Sunteți pe pagina 1din 16

Domeniul si sarcinile Psiho Experimentul Convorbirea Metoda biografică

educationale. Psihologia şcolară este o ramură După Greenwood, (1945) experimentul Convorbirea este un dialog angajat între Această metodă vizează strângerea cât mai
aplicativă a psihologiei generale, centrată pe constă în verificarea ipotezelor cauzale prin cercetător şi subiectul investigat care presupune: multor informaţii despre principalele evenimente
studierea activităţii psihice în scopul explicării şi integrarea unor situaţii contrastante, controlabile. relaţia directă de tipul "faţă în faţă", abilitatea parcurse de individ în existenţa sa, despre relaţiile
optimizării existenţei umane. Psihologia şcolară Leon Festinger arată că experimentul cercetătorului pentru a obţine angajarea autentică prezente între ele ca şi despre semnificaţia lor în
studiază legile apariţiei şi dezvoltării proceselor şi constă în măsurarea efectelor manipulării unei a subiectilor în convorbire; empatia cercetătorului. vederea cunoaşterii istoriei personale a fiecărui
însuşirilor psihice ale personalităţii umane aflate variabile independente asupra variabilei Spre deosebire de observaţie şi individ, atât de necesară în stabilirea profilului
în interacţiune activă cu sistemul cerinţelor dependente într-o situaţie în care acţiunea altor experiment prin intermediul cărora investigăm personalităţii sale. Este prin excelenţă
externe şi în condiţiile exercitării influienţelor factori este redusă la minimum. conduitele, reacţiile exterioare ale subiectului, evenimenţială, concentrându-se asupra succesiunii
instructiv -educative. Psihologia şcolară studiază Variabilele dependente sunt cele care convorbirea permite sondarea mai directă a vieţii diferitelor evenimente din viaţa individului, a
procesul instructiv-educativ din punct de vedere fac obiectul observaţiei, cele cărora cercetătorul interioare a acestuia, a intenţiilor ce stau la baza relaţiilor dintre evenimentele cauză şi evenimentele
psihologic, în perspectiva îmbunătăţirii activităţii le va studia variaţia în cursul experimentului. De comportamentului, a opiniilor, atitudinilor, efect, dintre evenimentele scop şi evenimentele
profesionale a cadrului didactic şi favorizării exemplu, numărul de cuvinte reamintite după intereselor, convingerilor, aspiraţiilor, conflictelor, mijloc. Importanţa ei creşte în investigarea
autorealizării personalităţii elevului. Psihologia citirea unei liste de cuvinte, timpul în care se prejudecăţilor şi mentalităţilor, sentimentelor şi adolescenţilor şi tinerilor, deoarece ei au o biografie
şcolară are de urmărit un ansamblu de sarcini, parcurge un text, numărul de erori într-o probă valorilor subiectului. mai amplă. Justificarea teoretico-ştiinţifică a
dintre care cele mai semnificative sunt: reprezintă variabile dependente. Formele convorbirii sunt: metodei este dată de teza potrivit căreia
-dezvăluirea complexităţii şi dificultăţii activităţii Variabilele independente nu depind de -convorbirea standardizată, dirijată, personalitatea copilului, conştiinţa şi
instructiv-educative, nuanţarea acesteia în funcţie nici o altă variabilă, ele fiind legate de decizia structurată, bazată pe formularea aceloraşi comportamentul său se formează ca urmare a
de factori, situaţii, nivele de vârstă, particularităţi experiemntatorului, care în mod deliberat le-a întrebări, în aceeaşi formă şi ordine tuturor factorilor şi evenimentelor care acţionează asupra sa.
individuale ; introdus în experiment. subiecţilor, indiferent de particularităţile lor Diferite evenimente neaşteptate, încărcate
-delimitarea influenţelor favorabile activităţii Cele mai răspândite tipuri de individuale; emoţional, frustrante sau stressante (divorţul
şcolare, ordonarea şi asigurarea succesiunii experimente sunt: -convorbirea semistandardizată sau părinţilor, moartea unuia dintre părinţi, boli,
acestora, în raport cu rolul lor pentru evoluţia - Experimentul de laborator semidirijată cu adresarea unor întrebări accidente, schimbări de domiciliu, împrejurarea de a
personalităţii elevilor; - Experimentul natural suplimentare, cu reformularea altora, cu fi copil unic sau de a trăi într-o familie cu mai mulţi
-cunoaşterea, de către fiecare cadru didactic, a - Experimentul psiho-pedagogic schimbarea succesiunii lor; copii, încadrarea într-o casă de copii, etc.), lasă urme
avantajelor şi riscurilor oricărui tip de influenţă Experimentul de laborator presupune -convorbirea liberă, spontană, asociată, asupra personalităţii copilului.
asupra devenirii în plan psihologic a elevilor, de la scoaterea subiectului din atmosfera lui obişnuită în funcţie de particularităţile situaţiei în care se Cel mai adeseori biografia ia, fie forma
încărcătura privind programul zilnic, conţinuturile de viaţă şi activitate şi introducerea într-o desfăşoară, de cele psihoindividuale ale jurnalelor de însemnări, fie forma anamnezei, ca o
pe discipline, la metodă, cuvânt, atitudine; ambianţă artificială, anume creată în camere subiectului, chiar şi de particularităţile discuţie amplă purtată de psiholog cu copilul sau cu
-structurarea unor modele de influenţă special amenajate, dotare cu aparatură de momentului când se face. părinţii acestuia, focalizată pe depistarea unor
constructivă, lansarea lor în fluxul dezvoltării laborator, condiţii şi programe de desfăşurare a Convorbirea trebuie să se desfăşoare în situaţii sau factori patogeni (somatici sau psihici).
psihice a şcolarului prin unităţi de învăţământ experiemenţelor bine determinate, deseori condiţii absolut normale pentru că numai aşa vor
pilot şi valorificarea consecinţelor în dinamica obligatorii. putea fi surprinse mecanismele psihice în Metoda analizei produselor activităţii
aplicării lor; Experimentul natural presupune desfăşurarea lor firească. La vârstele mai mari Este una dintre cele mai folosite metode în
-anticiparea efectelor intervenţiilor şcolii asupra aplicarea probei sau a sarcinii declansatoare într- (pubertate, adolescenţă) atât modalitatea de psihologia copilului şi psihologia şcolară. Orice
activizării potenţialului psiho-somatic al elevilor un cadru obişnuit, familiar de existenţă şi desfăşurare a convorbirii cât şi tematica ei se produs realizat de copil sau elev poate deveni obiect
şi rezistenţa acestora la factori solicitanţi activitate a individului. diversificã mult, putând fi folosite toate formele de investigaţie psihologică. Prin aplicarea acestei
(echilibru, stress, oboseală, eşec şcolar); Experimentul psiho-pedagogic poate fi enumerate anterior. metode obţinem date cu privire la: capacităţile
-promovarea reuşitelor de natură să sporească de două feluri: psihice de care dispun copiii (coerenţa planului
forţa mobilizatoare a argumentului potrivit căruia, -constatativ: urmăreşte fotografierea, mental, forţa imaginaţiei, amploarea intereselor,
activitatea didactică din punct de vedere consemnarea situaţiei existente la un anumit calitatea cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor şi
psihologic este un echilibru continuu între moment dat; aptitudinilor, etc), stilul realizării (personal sau
pregătirea, educaţia altora şi autopregătire, -formativ: ţinteşte introducerea în Observaţia comun, obişnuit), nivelul dotării (înalt, mediu, slab),
autoeducaţie. Necesitatea studierii Psihologiei grupul cercetat a unor factori de progres, în Observaţia ca metodă de cercetare progresele realizate în învăţare (prin realizarea
şcolare se impune din mai multe considerente: vederea schimbării comportamentului, schimbare psihologică, constă în urmărirea intenţionată şi repetată a unor produse ale activităţii). Pentru
-activitatea de instruire şi educare a elevilor nu are constatată prin compararea situaţiei iniţiale cu înregistrarea exactă, sistematică a diferitelor cercetători o mare importanţă o are fixarea unor
o evoluţie unidirecţională, ci trebuie să se cea finală. De exemplu, dacă intenţionăm să manifestări comportamentale ale individului (sau criterii după care să evalueze produsele activităţii.
adapteze la o infinitate de reacţii, manifestări, verificăm superioritatea unui procedeu didactic, ale grupului) ca şi al contextului situaţional al Printre acestea mai semnificative sunt:
trăiri, relaţii interpersonale, generate de unicitatea predăm la o clasă folosind noul procedeu iar la o comportamentului fără nici o intervenţie din afară. corectitudinea - incorectitudinea, originalitatea -
sistemului psihic uman al protagonistilor implicaţi alta modelul tradiţional; comparând Conţinuturile observaţiei sunt banalitatea, complexitatea - simplitatea,
şi de specificul situaţiei concrete în care are loc; performanţele elevilor înainte de introducerea reprezentate de simptomatica stabilă, adică expresivitatea - nonexpresivitatea produselor
-importanţa acţiunii în constituirea şi activarea noului procedeu cu cele obţinute după folosirea trăsăturile bio-constituţionale ale individului ca şi realizate.
mecanismelor tuturor proceselor, însuşirilor, lui şi, mai ales, cu cele de la o altă clasă (martor) trăsăturile fizionomice, precum şi de simptomatica
stărilor psihice ale elevilor. la care s-a predat în mod tradiţional, vom şti dacă labilă, adică multitudinea comportamentelor şi Ancheta, ca metodă de cercetare
noul procedeu este eficient sau nu. conduitelor flexibile, mobile ale individului, cum psihologică presupune recoltarea sistematică a unor
ar fi conduita verbală, cea motorie, mnezică, informaţii despre viaţa psihică a unui individ sau a
Testele Definirea sistemului psihic uman si structura inteligenţă ca şi varietatea expresiilor afectiv- unui grup social, ca şi interpretarea acestora în
Această grupă de metode vizează, cum sa atitudinale. vederea desprinderii semnificaţiei lor
reiese şi din denumirea lor, măsurarea Sistemul psihic reprezintă un ansamblu Formele observaţiei pot fi clasificate psihocomportamentale. În cercetarea psihologică
capacităţilor psihice ale individului în vederea autoreglabil de stări şi procese structurate pe după următoarele criterii: sunt utilizate două forme ale acestei metode.
stabilirii nivelului lor de dezvoltare. Testul baza principiilor semnălizării, reflectării şi -orientarea actului observaţional: observaţia şi Ancheta pe bază de chestionar este una
psihologic este o probă relativ scurtă care premite simbolizării şi coechilibrate prin intermediul autoobservaţia; dintre cele mai laborioase metode ale psihologiei,
cercetătorului stângerea unor informaţii obiective unor operatori specifici de comparare, -prezenţa sau absenţa intenţiei de a observa: folosirea ei ştiinţifică implicând parcurgerea mai
despre subiect, pe baza cărora să poată diagnostica clasificare, opunere, seriere spaţio-temporară, observaţia ocazională, observaţia sistematică; multor etape:
nivelul dezvoltării capacităţilor măsurate şi generalizare. -prezenţa sau absenţa observatorului: - stabilirea obiectului anchetei;
formula un prognostic asupra evoluţiei lor Adoptând o astfel de poziţie psihologia observaţia directă, observaţia indirectă sau - documentarea;
ulterioare. Pentru a satisface aceste deziderate, tradiţională împarte fenomenele psihice, ca mediată, cu observator uitat, ignorat, cu - formularea ipotezei,
testul trebuie să îndeplinească anumite condiţii: elemente componente ale sistemului psihic uman observator ascuns; - determinarea populaţiei (a universului anchetei);
-validitatea: să măsoare exact ceea ce îşi propune; în procese, activităţi şi însuşiri psihice. -implicarea sau nonimplicarea observatorului: - eşantionarea;
-fidelitatea: să permită obţinerea unor performanţe Procesele psihice sunt modalităţi ale observaţia pasivă,observaţia participativă; - alegerea tehnicilor şi redactarea chestionarului;
relativ asemănătoare la o nouă aplicare; conduitei cu o desfăşurare discursivă, plurifazică -durata observării: continuă sau discontinuă; - pretestul (pentru a vedea dacă chestionarul a fost
-standardizarea: să creeze aceleaşi condiţii pentru specializate sub raportul conţinutului -obiectivele urmărite: integrală sau selectivă. bine elaborat);
toţi subiecţii supuşi testării(conţinutul probei, informaţional, al formei ideal-subiective de Calitatea observaţiei depinde de o serie - redactarea definitivă a chestionarului;
modul de conduită a cercetătorului faţă de subiect, realizare cât şi a structurilor şi mecanismelor de particularităţi psihoindividuale ale - alegerea metodelor de administrare a
timpul de aplicare al probei) operaţionale. observatorului: capacitea de a-şi concentra atenţia, chestionarului (prin persoane special destinate
-etalonarea: stabilirea unui etalon, a unei Procesele psihice se clasifică în: de a sesiza esenţialul, de gradul său de acestei operaţii sau prin autoadministrare);
unităţi de măsură pentru rezultatele obţinute în -cognitive: senzoriale: senzaţii, percepţii, sugestibilitate precum şi de anumite caracteristici - defalcarea (depuierea) rezultatelor;
vederea cunoaşterii valoarii lor. reprezentări ale percepţiei umane: selectivitatea ei, - analiza rezultatelor obţinute în raport cu
Testele psihologice se clasifică după - logice: gândire, memorie, imaginaţie categorizarea spontană şi structurantă a câmpului obiectivele formulate;
mai multe criterii: -afective: emoţii, dispoziţii, sentimente, de observaţie sau, pur şi simplu, factorii sociali ai - redactarea raportului final de anchetă.
-după modul de aplicare: individuale, pasiuni, afecte percepţiei care o modelează şi o deformează. Cercetătorul trebuie să stabilească:
colective; -volitive: voinţa Condiţiile unei bune observaţii sunt: -conţinutul întrebărilor, de regulă acestea
-după materialul folosit: verbale, Activităţile psihice reprezintă -stabilirea clară, precisă a scopului, a putând fi:
neverbale; modalităţi esenţiale prin intermediul cărora obiectivului urmărit; -factuale sau de identificare care cer date obiective
-după durata lor: cu timp strict individul uman se raportează la realitatea -selectarea formelor celor mai potrivite care despre subiect (cum ar fi vârsta, sexul, studiile);
determinat, cu timp la alegerea subiectului; înconjurătoare, fiind constituite dintr-un şir de vor fi utilizate, a condiţiilor şi mijloacelor -de cunoştine;
-după conţinutul măsurat; acţiuni, operaţii, mişcări orientate în direcţia necesare; -de opinii şi atitudini;
-după scopul urmărit: teste de realizării unui scop ca urmare a susţinerii lor -elaborarea unui plan riguros de observaţie, -de motivaţie;
performanţă, teste de personalitate, teste de motivaţionale. -consemnarea imediată a celor observate într- -tipul întrebărilor: cu răspunsuri dihotomice,
comportament. Principalele activităţi psihice sunt: -limbajul un protocol de observaţie; închise (da-nu); cu răspunsuri libere, cu variante de
Pentru a spori utilitatea şi eficienţa -învăţarea -efectuarea unui număr optim de observaţii; raspuns.
testelor este necesară respectarea următoarelor -munca -utilizarea grilelor de observaţie. Ancheta pe bază de interviu presupune
recomandări: -creaţia Combaterea obstacolelor apărute în raporturi verbale între participanţii aflaţi faţă în faţă,
-crearea unor teste în concordanţă cu Însuşirile psihice sunt sintetizări şi calea observaţiei vizează observarea unuia şi centrarea asupra temei cercetate, direcţia unilaterală
specificul sociocultural al populaţiei pe care generalizări ale diverselor particularităţi aceluiaşi fapt de către mai mulţi observatori şi de acţiune, fiecare participant păstrându-şi locul de
urmează a fi aplicate sau, cel puţin, adaptarea dominante aparţinând proceselor sau activităţilor apoi analiza comparativă a protocoalelor de emiţător sau receptor (prin acesta se deosebeşte de
celor elaborate pe specificul altor culturi; psihice, formaţiuni psihice calitativ noi care observaţie elaborate, realizarea cât mai multor convorbire). Există interviuri individuale şi de grup,
-utilizarea nu doar a unui singur test în redau structurile globale, stabile ale observaţii de către unul şi acelaşi observator pe clinice, (centrate pe persoană) şi focalizate (centrate
măsurarea unei însuşiri psihice, ci a unei baterii de personalităţii; sunt configuraţii psihice mult mai baza unor grile de observaţie.Unul dintre pe tema investigată).
teste; stabile decât procesele psihice. avantajele observaţiei este că permite surprinderea În practica psihologică, la copiii mici
-corelarea rezultelor obţinute prin Principalele însuşiri psihice sau manifestărilor spontane comportamentale ale se foloseşte mai mult interviul, iar la elevi ancheta
aplicarea testelor cu rezultatele obţinute prin trăsături de personalitate sunt: -temperamentul, individului, în condiţiile lui obişnuite de viaţă şi pe bază de chestionar, chiar prin autoadministrare.
aplicarea altor metode; aptitudinile, caracterul activitate, oferind, mai ales, date de ordin calitativ. Prin intermediul ei sunt sondate de obicei opiniile,
-corelarea rezultelor testelor cu Dat fiind faptul că o serie de fenomene În schimb, un dezavantaj al ei îl constituie faptul atitudinile, dorinţele, aspiraţiile, interesele
rezultatele obţinute în activitatea practică. psihice nu satisfac atributele proceselor că observatorul trebuie să aştepte intrarea în vocaţionale ale elevilor în vederea realizării
activităţilor şi însuşirilor psihice, ele sunt funcţiune a fenomenului studiat; în acelaşi timp se orientării lor şcolare şi profesionale.
