri, relaţii
de muncă, propuneri de îmbunătăţire a muncii
Supraveghere: menţinerea posturilor de lucru în activitate, semnalează posibile
accidente, intervine în situaţii limită, oferă informaţii esenţiale
pentru desfăşurarea sarcinilor
Evaluarea realizării: întocmeşte rapoarte, completează buletine de calitate,
recomandă remedieri şi modificări în procesul tehnologic

Probe de Evaluare:

Probe practice (tip: exerciţii de luare de decizii) prin care elevul demonstrează că este
capabil sa ia decizii, să traseze sarcini şi să supravegheze realizarea lor în interiorul grupului
de lucru, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

7
1.Titlul Unităţii: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (NIVEL 3)

Competenţa 5: Prelucrează şi interpretează rezultate în cadrul unui proiect.

Criterii de Performanţă:

(a) Prelucrarea informaţiilor din cadrul proiectului pe baza unor calcule complexe

(b) Selectarea metodelor de ilustrare a rezultatelor prin estimări şi comparaţii

(c) Evaluarea metodelor aplicate şi a rezultatelor proiectului

Condiţii de Aplicabilitate:

Calcule complexe: derivate, integrale simple, sume, şiruri, progresii


Estimări şi comparaţii: analize, prognoze, analize comparate, bilanţ, calcul cost-
beneficiu, determinări ale productivităţii
Evaluarea: chestionare, interviuri cu beneficiarii, scale de apreciere a
nivelului de realizare

Probe de Evaluare:

Probe practice (tip proiect) prin care elevul demonstrează că este capabil să prelucreze
informaţiile, să selecteze metodele de ilustrare a rezultatelor prin estimări şi comparaţii şi să
evalueze rezultatele unui proiect, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c), respectând
condiţiile de aplicabilitate.

8
2.Titlul Unităţii: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA
INFORMAŢIEI (NIVEL 3)

Nivel: 3

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

1 Exploatează baze de date

2 Utilizează soft-uri adecvate

3 Realizează pagini Web

4 Utilizează editori de calcul tabelar

5. Structurează şi prezintă informaţii din surse variate

9
2. Titlul Unităţii: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA
INFORMAŢIEI (NIVEL 3)

Competenţa 1: Exploatează baze de date

Criterii de Performanţă:
(a) Definirea tipurilor de date
(b) Prezentarea operatorilor şi funcţiilor
(c) Crearea structurii unei baze de date
(d) Completarea bazei de date
(e) Utilizarea unei baze de date

Condiţii de Aplicabilitate:

Tipuri de date: numerice, logice, date calendaristice, şir de caractere, memo

Operatori: aritmetici, logici, relaţionali şi funcţii predefinite

Structura: tabele (nume componente, tip, dimensiune)

Utilizare: vizualizare, sortare, filtrare, căutare, relaţionare, întreţinere, consultarea


documentaţiei auxiliare

Probe de Evaluare:
Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să definească tipurile
de date, conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.
Probe practice şi scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte
operatorii şi funcţiile corespunzătoare tipurilor de date, aşa cum se precizează în criteriul de
performanţă (b), conform condiţiilor de aplicabilitate date.
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să
completeze o bază de date, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d),
conform condiţiilor de aplicabilitate date.
Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze o bază de
date, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e), conform condiţiilor de
aplicabilitate.
10
2.Titlul Unităţii: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA
INFORMAŢIEI (NIVEL 3)

Competenţa 2: Utilizează soft-uri adecvate

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea instrumentelor de lucru proprii soft-ului

(b) Utilizarea instrumentelor de lucru

(c) Rezolvarea unei sarcini cu ajutorul soft-ului

(d) Compararea metodelor tradiţionale cu cele moderne

Condiţii de Aplicabilitate:

Instrumente de lucru: elemente de interfaţă, meniu principal, documentaţie auxiliară

Criterii de comparare: timp de rezolvare, resurse, condiţii de aplicabilitate

Soft-uri: programe specializate unui profil

Probe de Evaluare:
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să
utilizeze instrumentele de lucru proprii soft-ului şi să rezolve o sarcină dată, aşa cum se
precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate date.
Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să compare metodele
tradiţionale cu cele moderne, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d), conform
condiţiilor de aplicabilitate date.

11
2.Titlul Unităţii: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA
INFORMAŢIEI (NIVEL 3)

Competenţa 3: Realizează pagini Web

Criterii de Performanţă:

(a) Prezentarea instrumentelor de lucru necesare

(b) Utilizarea instrumentelor de lucru

(c) Legarea mai multor pagini Web

d) Realizarea unor pagini dinamice

Condiţii de Aplicabilitate :
Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele
ca pagini Web, servere dedicate
Legare pagini: link – uri , butoane acţiune
Pagină dinamică: viteza de încărcare, raport text/imagine, design

Probe de Evaluare :
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte şi să
utilizeze instrumente de lucru, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi
să creeze legături între pagini Web, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c),
conform condiţiilor de aplicabilitate date.

12
2.Titlul Unităţii: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA
INFORMAŢIEI (NIVEL 3)

Competenţa 4: Utilizează editori de calcul tabelar

Criterii de Performanţă:

(a) Prelucrarea datelor dintr-un tabel

(b) Utilizarea funcţiilor

(c) Trasarea diagramelor

(d) Inserarea obiectelor

Condiţii de Aplicabilitate :

Prelucrare: pivotarea tabelului

Funcţii: logice, matematice, statistice

Obiecte: imagini, grafice, şabloane prezentări, ecuaţii, fişiere multimedia,


documente text

Probe de Evaluare:
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prelucreze
date, să utilizeze funcţii, să traseze diagrame şi să insereze obiecte, aşa cum se precizează în
criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

13
2.Titlul Unităţii: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA
INFORMAŢIEI (NIVEL 3)

Competenţa 5: Structurează şi prezintă informaţii din surse variate

Criterii de Performanţă:

(a) Culegerea informaţiilor din mai multe surse

(b) Îmbinarea informaţiilor într-un mod coerent

(c) Prezentarea materialului realizat

Condiţii de Aplicabilitate:

Surse de informaţii: baze de date, materiale scanate, Internet, fişiere de pe floppy si


CD-ROM, dicţionare, cataloage, normative
Mod coerent: conţinut unitar, de la simplu la complex, limbaj
Prezentare: operaţii complexe de calcul tabelar, diagrame, grafice, baze de
date corespunzătoare domeniului de activitate

Probe de Evaluare:
Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să culeagă şi să îmbine
informaţii din mai multe surse, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b),
ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate.
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte
materialul realizat, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), ţinând cont de
condiţiile de aplicabilitate.

14
3.Titlul Unităţii: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (NIVEL 3)

Nivel: 3

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

1. Receptează mesaje orale

2. Receptează mesaje scrise

3. Exprimă mesaje orale

4. Exprimă mesaje scrise

5. Participă la conversaţii

15
3. Titlul Unităţii: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (NIVEL 3)

Competenţa 1: Receptează mesaje orale

Criterii de Performanţă :
(a) Decodarea limbajului standard şi a celui utilizat în mass-media,
audio/video
(b) Înţelegerea unor conferinţe şi discursuri de lungime medie,
urmărind sensul
(c) Realizarea de conexiuni într-un text parţial cunoscut din
domeniul de activitate

Condiţii de Aplicabilitate:

Limbaj standard: termeni specifici emisiunilor radio şi TV, filme, ştiri şi talk-
show-uri
Conferinţe, discursuri: prezentare de produse, târguri de specialitate
Conexiuni: asocieri cuvinte-definiţii, activitate-domenii, obiecte de
activitate-meserii

Probe de Evaluare:
Probă de evaluare scrisă (tip test) şi orală prin care elevul demonstrează că este
capabil să decodeze limbajul standard, să înţeleagă discursuri şi să realizeze conexiuni în
domeniu, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de
aplicabilitate

16
3.Titlul Unităţii: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (NIVEL 3)

Competenţa 2: Receptează mesaje scrise

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea limbajului standard

(b) Înţelegerea limbajului tehnic din literatura de specialitate, presa scrisă

(c) Prelucrarea informaţiilor cuprinse în literatura/documente de specialitate, pentru


domeniul de specializare şi cele conexe

Condiţii de Aplicabilitate:

Limbaj standard/tehnic: cuvinte, expresii specifice domeniului, formule de adresare


comune, formule de jargon profesional
Informaţii: specifice domeniului, materii prime, materiale şi produse finite,
operaţii şi procese tehnologice
Literatura de specialitate: cărţi, manuale de specialitate, prospecte, documente, pagini
Internet

Probe de Evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să
identifice limbajul standard şi să înţeleagă limbajul tehnic, aşa cum se precizează în criteriile
de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate
Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să prelucreze
informaţiile, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de
aplicabilitate.

