Sunteți pe pagina 1din 7

Înregistrare animale

Conform Hotărârii Guvernului Nr. 414 din  08.05.2018 cu privire la măsurile de


consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării
sistemelor informaționale de stat, Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și
Securitate Cibernetică” a absorbit  Întreprinderea de Stat „Centrul Informațional Agricol”.
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind
identificarea și înregistrarea animalelor şi al art. 16 alin. (3) din Legea nr. 71-XVI din 22
martie 2007 cu privire la registre, a fost instituit Registrul de stat al animalelor (RSA).
În conformitate HG 700/2018 din 2018-07-11 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la ținerea Registrului de stat al animalelor, deținător al RSA este Instituția Publică
„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” – furnizorul datelor
Registrului de stat al animalelor, registratorul responsabil de eliberarea formularelor de
identificare şi de declarare eveniment, nominalizat ca gestionar și furnizor național al
mijloacelor de identificare.
RSA este registru public care se ține în scopul înregistrării exploatațiilor, animalelor
identificate în exploatațiile respective și evenimentelor care au loc în legătură cu
animalele, deținătorilor de animale, precum și a documentelor și mijloacelor de
identificare a animalelor.
Schimbul informațional se efectuează numai cu utilizarea complexului de mijloace
software și hardware specializat, prin intermediul IP STISC. 
Ce este SITA?
Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor reprezintă un
sistem informaţional, un complex de elemente şi proceduri, care permite
identificarea şi înregistrarea animalelor, precum şi a exploataţiilor,
asigurînd respectarea principiului trasabilităţii.

Ce reprezintă trasabilitatea?
Trasabilitatea constă în posibilitatea reconstituirii şi urmăririi parcursului
unui animal destinat producţiei alimentare, traversînd toate etapele
procesului de producţie, prelucrare şi distribuire.
Ce reprezintă mijloacele de identificare?
Mijloacele de identificare sunt crotalii, transpondere utilizate la
identificarea animalului, specificaţiile tehnice ale cărora sînt aprobate de
către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, gestionate şi eliberate
doar de Operatorul Naţional.

De unde se pot ridica mijloacele de identificare?


Deţinătorul de animale va putea ridica mijloacele de identificare de la
persoanele autorizate în acest scop:

a. de la 1 pîna la 100 crotalii de acelaşi fel (pentru o specie de animale) şi


de la 1 pînă la 10 transpondere de la medicul veterinar de liberă
practică împuternicit;
b. de la 101 pînă la 1000 crotalii de acelaşi fel (pentru o specie de
animale) şi de la 11 pînă la 100 transpondere de la oficiul teritorial;
c. mai mult de 1001 crotalii de orice specie şi mai mult de 101
transpondere pot fi procurate de la Operatorul Naţional de nivel central.
Cum are loc identificarea animalelor?
Identificarea animalelor constă din următoarele proceduri obligatorii:

a. manopera de identificare;
b. întocmirea cererii de identificare;
c. transmiterea cererii de identificare Operatorului Naţional;
d. respectarea termenului-limită de identificare şi  înregistrare a
animalelor;
e. identificarea animalelor de import, după caz.
Care este termenul de identificare a animalelor?
Animalele sînt identificate şi înregistrate în termen de 20 de zile de la
naştere. Identificarea animalelor se efectuează de către deţinătorul de
animale, care are obligaţia să identifice animalele şi să prezinte, în termen
de 15 zile de la naştere, informaţia respectivă – oficiilor teritoriale ale
Operatorului Naţional pentru înregistrarea acesteia în Registrul de stat al
animalelor.

Ce reprezintă mişcarea animalelor?


Mişcarea animalelor reprezintă creşterea sau descreşterea numărului
de animale aflate într-o exploataţie.

Fiecare proprietar de exploataţie/deţinător de animale, are obligaţia să


anunţe medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în cel mult 7 zile
despre orice intenţie de mişcare a animalelor, solicitîndu-i, în acest scop,
adeverinţa veterinară.

Etapele implementării

 2005 - s-a implementat proiectul „Pilot” - cu scop demonstrativ şi de


studiu.
 2005-2007 - s-a elaborat și aprobat Cadrul legal
 2007 - s-a selectat Operatorului Național SITA
 S-a livrat tehnică, pregătit logistică – caietul de sarcini elaborarea și
testarea software iunie 2007 - septembrie 2007

Noțiuni generale
Se identifică și înregistrează în SITA animalele din speciile bovine,
ovine, caprine, porcine, cabaline, asini și a descendenților obținuți prin
încrucișarea acestora, cu excepția animalelor sălbatice.