încadrate în categoria condiţiilor facilitatoare poate înregistra numai aspectul global,
sau perturbatoare ale proceselor activităţilor şi fenomenologic al comportamentului, fără
însuşirilor psihice. Acestea sunt: motivaţia, discrimnări analitice şi fără determinări cauzale.
deprinderile, atenţia.
Aspectul genetic Aspectul ontologic Sfera constienta, subconstienta, inconstienta
Din perspectivă cibernetică, geneza Activitatea psihică îmbracă două forme Sistemul psihic uman este un ansamblu de funcţii Definirea personalitatii umane din perspectiva
psihicului uman reclamă o dublă comunicaţie: de existenţă: şi procese psihice senzoriale, cognitive şi atomista si structurala
- marea comunicaţie a individului cu lumea -a imaginilor concret - senzoriale, ca produse reglatorii ce se află în interacţiune, activează Personalitatea este un sistem bio-psiho-socio-
externă, al cărei rezultat este modelul primare; simultan şi sunt dispuse la trei niveluri: conştient, cultural, care se constituie, fundamental, în
informaţional al realităţii externe în diferitele -a constructelor general-abstractizate sub formã subconştient şi inconştient. condiţiile existenţei şi activităţii, începând cu
sale forme de organizare şi concretizare; de simboluri, formule, legi, ca produse Nivelul conştient are ca suport fiziologic primele etape ale dezvoltării individului în societate.
- mica comunicaţie a individului cu sine însuşi, al secundare. activitatea scoarţei cerebrale, a neocortexului,
cãrei rezultat este modelul informaţional al Imaginea este forma primară de formaţiunea cea mai nouă şi fragilă a sistemului Perspectiva atomistă se bazează, pe de o
propriului Eu. interiorizare şi păstrare a informaţiilor cu valoare nervos. Se realizează în starea de veghe, parte, pe descompunerea personalităţii în elementele
Dezvoltarea se face după o traiectorie de fază a de mesaj, obţinute prin relaţia directă, nemijlocită activismul cerebral având nevoie de o perioadă sale componente, urmărind studierea legităţilor lor
sistemului în ansamblul său; activităţile psihice a subiectului cu obiectele şi fenomenele externe. destul de mare pentru a se reface energetic.Nivelul de funcţionare, iar pe de altă parte, pe identificarea
evoluează de la o stare sincretică în care percepţia, Constructele simbolic-abstracte conştient reprezintă forma supremă de organizare elementului primar sau constituantul fundamental al
gândirea, motivaţia, atenţia, etc. sunt doar o reprezintă coduri rezultate din prelucrări psihică prin care se realizează integrarea acesteia.
unitate globală, la diferenţieri, delimitări pentru secundare (superioare) ale informaţiei în baza subiectiv-activă a tuturor fenomenelor psihice şi Astfel, cea mai veche orientare este a medicului
fiecare dintre ele. odată cu evoluţia de diferenţiere relaţiilor indirecte, nemijlocite. care face posibilă raportarea continuă a antic Hipocrates, urmat de Galenus, cu privire la
are loc O continuă stabilire a legăturilor corelative Din punct de vedere al conţinutului şi individului la mediu.La acest nivel se realizează o temperament, care este explicat naiv, prin amestecul
ale celor două tipuri de modele informaţionale. imaginea primară şi constructele simbolice- reflectare cu ştiinţă, adică o reflectare în care celor patru humori socotite ca fundamentale (sânge,
Principiul interacţionist- relaţional în privinţa abstracte au o notă comună, dată de faptul că sunt individul dispune de informaţii pe care le poate fiere neagră, fiere galbenă şi limfă) din care una ar
determinismului şi dezvoltãrii vieţii psihice purtătoare de informaţii. utiliza, sau îsi dă seama în încercările de a domina, de unde şi denumirile care s-au păstrat de:
susţine rolul multicondiţionării în care se Informaţia psihică prezintă note înţelege, a descifra, interpreta. Este evidenţiată, coleric, sangvinic, flegmatic şi melancolic.mai
corelează influenţele externe cu structura internã a specifice: astfel, funcţia informaţional-cognitivă a tarziu, Pavlov a
subiectului; condiţiile interne şi externe aflându- - nu poate exista în afara fenomenelor conştiinţei, prin vehicularea imaginilor, ideilor, stabilit cele patru tipuri de ANS (activitate
se într-un raport dinamic. substanţiale şi energetice ale sistemului nervos impresiilor. nervoasă superioară) prezintă gradaţii: pentru forţă:
Condiţiile interne sunt reprezentate de: (emisferele cerebrale având rol hotărâtor), dar Nivelul conştient îndeplineşte funcţii finaliste şi puternic/slab, pentru mobilitate: mobil/inert, pentru
-structura morfo-funcţională a sistemului nervos nici nu se reduce numai la acestea; anticipativ-proiective prin stabilirea şi îndeplinirea echilibru: echilibrat/neechilibrat. Prin combinarea
-viaţa psihică elementară dobândită în -există şi se manifestă numai în procesul scopurilor.De asemenea, caracterul planificat al dintre însuşiri, în prim plan apar patru tipuri de
embriogeneză prin preluarea de către făt, de la comunicării interindividuale, în afara acestuia activităţii conştiente evidenţiază funcţia reglatoare sistem nervos (prin extensie de ANS) care sunt
mamă a unor informaţii din mediul extern, care-i există numai potential (ne proiectăm în ceilalţi, iar cel creator se exprimă în funcţia creativă. corespondente, relativ, cu cele patru temperamente:
vor influenţa evoluţia; valoarea proprie este apreciată, confirmată sau nu Nivelul subconştient se situează sub nivelul -Tipul puternic-mobil-echilibrat: temperamentul
-structuri preoperaţionale reprezentate de scheme în şi prin celălalt); conştient; este sediul acţiunilor automatizate şi al sangvinic
de acţiune, care s-au fixat sub forma unor -nu se percepe direct, nemijlocit ci prin efectele unor stocuri de cunoştinţe acumulate dar care au -Tipul puternic-neechilibrat-excitabil:
algoritmi la indivizi ai căror predecesori, de-a pe care le generează asupra comportamentului scăpat parţial controlului conştient. La acest nivel temperamentul coleric
lungul mai multor generaţii, au practicat acelaşi propriu şi interindividual; participă: memoria potenţială, ansamblul -Tipul puternic-echilibrat-inert: temperamentul
tip de activitate; -între latura semantică a informaţiei şi latura de deprinderilor şi operaţiilor de care dispune flegmatic
-predispoziţiile sunt reprezentate de tipul de comandă (care formulează ordinele, alcătuieşte subiectul, montajele perceptive sau intelectuale -Tipul slab: la baza temperamentului melancolic
sistem nervos, din punct de vedere al forţei, programul prin implicarea conexiunii inverse), stereotipizate, care cândva au fost conştiente, dar Kretschmer propune o tipologie după constituţia
echilibrului şi mobilităţii, al proceselor nervoase trebuie sã existe un echilibru care în prezent se desfăşoară în afara controlului corporală, identificand:
fundamentale-excitaţia şi inhibiţia. -are un rol instrumental, pragmatic, ajutându-ne conştient.El este o rezervă şi o bază pentru -Tipul picnic - sunt oameni cu talie joasă, faţa
Condiţiile externe sunt reprezentate de să luăm în stăpânire realul. activitatea conştientă. Subconştientul are un rotundă, ten fin, strat de grăsime la suprafaţa
ansamblul stimulilor realităţii obiective capabili să Şi din punct de vedere ontologic, trebuie realizat anumit grad de transparentă, motiv pentru care trunchiului, puţin încrezători în puterile lor,
acţioneze asupra organelor de simţ şi să un echilibru între latura semantică, cu ajutorul poate fi considerat o conştiinţă implicită. temători; dintre ei se recrutează bolnavii maniaco-
declanşeze o reacţie de răspuns. căreia pătrundem în real şi latura pragmatică, Subconştientul este sediul expresiilor emoţionale depresivi şi hipomaniacii.
Influenţa condiţiilor externe (existenţă prin care ne distanţăm, transformăm, participăm de tip neurovegetativ: paloarea, înroşirea feţei, -Tipul astenic, cu talie înaltă, membre lungi şi
materială, activitate de comunicare, existenţă la marcarea sensului vital al existenţei activităţii tremurul vocii, etc. subţiri, sistem osteomuscular firav corespunde
spirituală cu caracter social) la nivelul diverselor psihice individuale. Ontologic, sistemul psihic Nivelul inconştient se află la polul opus nivelului oamenilor, hipersensibili, dominaţi de introversie.
procese, funcţii psihice şi a diverselor etape de uman este o construcţie rezultată din integrarea conştient, în zonele de profunzime ale sistemul -Tipul atletic este un tip intermediar care este
vârstã nu este aceeaşi. Astfel, pentru percepţie imagisticului cu simbolicul, într-o organizare psihic uman. În timp ce conştiinţa se orientează dezvoltat armonios din punct de vedere fizic,
hotărâtoare este ambianţa geografică şi de cultură coerentă, finalistă. predominant asupra realităţii obiective, echilibrat relaţional, apreciat ca fiind normal din
materială, tipul de activitate concretă, cu obiectele Aspectul instrumental - pragmatic inconştientul se concentrează asupra propriei punct de vedere psihic.
desfăşurată de subiect. Pentru structurarea Viaţa psihică evoluează şi prin fiinţe, pe care o exprimă direct în ceea ce are ca Sheldon propune o tipologie morfo-fizio-
activităţii motivaţiei un rol mai important îl au activarea unor acte, operaţii care servesc drept porniri instinctuale, pulsiuni, trebuinţe, stări psihologică după gradul de dezvoltare a 3 celor foite
relaţiile sociale, interpersonale, condiţiile ce mijloace pentru dezvoltarea unei acţiuni şi afective, gânduri ascunse, fantasme profunde, germinative:
participă la satisfacerea trebuinţelor, nivelul obţinerea unor efecte. Funcţiile psihice abisale sau refulate.Psihologia contemporană -endomorf- dezvoltare corporală predominant
aspiraţiilor. superioare se construiesc pe baza şi în procesul defineşte inconştientul ca fiind o formaţiune internă, dezvoltă tipul viscerotom
Evoluţia intelectului (gândire, activitãţii instrumentale. În subiect nu pot fi psihică ce cuprinde tendinţele ascunse, conflictele -mezomorf- dezvoltare corporală echilibrată,
inteligenţă, memorie, etc.) este tributară despărţite funcţiile cognitivă şi emoţionale generate de resorturile intime ale dezvoltă tipul somatotom
construcţiilor lingvistice, învăţării, nivelului pragmatică, ,,homo sapiens'' şi ,,homo faber'' personalităţii. -ectomorf-dezvoltare corporală predominant externă
solicitărilor vieţii profesionale, sociale, de ordin există unul prin celălalt şi progresează în acelaşi Activitatea inconştientă se realizează prin: se regăseşte în tipul cerebrotom
cultural. mod. -activităţi automatizate, algoritmice, prezente la Eysenck susţine că există două dimensiuni esenţiale
În relaţia dintre condiţiile interne şi cele Aspectul instrumental -pragmatic este toţi indivizii umani; ale personalităţii în funcţie de nivelul de nevrozism:
externe există un mecanism al interiorizării şi un relevant pentru capacităţile adaptativă şi -activităţi haotice, impulsive care scapă instabilitate şi stabilitate. Acestea se corelează cu
mecanism al exteriorizării. transformativ-creatoare ale sistemului psihic controlului. tipologia propusă de Jung bazată pe orientarea
Mecanismul exteriorizării reprezintă uman; acestea nu sunt posterioare cunoaşterii, ci Inconştientul are structuri bine delimítate: predominantă spre lumea internă în funcţie de care a
obiectivarea, concretizarea în forme de intervin ca factor de iniţiere şi dezvoltare a -sistemul neuro-vegetativ sau autonom cu descris două tipuri: extrovert şi introvert, reiesind
comportament adecvate a proceselor, calităţilor demersurilor cognitive. funcţiile sale respiraţie, circulaţie, digestie; urmatoarele tipuri:
psihice. -automatismele psihologice sau inconştientul -extrovert stabil- sangvinic,
subliminal exprimat de organizarea normală a -introvert stabil- flegmatic,
Definirea personalitatii umane din perspectiva câmpului conştiinţei; -extrovert instabil-coleric,
Aspectul mecanismelor sistemica si psihosociala.Perspectiva sistemică -baza inconştientă a persoanei care conţine stadii -introvert instabil- melancolic
Modelul interacţionist - sistemic are la bază teoria sistemică având ca punct de arhaice. Cattell sustine teoría potrivit căreia există 16 factori
postulează caracterul legic necesar al legăturii referinţă sistemul, în cadrul căruia elementul Inconştientul îndeplineşte următoarele esenţiali de personalitate pentru definirea profilului
psihicului cu creierul: devine important numai în măsura în care este roluri: oricărui om.