17
3.Titlul Unităţii: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (NIVEL 3)

Competenţa 3: Exprimă mesaje orale

Criterii de Performanţă:

(a) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate a unei game vaste de


subiecte legate de domeniul de interes propriu şi profesional
(b) Argumentarea propriilor opinii, subliniind posibilele opţiuni
(c) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii şi luarea
de decizii

Condiţii de Aplicabilitate:

Descrieri clare şi detaliate: familie, şcoală, comunitate, organizaţie, situaţii

Opinii: pro şi contra în susţinerea unor idei personale, situaţii familiare,


sarcini de lucru
Situaţii: specifice locului de muncă, conflicte şi soluţii

Probe de Evaluare:

Probă orală prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie, să-şi
argumenteze opiniile şi să analizeze diverse situaţii, aşa cum se precizează în criteriile de
performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

18
3.Titlul Unităţii: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (NIVEL 3)

Competenţa 4: Exprimă mesaje scrise

Criterii de Performanţă:

(a) Întocmirea de scrisori ce conţin puncte de vedere personale şi


redactarea unor texte funcţionale mai complexe
(b) Realizarea de eseuri/rapoarte argumentate
(c) Exprimarea clară, vizând aspecte importante din domeniul de
activitate

Condiţii de Aplicabilitate:

Scrisori: către prieteni, colegi, membrii organizaţiei, ierarhii şi texte


funcţionale mai complexe
Eseuri şi rapoarte: vocabular şi tehnici de argumentare, texte de lege, documente
şi standarde (facturi, facturi pro-formă, fişele de evidenţă, fişe
de producţie, documente de evidenţă primară)
Aspecte din domeniul
de activitate: organizarea locului de muncă, calitatea serviciilor/produselor

Probe de Evaluare:
Probă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească
scrisori, texte funcţionale mai complexe, să realizeze eseuri/rapoarte privind aspecte
importante, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de
aplicabilitate

19
3.Titlul Unităţii: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (NIVEL 3)

Competenţa 5: Participă la conversaţii

Criterii de Performanţă:

(a) Exprimare fluentă şi spontană, conducând la conversaţie cu


vorbitorii nativi
(b) Utilizarea eficientă a limbajului în scopuri profesionale
(c) Formularea cu claritate a punctelor de vedere legate de
domeniul de activitate

Condiţii de Aplicabilitate:

Exprimare fluentă: folosirea de expresii şi tehnici de conversaţie adecvate


Scopuri profesionale/
domenii de activitate: prezentări de produse, tehnologii, negocieri, contractări

Probe de Evaluare:
Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să converseze şi
să descrie aspecte comune mai multor domenii, aşa cum se precizează în criteriile de
performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

20
4.Titlul Unităţii: MANAGEMENTUL CALITĂŢII (NIVEL 3)

Nivel: 3

Valoare credit: 0,5

Competenţe:
1. Analizează procese şi faze de proces pentru îmbunătăţirea
calităţii acestora.
2. Aplică proceduri adecvate de implementare a
managementului calităţii

21
4.Titlul Unităţii : MANAGEMENTUL CALITĂŢII (NIVEL 3)

Competenţa 1 : Analizează procese şi faze de proces pentru îmbunătăţirea


calităţii acestora.

Criterii de Performanţă:

(a) Descrierea etapelor din cadrul unui proces de asigurare a


calităţii
(b) Asocierea indicatorilor de calitate corespunzători etapelor
descrise
(c) Aplicarea unui model de calitate la un proces definit
(d) Evaluarea aplicării modelului de calitate

Condiţii de Aplicabilitate:
Etape: spirala calităţii: planificare, implementare, evaluare, feed-back
şi schimbare
Indicatori: indicatori calitativi şi cantitativi, indicatori de producţie,
indicatori de organizare, indicatori asociaţi evaluării
Proces definit: proces tehnologic sau social, convenţional admis pentru
ilustrarea modului în care se aplică spirala calităţii
Evaluare: deficienţe constatate, măsuri propuse, soluţii de schimbare şi
relansare a procesului

Probe de Evaluare:
Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să alcătuiască schema
unui proces şi să asocieze normele de calitate etapelor acestuia aşa cum este specificat în
criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.
Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice şi să
evalueze un model de calitate şi să propună soluţii de îmbunătăţire a calităţii, aşa cum este
specificat în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.
22
4.Titlul Unităţii : MANAGEMENTUL CALITĂŢII (NIVEL 3)

Competenţa 2: Aplică proceduri adecvate de implementare a


managementului calităţii
___________________________________________________________________________
Criterii de Performanţă:
(a) Stabilirea măsurilor la nivelul unei organizaţii, pentru aplicarea
unui model de management al calităţii
(b) Monitorizarea proceselor organizaţionale în asigurarea calităţii
(c) Raportarea propriei activităţi la politica organizaţiei

Condiţii de Aplicabilitate:
Măsuri adecvate: autonomie decizională, viziune comună, obiective pe termen
mediu şi lung, spirit de echipă, disponibilitate la schimbare,
resursă umană calificată
Monitorizare: aplicarea unui model de autoevaluare organizaţională
Sistem de îmbunătăţire
a calităţii: măsuri concrete şi ţintele acestora în scopul eficientizării
activităţilor
Raportare la politica
organizaţiei: auto-evaluarea activităţii în raport cu obiectivele generale şi
politica organizaţiei

Probe de Evaluare:
Probe orale şi scrise de evaluare însoţite de dovezi din observaţiile sistematice ale
evaluatorilor din care să rezulte capacitatea candidatului de a aplica modele de implementare
a calităţii, prin aplicarea unor măsuri adecvate în condiţiile criteriilor de performanţă (a) – (c)
şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

23
5.Titlul Unităţii: DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII
PERFORMANŢEI (NIVEL 3)

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:
1. Realizează managementul resurselor personale
2. Demonstrează competenţe antreprenoriale
3. Formulează proiecte personale de formare continuă
4. Valorifică experienţa personală pentru dezvoltarea carierei

24
5.Titlul Unităţii: DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII
PERFORMANŢEI (NIVEL 3)

Competenţa 1: Realizează managementul resurselor personale

Criterii de Performanţă:
(a) Estimarea periodică a progresului în dezvoltarea personală
(b) Evaluarea rolului atitudinii pozitive faţă de sine în alegerea traseului
profesional
(c) Adoptarea răspunsului pozitiv la schimbare
(d) Alcătuirea portofoliului pentru educaţia permanentă
(e) Exersarea metodelor de management al timpului şi resurselor
financiare

Condiţii de Aplicabilitate:
Răspuns pozitiv: optimism, iniţiativă, toleranţă, deschidere faţă de schimbare
Progres în dezvoltarea
personală: complexitatea abilităţilor, nivel de motivare, competenţe noi
Portofoliul personal: rezultate la teste, diplome, premii, Curriculum Vitae, hărţi ale
resurselor personale, produse reprezentative ale activităţii
Managementul timpului şi
financiar: agenda personală, proiectarea unor activităţi pe termen lung, alcătuirea
bugetului personal

Probe de Evaluare:
Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să îşi evalueze
periodic progresul în dezvoltarea personală şi să prezinte portofoliul personal pentru educaţie
permanentă. în condiţiile criteriilor de performanţă (a) - (d) şi cuprinzând toate condiţiile de
aplicabilitate.
Probă practică de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să gestioneze
eficient timpul şi resursele financiare în condiţiile criteriului de performanţă (e) şi cuprinzând toate
condiţiile de aplicabilitate.

25
5.Titlul Unităţii: DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII
PERFORMANŢEI (NIVEL 3)

Competenţa 2: Demonstrează competenţe antreprenoriale

Criterii de performanţă:
(a) Identificarea nevoilor pieţei pentru lansarea unei afaceri personale
(b) Elaborarea unui plan simplu de afaceri în conformitate cu legislaţia în
vigoare
(c) Analizarea posibilităţilor de implementare a planului de afaceri
(d) Evaluarea rentabilităţii unui plan de afaceri

Condiţii de Aplicabilitate:

Afacere personală: investiţie ipotetică cu un capital limitat


Plan simplu: obiect de activitate, forma juridică, resurse materiale şi umane,
elemente de marketing (studiu de piaţă şi publicitate),
Implementare: locaţie, investiţii probabile, organizaţii de sprijin şi promovare
Rentabilitate: bilanţ contabil pentru determinarea profitului, propuneri de reinvestire

Probe de Evaluare:
Probe scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să întocmească un
plan simplu de afaceri în condiţiile criteriilor de performanţă (a) - (d) şi cuprinzând toate condiţiile
de aplicabilitate.

