Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET
cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
de imprumut dintre Guvemul Republicii Moldova
qi Guvemul Republicii Polone in sumE de 20 de milioane de euro

In temeiul art. 93 alin. (l) din Constitulia Republicii Moldova,

Pregedintele Republicii Moldova d e c r e t e azd:

Articol unic. - Se promulgd Legea nr. 134 din 26 mai 2022 pentru
ratificarea Acordului de imprumut dintre Guvemul Republicii Moldova
qi Guvemul Republicii Polone in sumi de 20 de milioane de euro.

B
gPU a
PRE$ED a MOLDOVA

I
o3

oo
o
e \d
F
U

Chigin6u, T iunie2022.
Nr.498-IX.
llepeeo.q

IIPE3IIAEHT PECrryEJrVrI(Vt MOJIAOBA

YKA3
o npoMyJrLraquu 3arona o parlrQuxaquu Kpeguruoro
corurarrrenlu MexAy llpaaurelrcraorvr Pecny6nlrxu MorAosa
u flparra:relrcrnoru Pecrry6luru floltua
B pa3Mepe 20 rrrulruouon enpo

Ha ocuosaHur4 vacru ( 1) crarru 93 Koncruryuuu Pecuy6,rr.rrtr Mo:rAosa

flperu4en'r Pecny6naxu MorAosa n o c r a H o B Ju e r:

Eauuar. crarbr. - flpouylrruponarr 3axon Jll! 134 or 26 Mafl


2022 rola o parn$r.rrarlnr.r Kpegutuoro cornarreHu, MexAy llpanrrelrcrnou
Pecrry6m.rxu MoaAosa n flpanurelrcrnorv Pecrry6luru flolrura B pa3Mepe
20 lrurruouon eapo.

B snPv
c
<,

,
rrPE3r4AE
-:l
MOnAOBA

& D \l I'
*

Kzuruusy, 7 utols,2022 r.
Ns 498-IX.