-creierul apare şi se zvoltă ca organ al psihicului, interpretat ca sistem, deci ca ansamblu de relaţii, -rol de energizare şi dinamizare a întregii vieţi
iar psihicul nu poate exista şi nu se poate de interacţiuni şi interdependenţe. Personalitatea psihice a individului; Perspectiva structurală apreciază
manifesta decât ca funcţie a creierului; funcţia este o unitate integrativă, superioară, un sistem -rol de facilitare a procesului creator personalitatea pornind de la global, de la întreg, de
(psihicul) şi structura (creierul) nu sunt entităţi supraordonat ce nu se poate reduce la procese, -rol de asigurare a unităţii Eu-lui la organizarea şi ierarhizarea elementelor
imanente conectate din afară, ci formează o funcţii psihice şi nici nu se adaugă la structurile Între cele trei niveluri sunt interacţiuni componente.
unitate dinamică evolutivă biologice sau psihocomportamentale primare. permanente dar nu treceri reciproce, ci relaţii Pentru şcoala gestaltistă personalitatea
- creierul nu poate genera şi produce psihic din Este un sistem dinamic, hipercomplex, cu dinamice de implicaţie în însăşi structura fiinţei este o configuraţie, un ansamblu de elemente.
interior, în virtutea doar a structurilor sale celulare organizare ierarhică plurinivelară, care dispune noastre conştiente. Raporturile conştient- Perspectiva configuraţionistă, rezultat al trăsăturilor
şi a activismului său bioelectric şi biochimic de intrări-stări-ieşiri, asemeni oricărui sistem. inconştient sunt raporturi organice de subordonare este susţinută şi de J.P.Guilford pentru care
bazal; el devine capabil să realizeze funcţia După S. Freud personalitatea rezultă din acţiunea sau de integrare, ordine care fundamentează unicitatea personalităţii rezultă din modul concret de
psihică numai pe baza receptării prelucrării şi a trei forţe dispuse la trei niveluri supraetajate: mişcarea de ascensiune a devenirii conştiente. organizare, structurare şi interrelaţionare şi nu din
stocării informaţiei furnizate de semnalele din Sinele, Eul şi supra Eu-l. numărul trăsăturilor.
mediul exern şi cel intern al organismului Sinele reprezintă nivelul inconştientului, sediul Lewin sesizează în structura personalităţii
- prin structura sa celulară, creierul posedă doar impulsurilor instinctive, dominate de principiul trei momente succesive:
ceea ce înseamnă competenta primară de a fi plăcerii, al reducerii tensiunii, situat în afara Teoriile cognitive -Etapa structurilor globale-este una de tip
mecanism al psihicului, de a nu poseda şi raţionalului.Eu-l (Ego), dimpotrivă este forţa Wertheiner ,Köler ,Kofka afirmă primar, nediferenţiată, slab structurată, mai ales în
performanţe, adică nu-şi produce viaţa psihică conştientă, organizatoare ce acţionează după că subiectul percepe relaţiile semnificative din privinţa conexiunilor interne. Este evidentă în jurul
Creierul omului este superior creierului principiul realitătii şi implică gândire, raţiune, ambianţă, le intuieşte şi le rezolvă. Ambianţa este vârstei de 3 ani.
celorlalte animale nu numai sub aspect cantitativ, control asupra pornirilor tensionate din percepută ca o structură, ca un întreg, subiectul -Etapa structurilor semidezvoltate-în
ci şi calitativ. Aceste note de superioritate sunt inconştient. Supra Eu-l sau Super Ego-ul reorganizându-şi experienţa până ajunge la interiorul structurii iniţiale se diferenţiază funcţia şi
reprezentae de: reprezintă sistemul normelor social-morale "insight" (iluminare). În învăţare, o însemnătate creşte gradul de interdependenţă corelativă. Cel mai
- creşterea ponderii structurilor asociativ- însuşite de individ, interiorizate pe bază de deosebită revine organizării stimulior ca părţi ale pregnant se evidenţiază în preadolescentă.
integrative, în raport cu cele de proiecţie topică; deprinderi morale, de motive. Supra Eu-l deţine unui întreg şi ale insight-ului, a înţelegerii -Etapa structurilor dezvoltate în care sunt
- creşterea numărului conexiunilor interneuronale atât o zonă din inconştient cât şi una din sensului pe care îl are lumea organizată. deja maturizate prin tipurile de structuri şi prin
- creşterea capacităţii rezolutive şi cobinatorice: conştient exercitând control, determinare asupra K. Lewin dezvoltă teoria spaţiului vital maximalizarea conexiunilor de tip reglator dintre
din aceeaşi cantitate brută de semnale creierul Eu-lui dar şi asupra Sinelui. psihologic în interiorul căruia are loc ele, ceea ce asigură coerenţă, stabilitate. Se dezvoltă
uman extrage şi obţine, prin prelucrări succesive, Perspectiva psihosocială considera ca esenţa comportamentul. Activitatea individului se după vârsta adolescenţei pe măsura maturizării
un volum incomparabil mai mare şi mai relevant personalităţii o reprezintă ansamblul relaţiilor desfăşoară în raport de scopuri şi obiective, legate acţionale şi sociale.
de produse informaţionale decât orice animal; sociale, atât cele macrosociale (economice, de trebuinţe, care exercită atracţie sau respingeri
- creşterea capacităţii de achiziţie şi instruire; politice, juridice, morale, religioase etc.) cât şi sub formă de tensiuni. În faţa lor pot apare bariere,
- producerea şi utilizarea în cursul evoluţiei cele microsociale (familiale, şcolare, cu efecte de frustrare, ce pot fi depăşite, ocolite
istorice şi ontogenetice a unui nou tip de cod- profesionale, de vecinătate, etc.). A.Kardiner sau renunţate.
codul verbal vorbeşte de un nucleu de bază iar R.Linton de Tolman dezvolta teoria aşteptării. La
personalităţi de statut Perspectiva psihosocială Tolman învăţarea porneşte de la trebuinţă, dar
presupune o triplă interpretare a personalităţii: constă în perceperea de către cel care învaţă a
-situaţională- personalitatea ca produs al stimulilor care devin "semne" că acţiunea va
Dinamica personalitatii. Notiunea de dezv situaţiilor, împrejurărilor, o raportare la situaţiile conduce la satisfacea scopului. Subiectul devine,
psihica. Legile dezv psihice în care trăieşte, le provoacă, suportă, valorifică, astfel participant activ în procesul învăţării, Notiunea de invatare. Evenimentele invatarii
Dezvoltarea este un proces obiectiv, respectiv la contextul social; organizând stimulii, acordându-le semnificaţie şi Psihologia abordează invatarea ca manifestare
universal şi necesar, care se realizează ca o -relaţională-studiază personalitatea în relaţie cu răspunzând în consecinţă. Învăţarea reprezintă psiho-comportamentală, atât la animale cât şi la om,
mişcare ascendentă, de la simplu la complex, de la o alta, pentru a vedea cum se acomodează, formarea unor unităţi sintetice sau structuri de tip scoţând în relief legităţile ei cele mai generale, dar şi
inferior la superior, prin trecerea de la o stare adaptează, cooperează; "gestalt" între datele cognitive. cele particulare, întâlnite în procesul formării
calitativă veche la o alta nouă. O primă -grupală-raportarea la grup, considerându-l nu Temperamentul continue.
caracteristică a dezvoltării psihice este aspectul doar ca un simplu context, ci ca instrument de Temperamentul reprezinta latura dinamico- Invăţarea reprezintă dobândirea de către individ a
direcţional, adică orientarea într-o direcţie formare a personalităţii; energetică a personalităţii, temperamentul ne unor noi forme de comportament, ca urmare a
progresivă a tuturor schimbărilor psihice, Teoria stadială a dezvoltării psihice furnizează informaţii cu privire la cât de iute sau repetării situaţiilor sau a exersării. Deci, învăţarea
exprimate prin modificări în dimensiune Reperele psihogenetice sunt instrumente lentă, mobilă sau rigidă, accelerată sau domoală, este procesul prin care se alcătuieşte, se schimbă,
reprezentate de aspectele cantitative ale psihologice de tip operaţional al căror rol uniformă sau neuniformă este conduita evoluează programarea comportamentală a
dezvoltării psihice, prin schimbări în proporţii, principal este de a localiza sau de a indica starea individului; pe de altă parte exprimă care este organismelor în decursul dezvoltării individuale;
prin dispariţia unor forme vechi si apariţia unor dezvoltării psihice la un anumit moment al cantitatea de energie de care dispune un individ şi, învăţarea este aceea care permite ca, pe o anumită
forme noi. Toate aceste forme de schimbare sunt evoluţiei. Prin intermediul reperelor mai ales, modul cum este consumată aceasta. bază ereditară, să se constituie noi mecanisme de
rezultatul unor acumulări cantitative care psihogenetice se controlează ordinea, conţinutul, Temperamentul se exprimă cel mai adaptare ale individului, de a dobândi noi informaţii
determină noi forme de comportament şi direcţia şi totodată normalitatea dezvoltării pregnant în conduită şi comportament, existând o şi operaţii, de a stabili noi tipuri de interacţiune cu
cunoaştere ce înlocuiesc vechile forme. psihice a copilului. Reperele psihogenetice sau serie de indicatori psihocomportamentali care ne ambianţă. Unele acte ale învăţării nu înseamnă
Schimbările realizându-se prin două fenomene psihodinamice (deoarece se referă la toate pot ajuta să identificăm temperamentul: perfecţionare, iar altele nu duc la rezultatele dorite.
majore: creşterea - reprezintă totalitatea ciclurile vieţii) se manifestă prin conduite, -ritmul şi viteza desfăşurărilor trăirilor şi stărilor Particularităţile învăţării la om sunt determinate de
modificărilor şi amplificărilor cantitative care caracteristici şi atitudini psihice care permit să se psihice; faptul că el trăieşte şi se dezvoltă în societate, că
odată cu scurgerea timpului, duc la atingerea identifice în cazuri concrete diferenţele sau -vivacitatea sau intensitatea vieţii psihice; experienţa individuală pe care o dobândeşte este şi
proporţiilor medii ale adultului, şi maturizarea - distanţa psihologică faţă de caracteristicile -durabilitatea extensia în timp a manifestărilor trebuie să fie în concordanţă cu mediul social. Omul
este un proces de modificări calitative şi din acest considerate normale. psihocomportamentale; îşi însuşeşte aceste date ale experienţei sociale prin
motiv, un fenomen superior creşterii. Maturizarea Au următoarele dimensiuni: -intrarea, persistenţa şi ieşirea din acţiune; intermediul comunicării verbale, ceea ce face ca
este condiţionată de creştere, este un rezultat al -latura instrumentală ne ajută la sesizarea -impresionabilitatea şi impulsivitatea; această experienţă să devină un bun personal, o
creşterii, iar după ce s-a constituit maturizarea, ea momentelor de schimbare din ciclurile vieţii; -egalitatea sau inegalitatea manifestărilor psihice; achiziţie a individului.
devine bază pentru un nou proces de creştere. -latura teoretică permite descrierea şi anticiparea -capacitatea de adaptare la situaţii noi; Considerată psihologic, învăţarea este
Creşterea are caracter permanent, iar maturizarea dezvoltării, a reacţiilor semnificative ale -modul de folosire, de consumare a energiei modalitatea de asimilare a cunoştinţelor şi de
este un proces neuniform, periodic, secvenţial. persoanei; disponibile; formare intelectuală, emoţională şi voliţională, de
Factorii dezvoltării psihice - latura generală, nespecifică, universal umană Tipuri de tipologii temperamentale: elaborare a deprinderilor, a conştiinţei şi
Ereditatea este rezultatul însumării influienţei (ex. caracteristicile inteligenţei); -tipologiile substanţialiste propuse de comportamentului social cult. Învăţarea este
condiţiilor de mediu de-a lungul generaţiilor şi -latura particulară, specifică legată de identitatea Hipocrate şi Galenus pornesc de la luarea în modalitatea de constituire a personalităţii umane şi
reprezintă proprietatea organismelor vii de a de neam, de ţară, de grup cultural, social şi considerare a unor substanţe din organismul uman nu numai de constituire, dar şi de menţinere, de
transmite anumite caractere de la antecesori la profesional. (sânge, limfa, bila galbenă şi bila neagră) şi regenerare, pentru că, dacă învăţarea încetează,
succesori. Principalele caracteristici ale reperelor propun următoarele tipuri temperamentale: personalitatea se dezagregă.
Mediul reprezintă totalitatea factorilor externi care psihogenetice şi psihodinamice sunt: sangvin, flegmatic, coleric, melancolic. Invăţarea poate fi privită:
acţionează asupra organismului, determinând -se exprimă în formaţiuni foarte -tipologiile constituţionale pornesc în -ca rezultat, în cazul în care ea se exprimă
reacţiile acestuia şi influienţând dezvoltarea sa. complexe ce pot evidenţia normalitatea sau clasificarea lor de la aspectul somatic, morfologic în termeni de cunostinţe, priceperi, deprinderi,
Educaţia este o componentă a mediului social ce abaterea de la aceasta (întârzieri, precocitate); al individului, considerând că o anumită obişnuinte, familiarizare, aclimatizare, adaptare etc;
constituie pârghia cea mai de seamă în -prin modul cum se ierarhizează, prin constituţie predispune la un anumit -ca proces, în care caz referirea se face,
organizarea specificului multilateral al felul lor de a se exprima, reperele pot pune în comportament. Kretschmer a ajuns la stabilirea mai ales, la mecanismele care-l condiţionează şi la
personalităţii. evidenţă caracteristicile de maxim activism, următoarelor tipuri constituţionale: picnic, depăşirea însăşi a fenomenului, exprimat în termeni
Legile dezvoltării psihice latura dinamică cea mai pregnantă; leptosom sau astenic, atletic. de însuşire, asimilare, modificare, restructurare,
-legea dezvoltării inegale a psihicului care -întârzierile prelungite de apariţie a -tipologiile psihologice utilizează în calitate întărire, etc;
precizează că, în condiţiile cele mai favorabile de caracteristicilor considerate reperele de criteriu de clasificare fapte, fenomene de natură -ca acţiune operaţională dirijată
educaţie, diferite procese şi însuşiri psihice, psihogenetice constituie indici de retard sau de psihică. Jung care arată că personalitatea umană pedagogic sau independentă, individuală sau
precum şi trăsăturile psihice ale personalităţii nu debilitate psihică mai ales pentru anii copilăriei; poate fi orientată spre exterior, aceştia fiind colectivă, în care termenii sunt predare, instruire,
se află la acelaşi nivel de dezvoltare -întârzierile care apar după ce extravertiţii, sau spre interior: intravertiţii. exersare, autoinstruire, verificare, examinare,
-legea plasticităţii sistemului nervos condiţionează caracteristicile reperelor psihogenetice au fost -tipologiile psihofiziologice iau în considerare putându-le asocia tehnicile şi metodele adecvate
acţiunea influienţelor instructiv-educative asupra identificate, evidenţiază condiţii deficitare sau criterii atât de ordin psihologic cât şi fiziologic, materialului de învăţat şi subiectului care învaţă.
psihicului; una din manifestările acestei legi este stresante de educaţie şi mediu de viaţă . încercând să realizeze o sinteză între subiectiv şi Evenimentele invatarii sunt reprezentate de cineva
compensaţia: dacă o funcţie psihică este mai slab Stadialitatea este prezentă atât în abordarea obiectiv. Pavlov, studiind tipul de activitate care invata(Fenomenele din mediul exterior
dezvoltată, celelalte funcţii se potenţează genetică (longitudinală) a vieţii psihice, deci la nervoasă superioară după proprietăţile de afectează simţurile celui care învaţă declanşând
energetic pentru a asigura adaptarea şi integrarea nivelul procesualităţilor psihice (cognitive, intensitate, echilibru şi mobilitate a proceselor anumite înlănţuiri de impulsuri nervoase care sunt
individului afective, moral-sociale,etc)- ca stadii genetice, nervoase fundamentale, excitaţia şi inhibiţia, a organizate de sistemul său nervos central, mai ales la
-legea socilizării crescânde precizeaza faptul că cât şi în perspectivele transversale ce urmăresc stabilit patru tipuri de ANS: puternic echilibrat nivelul scoarţei.); evenimentele care stimulează
gruparea funcţiilor psihice după dependenţa lor unitatea diverselor aspecte ale vieţii psihice într-o mobil, puternic echilibrat inert, puternic organele senzoriale ale celui ce învaţă sunt
ereditară este inversă în raport de gradul lor de etapã anume- ca stadii de vârstă. Vârsta neechilibrat excitabil şi tipul slab. cunoscute sub denumirea generică de situaţie stimul;
complexitate, procesele psihice superioare, cronologică nu corespunde cu vârsta biologică şi -tipologiile psihosociologice au apărut ca urmare a acţiunea rezultată din stimulare şi din activitatea
specific umane, fiind sociale prin originea lor; nici cu cea psihică, iar aceasta din urmă poate fi raportării omului la mediul socio-cultural nervoasă care-i urmează acesteia se numeşte
-legea diferenţierii precizează că dezvoltarea diferită pentru aspecte psihice diferite chiar dacă existenţial, la sistemul valorilor. Spranger, Vernon răspuns; răspunsurile fiind descrise în funcţie de
psihică urmăreşte sensul de la nediferenţiat spre momentul cronologic este acelaşi. şi Allport, pornind de la premiza că valorile natura şi amplitudinea modificărilor produse în
diferenţiat; În precizarea reperelor psihogenetice determină anumite tipuri umane deoarece omul comportament, ele sunt denumite performanţe.
-legea centralizării semnifică faptul că sensul ca posibilităţi de explicare a dezvoltării psihice, are o atitudine faţă de ele, au distins şase tipuri Procesul învăţării are loc numai atunci când
dezvoltării este de la difuz, vag către centralizare U. Schiopu propune trei criterii: diferenţiate: teoretic, economic, estetic, social, situaţia-stimul îl influienţează pe cel care învaţă în
şi integrare. -tipul fundamental de activitate: joc, politic şi religios. asemenea măsură, încât performanţa acestuia se
învăţare, muncă-exprimă direcţionarea şi -tipologiile psihopatologice vizează, în principal, modifică între momentul dinainte şi cel după
structurarea forţei energetice psihice pentru destructurările manifestărilor temperamentale, trecerea lui prin situaţia respectivă. Procesul de
Aptitudinile asimilarea de cunoştinţe, funcţionalitatea Kahn descriind următoarele tipuri: nervoşii, învăţare constă în modificări fizico-chimice
Aptitudinile reprezintă un complex de deprinderilor, abilităţilor cu tendinţa de a fi sensibilii, obsesivii, explozivii, hipertimicii, neuronale, produse în urma condiţionării.