26
5.Titlul Unităţii: DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII
PERFORMANŢEI (NIVEL 3)

Competenţa 3: Formulează proiecte personale de formare continuă

Criterii de performanţă:
(a) Identificarea tipurilor şi furnizorilor de formare continuă
(b) Selectarea tipului de formare continuă corespunzător nevoilor
personale
(c) Argumentarea necesităţii de formare continuă
(d) Planificarea formării profesionale pe termen lung în context dat

Condiţii de Aplicabilitate:
Tipuri: studiu individual, cursuri de calificare, conversie profesională,
specializare, aprofundare
Furnizori: centre şi agenţii de formare profesională, organizaţii publice şi private
care oferă servicii de formare, agenţii de consultanţă
Termen lung: peste 5 ani
Context: naţional (definit prin condiţiile socio-economice actuale şi de
perspectivă descrise în strategii şi planuri naţionale de dezvoltare
socio-economică);
local (pregătirea profesională a membrilor organizaţiei, tendinţe în
comunitatea locală)

Probe de Evaluare:
Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să
proiecteze strategii de formare continuă în condiţiile criteriilor de performanţă (a) - (d) şi cuprinzând
toate condiţiile de aplicabilitate.

27
5.Titlul Unităţii: DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII
PERFORMANŢEI (NIVEL 3)

Competenţa 4: Valorifică experienţa personală pentru dezvoltarea carierei

Criterii de Performanţă:
(a) Stabilirea priorităţilor de dezvoltare a carierei
(b) Corelarea priorităţilor profesionale cu planificarea vieţii
(c) Analizarea factorilor implicaţi în opţiunile privind dezvoltarea carierei
(d) Argumentarea deciziilor luate şi a modalităţilor de aplicare

Condiţii de Aplicabilitate:
Corelare: asocierea nevoilor profesionale cu diferite etape ale dezvoltării
personale
Factori: modificări în portofoliul de competenţe profesionale, modificări ale
profilului personal. al aspiraţiilor, al motivaţiei pentru muncă
Modalităţi de aplicare: plan individual de acţiune (obiective, acţiuni, termene, alternative,
riscuri potenţiale, estimarea rezultatelor)

Probe de Evaluare:
Probe orale de evaluare însoţite de observaţii sistematice ale evaluatorilor prin care
candidatul demonstrează că este capabil să valorifice experienţa personală pentru dezvoltarea
carierei în condiţiile criteriilor de performanţă (a) - (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.
Probă practică de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să propună, să
aplice şi să argumenteze un plan individual de acţiune pentru dezvoltarea carierei în condiţiile
criteriului de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

28
6.Titlul Unităţii: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (NIVEL 3)

Nivel: 3

Valoare Credit: 0.5

Competenţe:

1.Supraveghează aplicarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea la locul de


muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor
2.Planifică acţiuni de evitare a riscurilor legate de sănătatea şi securitatea locului de
muncă
3.Coordonează activităţile în caz de accident

29
6.Titlul Unităţii: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (NIVEL 3)
___________________________________________________________________________

Competenţa 1: Supraveghează aplicarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea la


locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor
___________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care


acestea sunt expuse la locul de muncă
(b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor tehnice, sanitare şi
organizatorice
c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi
dispozitivelor de protecţie

Condiţii de Aplicabilitate :

Informare: Instructaje iniţiale, curente, periodice, afişe, filme, cataloage,


broşuri, pliante
Control: Fişa individuală de instructaj, echipamente de lucru şi
protecţie, trusă de prim ajutor, materiale igienico-sanitare
Sisteme şi dispozitive de protecţie: Specifice locului de muncă (apărători de protecţie)

Probe de Evaluare :

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de
informare necesare instructajului, să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de
protecţie conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

30
6.Titlul Unităţii: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (NIVEL 3)

___________________________________________________________________________

Competenţa 2: Planifică acţiuni de evitare a riscurilor legate de sănătatea


şi securitatea locului de muncă
___________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase

(b) Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat

(c) Stabilirea necesarului de echipament individual de protecţie

Condiţii de Aplicabilitate :

Evidenţă: Jurnale, registre, statistici

Situaţii deosebite: Accidente de muncă, boli profesionale, avarii

Stabilire necesar: Periodic

Probe de Evaluare :

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de
muncă periculoase şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a), (b)
acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe scrise prin care elevul demonstrează că în funcţie de durata de utilizare şi gradul de
uzură este capabil să stabilească necesarul de echipamente de protecţie conform criteriului de
performanţă (c), acoperind aria de aplicabilitate specificată.

31
6.Titlul Unităţii: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (NIVEL 3)

___________________________________________________________________________

Competenţa 3 Coordonează activităţile în caz de accident

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie


dată
(b) Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii

(c) Evaluarea intervenţiei în caz de accident

Condiţii de Aplicabilitate :

Plan de acţiune: Eliminarea cauzelor, evacuarea accidentaţilor, anunţarea


organelor abilitate
Sarcini: Individuale şi de grup
Evaluare: Corectitudinea intervenţiei, încadrarea în timp, viteză de
reacţie, estimarea pagubelor

Probe de Evaluare :

Probă practică prin simulare prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o
activitate în caz de accident: planificarea acţiunilor, trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor
conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c), acoperind aria de aplicabilitate specificată.

32
7.Titlul Unităţii: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (NIVEL 3)

Nivel: 3

Valoare Credit: 0,5

Competenţe:

1. Planifică şi coordonează activitatea în cadrul echipei

2. Monitorizează activitatea echipei

3. Consolidează spiritul de echipă

33
7.Titlul Unităţii: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (NIVEL 3)

Competenţa 1: Planifică şi coordonează activitatea în cadrul echipei

Criterii de Performanţă:

(a) Formularea obiectivelor de lucru ale echipei

(b) Programarea resurselor, termenelor şi acţiunilor necesare pentru


îndeplinirea obiectivelor
(c) Distribuirea rolurilor în echipă

Condiţii de Aplicabilitate:

Obiective: formulate prin consultarea membrilor echipei; după modelul SMART


(Specifice, Măsurabile, Aplicabile, Realiste, în Termen)

Resurse, termene, acţiuni: resurse materiale şi umane, durate de lucru, acţiuni de organizare,
execuţie, coordonare şi control

Distribuire de roluri: după competenţa profesională, abilităţi individuale, interese, afinităţi

Probe de Evaluare:

Probe scrise (tip proiect), prin care elevul demonstrează că este capabil să formuleze
obiectivele de lucru ale echipei şi să programeze resursele, termenele şi acţiunile necesare pentru
îndeplinirea obiectivelor, conform criteriilor de performanţă a), b) şi a precizărilor din condiţiile de
aplicabilitate.
Probe practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să distribuie rolurile în echipă,
conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

34
7.Titlul Unităţii: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (NIVEL 3)

Competenţa 2: Monitorizează activitatea echipei

Criterii de Performanţă:

(a) Adoptarea unor măsuri de asigurare a calităţii

(b) Corecţii ale procesului de lucru în echipă

(c) Analizarea şi interpretarea rezultatelor activităţii echipei

Condiţii de Aplicabilitate:

Asigurarea calităţii: nivel de participare, grad de profesionalizare, grad de receptivitate la


schimbare, flexibilitate
Corecţii: redefiniri de rol, redistribuiri de sarcini, îmbunătăţiri ale climatului de
lucru
Analiză şi interpretare : puncte slabe, puncte tari, oportunităţi, ameninţări, înregistrarea
progreselor de echipă (randament, coeziune)

Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise (inclusiv studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să
adopte unele măsuri de asigurare a calităţii, să analizeze şi să interpreteze rezultatele activităţii
echipei, conform criteriilor de performanţă a), c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.
Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze
corecţii ale procesului de lucru în echipă, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din
condiţiile de aplicabilitate.

35
7.Titlul Unităţii: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (NIVEL 3)

Competenţa 3: Consolidează spiritul de echipă

Criterii de Performanţă:

(a) Susţinerea unui dialog în echipă legat de acţiunile întreprinse

(b) Asigurarea unui climat favorabil desfăşurării activităţii

(c) Adoptarea opiniei comune a echipei în legătură cu modul de


îndeplinire a sarcinilor de lucru individuale şi colective

Condiţii de Aplicabilitate:

Dialog: deschis, civilizat, critic, constructiv

Climat favorabil: sprijin, încurajare, umor, ambianţă, rezolvarea amiabilă a


conflictelor
Adoptarea opiniei comune : participare la decizie, consens, formularea explicită a opiniei

Probe de Evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să susţină un dialog în echipă legat
de acţiunile întreprinse şi să adopte opinia comună a echipei în legătură cu modul de îndeplinire a
sarcinilor de lucru individuale şi colective, conform criteriilor de performanţă a), c) şi a precizărilor
din condiţiile de aplicabilitate.
Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure un
climat favorabil desfăşurării activităţii, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din
condiţiile de aplicabilitate.

36
8.Titlul Unităţii: TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ (NIVEL 3)

Nivel: 3

Valoare Credit: 1

Competenţe:

1.Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă.

2. Îşi asumă responsabilităţi în cadrul organizaţiei

3.Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe.

4. Manifestă mobilitate ocupaţională în raport cuschimbările de pe piaţa muncii.

37
8.Titlul unităţii: TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ
(NIVEL 3)

Competenţa 1: Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de


muncă
Criterii de Performanţă:
(a) Identificarea responsabilităţilor locului de muncă.
(b) Compararea nivelului de pregătire cu cerinţele locului de muncă.
(c) Luarea unor decizii în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe.

