Sunteți pe pagina 1din 17

Aurelian- Digitally signed by Aurelian-Nicusor Lupulescu

DN: c=RO, l=Iasi, o=DIRECTIA DE ASISTENTA

Nicusor
SOCIALA, ou=B.A.P.D., title=Inspector,
cn=Aurelian-Nicusor Lupulescu,
2.5.4.20=0745594363, serialNumber=LAVAN1,
givenName=Aurelian-Nicusor, sn=Lupulescu,
2.5.4.97=18060331

Lupulescu
Date: 2019.05.13 13:38:45 +03'00'