însuşiri psihice individuale, structurate într-un integrate în trăsături, însuşiri de personalitate; depresivii, instabilii, amoralii, nestatornicii,
mod original, care permite efectuarea cu succes -tipul de relaţii care pot fi obiectuale şi impulsivii, fantasticii, bizarii etc.
deosebit a anumitor activităţi. Forma calitativ sociale; exprimă structura evolutivă sub raportul Prin el însuşi temperamentul nu Teoriile acţiunii
superioară de manifestare a aptitudinilor complexe adaptării şi integrării sociale; generează nici conţinuturi psihice, nici Piaget consideră învăţarea ca proces de achiziţie
este talentul. El se deosebeşte de aptitudine prin -tipuri de contradicţii dintre cerinţele externe şi performanţă, el reprezentând modul de a fi, de a se realizat prin mijlocirea experienţei anterioare. Ea
gradul înalt de dezvoltare a aptitudinilor şi, mai cerinţe subiective (dorinţe, idealuri, aspiraţii) ca comporta al cuiva, ţinând, mai ales, de stilul poate consta atât în formarea de deprinderi, cât şi în
ales, prin îmbinarea lor corespunzătoare, ceea ce şi contradicţiile dintre fiecare categorie şi comportamental al omului. învăţarea legilor fenomenelor. Învăţarea este
face posibilă creaţia de valori noi şi posibilităţile societăţii de a le satisface. fundamentată de către Piaget pe procesele de
originale.Forma cea mai înaltă de dezvoltare a asimilare şi acomodare, considerate părţi ale unui
aptitudinilor care se manifestă într-o activitate de proces unitar şi echilibrat calitativ. Asimilarea
importanţă istorică pentru viaţa societăţii, pentru reprezintă modificările impuse de organism
progresul cunoaşterii umane, a ştiinţei, tehnicii, Caracterul Motivaţia. Structura internă a motivaţiei obiectelor lumii înconjurătoare, iar acomodarea -
culturii conducând la creaţii unice, irepetabile, o Caracterul reprezintă configuraţia sau structura Motivaţia desemnează ansamblul factorilor care modificarea comportamentului individului în raport
reprezintă geniul. psihică individuală, relativ stabilă şi definitorie declanşează activitatea omului, o orientează cu cerinţele externe.
Una din cele mai controversate pentru om, cu mare valoare adaptativă, deoarece selectiv către anumite scopuri şi o susţine Leontiev si Galperin au contribuit la formularea
probleme în legătură cu aptitudinile o reprezintă pune în contact individul cu realitatea, energetic. Motivaţia constituie totalitatea teoriei acţiunilor intelectuale (mentale). Pornind de
caracterul lor înnăscut sau dobândit. La naştere facilitându-i stabilirea relaţiilor, orientarea şi elementelor stimulative interne, atât a trebuinţelor, la ideea unităţii conştiinţei cu activitatea, ei arată că
subiectul dispune de un potenţial ereditar, de comportarea, potrivit specificului individual. impulsurilor de ordin fiziologic cât şi a unor procesul formărilor acţiunilor se desfăşoară în etape,
anumite predispoziţii genetice, dar pentru ca Considerată componenta fundamentală formaţiuni mai complexe, dobândite în cursul activitatea psihică fiind rezultatul transformării unor
potenţialul să fie valorificat şi dezvoltat ca un a caracterului, atitudinea este o construcţie vieţii ca trebuinţe secundare, interese, aspiraţii, acţiuni materiale exterioare în planul reflectării,
sistem operaţional sunt necesare maturizarea psihică sintetică ce reuneşte elemente convingeri, ideal, concepţie despre lume şi viaţă. adică în planul percepţiei, al reprezentării şi al
organismului şi a sistemului nervos central şi, intelectuale, afective şi volitive. Atitudinea este o Componentele motivaţiei sunt trebuinţa, impulsul, noţiunilor. Etapele învăţării acţiunilor mentale sunt
totodată, adaptarea la mediul natural şi social. modalitate internă de raportare la diferitele laturi dorinţa, intenţia, valenţa, tendinţa, aspiraţia si următoarele:
Aptitudinea si capacitatea se construiesc prin ale vieţii sociale, la alţii, la sine, la activitate şi de interesul. -familiarizarea cu sarcina: etapa consituirii
exersările prilejuite de activitate şi, deci, în bună manifestare în comportament. Atitudinile se Trebuinţa semnalizează cerinţele de reechilibrare reprezentării preliminare a sarcinii;
măsură, se dobândesc. exprimă, cel mai adesea, în comportament prin sub forma unor stări şi imbolduri specifice. -execuţia acţiunii, materializarea ei;
Clasificarea aptitudinilor intermediul trăsăturilor caracteriale: modestia, Impulsul constă în apariţia unei excitabilităţi -trecerea acţiunii în planul vorbirii cu glas tare, fără
Aptitudinile simple, elementare se concentreaza in demnitatea, siguranţa de sine etc. accentuate a centrilor nervoşi corespunzători, sprijinul obiectelor;
proprietăţile sensibilităţii, de tipul acuităţii Sunt considerate trăsături caracteriale proces care este provocat de deficitul de substanţe -transferarea acţiunii din plan verbal în plan interior,
vizuale, tactile, olfactive, de vedere în spaţiu şi numai cele care satisfac o serie de cerinţe:sunt din organism. Dorinţa este expresia psihologică a expunerea libera în gând a acţiunii;
orientare în timp, simţul ritmului, capacitatea de esenţiale, definitorii pentru om; sunt stabilizate, trebuinţei conştientizate. Oamenii pot controla -formularea acţiunii intelectuale în limbaj interior;
concentrare şi distribuţie a atenţiei etc. durabile; sunt coerente cu toate celelalte. voluntar selecţia, împlinirea sau reprimarea formula verbală este redusă, concentrată, decurge
Aptitudinile complexe fiind o reuniune de Modelul balanţei caracteriale sugerează ideea dorinţelor. O formă de manifestare a dorinţei este automat.
aptitudini simple, elementare. potrivit căreia atitudinile există două câte două, intenţia. Aceasta marchează orientarea motivului
Astfel, aptitudinea muzicală presupune acuitate una opusă celeilalte. Omul evolueaza spre un pol spre scopuri sau proiecte; se referă la ceea ce
auditivă, auz absolut, simţ al ritmului, sau altul după cum reacţiile lui vor fi întărite sau subiectul doreşte să facă. Există intenţii imediate
reprezentarea melodiilor, memorie muzicală etc. respinse social. şi intenţii pe termen lung . O altă formă de
Aptitudinile complexe pot fi, în funcţie de Modelul cercurilor concentrice caracteriale işi are manifestare a dorinţei este tendinţa de a acţiona.
aplicabilitatea lor: originea în concepţia lui Allport cu privire la Valenţa reprezintă calitatea care o dobândeşte
Aptitudini speciale, ce mijlocesc trăsăturile caracteriale clasificate de acesta în: obiectul în relaţiile dinamice dintre organism şi
eficienţa activităţii într-un domeniu deosebit de trăsături comune care îi aseamănă pe oameni, şi obiectele care intră în sfera satisfacerii
restrâns cum ar fi: interpretarea muzicii la un trăsături individuale, acestea diferenţiindu-i pe trebuinţelor.
anumit instrument, reuşita în arta portretului (din oameni între ei. Situatia de performanta si situatia de joc
domeniul artelor plastice) etc. Modelul piramidei caracteriale propus de M. Performanţa constituie un termen global care
Aptitudini generale care sunt solicitate Zlate porneşte de la ideea că nu este important cuprinde rezultatele activităţilor şi răspunsului
de mai multe domenii de activitate specific numărul atitudinilor şi trăsăturilor ci modul lor subiectului, performanţa elevului fiind produsul
umane: spiritul de observaţie, capacitatea creativă, de organizare, relaţionare şi structurare. experienţei şi învăţării sub conducerea profesorului.
inteligenţa. Rezultatul unei activităţi joacă un rol deosebit în
Teoriile asociationiste Tipologia învăţării potrivit concepţiei lui Tipuri de motive specifice activitatii de declanşarea şi dezvoltarea conduitei; succesurile şi
Pavlov şi colaboratorii săi au permis descifrarea R.Gagné invatare eşecurile pot schimba nu numai forme de
unor complicate mecanisme corticale care stau la În concepţia lui R. Gagné dezvoltarea umană Marea diversitate a motivelor învăţării şcolare comportament, ci şi personalitatea subiectului,
baza învăţării animale şi umane. Pavlov a apare ca efect, ca schimbare de lungă durată, pe impune ordonarea lor în anumite categorii. precum şi modul de ''a vedea'' lumea sau pe el însuşi.
constatat că dacă un semnal oarecare, de pildă o care subiectul o datorează atât învăţării cât şă Criteriile de clasificare a motivelor actvităţii de Efectul motivaţional al performanţei se
sonerie, este acţionat în momentul în care unui creşterii. învăţare sunt numeroase şi diferă de la un autor la explică prin faptul că aceasta constituie o măsură a
câine i se prezintă hrana şi, dacă acest ansamblu Învăţarea de semnale este larg răspîndită atît la altul. valorii reale a subiectului. Performanţa obţinută
de evenimente se repetă de mai multe ori, câinele animale cât şi la om. Condiţia esenţială pentru ca Cele mai concludente criterii sunt: intensifică şi susţine efortul de învăţare, stimulează
ajunge să saliveze numai la auzul soneriei. învăţarea semnalului să aibă loc este să se asigure -criteriul privind relaţia motiv-învăţare-scop stabilirea unui nivel de aspiraţie ridicat şi inspiră
Watson şi-a bazat concepţia pe o prezentare aproape simultană a două forme de diferenţiază în motivaţia extrinsecă şi motivaţia plăcere în dezvoltarea experienţei. Atât reuşita cât şi
condiţionare, prin stabilirea unei relaţii de tipul S stimulare: intrinsecă. Motiv al învăţării poate fi o dorinţă, un eşecul, ca forme de manifestare ale performanţei,
– R. Watson a realizat un experiment riscant -stimulul care produce o reacţie generală, de interes, o idee, un ideal, o aspiraţie, ca rezultat al lasă în urma lor tensiuni motivaţionale. Aşa se
pentru a demonstra acest lucru. El a folosit ca genul aceleia pe care suntem interesaţi să o reflectării în conştiinţa lor a realităţii, a anumitor explică de ce performanţa constituie o chestiune de
subiect experimental un băieţel de un an şi obţinem; cerinţe: familiale, personale, sociale, profesionale. motivaţie. Aceasta se datorează faptului că
jumătate, numit Albert, care era ataşat de un -stimulul - semnal. Atunci când scopul este extern faţă de activitatea percepere evaluarea şi reamintirea succesului sau
iepure alb şi a încercat să-i producă o fobie faţă de Pentru ca învăţarea de semnale să se de învăţare, eficienţa învăţării depinde de eşecului se află într-o legătură strânsă cu imaginea
acest animal. Experimentatorul a reuşit să facă realizeze, trebuie să existe un reflex semnificaţia pe care o are scopul propus pentru cel de sine. Nivelul Eu-lui se concretizează în nivelul de
acest lucru prin producerea unui zgomot puternic necondiţionat, de tip emoţional din partea celui în cauză. În această situaţie este vorba de aspiraţie al subiectului care include atât aşteptările
care l-a speriat pe Albert, ori de câte ori copilul se care învaţă. Acest răspuns emoţional este motivaţie extrinsecă.În situaţia în care scopul cât şi imaginea de sine şi determină motivul de
îndrepta spre animal. După ce zgomotul puternic a general, difuz, are caracter involuntar şi nu este activităţii este intern, deci învaţă pentru că performanţă care indică ambiţiile şi performanţele
fost "asociat" cu iepurele de mai multe ori, Albert sub control conştient. De exemplu, o emoţie activitatea ca atare îi dă satisfacţie, este vorba de o subiectului.
a manifestat o frică faţă de animal; el a învăţat, negativă de frică este însoţită de accelerarea formă superioară, de motivaţie şi anume motivaţia Situaţia de joc constă în structurarea
printr-un proces de condiţionare, să se teamă de bătăilor inimii, contracţia vaselor sanguine, intrinsecă. jocului în cadrul activităţii de învăţare cu scopul de a
un obiect pe care îl îndrăgise mai înainte.Watson a modificarea conductibilităţii electrice a pielii etc. -criteriul conţinutului psihologic al motivelor are realiza o situţie specifică de asimilare în care o
făcut, apoi, cea de a doua parte a experimentului Învăţarea stimul-răspuns în vedere faptul că motivele care îi determină pe activitate puternic motivată (jocul) se îmbină cu una
său, aceea de a-l dezvăţa pe Albert de teama Acest tip de învăţare face posibil ca elevi să înveţe iau întotdeauna forma unor mai puţin motivată (învăţarea).
condiţionată. Pentru aceasta, el a plasat animalul individul să realizeze o acţiune atunci cînd variabile psihice: interese, sentimente, aspiraţii şi Jocul este o activitate mai puternic
la o oarecare distanţă de copil, în timp ce-l hrănea doreşte să dea un răspuns precis la un stimul convingeri. motivată deoarece motivul acţiunii constă nu în
pe cel din urmă cu ciocolata. Treptat, animalul a discriminat. Asa cum arată şi denumirea acestui -criteriul valoric grupează motivele învăţării rezultatul acesteia ci în procesul însuşi al activităţii,
fost mutat tot mai aproape de Albert, până s-a tip de învăţare se desprind două caracteristici: şcolare având în vedere valoarea socio-morală a proces care asigură copilului o senzaţie de plăcere;
atins un punct în care băiatul putea să tolereze o -o astfel de învăţare se referă la o scopurilor urmărite şi caracterul adaptativ al jocul creează condiţii propice pentru dezvoltarea
apropiere de animal. singură legătură între stimul şi răspuns, nu la motivelor. Prima perspectivă conduce la gruparea personalităţii copilului facilitând procesul de
Skinner împarte comportamentul în legături multiple în lanţ sau difuze; motivelor învăţării şcolare în motive sociale când însuşire a cunoştinţelor şi putând servi ca bază
comportament de răspuns, când un stimul -stimulul şi răspunsul apar total legaţi învăţarea vizează scopuri utile societăţii şi motive pentru cele mai multe conduite motivate. Provocarea
cunoscut produce un răspun şi comportament unul de altul într-un mod care are loc în învăţarea individuale. A doua perspectivă a criteriului şi realizarea procesului de joc de către copil,
operant, când apare un răspuns spontan pentru un de semnale. valoric, anume caracterul adaptativ, permite împreună cu tensiunea creată de conduitele
stimul care nu se cunoaşte sau nu este controlat de Aceasta este un mod de învăţare care gruparea lor în motive pozitive şi motive negative. strategice pe care acesta le conţine (conduita de
experimentator. Animalul de experienţă este implică producerea unor mişcări precise ale -criteriul aspectului temporal al motivelor sau aşteptare, de ezitare, de competiţie în sensul
închis într-o cuscă unde se află un dispozitiv de aparatului osteo- muscular ca răspuns la stimuli poate depăşi spaţiul afirmării de sine şi al trebuinţei de performanţă)
declanşare a hranei. Când animalul acţionează foarte precişi sau la combinaţie de stimuli. şi cadrul nemijlocit al activităţii, cuprinzând şi constituie condiţii favorabile activităţii de învăţare.
(întâmplător) dispozitivul, apare hrana. După un Învăţarea asociaţiilor verbale situaţiile viitoare. În funcţie de acest criteriu Acest fapt i-a determinat pe psihologi să
număr de încercări el învaţă cum trebuie să Deşi sunetele individuale pe care omul este motivele pot fi imediate (momentane, apropiate) şi considere că solicitarea oricărei forme de activitate
acţioneze pentru a obţine hrana. Între răspunsul capabil să le producă sunt limitate ca număr, îndepărtate (de perspectivã). intelectuală la copii se soldează cu performanţe mai
condiţionat (acţionarea mecanismului) şi întărire modelele pe care le poate combina din sunetele -criteriul trebuinţelor are în vedere diferitele bune dacă solicitarea se desfăşoară sub formă de joc.