Condiţii de Aplicabilitate:
Surse de documentare: organigrama, fişa postului, regulament de ordine interioară,
normative tehnice şi de calitate
Nivel de pregătire: structura calificării
Îmbunătăţirea performanţei: autoinstruire, programe de formare continuă

Probe de Evaluare:
Probe scrise şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice
atribuţiile locului de muncă după diferite surse de documentare, aşa cum se specifică în criteriul de
performanţă (a), în condiţiile de aplicabilitate date.
Probe scrise şi orale în care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să îşi compare
nivelul de pregătire cu cerinţele locului de muncă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă
(b) şi în condiţiile de aplicabilitate date.
Probe scrise şi orale în care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să ia decizii, aşa
cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

38
8.Titlul Unităţii: TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ (NIVEL 3)

Competenţa 2: Îşi asumă responsabilităţi în cadrul organizaţiei

Criterii de Performanţă:
(a) Precizarea propriei poziţii în cadrul organizaţiei.
(b) Îndeplinirea responsabilităţilor în cadrul organizaţiei.
(c) Planificarea şi organizarea activităţilor din cadrul organizaţiei.
(d) Propunerea de sugestii de eficientizare a activităţii.

Condiţii de Aplicabilitate:
Surse de informare: organigrama, fişa postului, documente de politică a organizaţiei şi a
departamentului
Responsabilităţi: în raport cu sarcina, în relaţiile de muncă, faţă de propria formare, în
raport cu evoluţia mediului de lucru
Planificare şi organizare: încadrarea în normele de timp şi calitate, programarea sarcinilor
pe niveluri de calificare
Sugestii: propuneri specifice domeniului, propuneri de ordin social
(comunicare, logistică, relaţii)
Forme de realizare a sugestiilor: scrisă (eseu), grafică
Probe de Evaluare:
Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să-şi precizeze poziţia în
firmă aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate date.
Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că îşi asumă responsabilităţi, conform
criteriului de performanţă (b), în condiţiile de aplicabilitate date.
Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze activităţi din cadrul
firmei, respectând normele de timp şi calitate, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi
în condiţiile de aplicabilitate date.
Probe orale prin care elevul demonstrează capacitatea de a formula sugestii de eficientizare a
activităţii, conform criteriului de performanţă (d), în condiţiile de aplicabilitate date.

39
Titlul Unităţii: TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ (NIVEL 3)

Competenţa 3 : Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe.

Criterii de Performanţă:
(a) Cercetarea unor surse variate de formare continuă.
(b) Selectarea informaţiilor privind formarea continuă în conformitate
cu cerinţele de auto - instruire
c) Solicitarea instruirii suplimentare pentru îmbunătăţirea propriei
performanţe.

Condiţii de Aplicabilitate:

Surse de formare: centre de formare profesională, programe de formare continuă la locul


de muncă, consultanţă specializată
Informaţii: cercetare on-line, articole de specialitate, manuale, consultanţă
specializată,
Instruire suplimentară: studiu individual, specializare, conversie profesională,
aprofundare

Probe de Evaluare:
Probe orale prin care elevul demonstrează că poate să-şi procure informaţii din diverse surse
de instruire aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate date.
Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că poate să selecteze informaţii aşa cum
se specifică în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

40
8.Titlul Unităţii: TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ (NIVEL 3)

Competenţa 4: Manifestă mobilitate ocupaţională în raport cu schimbările de pe piaţa


muncii.

Criterii de Performanţă:
(a) Obţinerea informaţiilor despre locuri de muncă potenţiale.
(b) Evaluarea profilului personal în raport cu ofertele unor agenţi
economici
(c) Formularea opţiunii profesionale cu asistenţa specializată a unor
furnizori de formare continuă
_____________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate :
Informaţii: on-line, agenţii de ocupare a forţei de muncă, publicitate, tendinţe
semnalate de planurile de dezvoltare locală şi regională, programe de
formare profesională
Evaluarea profilului: teste de autoevaluare, orientare profesională, consiliere în carieră,
îndrumări ale unor persoane cu experienţă
Furnizori: şcoli, agenţii specializate, centre de pregătire profesională, universităţi

Probe de Evaluare:
Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină
informaţii aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate date.
Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi evalueze
profilul personal, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate
date.
Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să facă opţiuni
fundamentate, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate
date.

41
9.Titlul Unităţii: REZOLVAREA DE PROBLEME (NIVEL 3)

Nivel 3

Valoare Credit: 0,5

Competenţe:

1. Identifică probleme complexe


2. Planifică acţiuni pentru rezolvarea unei probleme complexe
3. Analizează şi interpretează rezultatele obţinute

42
9.Titlul Unităţii: REZOLVAREA DE PROBLEME (NIVEL 3)

Competenţa 1: Identifică probleme complexe

Criterii de performanţă:

(a) Obţinerea de informaţii necesare pentru definirea problemei

(b) Descrierea caracteristicilor problemei

(c) Formularea problemei în funcţie de caracteristicile determinate

Condiţii de Aplicabilitate:

Informaţii necesare: informaţii din documente, cercetări online, informaţii din experienţa
personală şi profesională, informaţii din experienţa altor grupuri şi
organizaţii
Caracteristici: grad de dificultate, condiţii de timp şi de loc, condiţii de metodă sau
mod de abordare, încadrare într-o clasă sau model de probleme
similare

Probe de Evaluare:

Probe orale (de tip interviu sau discuţie liberă) prin care elevul demonstrează că este capabil
să obţină informaţii necesare pentru definirea problemei, conform criteriului de performanţă a) şi a
precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale şi scrise (de tip prezentare, eseu) prin care elevul demonstrează că este capabil să
descrie caracteristicile problemei şi să formuleze problema în funcţie de caracteristicile determinate,
conform criteriilor de performanţă b) şi c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

43
9.Titlul Unităţii: REZOLVAREA DE PROBLEME (NIVEL 3)

Competenţa 2: Planifică acţiuni pentru rezolvarea unei probleme complexe

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea alternativelor de rezolvare a problemei

(b) Alegerea soluţiei optime de rezolvare a problemei

(c) Întocmirea planului de rezolvare a problemei

(d) Aplicarea planului de rezolvare a problemei în contextul determinat

Condiţii de Aplicabilitate:

Alternative: consultare, exersare, observare, eşantionare, testare, măsurare

Soluţie optimă: proiectarea unui rezultat dezirabil într-o situaţie dată (în funcţie de
alternativele de rezolvare)
Plan de rezolvare: analiza cost - beneficii, obiective, metode, resurse, activităţi, mijloace
şi căi de realizare, mod de evaluare
Context determinat: ordinea de realizare din plan, timpul de rezolvare, colaborarea cu alţi
parteneri, anticipări de riscuri personale, obstacole şi efecte secundare

Probe de Evaluare:
Probe orale (de tip interviu sau discuţie liberă) prin care elevul demonstrează că este capabil
să identifice alternativele de rezolvare a problemei şi să aleagă soluţia optimă de rezolvare, conform
criteriilor de performanţă a) şi b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.
Probe tip proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească şi să aplice
planul de rezolvare a problemei în contextul determinat, conform criteriilor de performanţă c) şi d) şi
precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

44
9.Titlul Unităţii: REZOLVAREA DE PROBLEME (NIVEL 3)

Competenţa 3: Analizează şi interpretează rezultatele obţinute

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea şi compararea rezultatului obţinut cu rezultatul planificat

(b) Aprecierea rezultatului obţinut în urma comparării

(c) Aplicarea şi interpretarea rezultatului obţinut în contexte diferite

Condiţii de Aplicabilitate:

Analiza şi compararea: raportarea rezultatului obţinut la indicatorii proiectaţi, analiza


punctelor tari şi slabe
Aprecierea: acceptare sau respingere, satisfacţie sau insatisfacţie, asigurarea
calităţii
Contexte diferite: modificări de parametri, modificări de metodă şi de resurse

Probe de Evaluare:
Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze, să comparare
rezultatul obţinut cu rezultatul planificat, şi să aprecieze rezultatul în urma comparării, conform
criteriilor de performanţă a) şi b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.
Probe de tip proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice şi să interpreteze
rezultatul obţinut în contexte diferite, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din
condiţiile de aplicabilitate.

45
10. Titlul Unităţii : ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR ŞI TRANZACŢIILOR ÎN
CONTABILITATE (NIVEL 3)

Nivel : 3

Valoare credit : 2.0

Competenţe :
1. Identifică structurile patrimoniale şi modificările acestora.

2. Utilizează legislaţia financiar-contabilă.

3. Utilizează mijloace informatice pentru documentele de evidenţă.

4. Aplică tehnicile şi procedeele de înregistrare operativă şi contabilă a


evenimentelor şi tranzacţiilor.