Toate animalele din Republica Moldova urmează a fi identificate


individual, utilizîndu-se cîte o crotalie pentru animalele din speciile ovine,
caprine și suine, două crotalii (cu același cod de identificare) - pentru
animalele din speciile bovină, respectiv un transponder (microcip) - pentru
animalele din specia cabaline.
 crotalie - mijloc de identificare a animalelor, confecționat din material plastic, care poartă, înregistrat
prin imprimare, numărul unic de identificare a animalului;
 transponder - dispozitiv electronic (microcip) de identificare ce asigură o dublă funcționalitate: stocarea
numărului de identificare unic și transmiterea acestuia în cazul în care este activat de un cîmp de
radiofrecvență corespunzător.
Identificarea animalelor
Identificarea animalelor se efectuează de către deținătorul de animale,
care are obligația de a prezenta informația respectivă pentru includerea
acesteia în Registrul de stat al animalelor. Informațiile Sistemului de
Identificare și Trasabilitate a Animalelor sînt parte componentă a
Registrului de stat al animalelor.
 Deținătorii de animale au obligația de a identifica animalele și de a prezenta, în termen de 15 zile de la
naștere, informația respectivă direcției raionale/municipale sanitar-veterinare și pentru siguranța
produselor de origine animală pentru includerea acesteia în Registrul de stat al animalelor.
 Deținătorii de animale au obligația de a declara medicului veterinar oficial, în cel mult 7 zile,
cumpărarea (inclusiv din import) sau înstrăinarea (inclusiv exportul) animalelor.
 Deținătorii de animale au obligația de a declara direcției raionale/municipale sanitar-veterinare și
pentru siguranța produselor de origine animală, în cel mult 7 zile, moartea, dispariția și sacrificarea
animalelor.
 Animalele vor fi identificate și înregistrate în termen de 20 de zile de la naștere.
 Animalele nu vor părăsi exploatația înainte de a fi identificate.
 Deținătorul de animale:
1) poate să-și crotalieze animalele de sine stătător, dacă este abilitat și înzestrat cu echipamente speciale
în acest scop;
2) poate apela la serviciile de crotaliere prestate de către medicul veterinar de liberă practică care
activează în baza împuternicirii autorității competente și a tarifului aprobat prin HG;

Mișcarea animalelor
Mișcarea animalelor pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în
baza documentelor de mișcare: formularului de mișcare (certificatul
veterinar de sănătate) sau, după caz, a Certificatului veterinar de sănătate
pentru export eliberate gratis, iar în cazul bovinelor - și a pașaportului
individual pentru bovine.

În termen de 7 zile de la achiziționarea sau încredințarea oricăror


animale din speciile supuse identificării, conform legislației în vigoare,
proprietarul exploatației sau deținătorul de animale notifică medicului
veterinar oficial prezența respectivelor animale sosite în exploatație, prin
depunerea unui exemplar al Formularului de mișcare (F2) - Certificat
veterinar de sănătate.
Fiecare proprietar de exploatație/deținător de animale, are obligația să
notifice medicul veterinar oficial despre orice intenție de mișcare a
animalelor, prin depunerea cererii de mișcare anexînd adeverința
veterinară eliberată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit,
solicitîndu-i, în acest scop, eliberarea Formularului de mișcare (F2) -
Certificatul veterinar de sănătate.

Sacrificarea animalelor
Bovinele identificate și înregistrate se sacrifică numai în unități de
sacrificare autorizate de serviciul sanitar veterinar, care au obligația de a
preda lunar, pe bază de tabel,direcțiilor raionale/municipale sanitar-
veterinare și pentru siguranța produselor de origine animală pașapoartele
individuale pentru bovine ale animalelor sacrificate. Mijloacele de
identificare rămîn pe animal pînă la etichetarea carcasei.

Se permite sacrificarea animalelor în alte locuri decît cele prevăzute la


alin.(1) în cazul în care carnea și produsele provenite din aceasta nu sînt
destinate comercializării, fiind utilizate pentru consum propriu, cu condiția
examinării de către specialistul veterinar a animalului, supravegherii
sacrificării lui și asigurării înregistrării evenimentului în baza de date.

Sacrificarea animalelor neidentificate este interzisă.