(hrana) nu este o legătură naturală, căci animalul a respective sunt de o diversitate virtual nelimitată. categorii de trebuinţe Situaţia motivaţională de joc poate fi folosită ca
acţionat întâmplător. Acest răspuns nu este de tip Aceste modele se învaţă ca înlănţuiri; cele mai formă complementară activităţii didactice la clasele
salivar, ca în condiţionarea clasică, ci este de tip simple înlănţuiri verbale sunt reprezentate prin mici, iar la clasele mari se transferă activităţii
operant, prin faptul că determină apariţia hranei; activitatea de denumire. caracteristici: didactice o parte din atributele jocului, îndeosebi
el are, deci, efect asupra mediului care -învăţarea substanţei (a ideilor) accesibilitatea şi atractivitatea.
"răsplăteşte" organismul pentru producerea materialului verbal cu sens se realizează mai Situatia de control si situatia de competitie
acestui răspuns. repede decât învăţarea aceluiaşi material ca Situatia de control are eficienţă prin faptul că
Miller consideră că învăţarea lanţuri verbale care să fie reproduse cuvânt cu mobilizează un factor motivaţional intern care este Noţiunea de creativitate. Nivele de creativitate.
urmăreşte, în special, dezvoltarea unei căi efective cuvânt; localizat în timp şi se impune numai atunci când Etapele actului creator
de reducere a impulsurilor; unele dintre aceste -prin contrast cu reproducerea cuvânt este actual. Controlul, ca situatie motivatională, Creativitatea este trăsătură complexă a personalităţii
impulsuri erau primare sau instinctive, cum ar fi cu cuvânt, reţinerea ideilor se dovedeşte sensibil presupune o comparaţie între fenomenul controlat umane, constând în capacitatea de a realiza ceva
foamea, setea sau apetitul sexual, în timp ce altele superioară din punct de vedere al actualizării; şi modelul corespunzător. În acest act de nou, original.Taylor a pus în evidenţă cinci nivele de
erau considerate secundare şi anume, cele -efectele interferenţei, vizibil prezente comparaţie, de identificare, elevul este dirijat la creativitate. Primul nivel îl constituie creaţia
dobândite sau învăţate. În societăţile moderne în fixarea materialelor fără sens, întârzie să apară început din afară, de către adult, având nevoie de expresivă, ce poate fi exemplificată şi de desenele
impulsurile primare apar rar în forma lor iniţială, în fixarea pasajelor cu sens. un control exterior , prin constrângere.O formă spontane ale copiilor. Ea implică o expresie
iar omul se ocupă de transformarea lor în Învăţarea prin discriminare superioară, cultivată, este controlul interior, independentă, în care îndemânarea, originalitatea şi
impulsuri secundare, cum ar fi căutarea unui statut Învăţarea prin discriminare este cognitiv care operează pe cale intrinsecă şi se calitatea produsului nu sunt importante.
social, obţinerea respectului etc. termenul prin care denumim procesul pe baza referă la încrederea subiectului în faptul că La nivelul următor, al creaţiei productive,
căruia stimulii ajung să exercite un control rezultatele dobândite se datoresc propriei activităţi există o tendinţă de a restrânge şi a controla jocul
Varietatea criteriilor de clasificare a invatarii selectiv asupra comportamentului. Variabilele intenţionate. Efortul de autocontrol depinde de liber al imaginaţiei şi de a îmbunătăţi tehnica de
umane care operează în învăţarea prin discriminare sunt raportul dintre exigenţele situaţiei şi posibilităţile execuţie; produsele obţinute pot să nu fie cu totul
După criteriul destinaţiei diferenţiem învăţarea variabile care se referă, pe de o parte la stimuli şi subiectului de a o rezolva.Situaţia motivaţională diferite de acelea ale celorlalţi oameni.
teoretică şi învăţarea practică. Prima are ca receptarea lor de către organele de simţ, iar, pe de control, acţionează, astfel, asupra aspectului de La nivelul creaţiei inventive- invenţia şi
obiectiv lărgirea câmpului de cunoaştere prin de altă parte, la variabile care se referă la ordin calitativ al activităţii, provocând o mişcare descoperirea sunt caracteristicile cele mai
achiziţii în plan conceptual, iar cea de a doua condiţiile de motivaţie ale subiectului şi întărirea la nivelul capacităţilor interne spre nivelul importante care implică flexibilitatea în perceperea
urmăreşte formarea şi dezvoltarea unor capacităţi acestora în scopul de a da răspunsuri variate la cerinţelor externe. unor relaţii noi şi neobişnuite între părtile care
şi deprinderi de acţionare şi transformare a variaţi stimuli. Situaţia de competiţie creează posibilitatea înainte erau separate .
realităţii înconjurătoare. Învăţarea noţiunilor manifestării dorinţei de a excela în activitatea de Creaţia inovatoare este cel de-al patrulea
În raport de experienţa de cunoaştere a subiectului Noţiunile exprimă într-o formă abstractă şi învăţare, determinând mobilizarea trebuinţelor de nivel, care se întâlneşte la puţini subiecţi. Ea
diferenţiem învăţarea empirică şi învăţarea sintetică rezultatul generalizărilor în gândire a exprimare a Eu-lui, de afirmare, de performanţă. înseamnă o modificare semnificativă a
ştiinţifică. Învăţarea empirică presupune efort însuşirilor comune unei serii de obiecte şi Apariţia şi dezvoltarea spiritului de fundamentelor sau principiilor care stau la baza unui
propriu de găsire a unor soluţii, informaţii, fenomene de acelaşi fel. Ele redau trăsăturile competiţie la elevi este legată de următorii factori: întreg domeniu de arta sau ştiinţă.
modalităţi de reacţie prin contactul nemijlocit cu esenţiale, definitorii, proprii întregii categorii a -gradul de înţelegere a noţiunii de a excela; Forma cea mai înaltă a puterii creatoare
realitatea. cazurilor particulare. Fenomenele menţionate -gradul de stăpânire a abilităţilor şi deprinderilor este creativitatea emergentivă în care un principiu
După schemele operatorii implicate putem sunt explicabile dacă avem în vedere cele două intelectuale şi de acţiune; total nou sau o ipoteză nouă apare (emerge) la
identifica învăţarea euristică şi învăţarea modalităţi de însuşire a noţiunilor: pe cale -influienţa factorilor educativi în situaţia dată nivelul cel mai profund şi mai abstract.
algoritmică. Învăţarea euristică presupune căutare empirică, numită şi preştiinţifică, pe baza (familie, şcoală, grup); Pentru întregirea sferei noţiunii creativităţii, Wallas
şi descoperire, efort în care se valorifică calităţi experienţei individuale şi pe cale ştiinţifică, în -temperamentul individului; a sugerat existenţa a patru etape: prepararea,
superioare ale gândirii. Învăţarea algoritmică, cadrul sistemului de învăţământ. -condiţiile concrete de desfăşurare a competiţiei. încubaţia, iluminarea şi verificarea.
asigură obţinerea unor soluţii rapide şi eficiente în Învăţarea regulilor Primul contact al copilului cu competiţia Prepararea implică conştiinţa că există o
confruntarea cu situaţii asemănătoare. O regulă este capacitatea internă care îi are loc în familie, ca urmare a trebuinţei sale de a problemă şi, desigur, culegerea unor informaţii
În funcţie de treptele cunoaşterii implicate oferă individului posibilitatea de a răspunde la o se măsura cu alţii, a tendinţei de a-i egala şi legate de ea; incubaţia este o perioadă de aşteptare
prioritar identificăm învăţarea senzorială, logică, clasă de situaţii - stimul cu o clasă de depăşi. Motivaţia de performanţă implică, încă din în care problema rămâne "nedesţelenită" până în
motrică. Învăţarea senzorială presupune realizarea performanţe, ultima fiind în mod predictibil familie, standarde de perfecţiune, copilul fiind momentul iluminării, când apare pe neaşteptate o
unor modificări structurale la nivelul legată de prima printr-o clasă de relaţii. Elevul determinat să intre în competiţie cu ele. străfulgerare pe baza căreia este rezolvată problema,
analizatorilor. În învăţarea logică se angajează sau adultul învaţă, în special, seturi de reguli, Competiţia ajută în procesul de descoperire a Eu- după care, urmează verificarea, un proces de punere
procesele cognitive raţionale (gândirea şi ceea ce reprezintă, de fapt, un set organizat de lui şi, în acelaşi timp, contribuie la îmbunătăţirea la punct, un gen de revizuire.
limbajul). Învăţarea motrică apare ca o modalitate deprinderi intelectuale. Regulile individuale care activităţii.
de formare a deprinderilor precum şi de compun un astfel de set au interrelaţii Competiţia presupunând un act de
perfecţionare a variatelor tipuri de mişcări. demonstrabile logic: învăţarea unora constituie comparaţie între indivizi care se află la acelaşi
În funcţie de nivelul sistemului psihic implicat se condiţii prealabile pentru învăţarea celorlalte, nivel de dezvoltare, în mod necesar este precedată
poate diferenţia învăţarea conştientă, organizarea psihologică a deprinderilor de una sau mai multe situaţii motivaţionale de
subconştientă şi inconştientă. Învăţarea conştientă intelectuale fiind reprezentată ca o ierarhie a control care asigură aspectul de ordin calitativ al
presupune formularea anticipativă a scopului învăţării compusă din reguli. activităţii. În competiţie are şansă de reuşită cel
cognitiv, selectarea mijloacelor oportune pentru Rezolvarea de probleme care este capabil să-şi utilizeze totalitatea
atingerea acestuia, identificarea motivelor care Rezolvarea de probleme poate fi privită capacităţilor în raport cu totalitatea cerinţelor
declanşează, susţine şi orientează activitatea de ca un proces prin care elevul descoperă o externe.
învăţare. Învăţarea subconştientă caracterizează combinaţie de reguli învăţate anterior, pe care o
formarea unor mecanisme automatizate, stereotipe poate aplica pentru a ajunge la o soluţie
ca urmare a exersării. referitoare la o nouă situaţie problematică.
Învăţarea inconştientă nu diferenţiază între scop, Rezolvarea de probleme nu este, totuşi, doar o Psihofiziologia odihnei
mijloc şi motiv, nu presupune efort voluntar, se chestiune de aplicare a regulilor învăţate, ea este Remediul cel mai bun al oboselii nu este întotdeauna
realizează atât în stare de veghe cât şi în timpul un proces care generează o nouă învăţare: când odihna înţeleasă terre-à-terre, ca o stare de
somnului.În funcţie de natura rezultatelor învăţării este găsită soluţia problemei se învaţă ceva în inactivitate absolută, eventual somnul. Odihna nu
putem disocia învăţarea informativă şi învăţarea sensul că se schimbă capacitatea individului. echivalează întotdeauna cu simpla întrerupere a
formativă, cea dintâi fiind responsabilă de Ceea ce rezultă din rezolvarea de probleme este o lucrului şi aşteptarea pasivă a refacerii energiei
achiziţiile realizate în planul cunoştinţelor, de regulă de ordin superior care, în consecinţă, cheltuite. Nu orice fel de repaus şi indiferent de
formarea concepţiilor, a culturii generale şi de devine o parte a repertoriului individual. Dacă se Liderul. Trăsăturile şi funcţiile liderului în moment şi de condiţii este reconfortant. Atât pauzele
specialitate, iar cea de a doua are ca rezultat întâlneşte din nou aceeaşi categorie de situaţii, se grupul de elevi prea frecvente cât şi acelea prea lungi, duc la
formarea de capacităţi, aptitudini, talent, poate răspunde cu uşurinţă prin actualizare, Membrii ale căror contribuţii capătă o suprimarea efectelor antrenării, după cum pauzele
comportament.Potrivit gradului de valorificare a situaţia nemaifiind privită ca o problemă. semnificaţie deosebită pentru grup au şansa să luate prea târziu, când au apărut deja semnele unei
experienţei dobândite învăţarea poate fi Rezolvarea de probleme trebuie, aşadar , devină lideri, iar măsura în care sunt percepuţi de oboseli marcate, sunt cu totul neeconomice. Odihna
individuală, limitată în timp, perisabilă şi învăţare considerată o formă categorică de învăţare. ceilalţi ca sursă demnă de stimă, consideraţie, cea mai eficace constă în alternarea raţională a unei
socială, expresie a unei experienţe social istorice Factorii comunicării încredere, face ca ei să fie şi recunoscuţi ca activităţi cu alta. Acest mod de odihnă a căpătat o
care se conservă şi se transmite sub formă de Procesul comunicării poate fi influenţat de o lideri.Poziţia de lider se alimentează nu atât din largă difuziune după fundamentarea sa ştiinţifică.
tradiţii, obiceiuri, convingeri, mentalităţi, practici. serie de fenomene care actionează: calitătile intrinseci şi din comportamentele Fenomenul a fost numit odihna activă. În şcoală,
Evenimentele comunicării Comunicarea -la nivelul emitentului: natura conceptelor specifice ale unui individ anumit, cât, mai ales din odihna activă are un câmp larg de aplicaţie, atât în
reprezintă una din trebuinţele fundamentale, fiind abstracte, arhaisme, neologisme, termeni tehnici, relaţiile individului considerat cu alţi indivizi; ea timpul recreaţiilor organizate în aer liber (jocuri,
o modalitate esenţală de interacţiune psihosocială, termeni de argou,etc. este expresia unei relaţii de rol al cărui scop îl etc.), cât şi în timpul lecţiilor, prin varierea
un schimb de mesaje între interlocutori menit să -la nivelul receptorului: competenţa subiectului, constituie facilitarea mersului către activităţile de metodelor didactice prin introducerea la momentul
realizeze o relaţie interumană durabilă pentru a cultura lui, nivelul de inteligenţă, posibilităţi de grup; persoana care ocupă o astfel de poziţie are şi oportun a materialului intuitiv în cursul unei
determina menţinerea ori modificarea percepţie, interesele, sentimentele, statutul şi se remarcă prin capacitatea de a-i stimula pe comunicări de noi cunoştinte aşa încât cele două
comportamentului individual sau de rolul în clasa de elevi; ceilalţi să-şi valorifice plenar resursele, sisteme de semnalizare să fie solicitate pe rând.
grup.Comunicarea interumană se realizează cu -în mediu: zgomote, distanţa, temperatura, multiplicând efectele contribuţiilor individuale. Deasemenea, regulile odihnei active trebuie
ajutorul unor limbaje verbale şi nonverbale prin presiunea, luminozitatea etc. Indicatorul influenţei pe care o exercită liderul respectate în organizarea întregului regim de
care se schimbă mesaje pentru a influienţa, mai Dintre aceste multiple fenomeme care rezidă în amplitudinea modificărilor pe care le activitate al elevului, în reglementarea raţională a
ales calitativ, comportamentul pot acţiona în timpul comunicării sunt de reţinut introduce persoana lider în activitatea globală de timpului destinat uneia sau alteia dintre activităţi
celuilalt.Comunicarea se realizează ca o o serie de efecte, mai frecvente fiind: grup. Se face distincţia între liderul formal (bugetul de timp al elevului). Pasiunea pentru o
interacţiune psihosocială, prin care subiecţii -Blocajul care constă în întreruperea totală a (instituţional, oficial) şi liderul informal (neoficial, muncă oarecare, întreţine în organism o energie
schimbă mesaje, realizează obiective specifice, comunicării: se poate manifesta prin reţinerea neinstituţional). Liderul formal reprezintă o aproape inepuizabilă, pe când lipsa de interes şi de
dirijează şi controlează activitatea unei persoane totală a unor mesaje ce se îndreaptă de la emitent poziţie de conducere care decurge dintr-o dragoste pentru acea muncă sfârşeşte repede în
sau a unui grup, se influienţează reciproc şi se la receptor, cât şi invers; structură socială prestabilită. Autoritatea şi plictiseală şi întreruperea lucrului.
aşteaptă reacţii de răspuns sub formă de feed - -Filtrajul manifestat prin trunchierea puterea acestui lider rezultă, cu precădere, nu atât
back. A comunica eficient şi expresiv cu ceilalţi informaţiilor ce se transmit şi se receptează din valoarea intrinsecă a persoanei - lider, cât din
înseamnă:să convingi;să poţi dezvolta gândirea, datorită selecţiei lor de către emitent sau de către valoarea socială a funcţiei pe care o îndeplineşte
afectivitatea şi personalitatea;să informezi receptor; acesta. Liderul informal reprezintă nu o poziţie Necesitatea cunoaşterii personalităţii elevilor.