46
10. Titlul Unităţii : ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR ŞI TRANZACŢIILOR ÎN
CONTABILITATE (NIVEL 3)

Competenţa 1 : Identifică structurile patrimoniale şi modificările acestora.

Criterii de Performanţă :

(a) Ordonarea elementelor patrimoniale în funcţie de diferite criterii.

(b) Întocmirea situaţiei patrimoniale a organizaţiei.

(c) Verificarea echilibrului bilanţier.

(d) Stabilirea modificărilor bilanţiere.

Condiţii de Aplicabilitate :

Criterii: lichiditate, exigibilitate, natură, destinaţie

Situaţia patrimonială: structura elementelor patrimoniale de activ şi pasiv

Echilibrul bilanţier: păstrarea egalităţii dintre activ şi pasiv

Modificări bilanţiere: de structură şi volum

Probe de Evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie şi să ordoneze
elementele patrimoniale, conform criteriului de performanţă (a) şi în condiţii de aplicabilitate date.
Probe scrise prin care elevul este capabil să demonstreze alcătuirea unei situaţii patrimoniale
existente într-o organizaţie, respectând echilibrul bilanţier, conform criteriilor de performanţă (b) şi
(c) şi în condiţii de aplicabilitate date
Probe practice prin care elevul este capabil să demonstreze modificările elementelor
patrimoniale ca influenţă a evenimentelor şi tranzacţiilor, conform criteriului de performanţă (d) şi în
condiţii de aplicabilitate date.

47
10. Titlul Unităţii : ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR ŞI TRANZACŢIILOR ÎN
CONTABILITATE (NIVEL 3)

Competenţa 2 : Utilizează legislaţia financiar-contabilă.

Criterii de performanţă :

(a) Aplicarea reglementărilor contabile.

(b) Determinarea costurilor , preţurilor şi tarifelor conform legislaţiei.

Condiţii de Aplicabilitate :

Reglementări contabile: Legea contabilităţii, IAS.

Costuri, preţuri şi tarife: standard( prestabilit), cu amănuntul, cu ridicata, cost de achiziţie, cost
de producţie,

Probe de Evaluare:
Probe orale prin care elevul este capabil să recunoască reglementările contabile în vigoare,
conform criteriului de performanţă (a) şi în condiţii de aplicabilitate date
Probe practice prin care elevul este capabil să aplice metodele de evaluare şi procedeele de
calculaţie, conform criteriului de performanţă (b) şi în condiţii de aplicabilitate date

48
10. Titlul Unităţii : ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR ŞI TRANZACŢIILOR ÎN
CONTABILITATE (NIVEL 3)

Competenţa 3 : Utilizează mijloacele informatice pentru documentele de evidenţă

Criterii de Performanţă :

(a) Recunoaşterea documentelor de evidenţă.

(b) Întocmirea documentelor manual şi cu ajutorul mijloacelor informatice.

(c) Verificarea ,corectarea şi arhivarea documentelor de evidenţă.

Condiţii de Aplicabilitate :

Documente de evidenţă : pe categorii de evenimente şi tranzacţii

Mijloace informatice : calculator, soft specializat

Verificarea: de formă şi de fond

Probe de Evaluare:

Probe orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască, verifice
şi corecteze documentele de evidenţă, conform criteriilor de performanţă (a) şi (c), în condiţii de
aplicabilitate date.
Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documentele de
evidenţă, conform criteriului de performanţă (b) şi în condiţii de aplicabilitate date.

49
10. Titlul Unităţii : ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR ŞI TRANZACŢIILOR ÎN
CONTABILITATE (NIVEL 3)

Competenţa 4 : Aplică tehnicile şi procedeele de înregistrare operativă şi contabilă a


evenimentelor şi tranzacţiilor

Criterii de performanţă :

(a) Utilizarea planului de conturi pentru stabilirea formulelor contabile.

(b) Stabilirea formulei contabile pe baza analizei contabile efectuate.

(c) Reflectarea evenimentelor şi tranzacţiilor în conturi.

(d) Întocmirea balanţei de verificare.

Condiţii de Aplicabilitate :

Plan de conturi: clase, grupe, conturi.

Formule contabile: simple, compuse, dezvoltate

Conturi: sintetice, analitice

Balanţa de verificare: sintetică, analitică

Probe de Evaluare:

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească formulele contabile
utilizând planul de conturi, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi în condiţii de aplicabilitate
date.
Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecte evenimentele,
tranzacţiile în conturi şi să întocmească balanţa de verificare, conform criteriului de performanţă (c)
şi (d), în condiţii de aplicabilitate date.

50
11.Titlul Unităţii: COMUNICARE ORGANIZAŢIONALĂ (NIVEL 3)

Nivel: 3

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Identifică propriul loc şi rol în ierarhia organizaţiei.


2.Redactează corespondenţă comercială.
3. Comunică eficient şi rezolvă situaţiile conflictuale .

51
11.Titlul Unităţii: COMUNICARE ORGANIZAŢIONALĂ (NIVEL 3)

Competenţa 1: Identifică propriul loc şi rol în ierarhia organizaţiei.

Criterii de Performanţă:

(a) Analizarea organigramei.

(b) Stabilirea poziţiei în cadrul organigramei.

Condiţii de Aplicabilitate:

Analizarea: compartimente, birouri, posturi .

Poziţie : coordonare, subordonare.

Probe de Evaluare:

Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să - şi identifice locul în
cadrul organizaţiei, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b),în condiţiile de aplicabilitate date.

52
11.Titlul Unităţii: COMUNICARE ORGANIZAŢIONALĂ (NIVEL 3)

Competenţa 2: Redactează corespondenţa comercială

Criterii de Performanţă:

(a) Analizarea corespondenţei comerciale.

(b) Completarea actelor uzuale

(c) Stabilirea priorităţilor.

(d) Transmiterea corespondenţei .

Condiţii de Aplicabilitate:

Corespondenţa comercială: cu furnizorii, clienţii, organele ierarhic superioare, instituţiile


sistemului financiar, unităţile de transport, organele de justiţie, parteneri
externi, societăţile de asigurare.
Acte: adeverinţă, delegaţie, circulară, ordin de deplasare, procesul
verbal, minuta, raport, referat.
Priorităţi: situaţii de urgenţă.
Transmitere: poştă electronică, telefon, voice mail, fax, direct, poştă.

Probe de Evaluare:
Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să redacteze
corespondenţa comercială, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c), în condiţiile de
aplicabilitate date.

53
11.Titlul Unităţii: COMUNICARE ORGANIZAŢIONALĂ (NIVEL 3)

Competenţa 3: Comunică eficient şi rezolvă situaţiile conflictuale.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea surselor de conflict.


(b) Înlăturarea barierelor de comunicare.
(c) Aplanarea conflictelor la nivel de organizaţie.

Condiţii de Aplicabilitate:

Surse: lipsa comunicării, lipsa de respect, neîndeplinirea sarcinilor, diferenţe de educaţie


şi principii între colegi, parteneri, şefi, clienţi .
Bariere: de limbaj, de mediu,diferenţe de poziţie , de concepţii .
Aplanare : empatie, limbaj verbal, nonverbal, abordarea diferenţiată în funcţie de
temperamente, caractere.

Probe de Evaluare:

Probă practică (tip joc de rol) prin care candidatul demonstrează că este capabil să comunice
eficient şi să rezolve situaţiile conflictuale, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c), în
condiţiile de aplicabilitate date.

54
12.Titlul Unităţii: CERCETAREA MEDIULUI ORGANIZAŢIEI (NIVEL 3)

Nivel: 3

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:
1.Analizează mediul organizaţional
2. Studiază relaţiile organizaţiei cu piaţa.
3. Utilizează metode şi tehnici specifice în analiza şi evoluţia
pieţei

55
12.Titlul Unităţii: CERCETAREA MEDIULUI ORGANIZAŢIEI (NIVEL 3)

Competenţa 1: Analizează mediul organizaţional.

Criterii de Performanţă:

(a) Studierea mediului extern al organizaţiei.


(a) Stabilirea relaţiei: organizaţie - mediu - piaţă .

Condiţii de Aplicabilitate:
Mediul extern: micromediul , macromediul
Relaţii: directe, indirecte, de concurenţă

Probe de Evaluare:
Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să
studieze mediul extern şi să stabilească relaţiile dintre organizaţie - mediu – piaţă, conform
criteriilor de performanţă (a) şi (b), în condiţiile de aplicabilitate date.

56
12.Titlul Unităţii: CERCETAREA MEDIULUI ORGANIZAŢIEI (NIVEL 3)

Competenţa 2: Studiază relaţiile organizaţiei cu piaţa.

Criterii de Performanţă:

(a) Determinarea dimensiunilor pieţei organizaţiei.