Registrul de stat al exploatațiilor (în continuare - Registrul exploatațiilor)


- parte componentă a Sistemului de Identificare și Trasabilitate a
Animalelor - colecția de date în format electronic care cuprinde informațiile
de identificare a fiecărei exploatații din Republica Moldova;

Oficiul teritorial al Operatorului Național (în continuare - oficiul


teritorial) - oficiile Operatorului Național, amplasate la nivel
raional/municipal în incinta direcțiilor raionale/municipale sanitar-veterinare
și pentru siguranța produselor de origine animală (în continuare - DR/MSV
și pentru SPOA ) prin care Operatorul Național își desfășoară activitățile de
înregistrare a datelor cu privire la înregistrarea animalelor și exploatațiilor,
inclusiv a evenimentelor cu acestea;

Cerere de identificare - cerere depusă de către deținătorul de animale


la Operatorul Național pentru identificarea și înregistrarea animalelor sau a
exploatațiilor în SITA;
Cerere de mișcare - cerere depusă de către deținătorul de animale
autorității competente pentru înregistrarea în SITA a mișcării animalului;
Cerere de declarare eveniment - cerere depusă de către deținătorul de
animale la Operatorul Național pentru înregistrarea în SITA a unor
evenimente cum sînt: sacrificarea tradițională, moartea, dispariția de
animale, pierdere a crotaliei, pașaportului sau cardului de exploatație și
regăsire a animalului, modificarea proprietarului în urma decesului,
partajării averii etc.;
RESTRICȚII
Acordarea de premii, de subvenții sau despăgubiri de către stat și de către
autoritățile administrației publice locale, pentru animalele neidentificate,
este interzisă.
Obligaţiile deţinătorilor
Deţinătorii de animale:

 identifică animalele;
 declară cumpărarea (inclusiv din import) sau înstrăinarea (inclusiv
exportul) animalelor;
 declară moartea, dispariţia şi sacrificarea animalelor.
 Documente primare utile deţinătorilor de animale

Ghidul pentru deţinătorul de animale

Cerere de identificare – cerere depusă de către deţinătorul de


animale la Operatorul  Naţional pentru identificarea şi înregistrarea
animalelor sau a exploataţiilor în SITA

Cerere de mişcare – cerere depusă de către deţinătorul de animale


autorităţii competente pentru înregistrarea în SITA a mişcării animalului

Cerere de declarare eveniment - cerere depusă de către deţinătorul


de animale la Operatorul Naţional pentru înregistrarea în SITA a unor
evenimente cum sînt: sacrificarea tradiţională, moartea, dispariţia de
animale, pierdere a crotaliei, paşaportului sau cardului de exploataţie şi
regăsire a animalului, modificarea proprietarului în urma decesului,
partajării averii etc.

Cerere de acces SIA RSA

Comandă ON-LINE
Atentie!
Nu folositi pentru completarea formularului browserul Google Chrome!
Folositi Internet Explorer, Mozilla Firefox sau Opera.

Mijloacele de identificare sunt crotalii, transpondere utilizate la identificarea


animalului, specificaţiile tehnice ale cărora sunt aprobate de către
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, gestionate şi eliberate doar
de Operatorul Naţional. Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice
(MPay) este o modalitate rapidă și modernă, care oferă posibilitatea
achitării în format electronic pentru procurarea mijloacelor de identificare a
animalelor.
CUMPĂRĂTOR
Deţinător/Proprietar (numele, prenumele)
Raionul, adresa                                      
Telefon
IDNP/IDNO (cod fiscal)
Tip client   
Cod TVA
Cont Bancar
Denumirea Băncii
Cod Bancar
Mijloace de Identificare
Denumirea Unitate Cantitatea Preț unitate
Crotalii Bovine buc. 0
15.50
Crotalii Porcine buc. 0
1.80
Crotalii Ovine buc. 0
2.60
Crotalii Caprine buc. 0
1.90
Micro-Chip pentru cabaline(roșu) buc. 0
30.00
Ace de schimb pentru clești buc. 0
21.00
Clește de aplicare crotalii buc. 0
221.00

Suma total
Sarcini de bază
 Dirijarea ramurii crescătorilor de animale la necesitatea statului prin
pîrghiile de acțiune;
 Asigurarea securității alimentare a țării și asigurarea sănătății oamenilor
și animalelor;
 Posibilitatea reconstituirii și urmăririi în trecut a unui animal "de la fermă
la furculiță", traversînd toate etapele procesului tehnologic;
 Controlul mișcării animalelor în vederea reducerii riscului apariției de boli
infecto-contagioase grave și posibilitatea trasabilității;
 Reducerea cheltuielilor statului în cazul apariției bolilor din grupa de risc;
 Dirijarea ramurii crescătorilor de animale la necesitatea statului prin
pîrghiile de acțiune, ca parte a reformei politicii agricole comune
(gestionarea și supravegherea de prime pentru creșterea animalelor);
 Siguranța alimentară (nivel de fermă) și de bunăstare a animalelor;
 Contribuirea la "o lume o singură sănătate" (One World One Health).