inteligibil şi să înţelegi corect semnificaţia -Distorsiunile care reprezintă denaturarea sau dată, ci una câştigată în procesul structurării Efectele extinse ale transformărilor care au loc în
mesajului;să sesizezi şi să conştientizezi reacţiile, deformarea semnificaţiei iniţiale a mesajului. raporturilor preferenţiale din grup.În condiţiile dinamica socială determină această schimbare de
atitudinile şi modificările comportamentale ale Factori ce pot influenţa comunicarea în grupurile concentrării asupra realizării scopului se distinge atitudine. În acelaşi timp, problemele majore ale
auditoriului.Procesul de predare - învăţare se şcolare: conditiile în care se realizează liderul de tip autoritar, caracterizat printr-o serie societăţii, în special problemele cu caracter
prezintă ca un proces de comunicare, evenimentele comunicarea;mărimea grupului: grupurile mici de parametri obiectivi: competenţa în raport cu prospectiv, se înscriu ca probleme ale formării
implicate fiind emitentul în calitatea sa de sursă de creează condiţii optime de comunicare;poziţia sarcina, inovaţia, realismul, buna formulare a personalităţii individului.Respectarea individualităţii
informaţie, de agent, apoi receptorul reprezentat spaţială în procesul comunicăriistructura problemelor, planificarea, organizarea şi elevului, formarea şi dezvoltarea în concordanţă cu
de cel care percepe, înţelege, acceptă informaţia şi grupului, adică organizarea şi ierarhizarea coordonarea acţiunii, decizie.În condiţiile liniile proprii de dezvoltare ale acestuia devin
îşi reglează comportamentul în raport cu statutelor şi rolurilor; coeziunea grupului. concentrării asupra structurii şi conservării deziderate cu tendinţă de accentuare permanentă. Se
semnificaţia ei şi mediul reprezentat de contextul grupului, asupra motivaţiilor şi relaţiilor are în vedere faptul că fiecare copil are un fond
în care se realizează comunicarea, cu efecte interpersonale se structurează liderul de tip propriu ereditar şi ca dezvoltarea lui are loc în
asupra eficienţei acesteia.Din perspectiva democratic care se distinge printr-o serie de condiţiile specifice de mediu, faţă de care acesta
învăţământului tradiţional, profesorul este socotit parametri predominant subiectivi: amical, depune efort continu de adaptare.Preocupările de
principala sursă emitentă de mesaje care urmează Conceptul de oboseală conciliant, apropiat, interesat de a rezolva identificare şi cultivare a specificului individual al
să se reflecte în sistemul receptor. Învăţământul Oboseala este acea stare temporară a conflicte şi a reduce tensiunea, a sfătui, a încuraja, copilului sunt justificate şi de prezenţa ştiinţei în
modern stimulează interacţiunea efectivă între organismului care apar în urma unui efort a ajuta, a manifesta înţelegere şi toleranţă, a fi acţiunea de orientare şcolară şi profesională care
cele două evenimente ale comunicării, elevul excesiv sau de prea lungă durată, şi care se loial, imparţial.Un al treile tip de lider care contribuie la înlăturarea întâmplării, neinformării
devenind, în condiţiile aplicării unor metode activ anulează ca urmare a unei perioade de odihnă. Se decurge din modul de exercitare prioritară a uneia sau a capriciilor în alegerea profesiunii, înlesneşte,
participative şi sursă emitentă de mesaje pentru ştie că prezenţa unui interes sau a unui sentiment sau alteia din funcţiile fundamentale este liderul în acelaşi timp trecerea de la un criteriu constatativ,
profesor, acesta din urmă utilizându-le în amână cu mult apariţia oboselii, chiar în indiferent , interesat doar de propriul său dogmatic şi statistic la unul formativ dinamic şi
evaluarea şi restructurarea activităţii de predare. condiţiile unui efort de mare intensitate, după prestigiu.Într-o imagine complexă liderul este acel interpretativ.
Comunicarea în grup este de diferite tipuri: cum o apreciere laudativă sau intervenţia unui membru al grupului care posedă o superioritate Principii de organizare a activităţii de
primară, cerc, furcă, lanţ, roată în funcţie de stimul material, sau fie şi numai creşterea unei funcţională care-l face capabil să-şi asume un cunoaştere. O cunoaştere corectă a copilului în
variantele participării la schimbul de informaţii a recompense, pot anihila oboseala, valorificând anumit rol, acela de conducător, putându-şi ajusta vederea înţelegerii lui şi a organizării unei acţiuni de
fiecărui membru al grupului. Reţele de rezerve de energie pe care, descoperindu-şi-le, comportamentul în raport cu nivelul cerinţelor conducere, implică o prelucrare, în ansamblu, a
comunicare specifice procesului de învăţământ: cei în cauză sunt primii care se miră. Pe de altă grupului. datelor obţinute prin investigaţii profunde şi
comunicarea unidirecţională – profesor/elev, parte, activităţi care nu trezesc interesul sau nu-şi formularea unor concluzii fundamentale pe
bidirecţională – profesor/elev, elev/profesor, legitimează scopul, sau sunt prea monotone, aprecierea obiectivă a tuturor factorilor implicaţi în
multidirecţională - profesor/elev, chiar dacă nu cer eforturi fizice sau intelectuale dezvoltarea copilului.Elevul este considerat sub
elev/profesor,elev/elev. Cea mai frecvent utilizată prea mari, duc la o instalare precoce a oboselii Specificul grupurilor de elevi ca grupuri sociale aspectul caracteristicilor sale de personalitate, ea
este comunicarea verbală, informaţia fiind sau a substitutului acesteia, plictiseala. Grupurile şcolare se constituie şi funcţionează pe fiind rezultatul interacţiunii dintre fondul său
codificată şi transmisă prin cuvânt oral sau scris, Originea nervoasă a oboselii. Oboseala nu este temeiul uneia dintre formele esenţiale ale ereditar, condiţiile de mediu în care se dezvoltă şi
utilizând aspectele specifice acestuia: fonetic, un fenomen periferic, legat de organele efectoare activităţii şcolare-învăţătura. Ele sunt grupuri mici acţiunile educative exercitate asupra sa. Cercetările
lexical, morfosintactic. Acest tip de comunicare (sistemul muscular îndeosebi), ci un fenomen în care scopurile grupului corespund intereselor psihologice evidenţiază necesitatea de a cerceta
utilizează canalul auditiv şi / sau vizual. central, nervos. Oboseala normală are o origine comune ale tuturor membrilor. Devine una dintre copilul în dependenţă cu condiţiile în interiorul
În comunicarea paraverbală se înscriu: totdeauna nervoasă, fiind de fapt oboseala caracteristicile definitorii ale grupului de elevi cărora se desăvârşeşte procesul de maturizare.
caracteristicile vocii (bărbat-femeie, tânăr-bătrân, sistemului nervos. prezenţa scopurilor şi a motivelor care susţin Copilul şi mediul său alcătuiesc o unitate dinamică
energic-epuizat etc);particularităţile de pronunţie acţiunea de realizare a acestora. Grupul de elevi în interiorul cărora se desăvârşeşte procesul de
(după gradul de instruire, zonă geografică, urban- Semnele oboselii Instalarea oboselii este urmăreşte scopuri prescriptive (stabilite anterior maturizare, pe două linii de evoluţie:
rural etc);intensitatea rostirii;ritmul şi debitul totdeauna anunţată de apariţia senzaţiei de de către persoane ce nu aparţin în mod necesar -a procesului de socializare, prin care mica fiinţă
vorbirii;intonaţia;pauza; oboseală, care reprezintă o stare subiectivă acestuia) datorită faptului că grupul funcţionează asimilează experienţa social-istorică;
tăcerea.În afara acestor mijloace, un rol şi o neplăcută, însoţită de tendinţa de a abandona într-o instituţie, şcoala, ce are ca obiectiv explicit -a procesului de individualizare, de structurare
funcţionalitate distinctă revine comunicării activitatea. Senzaţia de oboseală este un fel de şi deliberat educaţia şi instuirea elevilor, postulând specifică a caracteristicilor de personalitate.
nonverbale (prin gestică, mimică, mişcări) care semnal de alarmă, însă nu de puţine ori această direcţii precise şi clare de acţiune, menite să Necesitatea de a înţelege copilul în
însoţeşte comunicarea verbală. Comunicarea alarmă este falsă, deoarece nu reflectă totdeauna orienteze întreaga intervenţie pedagogică. ansamblul personalităţii sale impune în investigaţie
nonverbală se bazează atât pe elemente înnăscute o oboseală reală. Exista un triplu criteriu al Grupurile şcolare se caracterizează prin aceea că adoptarea unui punct de vedere funţional ca o
(expresivitatea trăirilor afective) dar şi pe oboselii: unul obiectiv: scăderea randamentului; sunt asociaţii bazate pe relaţii de tipul ,, faţă în consecinţă a dependenţei individului de mediul în
elemente învăţate. unul subiectiv :senzaţia de incapacitate, şi un al faţă ''. Normele şi normativitatea grupală care se dezvoltă precum şi a metodei longitudinale,
treilea fiziologic: alterări ale constantelor reprezintă o altă caracteristică a grupului mic cum conform cărei evoluţia copilului este urmărită în
mediului intern. Se disting două categorii de este grupul şcolar. Existenţa unui sistem de norme succesiunea anilor. Se adoptă astfel un punct de
semne ale oboselii la elevi: este una dintre premisele fundamentale ale vedere sintetic şi dinamic, copilul fiind privit în
Homeofilie, heterofilie, empatie şi persuasiune -Semne generale : paloare, ochi încercănaţi, constituirii şi funcţionării optime a unui grup interdependenţa factorilor care alcătuiesc
Între partenerii unei comunicări pot fi identificate privire mată, copilul se ''culcă'' pe masa de lucru, educaţional. Normele prescriu anumite modele de personalitatea sau prin caracteristicile vieţii
anumite grade sau ranguri de interacţiune, acestea senzaţie de presiune la baza ochilor, anorexie comportament (cel mai adesea standardizate), sale.Paralel cu metoda longitudinală se poate folosi
fiind determinate de anumite consensuri ce se sau, dimpotrivă, bulimia suspectă, dureri de cap; comune pentru toţi cei care aparţin grupului şi metoda investigaţiei transversale, prin care se pot
alocă simultan atât de emitent, de sursă, cât şi de -Semne psihice: inversiunea dispoziţiilor psihice, respectiv. De aceea, apartenenţa la grup este face sondaje asupra aspectelor caracteristice ale
receptor partenerului, pe linia unor atribute ca: senzaţie de pericol iminent, dificultăţi în dependentă de acceptarea normelor prescrise. anumitor categorii de copii sau cu privire la anumite
încredere, evaluare şi apreciere, conţinut cognitiv, perceperea realităţii, imposibilitatea de Coeziunea grupului este o condiţie indispensabilă procese psihice. Studiile transversale permit
statut şi rol social, atitudine, educaţie. concentrare, sărăcirea vocabularului, apariţia a apariţiei şi acţiunii unor norme comune, aprecierea gradului de dezvoltare prezent la anumiţi
Homeofilia reprezintă aspiraţia oricărui proces de ticurilor, a bâlbâielilor, etc.). acceptate la nivelul grupului şi impuse membrilor copii prin raportarea la dezvoltarea copiilor cu care
comunicare, ea cuprinzând nivelele cele mai înalte Cauzele oboselii în şcoală .Cunoaşterea săi. Coeziunea poate fi considerată drept cea mai se găseşte în situaţii identice.
de realizare atunci când între parteneri există un factorilor care influenţeaza viteza apariţiei importantă variabilă de grup, deoarece, tocmai
consens pe linia cunoştinţelor, a credibilităţii şi a oboselii, însă, are o importanţă deosebită datorită ei grupul există, se menţine, funcţionează
reacţiilor reciproce. deoarece ne permite să prevenim instalarea ei ca o entitate coerentă, relativ de sine stătătoare.În
În comunicarea heterofilică mesajele circulă între precoce, dăunatoare pentru desfăţurarea cadrul grupurilor şcolare apar toate aceste
parteneri cu diferite grade de distorsiune, apar procesului instructiv-educativ, iar pe de altă parte caracteristici, putînd fi identificate două categorii
fenomene de dilatare sau comprimare ale ne ajută să intervenim cu măsuri profilactice care de relaţii specifice:
comunicării prin apariţia unor restricţii sau să împiedice transformarea oboselii în surmenaj -unele care se dezvoltă ierarhic, pe axul vertical al
bariere. În comunicarea heterofilică se evidenţiază (oboseala cronică) sau în nevroză astenică.Dintre şcolii: relaţii elev-lider, elev-profesor, elev-
multiple disonanţe cognitive, mesajele având o cauzele multiple ale oboselii, cele care au o mai diriginte, elev-director;
consistenţă scăzută. Starea de disconfort sau directă legatură cu oboseala elevilor, -relaţii care se dezvoltă pe axul orizontal al şcolii,
insecuritatea psihică pot caracteriza ambii sunt:planurile şi programele de învăţământ prea la nivelul clasei: elev-elev, elev-grup.
parteneri. încărcate;orarele necorespunzător Dinamica grupului surprinde totalitatea
Empatia se constituie într-un astfel de instrument, intocmiteclasele supranumerice;folosirea transformărilor ce au loc în interiorul lui,
ea reprezentând capacitatea individuală de necorespunzătoare, lipsita de talent pedagogic, a transformări care-i imprimă acestuia o anumită
transpunere intelectuală şi afectivă în situaţia unor metode didactice;nerespectarea pauzelor traiectorie.
celuilalt. Este un fenomen de rezonanţă, de reglementare dintre lecţii;vicii în încălzirea, Mişcarea sau dinamica grupului este un proces
comunicare cu altul care permite construirea iluminarea şi ventilaţia claselor;somn neîntrerupt, rezultat al unor acumulări continue şi
diferenţiată a schimbului de mesaje. Persuasiunea insuficient ;supraîncărcarea elevilor cu teme imperceptibile a acţiunilor şi influenţelor externe.
este acea capacitate individuală care permite pentru acasă;lipsa de proporţionalitate între Cu prilejul trecerii de la un ciclu şcolar la altul, se
impunerea voinţei, concepţiilor, convingerilor, activităţile intelectuale şi fizice;situarea şcolilor înregistrează o serie de particularităţi
atitudinilor celuilalt fără a ţine cont de în zone poluate;ignorarea deficienţelor senzoriale semnificative, de organizare a claselor de elevi,
reactivitatea lui. Există variate intensităţi ale ale unor elevi;absenţa la elevi a obişnuinţei de a particularităţi ce constau în aceea că ele debutează
persuasiunii care se exprimă de la ordin, comandă face eforturi susţinute;motivaţia ca grupuri ''în formare''. În virtutea dinamicii
la recomandare sau sugestie. necorespunzătoare a activităţii şcolare; grupului se constată că, de la fenomenul de
Toate aceste cauze de oboseală trebuie luate în izolare, dominant în primele săptămâni de şcoală,
evidenţă cu grijă atunci când se organizează se trece, în etapele următoare, la depăşirea sferei
activitatea elevilor, atât la şcoala cât şi acasă. înguste a relaţiilor intergrupale, la conturarea şi
Dacă învăţătorul, profesorul ştiu, chiar în impunerea fenomenului de expansiune afectivă
condiţiile unui program defectuos să antreneze întreg subgrupului. Dinamica grupului subliniază
elevii într-o activitate vie şi atrăgătoare, oboseala faptul că acesta se află într-o continuă mişcare şi
apare mai greu. transformare, într-un proces neîntrerupt de
acomodare şi adaptare.