(b) Stabilirea factorilor care determină locul organizaţiei în cadrul
pieţei
(c) Poziţionarea organizaţiei pe piaţă.
___________________________________________________________________________
Condiţii de Aplicabilitate:
Dimensiunile pieţei: volumul ofertei, volumul cererii, cota de piaţă
Factori: natura nevoii, specificul ramurii, potenţialul propriu, nivelul
tehnologic, intensitatea concurenţei
Poziţionare: lider, challanger.

Probe de Evaluare:
Probe practice şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil
să analizeze relaţiile organizaţiei cu piaţa şi să- i determine dimensiunile, conform criteriilor
de performanţă (a), (b ) şi (c), în condiţiile de aplicabilitate date.

57
12.Titlul unităţii : CERCETAREA MEDIULUI ORGANIZAŢIEI (NIVEL 3)

Competenţa 3: Utilizează metode şi tehnici specifice în analiza şi evoluţia pieţei

Criterii de performanţă:
(a) Stabilirea obiectivelor şi coordonatelor cercetării de piaţă
(a) Alegerea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de cercetare.
(b) Culegerea datelor necesare cercetării.
(c) Analizarea şi interpretarea datelor.

Condiţii de Aplicabilitate:
Obiectivul cercetării: bine determinat, realist, definit clar, conceptual şi operaţional
Metode şi tehnici: investigarea surselor statistice, cercetarea directă, experimentul,
simularea,
Date: primare şi secundare
Interpretare: grafice, diagrame, trenduri.

Probe de Evaluare:
Probe scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil
să utilizeze metode şi tehnici specifice în analiza şi evoluţia pieţei, conform criteriilor de
performanţă (a), (b),(c) şi (d), în condiţiile de aplicabilitate date.

58
13.Titlul Unităţii: MANAGEMENTUL CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
(NIVEL 3)

Nivel : 3

Valoare credit : 1.0

Competenţe:

1. Analizează problematica referitoare la calitate dintr-o organizaţie.

2. Determină caracteristicile şi componentele calităţii .

3. Aplică politica de protecţie a consumatorului în organizaţie.

59
13.Titlul Unităţii: MANAGEMENTUL CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
(NIVEL 3)

Competenţa 1: Analizează problematica referitoare la calitate dintr-o organizaţie.

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea tipului de organizaţie.


(b) Analizarea factorilor care determină şi influenţează calitatea produselor şi
serviciilor dintr-o organizaţie.
(c) Identificarea beneficiilor şi costurilor calităţii şi noncalităţii

Condiţii de Aplicabilitate:

Tip: de producţie, comercializare, prestare servicii.


Factori: cercetarea şi studiul pieţei, proiectarea şi dezvoltarea produselor, procesele
de producţie / prestaţie, resursele organizaţiei, ambalarea, marcarea,
transportul, depozitarea.
Beneficii şi costuri: pentru client, pentru organizaţie.

Probe de Evaluare:
Probe scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil
să analizeze problematica referitoare la calitate dintr-o organizaţie, conform criteriilor de
performanţă a, b şi c, în condiţii de aplicabilitate date.

60
13.Titlul Unităţii: MANAGEMENTUL CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
(NIVEL 3)

Competenţa 2: Determină caracteristicile şi componentele calităţii

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea rezultatelor activităţii dintr-o organizaţie;


(b) Clasificarea produselor şi serviciilor din organizaţie;
(c) Determinarea caracteristicilor de calitate ale produselor şi serviciilor.

Condiţii de Aplicabilitate:

Rezultate: produse materiale şi imateriale – servicii.


Clasificare: gradul de prelucrare, destinaţie, modalitatea de plată, materii prime,
ambalare, comercializare.
Caracteristici: ale produselor (psihosenzoriale, tehnico - funcţionale, sociale, economice),
ale serviciilor (calitatea prestării, disponibilitatea, accesibilitatea, relaţia cu
prestatorul).

Probe de Evaluare:
Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să
determine caracteristicile şi componentele calităţii produselor şi serviciilor, conform
criteriilor de performanţă a, b şi c, în condiţii de aplicabilitate date;

61
13.Titlul Unităţii: MANAGEMENTUL CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
(NIVEL 3)

Competenţa 3: Aplică politica de protecţie a consumatorului în organizaţie .

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea obligaţiilor organizaţiei legate de protecţia consumatorilor .


(b) Aplicarea legislaţiei privind protecţia consumatorilor.
(c) Alcătuirea unei strategii de protecţie a consumatorului de produse şi
servicii dintr-o organizaţie .

Condiţii de Aplicabilitate:
Obligaţii: asigurarea securităţii fizice a consumatorilor, promovarea şi protecţia
intereselor economice ale consumatorilor, despăgubirea consumatorilor,
promovarea unor programe de educaţie şi informare a consumatorilor şi luarea
unor măsuri speciale pentru apă, alimente, medicamente.
Legislaţie: O.G. nr. 21/ 1992;
Strategii: de îmbunătăţire a relaţiilor cu clienţii, îmbunătăţire a calităţii produselor şi
serviciilor

Probe de Evaluare:
Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să
aplice politica de protecţie a consumatorilor în organizaţie, conform criteriilor de performanţă
a, b şi c, în condiţii de aplicabilitate date.

62
14.Titlul Unităţii: PLANIFICAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII ORGANIZAŢIEI
(NIVEL 3)

Nivel: 3

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

1.Analizează organizarea structurală şi procesuală dintr-o organizaţie.

2.Coordonează resurse umane.

3.Monitorizează procesele economice dintr-o organizaţie.

63
14.Titlul Unităţii: PLANIFICAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII ORGANIZAŢIEI
(NIVEL 3)

Competenţa 1: Analizează organizarea structurală şi procesuală dintr-o organizaţie.

Criterii de Performanţă:

(a) Prezentarea funcţiunilor organizaţiei .

(b) Recunoaşterea componentelor structurii organizatorice.

(c) Realizarea organigramei după diferite criterii.

Condiţii de Aplicabilitate:

Funcţiuni: comercială , de cercetare-dezvoltare, de producţie, de marketing, financiar-


contabilă şi de personal
Componente: post, funcţie, compartiment, nivel ierarhic
Criterii: funcţie, produs, geografic, clienţi

Probe de Evaluare:
Probe scrise de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte
funcţiunile organizaţiei, conform criteriului de performanţă (a) şi în condiţiile de
aplicabilitate date.
Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să
întocmească organigrame respectând componentele structurii organizatorice, conform
criteriilor de performanţă (b) şi (c) , în condiţiile de aplicabilitate date.

64
14.Titlul Unităţii: PLANIFICAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII ORGANIZAŢIEI
(NIVEL 3)

Competenţa 2: Coordonează resurse umane.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea categoriilor de personal .

(b) Parcurgerea etapelor angajării.

(c) Analizarea raporturilor juridice din contractul de muncă.

(d) Recunoaşterea criteriilor de selecţie şi promovare a personalului.

Condiţii de Aplicabilitate:
Categorii de personal : muncitor, operativ, cu funcţie de conducere şi execuţie
Etapele angajării: căutarea locului de muncă, scrisoare de prezentare, C.V.,
interviu , scrisoare de mulţumire
Contract : individual, colectiv
Criterii de selecţii şi promovare: studii, vechime, natura postului, calităţi aptitudini,
cunoştinţe

Probe de Evaluare:
Probe orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice
categoriile de personal şi criteriile de selecţie şi promovare a acestora, conform criteriilor de
performanţă (a) şi (d) ,în condiţiile de aplicabilitate date
Probe scrise de evaluare prin care elevul să demonstrează că este capabil să analizeze
etapele angajării şi raporturile juridice de muncă, conform criteriilor de performanţă (b) şi
(c), în condiţiile de aplicabilitate date

65
14.Titlul Unităţii: PLANIFICAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII ORGANIZAŢIEI
(NIVEL 3)

Competenţa 3: Monitorizează procesele economice dintr-o organizaţie.

Criterii de Performanţă:

(a) Analizarea proceselor economice dintr-o organizaţie.

(b) Coordonarea operaţiilor specifice aprovizionării şi desfacerii.

Condiţii de Aplicabilitate:

Procese economice: aprovizionare, producţie, desfacere

Operaţii specifice: derularea contractelor cu furnizorii şi beneficiarii.

Probe de Evaluare:

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să
monitorizeze procesele economice dintr-o organizaţie, conform criteriilor de performanţă (a),
(b), (c) şi în condiţii de aplicabilitate date .

66
15.Titlul Unităţii: INIŢIEREA UNEI AFACERI (NIVEL 3)

Nivel: 3

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

1. Studiază oportunităţile de afaceri


2. Întocmeşte un plan de afaceri
3. Simulează înfiinţarea unei firme pe baza planului de
afaceri

67
15.Titlul Unităţii: INIŢIEREA UNEI AFACERI (NIVEL 3)

Competenţa 1: Studiază oportunităţile de afaceri

Criterii de Performanţă:
a) Identificarea ideii de afacere.
b) Analizarea factorilor de mediu .
c) Studierea legislaţiei comerciale şi financiare.
d) Corelarea resurselor organizaţiei cu factorii de mediu şi legislaţia în
vigoare.

Condiţii de Aplicabilitate:
Identificarea ideii: mediu profesional, viaţa cotidiană, organisme specializate, reviste
de specialitate, brevete, invenţii
Factori de mediu: economici, tehnici şi tehnologici, demografici, socio-culturali,
politici, ecologici, juridici
Legislaţie: privind înfiinţarea, modificarea, încetarea activităţii organizaţiei
Resurse: umane, materiale, financiare

Probe de Evaluare:
Probe scrise şi practice de evaluare prin care candidatul este capabil să studieze
oportunităţile de afaceri , conform criteriilor de performanţă a), b), c) şi d), în condiţii de
aplicabilitate date.

68
15.Titlul Unităţii: INIŢIEREA UNEI AFACERI (NIVEL 3)

Competenţa 2: Întocmeşte un plan de afaceri

Criterii de Performanţă:
a) Identificarea scopurilor ţintă ale planului de afaceri
b) Conceperea planului de afaceri
c) Actualizarea planului de afaceri

Condiţii de Aplicabilitate:
Scopuri ţintă: atragerea investitorilor, caracteristicile pieţei, produsele / serviciile oferite,
necesarul de fonduri şi utilizarea lor, personalul firmei, preţurile practicate
Concepere: scop, analiza pieţelor, firma, activitatea de marketing şi vânzări,
cercetarea/dezvoltarea produselor sau serviciilor, organizarea şi personalul,
informaţii financiare
Actualizare: trimestrială, lunară, săptămânală

Probe de Evaluare:
Probe practice şi scrise de evaluare prin care candidatul este capabil să întocmească
planul de afaceri în funcţie de condiţiile pieţei, în conformitate cu criteriul de performanţă a),
b) şi c), în condiţii de aplicabilitate date.

69
15.Titlul Unităţii: INIŢIEREA UNEI AFACERI (NIVEL 3)

Competenţa 3: Simulează înfiinţarea unei firme pe baza planului de afaceri

Criterii de Performanţă:
a) Alegerea formei juridice a organizaţiei
b) Întocmirea formalităţilor necesare înfiinţării
c) Organizarea internă a firmei
___________________________________________________________________________
Condiţii de Aplicabilitate:
Forma juridică: SA, SNC, SCS, SRL, SCA

Formalităţi de înfiinţare: de natură juridică, socială, fiscală


Organizare internă: structura organizatorică, regulament intern de organizare şi
funcţionare, sistem informaţional

Probe de Evaluare:
Probe practice de evaluare prin care candidatul este capabil să simuleze înfiinţarea
unei firme pe baza planului de afaceri, conform criteriilor de performanţă a), b) şi c), în
condiţii de aplicabilitate date.

70
16.Titlul Unităţii: UTILIZAREA STRATEGIILOR ŞI POLITICILOR DE MARKETING
(NIVEL 3)

Nivel: 3
Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

1.Utilizează strategii de piaţă.


2. Analizează componentele mixului de marketing.
3. Stabileşte etapele unui program de marketing.

71
16.Titlul Unităţii: UTILIZAREA STRATEGIILOR ŞI POLITICILOR DE MARKETING
(NIVEL 3)

Competenţa 1: Utilizează strategii de piaţă

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea tipurilor de strategii de piaţă.


(b) Analizarea strategiilor de piaţă.
(c) Aplicarea strategiei optime de piaţă

Condiţii de Aplicabilitate:
Tipuri de strategii: după dinamica pieţei, structura pieţei, schimbările pieţei, exigenţele
pieţei, nivelul concurenţei.
Potenţialul firmei: material, financiar, uman.
Piaţa: locală, regională, naţională, internaţională, mondială.

Probe de Evaluare:
Probe scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să
utilizeze strategiile de piaţă, conform criteriilor de performanţă (a) ,(b) şi (c), în condiţiile de
aplicabilitate date.

72
16.Titlul Unităţii: UTILIZAREA STRATEGIILOR ŞI POLITICILOR DE MARKETING
(NIVEL 3)

Competenţa 2: Analizează componentele mixului de marketing.

Criterii de Performanţă:
(a) Analizarea ciclului de viaţă a unui produs.
(b) Aplicarea tipurilor de preţuri.
(c) Optimizarea canalelor de distribuţie.
(d) Utilizarea formelor de promovare.
________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate:
Ciclul de viaţă: naştere, lansare, creştere, maturitate, declin, moarte.
Tipuri de preţuri: joase, moderate, înalte
Canale de distribuţie: directe, indirecte.
Forme de promovare: publicitate, relaţii publice, forţa de vânzare, promovarea vânzărilor,
utilizarea mărcilor , manifestările promoţionale.

Probe de Evaluare:
Probe practice şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să
analizeze componentele mixului de marketing, conform criteriilor de performanţă (a) (b ) şi (c), în
condiţiile de aplicabilitate date.

73
16.Titlul Unităţii : UTILIZAREA STRATEGIILOR ŞI POLITICILOR DE MARKETING
(NIVEL 3)

Competenţa 3: Stabileşte etapele unui program de marketing

Criterii de Performanţă:
(a) Alegerea obiectivelor.
(b) Stabilirea planului de acţiune.
(c) Întocmirea bugetului şi implementarea programului de marketing.

Condiţii de Aplicabilitate:
Obiective: conforme strategiei de dezvoltare a firmei.
Plan de acţiune: stabilirea mijloacelor, durată, punere în practică.
Implementare: obiective, buget, coerenţa acţiunilor, adoptare.

Probe de Evaluare:
Probe scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să
întocmească şi să implementeze un plan de marketing, conform criteriilor de performanţă (a) ,(b) şi
(c), în condiţiile de aplicabilitate date.

74
17.Titlul Unităţii: REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIILOR
ECONOMICE – FINANCIARE (NIVEL 3)

Nivel: 3

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

1. Efectuează înregistrarea operaţiilor în contabilitate.

2. Utilizează metode contabile şi de evaluare.

3. Prelucrează şi interpretează rezultate stabilite pe baza bilanţului


contabil.

75
17.Titlul Unităţii: REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIILOR
ECONOMICE – FINANCIARE (NIVEL 3)

Competenţa 1: Efectuează înregistrarea operaţiilor în contabilitate.

Criterii de Performanţă:

(a) Analizarea operaţiilor şi stabilirea formulelor contabile.

(b) Înregistrarea operaţiilor economice – financiare în contabilitate.

(c) Întocmirea registrelor şi a balanţei de verificare.

Condiţii de Aplicabilitate:

Formule contabile: simple, compuse, dezvoltate, de stornare în negru şi în roşu.

Operaţii economice capitalurile, imobilizările, stocurile, terţii, trezoreria, cheltuielile


financiare privind veniturile.
Registre: jurnal, inventar, de încasări şi plăţi, Cartea Mare

Probe de Evaluare:

Probe practice, scrise şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să
înregistreze operaţiile economice – financiare în contabilitate şi să întocmească registrele contabile,
conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

76
17.Titlul Unităţii: REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIILOR
ECONOMICE – FINANCIARE (NIVEL 3)

Competenţa 2: Utilizează metode contabile şi de evaluare.

Criterii de Performanţă:

(a) Prezentarea metodelor contabile şi de evaluare.

(b) Calcularea valorii bunurilor utilizând metode de evaluare.

(c) Aplicarea metodelor de calculaţie a costurilor.

Condiţii de Aplicabilitate:

Metode contabile: cantitativ valorică, global-valorică, operativ-contabilă, inventar


intermitent, inventar permanent
Metode de evaluare: la intrare, la ieşire, la inventar, la bilanţ.
Metode de calculaţie: pe faze, pe comenzi, globală, standard cost.

Probe de Evaluare:
Probe practice, scrise şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să
utilizeze metode contabile şi de evaluare, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi
condiţiilor de aplicabilitate date.

77
17.Titlul Unităţii: REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIILOR
ECONOMICE – FINANCIARE (NIVEL 3)

Competenţa 3: Prelucrează şi interpretează rezultate stabilite pe baza bilanţului


contabil.

Criterii de Performanţă:

(a) Prezentarea lucrărilor contabile de închidere a exerciţiului financiar.

(b) Identificarea posturilor din structura bilanţului contabil.

(c) Analizarea indicatorilor stabiliţi pe bază de bilanţ .

Condiţii de Aplicabilitate:

Lucrări contabile de închidere: balanţei de verificare, inventarierea generală, operaţii de


regularizare, determinarea rezultatului, întocmirea bilanţului
Posturi de bilanţ: active imobilizate, active circulante, cheltuieli înregistrate în
avans,datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an,
datorii curente nete, datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai
mare de un an, provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, venituri
înregistrate în avans, capital şi rezerve
Indicatori: economici , financiari

Probe de Evaluare:
Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte
lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar, să identifice posturile bilanţiere şi să
analizeze indicatorii stabiliţi , conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de
aplicabilitate date.