Fişa psiho-pedagogică şi valoarea ei pentru


procesul instructiv-educativ
Se atribuie denumirea de fişă acelui
instrument de lucru care serveşte organizării şi
prezentării informaţiilor referitoare la o persoană,
privită în totalitatea sa sau, mai frecvent, la
anumite aspecte ale acesteia.Printr-o bună
organizare a informaţiei, fişa prezintă un avantaj
deosebit pentru cunoaştere şi în acelaşi timp,
îndeplineşte un rol de direcţionare a activităţii de
cunoaştere a persoanei.Alături de noţiunea de fişă
se foloseşte şi noţiunea de diagnostic pedagogic,
care se poate defini ca fiind forma de organizare a
activităţii de cunoaştere a elevului, destinată
necesităţilor acţiunii pedagogice, adică
obiectivelor de formare a personalităţii copilului,
sub multitudinea aspectelor sale: dezvoltarea
fizică, dezvoltarea psihică, fond informaţional,
integrarea socială. Fişa destinată studiului
individualităţii elevului privită în interdependenţa
factorilor în care se integrează poate fi definită ca
un document cu valenţe practice care permite Aparitia si diversificarea vietii afective
desfăşurarea unei acţiuni programate, în scopul
desăvârşirii personalităţii elevului prin intermediul Copilul de la 0-1 anConduitele afective exprimă
procesului de învăţământ. Eficienţa nu trebuie atitudinea pozitivă sau negativă pe care individul o
căutată în valoarea analizei psihologice sau are faţă de obiectele şi fenomenele cu care
pedagogice efectuate, ci în rolul ei de factor relaţionează. Are un caracter puternic polarizat,
dinamizant al procesului de învăţământ. există procese afective pozitive (bucurie,
entuziasm) şi negative (tristeţe). Trăirile negative,
Caracteristicile fişei psiho-pedagogice neplăcute, generate de foame, de nevoia de somn
Alcătuirea fişei se sprijină pe cîteva principii, sunt cele mai numeroase în primele 3 luni în raport
dintre care menţionăm: considerarea unitară a cu cele pozitive. După 5 luni apar frica, furia, iar
personalităţii copilului, cercetarea variabileleor de dintre trăirile pozitive, râsul pe la 6 luni, iar bucuria
personalitate în interdependenţa lor, distingerea ceva mai târziu. Spre sfârşitul anului apare
caracterisiticilor dominante de personalitate, de curiozitatea afectivă legată de prezenţa altor
mediu şi de educaţie, abordarea unui punct de persoane de care copilul se simte atras.
vedere dinamic şi funcţional în explicarea AnteprescolarConduita socio-afectivă se
procesului de formare a elevului. caracterizează prin: instabilitate, fragilitate, reacţii
Aceste principii, precum şi metodele de capricioase, mare sensibilitate faţă de restricţii,
studiere a trăsăturilor de personalitate ale elevilor refuzuri care determină uneori apariţia reacţiilor de
au impus unele caracteristici fişei psiho- opoziţie. Copilul nu rămâne indiferent la efectele
pedagogice: reacţiilor de opoziţie, ci încearcă nelinişte, agitaţie
-caracteristica de fişă de concluzii, deoarece Caracteristicile perceptiilor si ale reflectarii ca modalităţi corective faţă de acestea. Totodată,
conţine rezultatele prelucării informaţiei, Detectarea informatiilor, orientarea in mediu prin reprezentari… conduitele afective influenţate de capacitatea de
realizează cunoaşterea prin trierea şi ordonarea si in situatiile concrete prin intermediul reţinere în memorie a experienţelor trăite, de puterea
datelor, exprimă generalul şi caracterisiticul din senzatiilor Copilul de la 0-1 an Percepţiile se dezvoltă mai de înţelegere evoluează spre înţelegerea unor
fapte; ales după vârsta de 6 luni, când copilul trece de la interdicţii, spre cooperarea cu adultul, un început de
-caracterul sintetic, priveşte copilul multilateral: Senzaţiile sunt procese cognitive primare prin poziţia orizontală la cea sezând. Prescolarul convenţionalizare a expresiilor emoţionale.
fiziologic, psihologic, pedagogic şi social; priveşte care se semnalizează separat însuşirile concrete Percepţia mărimii obiectelor, ca şi a constantei de Prescolarul Se produc fenomene de transfer afectiv
copilul sub aspectul nivelului de posibilităţi, de ale obiectelor şi fenomenelor în condiţiile mărime sunt deficitare. Percepţia distanţei, a şi de identificare afectivă. Copilul îşi transferă
realizare şi de aspiraţie; acţiunii directe a stimulilor asupra orientării în raport cu anumite repere: sus, jos, dragostea şi atenţia către educatoare cu care se şi
-evidenţiază elementul caracteristic: scoate în analizatorilor.Copilul de la 0-1 an Senzaţiile stânga, dreapta se face treptat, pe măsura identifică, fiind pentru el, pentru o perioadă de timp,
relief ceea ce este diferenţiat de ceea ce este gustative Copilul este sensibil mai mult la dulce, implicării în diferite activităţi. Încep să apară şi un substitut al mamei. Este perioada dezvoltării, ca
comun, ceea ce este permanent de ceea ce este apoi la acru şi mai puţin la amar şi sărat. forme ale percepţiei succesiunii timpului. Scolar urmare a noului tip de relaţii, a sentimentelor
accidental, explică persoana prin dominantele sale Senzaţiile olfactive Copilul nu detectează decât mic o percepţie o numim observaţie, ea având ca superioare: morale, intelectuale, estetice.Din
psihologice, pedagogice, sociologice. mirosuri foarte puternice, legate în special de notă distinctă faptul că este subordonată unui categoria sentimentelor morale cel mai timpuriu este
-permite o prezentare dinamică, conţine date din satisfacerea trebuinţelor biologice. Senzaţiile scop, este de durată şi, tocmai de aceea este sentimentul de ruşine, apoi sentimentul de
analiza procesului de adaptare, integrare, familie, tactile. Celulele receptoare sunt răspândite inegal analitică şi sistematică. Creşterea caracterului mulţumire, de prietenie, tovărăşie, al colectivităţii.
şcoală, societate, urmăreşte copilul în procesul de în diferite zone ale corpului, de aici şi reacţii intenţionat, voluntar al actelor perceptive, prin Scolar mic Activitatea şcolara, relaţiile generate de
formare, sesizînd modul de diferite. Senzaţiile vizuale. Imediat după naştere, subordonarea acestora sarcinilor şcolare. Percepţia statutul de elev constituie izvorul fecund al unor noi
Momente semnificative ale dezvoltarii copilul are senzaţii de lumină, întuneric sub de spaţiu este stimulată de necesitatea orientării stări de conştiinţă, al unor noi atitudini emotive.
constiintei de sine forma unor pete de lumină şi întunecate, într-un spaţiu abstract care devine o cerinţă a Dezvoltarea sentimentelor are loc în contradicţiile ce
deoarece muşchii globului ocular nu sunt încă pe muncii şcolarului; Reprezentările şi noţiunile, se constituie între sensul năzuinţelor, dorinţelor şi
Cu privire la Eu, în preşcolaritate simţul corporal deplin exersaţi pentru a avea o vedere bioculară; alături de percepţii şi senzaţii, constituie materia aspiraţiilor proprii şi ale altora, cerinţele dictate de
devine mai profund (toate părţile corpului au În jurul vârstei de 3-4 luni începe să distingă într- primă a gândirii, imaginaţiei şi memoriei ca normele morale şi dinamica propriilor dorinţe şi
importanţă pentru el); începuturile de reciprocitate o ordine determinată de strălucire, de intensitate, procese şi capacităţi fundamentale a capacităţii aspiraţii, între emoţiile de moment şi sentimente,
îl ajută să înţeleagă părerile celorlalţi; creşte culorile: galben-oranj, rosu, albastru, psihice cognitive. Elevii se sprijină, în înţelegerea între cunoaştere şi activitate. Preadolescent si
respectul faţă de sine prin dorinţa de a lucra verde.Senzaţiile auditive. Zona receptoare este profundă a fenomenelor, pe acele reprezentări care adolescent Maturizarea organismului se manifestă
singur. În constituirea conştiinţei morale, relaţiile urechea medie inundată de lichidul amniotic, din s-au format în contactul lor direct şi permanent cu de obicei cu o evidentă maturizare intelectuală şi
de cooperare bazate pe respect mutual, pe care cauză, la naştere se instalează o surditate realitatea; aceste reprezentări dau posibilitatea de afectivă a copilului. Viaţa afectivă se complică şi se
confruntarea punctelor de vedere sunt superioare uşoară, dar la 1-2 luni devine sensibil la vocea a se elabora generalizări logice, conştiente, diversifică, preadolescentul şi mai ales adolescentul
celor constrângătoare, care promovează respectul umană, la 4 luni devine sensibil la muzică, pentru motivate, să se ridice la înţelegerea mai atentă a admiră, iubeşte, simte, visează, aspiră, ştie să
unilateral. Primele generează independenţa, că la 6 luni să apară o oarecare intenţionalitate în relaţiilor de cauzalitate, de dependenţa, intelegerea dorească, are idealuri afective, îi inţelege pe cei din
spiritului şi autonomia morală, celelalte un egoism urmărirea muzicii. Senzaţiile interne. Mai ales în a ceea ce are caracter de lege generală, universal jur cu intenţiile, reacţiile acestora. Intensitatea,
moral. Se apreciază că la preşcolari întâlnim o primele 3 luni de viaţă sunt foarte intense, fiind valabilă. Preadolescent si adolescent Percepţiile amploarea şi valoarea emoţiilor sunt dependente de
conştiinţă morală primitivă marcată, mai ales, de legate de satisfacerea trebuinţelor şi spiritul de observaţie ale preadolescentului şi însemnătatea pe care o au pentru adolescent diverse
sentimente şi nu de sisteme de valori. primare.Prescolarul Spaţiul în care se adolescentului devin foarte vii, capătă o fenomene, obiecte, persoane.
Adolescenţa se manifestă prin autoreflectare, prin deplasează copilul se extinde considerabil; Prin mare adâncime. Pe adolescent îl atrag unele
conştiinţa că existenţa proprie se deosebeşte sensibilitatea vizuală şi cea auditivă se captează aspecte specifice ale fenomenelor-ceea ce este
substanţial de a celorlalţi oameni, reprezentând o cele mai multe informaţii. Încep să diferenţieze şi original şi tipic. La preadolescent vor interveni
valoare care trebuie preţuită şi respectată. să denumească culorile, diferite tipuri de treptat elemente importante de ordine, o evidentă
Conştiinţa de sine este un proces complex care activităţi, de unelte, semne de circulaţie. modificare a tonalităţii afective. Preadolescenţa şi Eurema critica; eurema de obiectualizare a
include, pe de-o parte, raportarea subiectului la Sensibilitatea auditivă devine de două ori mai adolescenţa sunt perioade ale observaţiei analitice. imaginii..
sine însuşi, la propriile trăiri, iar pe de altă parte, fină în această perioadă iar cea tactilă se La preadolescenţi şi adolescenţi percepţiile sunt
confruntarea acestora, compararea lor cu lumea în subordonează văzului şi auzului ca modalităţi de incluse într-o problematică mai largă, sunt supuse
Eurema critica Se impune o conlucrare între
mijlocul căreia trăieşte. Factor de seamă al susţinere a lor şi de control. Se dezvoltă mult sarcinilor gândirii. Preadolescenţii şi adolescenţii
imaginaţie şi gândirea critică care judecă, compară,
dezvoltării conştiinţei de sine îl constituie auzul verbal şi cel muzical, fapt care-i va da observă pentru a verifica, pentru a înţelege, pentru
activitatea şcolară şi natura relaţiilor cu adulţii, posibilitatea recunoaşterii obiectelor după a surprinde ceea ce-i interesează. analizează, apreciază, aprobă sau respinge total sau
aprecierile acestora faţă de calităţile şi munca sunetele provocate de atingere, lovire, etc.Deşi parţial produsele imaginaţiei. În creativitate şi în
adolescentului, precum şi aprecierea grupului din încărcate afectiv şi situaţional, senzaţiile vor fi actul de creaţie, este foarte necesar ca între funcţia
care face parte; un aspect al acestei preocupări integrate percepţiilor, surprinzând caracteristicile imaginativă şi cea critică să existe un echilibru.
este interesul pentru profesia pe care o va reale.Scolar mic Perioada micii şcolarităţi se Eurema de acumulare si comprehensiune Analizand relaţia dintre imaginaţie şi gândirea
îmbrăţişa, determinându-l la reflecţie asupra vieţii caracterizează printr-o remarcabilă dezvoltare a critică, s-a consemnat că intelectul nostru este dual:
sale interioare. sensibilităţii şi receptivităţii senzoriale. În cadrul acestei eureme, un rol important îl are -pe de-o parte o facultate critică care analizează,
Sensibilitatea tactilă se dezvoltă în mod deosebit memoria în legătură indisociabilă cu gândirea, compară, alege;
la nivelul mâinii, putând diferenţia fin forme, limbajul, interesele, şi altele. Cercetările de -pe de altă parte o facultate creativă, care
Aspecte caracteristice ale atentiei, memoriei si mărimea obiectelor; Sensibilitatea vizuală psihologia memoriei dovedesc că mesajul înţeles vizualizează, prevede, şi generează idei. Facultatea
imaginatiei determinate de varietatea tipului… înregistrează o creştere progresivă a capacităţii este conservat o durată mai mare de timp, este critică trasează drum imaginaţiei, iar aceasta
de acomodare a ochilor la diferite distanţe. reactualizat prompt, şi folosit în contexte diferite luminează demersul raţional.
Anteprescolar Dezvoltarea memoriei este pusă în Sensibilitatea auditivă se dezvoltă îndeosebi sub cu maximum de eficienţă. Un astfel de mesaj este Eurema de obiectualizare a imaginii, ideativ-
valoare de marea disponibilitate a copilului pentru influienţa însuşirii cititului, când se constituie o necesar şi util în activitatea creatoare. De aceea, în perceptivă se identifică cu aşa-numitul fenomen al
fixarea experienţei de viaţă, prin recunoaşterea nouă bază analitico-sintetică a auzului fonematic creativitate este utilizată în mai mare măsură imaginii vizuale, capacitatea de a vizualiza ideile.
persoanelor, obiectelor, imaginilor. Memoria este şi a simţului limbii. Sensibilitatea proprioceptivă memoria de lungă durată. De altfel, între memorie Acest fenomen este reversibil : putem vorbi de o
aceea care permite valorificarea experienţei şi kinestezică este stimulată de dezvoltarea şi gândire relaţia este biunivocă şi deosebit de vizualizare a ideilor, dar şi de o idealizare (în sens
perceptive într-o modalitate specifică de mişcărilor mici ale mâinii precum şi de la nivelul activă: mesajele sunt sumar prelucrate, triate, de logicizare) a imaginilor, adică de o convertire a
interpretare, anume animismul infantil, în baza aparatului verbo-motor care încep să fie obiectul clasificate la nivelul gândirii, după care sunt lor in idei. Un fenomen de mişcare a gândirii de la
căruia păpuşile, animalele de pluş sunt considerate unei analize conştiente în perioada însuşirii citit- stocate în memorie, sunt readuse la nivelul abstract la concret se realizează tocmai prin
ca având dorinţe, sentimente, intenţii. Prescolarul scrisului.Preadolescent si adolescentSenzaţiile gândirii, care continuă operaţia de analiză şi vizualizarea ideilor şi prin obiectualizarea
Datorită dezvoltării progresive a limbajului, vizuale. În perioada pubertăţii acuitatea vizuală sinteză asupra lor: le retriază, le reclasifică, le imaginilor.
memoria începe să capete anumite caracteristici, creşte simţitor, convergenţa ochilor are o mare pune în noi contexte, le reordonează, le
devenind o memorie pe bază verbală. Jocul, capacitate de acomodare. Distinge cu mai multă completează, elimină pe cele superflue, etc., după
activitatea fundamentală a preşcolarului, creează precizie obiectele la distanţă. Se constată o care le transferă iar în memorie pentru o perioadă Synectica. Metode si conditii de dezvoltare a
atmosfera şi condiţiile în care se activează creştere a sensibilităţii şi fineţii cromatice mai lungă sau mai scurtă pentru a reveni apoi la creativitatii elevilor
capacitatea de fixare, păstrare, recunoaştere şi Senzaţiile auditive. Se dezvoltă în direcţia ele. Clasificarea mesajelor se cere făcută cu
reproducere. Memoria este strâns legată de capacităţii de diferenţiere şi reproducere a maximum de precizie spre a putea fi găsite şi O metodă bine structurată pentru antrenarea
interesele copilului. Conţinutul memoriei este sunetelor muzicale, auzul tehnic; Senzaţiile eforate cu uşurinţă, în vederea utilizării lor indivizilor sau a grupurilor în vederea unei rezolvări
foarte bogat: mişcări, stări afective, imagini, gustative şi olfactive. Capacitatea de a diferenţia, eficiente în activitatea creativă. Indicele de creatoare a problemelor a fost dezvoltată în lucrarea
cuvinte, idei. Imaginaţia este prezentă în clasifica şi denumi substanţele după miros creşte creativitate este determinat nu numai de cantitatea "Synectica", care foloseşte două operaţii de bază:
activitatea creatoare regăsitã în joc, în desen, dar foarte mult. Fetele au o mare sensibilitate pentru de informaţii intrată în sistemul uman, şi nu atât -să facă ca un lucru "ciudat" să-ţi devină familiar,
şi când reproduce o poezie, un cântec. Imaginaţia parfumuri. La băieţi, din dorinţa de a imita de ea, cât de valoarea productivă (inventivă) ce se -să facă ca obişnuitul să devină ciudat".