78
18.Titlul Unităţii:ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR (NIVEL 3)

Nivel 3

Valoare credit 2.0

Competenţe:

1.Acţionează pentru menţinerea calităţii .


2. Analizează calitatea produselor şi serviciilor.
3.Organizează activităţile de asigurare a calităţii dintr- o organizaţie.

79
18.Titlul Unităţii: ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR (NIVEL 3 )

Competenţa 1: Acţionează pentru menţinerea calităţii .

Criterii de Performanţă:
a). Analizarea valorii alimentare a produselor.
b). Identificarea modificărilor din timpul păstrării şi transportului mărfurilor.
c). Stabilirea măsurilor de prevenire a modificării nedorite pe timpul păstrării.

Condiţii de Aplicabilitate:
Valoare alimentară: valoarea nutritivă, energetică, psihosenzorială, igienico-sanitară

şi grad de asimilare.

Modificări : pozitive şi negative; fizice, chimice, microbiologice.


Măsuri: asigurarea microclimatului, respectarea regimului optim de
păstrare.

Probe de Evaluare:

Probe practice şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să
acţioneze pentru menţinerea calităţii produselor, conform criteriilor a, b şi c, în condiţii de
aplicabilitate date.

80
18.Titlul Unităţii: ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR (NIVEL 3)

Competenţa 2: Analizează calitatea produselor şi serviciilor.

Criterii de Performanţă:
a). Identificarea sortimentului şi a caracteristicilor de calitate ale produselor
b). Verificarea calităţii produselor alimentare şi nealimentare
c). Aprecierea calităţii serviciilor

Condiţii de Aplicabilitate:
Produse: alimentare şi nealimentare;
Verificare : organoleptică.
Aprecierea : satisfacţia, insatisfacţia clientului.

Probe de Evaluare:
Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze
caracteristicile de calitate ale produselor şi serviciilor, conform criteriilor a, b şi c, în condiţii de
aplicabilitate date.

81
18.Titlul Unităţii: ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR (NIVEL 3)

Competenţa 3 Organizează activităţile de asigurare a calităţii dintr-o organizaţie.

Criterii de Performanţă:
a). Coordonarea activităţilor de asigurare a calităţii.
b). Controlarea activităţilor privind calitatea produselor şi serviciilor.
c) Implicarea în vederea remedierii defectelor constatate.

Condiţii de Aplicabilitate:
Activităţi: planificare, stabilire de condiţii, delegarea responsabilităţii.
Control: zilnic, periodic, ocazional, prin sondaj.
Defecte: minore, majore, neconformităţi, rebuturi.

Probe de Evaluare:
Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil organizeze activităţile
de asigurare a calităţii dintr-o organizaţie, conform criteriilor a, b, c în condiţii de aplicabilitate date;

82
19.Titlul Unităţii: NEGOCIEREA ŞI ARGUMENTAREA VÂNZĂRII PRODUSELOR ŞI
SERVICIILOR (NIVEL 3 )

Nivel 3

Valoare credit 2.0

Competenţe:
1.Identifică forţele de vânzare .
2.Analizează oferta de mărfuri .
3.Utilizează strategii şi tactici de negociere.

83
19.Titlul Unităţii : NEGOCIEREA ŞI ARGUMENTAREA VÂNZĂRII PRODUSELOR ŞI
SERVICIILOR (NIVEL 3 )

Competenţa 1: Identifică forţele de vânzare .

Criterii de Performanţă:
a). Prezentarea forţelor de vânzare
b). Structurarea forţelor de vânzare.

Condiţii de Aplicabilitate:
Forţe de vânzare: agenţi comerciali, delegaţi comerciali , comis voiajori, personalul itinerant,
vânzători.

Structurare: geografică, după produs, după clienţi, în structura organizatorică.

Probe de Evaluare:
Probe scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să
analizeze forţele de vânzare ale organizaţiei, conform criteriilor a şi b, în condiţii de aplicabilitate
date;

84
19.Titlul Unităţii: NEGOCIEREA ŞI ARGUMENTAREA VÂNZĂRII PRODUSELOR ŞI
SERVICIILOR (NIVEL 3 )

Competenţa 2: Analizează oferta de mărfuri

Criterii de Performanţă:
a). Studierea ofertei de mărfuri.
b). Prezentarea sortimentului de mărfuri .
c). Compararea ofertelor de mărfuri.

Condiţii de Aplicabilitate:
Mărfuri: alimentare, nealimentare.
Prezentare: în funcţie de marcă, ambalaj, aspect, culoare, gust, miros, modalităţi de fabricaţie,
materii prime.
Comparare prezentarea avantajelor, particularităţilor, caracteristicilor şi condiţiilor de utilizare ale
produselor alimentare şi nealimentare

Probe de Evaluare:
Probe practice şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să
analizeze oferta de mărfuri , conform criteriilor a, b şi c, în condiţii de aplicabilitate date;

85
19.Titlul Unităţii: NEGOCIEREA ŞI ARGUMENTAREA VÂNZĂRII PRODUSELOR ŞI
SERVICIILOR (NIVEL 3 )

Competenţa .3: Utilizează strategii şi tactici de negociere

Criterii de Performanţă:
a). Stabilirea planului de negociere.
b). Folosirea strategiilor de negociere.
c). Aplicarea tacticilor de negociere.

Condiţii de Aplicabilitate:
Plan de negociere: informare, argumentare, încheiere, concluzii.
Strategii: stimulare- reacţie, necesitate-satisfacţie, activă, pasivă, mixtă.
Tactici : defensivă, ofensivă.

Probe de Evaluare:
Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să
utilizeze strategii şi tactici de negociere ,conform criteriilor a, b şi c, în condiţii de aplicabilitate date;

86
Titlul Unităţii: PROMOVAREA IMAGINII ORGANIZAŢIEI ( NIVEL 3)

Nivel: 3

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

1. Comunică eficient în activitatea de promovare.

2. Aplică diverse tehnici de promovare a imaginii organizaţiei.

3. Implementează programul promoţional la nivelul organizaţiei.

87
Titlul Unităţii: PROMOVAREA IMAGINII ORGANIZAŢIEI (NIVEL 3 )

Competenţa 1: Comunică eficient în activitatea de promovare.

Criterii de Performanţă:

a) Alegerea mijloacelor de comunicare.

b) Formularea de mesaje clare.

c) Organizarea şi transmiterea mesajului.

Condiţii de Aplicabilitate :

Mijloace: discuţii „faţă în faţă”, conversaţii telefonice, voice-mail, e- mail,


documente scrise.
Mesaje clare: care evită jargonul, clişeele, eufemisme, limbaj discriminatoriu.
Organizare: structurare, comunicare.

Probe de Evaluare:
Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să
comunice eficient diverse mesaje, conform criteriilor de performanţă a,b şi c, în cu condiţiile de
aplicabilitate date.

88
Titlul Unităţii: PROMOVAREA IMAGINII ORGANIZAŢIEI (NIVEL 3)

Competenţa 2: Aplică diverse tehnici de promovare a imaginii organizaţiei.

Criterii de Performanţă:

a) Utilizarea mijloacelor de publicitate exterioară.

b) Folosirea semnelor distinctive ale organizaţiei.

c) Participarea la manifestări speciale.

Condiţii de Aplicabilitate :

Mijloace: panouri, afişe, autoturisme.

Semne distinctive: numele comercial, emblema, marca.

Manifestări: târguri, expoziţii.

Probe de Evaluare:

Probe practice şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să
aplice diverse tehnici de promovare a imaginii organizaţiei, conform criteriilor de performanţă a, b şi
c, în condiţiile de aplicabilitate date.

89
Titlul Unităţii: PROMOVAREA IMAGINII ORGANIZAŢIEI (NIVEL 3 )

Competenţa 3: Implementează programul promoţional la nivelul organizaţiei.

Criterii de Performanţă:

a) Formularea obiectivelor programului promoţional.

b) Stabilirea strategiilor promoţionale.

c) Fundamentarea bugetului promoţional.

d) Testarea, controlul şi evaluarea activităţii promoţionale.

Condiţii de Aplicabilitate :

Obiective: păstrarea imaginii organizaţiei, atragerea de noi consumatori, fidelizarea


consumatorilor actuali, lansarea unui produs nou pe piaţă, pătrunderea pe o
nouă piaţă.
Strategii: după obiective, orizontul de timp, concurenţi, grad de adaptare la piaţă, grad
de implicare al organizaţiei.
Fundamentare : inventarierea activităţilor, estimarea necesarului de resurse .
Evaluare: notorietatea, intenţia de cumpărare, atitudinea faţă de organizaţie.

Probe de Evaluare:
Probe practice şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să
implementeze programul promoţional la nivelul organizaţiei, conform criteriilor de performanţă
a,b,c şi d, în condiţiile de aplicabilitate date.

90