îndeplineşte la copil un rol de echilibrare gusturile adulţilor (fumat, băuturi, mâncăruri realizează la nivelul verigii centrale prin Prima operaţie implică înţelegerea problemei, în
sufletească; rezolvă contradicţia dintre dorinţele şi picante) îşi modifică treptat, chiar dacă la început conlucrarea sistemului de eureme, prin forţa, esenţă este o fază analitică. Cea de-a doua înseamnă
posibilităţile copilului. Pe lângă imaginaţia pasivă, nu face plăcere, gusturile. amplitudinea şi potenţialul lor, prin travaliul o orientare complet nouă în care acţionează trei
involuntară sub forma visului din timpul mental ridicat. mecanisme, cu caracter analog: analogia personală,
somnului, se manifestă imaginaţia creatoare şi analogie directă, analogia simbolică.
imaginaţia reproductivă implicată în procesul de Analogia personală constă în capacitatea elevului de
inţelegere a ceea ce i se povesteşte. Atenţia este a se transpune în situaţia şi elementele problemei, de
capacitatea de orientare, focalizare şi concentrare a personifica termenul problemei, modalitate pe care
asupra obiectelor şi fenomenelor în vederea Dinamica proceselor de reflectare rationala I indivizii, de obicei, nu o fac datorită unui control
reflectării lor adecvate. În preşcolaritate începe, plan ontogenetic foarte rigid, ca unui comportament raţional excesiv.
sub influenţa gândirii şi a limbajului, organizarea Eurema asociativ-cominatorie; eurema Analogia directă se referă la comparaţia faptelor,
atenţiei voluntare; sporeşte capacitatea de energético-stimulatorie Copilul de la 0-1 anConduita verbală în primele ideilor, a descoperirilor ştiinţifice, aparţinând a două
concentrare ca şi stabilitatea prin activitate. De zile de viaţă, copilul, chiar şi cel eutrofic, care domenii diferite, dar în acelaşi timp foarte
asemenea, se măreşte volumul atenţiei care capătă Eurema asociativ-cominatorie este realizată în doarme şi suge normal nu se manifestă prea mult, asemănătoare. Analogia simbolică impune
un caracter tot mai selectiv.Totuşi, în cea mai mare măsura de cuplul imaginaţie- decât prin ţipete şi stări de agitaţieLa trei, patru subiectului renunţarea la simbolurile obişnuite, şi
preşcolaritate, predomină atenţia involuntară, de inteligenţa. Combinarea informaţiilor intrate în săptămâni apare zâmbetul ca expresie a crearea de noi simboluri prin care să se reprezinte
aceea pot fi uşor distraşi de la sarcinile de sistemul uman este de natură să contribuie, în comunicării nonverbale, care are adresare clară şi elementele unei situaţii-problemă.
îndeplinit. Se pun două probleme: atragerea mare măsură, la realizarea noului şi originalului. un conţinut întărit de contactul vizual cu cei din Pornind de la aceste indicaţii ale synecticii,
atenţiei involuntare şi menţinerea atenţiei Creativitatea constă tocmai în elaborarea de jur. O fază superioară a gânguritului este precizăm că învăţarea creativă presupune o
voluntare pentru o perioadă cât mai mare. Scolar strategii combinatorii noi la situaţii noi, şi uneori lalaţiunea (repetarea de silabe) care debutează pe asemenea ghidare a elevului, încât el să ajungă să
mic Odată cu activitatea de învăţare se intensifică în elaborarea de strategii posibile la situaţii la vârsta de 5 luni. Spre sfârşitul lunii a 10-a apar caute şi să rezolve deliberat situaţii problematice, să
caracterul activ al proceselor de cunoaştere şi, probabile.Imaginaţia are capacitatea de a anticipa primele cuvinte, acestea pentru că nu au funcţii manifeste activ acea tendinţă de a explica situaţiile
implicit al memoriei: pe măsură ce răspunde realul, de a-l prefigura, de a vedea viitorul cu gramaticale sunt de fapt cuvinte-propoziţii sau necunoscute, să le abordeze din unghiuri diferite,
sarcinilor activităţii şcolare, memoria devine mai ochii prezentului. Graţie ei, facem saltul de pe holofraze (pisica este miau, câinele-ham, ham). La multiple.
organizată, creşte electivitatea şi natura coordonaţa prezentului pe aceea a viitorului, sfârşitul primului an vocabularul copilului conţine Având în vedere că abilităţile creative pot fi
sistematizatoare a memoriei; treptat, centrul de vedem cu ochii minţii nu realul, ci posibilul, nu 10-15 cuvinte simple dezvoltă operaţiile de influenţate, antrenate, cultivate, ni se pare oportun a
greutate în fixare şi păstrare se mută de pe actualul, ci perspectiva. Una din funcţiile psihice clasificare, incluziune, subord. Conduita menţiona anumite premise ce pot fi considerate
detaliile şi aspectele concrete, descriptive, pe ceea care-şi dispută întâietatea cu imaginaţia în inteligentă. În evoluţia ei delimităm următoarele 3 drept cerinţe specifice învăţării creative. Astfel:
ce este esenţial.Activitatea şcolară stimulează creativitate este inteligenţa. Ea are o pondere momente:-momentul repetării actelor şi mişcărilor -profesorul să insufle elevilor - prin modul de
formarea şi dezvoltarea unor deprinderi complexe mare în creativitate în raport cu alte componente (plânge repetat pentru a fi luat în braţe) în jurul prezentare a informaţiilor, prin stilul său de gândire,
şi multiple de muncă intelectuală, de învăţare, de ale acesteia. Se pare că inteligenţa funcţionează vârstei de 4 luni;-momentul utilizării unui mijloc prin specificul solicitărilor formulate pentru elevi - o
memorare, adică se cultivă în mod activ, aici în strânsă legătură cu imaginaţia, ele în raport cu un scop ( trage faţa de masă pentru a atitudine şi un stil de gândure creator, liber,
conştient, păstrarea, recunoaşterea şi acţionând complementar. Este de presupus că ajunge la pahar), în jurul vârstei de 8 luni;- independent;
reproducerea. În legătură cu activitatea şcolară se inteligenţa îndeplineşte o funcţie relaţională în momentul executării unei mişcări nu în mod -a stimula, orienta şi incita gândirea elevilor spre
dezvoltă caracterul voluntar al memoriei, cadrul combinatoricii creative. Alături de repetitiv ci cu modificări pentru a se cunoaşte mai nou, spre neexplorat;
conştiinţa necesităţii de a reţine ceea ce este imaginaţie, inteligenţa şi, în strânsă legătura cu mult despre obiect, pe la sfârşitul primului -asigurarea unei atmosfere permisive, care să ofere
necesar, de a repeta ceea ce s-a fixat. La începutul ele, în cadrul euremei asociativ-combinatorii, an.Anteprescolar Gândirea antepreşcolarului se elevilor acel climat optim pentru manifestarea
micii şcolarităţi, capacitatea de concentrare este mai participă şi alte procese, ca de pildă intuiţia. dezvoltă prin acţiunea cu obiectele şi acţiunea liberă, spontană, fără frica de a greşi, de a primi
încă redusă, ca şi volumul atenţiei. Posibilitatea de Alături de intuiţie, în cadrul euremei asociativ- verbală. Cunoaşterea perceptivă sprijină sancţiunea, aprecierea critică imediată, crearea unei
distribuire, volumul şi flexibilitatea atenţiei se combinatorii, trebuie luată în consideraţie şi înţelegerea însuşirilor permanente şi esenţiale ale atmosfere de explorare independentă, încrezătoare,
dezvoltă însă evident chiar din primul an de analogia care îndeplineşte o funcţie relaţională, obiectelor chiar dacă acestea sunt diferite (de ex. şi netulburată;
şcoală. Condiţiile muncii şcolare determină de transfer informaţional de la o combinatorie la pentru măr, pară, însuşiri de formă culoare, -direcţionarea potenţialului creativ al elevilor spre
creşterea treptată a volumului atenţiei, ceea ce alta. O funcţie combinatorie îndeplineşte şi mărime). Înţelegerea este avantajată şi de acele zone în care ei au şansele cele mai mari de
constituie un indicator pentru modificarea inconştientul. Este necesară o intensă activitate operaţiile generale ale gândirii (analiză, sinteză, manifestare eficientă, de realizare efectivă;
activităţii vieţii psihice în ansamblu, pentru creativă la nivelul conştiinţei, bazată pe un înalt comparaţie, concretizare) care are caracter -- cultivarea încrederii în sine, încurajarea efortului
dezvoltarea unor mijloace de orientare şi travaliu psihic conştient, cu dorinţa arzătoare de a implicit primar, elementar. Incapacitatea copilului creator al elevilor încă de la primele lor manifestări;
concentrare extensivă. Imaginaţia este una din rezolva problema, de a găsi soluţia creatoare, de a se detaşa de sine, de propriile sale dorinţe -activismul permanent al gândirii care nu poate fi un
cele mai importante supape ale înţelegerii şi desfăşurată pe o durată întinsă de timp, ca astfel conferă gândirii sale alte caracteristici: este stil obositor ci un efort intelectual ce produce
intuirii, este instrumentul prin care micului şcolar să fie determinat şi inconştientul să lucreze, în egocentrică, animistă (consideră că tot ceea ce îl satisfacţie, contribuie la cultivarea spiritului de
i se crează primele aspiraţii în cadrul realului şi continuarea conştiinţei. înconjoară este însufleţit), magică (plânsul, iniţiativă, la formarea abilităţii de a aborda
posibilului.Imaginaţia reproductivă devine un Eurema energético-stimulatorie este formată ţipetele au pentru el o putere nelimitată şi astfel îşi problemele întreprinzător şi dinamic;
instrument de reflectare adecvată, corectă a dintr-o multitudinde de fenomene şi procese va îndeplini toate dorinţele). În însuşirea -cultivarea unei atitudini specifice faţă de risc:
realităţii prin caracterul său mai complex, mai psihice, care, împreună, îndeplinesc funcţia de limbajului este o perioadă marcată de tatonări oamenii obişnuiţi devin anxioşi şi nesiguri în faţa
bogat, putând opera în termeni şi împrejurări din dinamizare creativă a persoanei. Creativitatea continue din partea copilului în vederea stabilirii noului, în timp ce în creaţie, riscul temporar,
ce în ce mai variate, ceea ce asigură implică atât componenta intelectuală cât şi pe concomitenţei, coincidenţei dintre simbolurile dezordinea şi ambiguitatea, crează tensiuni
înţelegerea.Imaginaţia creatoare se manifestă în cele afective şi volitive. Efortul creativ se personale de tip sonor şi cuvintele ce conţin intelectuale.
produsele activităţii creatoare, în fabulaţie şi, într- concentrează în zecile, chiar sutele (uneori) de aceleaşi sunete utilizate de persoanele din mediul
o oarecare măsură în joc. Preadolescent si încercări neizbutite, care apropie pe individ de său. Principalii factori sunt: imitaţia, dorinţa de
adolescent Se dezvoltă evident atenţia voluntară. ţintă, până când apare soluţia nouă şi originală, comunicare şi de a stabili contacte sociale. Copilul
Chiar atenţia involuntară şi cea postvoluntară îşi numită uneori inspiraţia. Ea este, de fapt, este avid de afecţiune, de a afla ce se petrece în
modifică aspectul, devin mai eficiente. Funcţiile rezultanta efortului creativ făcut moment de jurul său şi, totodată, de a spune ce a văzut, ce i s-
intensive ale atenţiei sunt deplin dezvoltate, creşte moment, care, prin progresele parţial acumulate, a întâmplat. Prescolarul Gândirea preconceptuală
capacitatea de concentrare; la preadolescenţi – generează, la un moment dat, această şi intuitivă este o gândire egocentrică şi magică,
două ore, la adolescenţi – 4 ore. Dezvoltarea străfulgerare intuitivă. Voinţa, exprimată prin nereuşind să facă distincţie între realitatea
cunoştinţelor diverse, multiple ale capacitatea de efort creativ, se conjugă adesea, în obiectivă şi cea personală, generează
preadolescentului şi adolescentului, dezvoltă mod fericit, cu pasiunea creativă. Aceasta din egocentrismul, preşcolarul crezându-se centrul
spiritul de observaţie şi a diferitelor interese. Între urmă se poate naşte în însăşi munca creativă, universului. Confuzia dintre Eu şi lume duce la
13-17 ani capacitatea de memorare ajunge la care, apoi, să devină suport dinamizator al caracterul animist al gândirii, prin atribuirea de
foarte mari performanţe. Memoria, fiind o acesteia, sau poate să-i preexiste. calităţi umane, obiectelor.Din egocentrism derivă
activitate complexă, implicit în organizarea şi Pasiunea este forţa emoţională care propulsează o altă caracteristică şi anume artificialismul,
reacţionarea numeroaselor legături asociative persoana şi o susţine energetic şi moral în convingerea că totul este fabricat de om. Limbajul
disponibile, este una din laturile cele mai solicitate îndelungata expediţie creativă. preşcolarului se deosebeşte de cel al adultului
ale activităţii intelectuale. Pe de altă parte, pasiunea puternică duce la prin:-pronunţarea este imperfectă, mai ales la
În această perioadă creşte mult simplificarea energiei şi a capacitatii de efort. începutul preşcolarităţii; sunt posibile omisiuni,
caracterul activ şi voluntar al memoriei; memoria Când există o mare şi statornică pasiune, forţele substituiri, inversiuni de sunete;-privind structura
foarte exactă a şcolarului mic începe să fie tot mai psihice şi fizice se înzecesc, obstacolele devin gramaticală, în utilizarea verbelor, cel mai bine se
mult înlocuită cu memoria logică care păstrează mai uşor de depăşit. fixează timpul prezent, care se extinde şi asupra
ceea ce este esenţial, operând cu scheme logice. O altor timpuri. Numărul erorilor scade treptat şi îşi
caracteristică a preadolescenţei şi adolescenţei însuşeşte morfologia şi sintaxa în practica vorbirii.
este dezvoltarea mare a forţei de creaţie, a Scolar mic -se onare, seriere, cauzalitate; -se
capacităţilor ideative şi a capacităţilor creatoare dezvoltă raţionamentul cauzal, copiii încearcă să
practice. În afară de imaginaţia reproductivă care înteleagă, să examineze lucrurile în termeni
ajută în însuşirea sistemului de cunoştinţe cauzali; -dezvoltarea organizării, sistematizării în
transmise în procesul instructiv, se dezvoltă tot procesul de însuşire a cunoştintelor şi de gândire;
mai sensibil imaginaţia creatoare, a cărei material Vocabularul atinge un număr de 4000-4500 de
ce o alimentează preadolescenţa şi adolescenţa îl cuvinte, dintre care 1500-1600 reprezintă
găseşte în realitatea în care trăieşte, trecutul vocabular activ.Prin dezvoltarea capacităţii de a
istoric, diverse amintiri în legătură cu propria citi, şcolarul mic începe să ia contact tot mai
persoană, anumite acţiuni umane, atitudini, intens cu limba literară care îi va îmbogăţi
defecte, perspectivele profesiei, sentimentul de vocabularul dar şi posibilitatea de a se exprima
dragoste care începe să se manifeste. Prin creaţiile frumos, artistic. În acelaşi timp, creşte volumul
lor, preadolescenţii şi adolescenţii îşi exprimă cuvintelor tehnice, specifice pentru domeniile
propriile judecăţi şi atitudini în legătură cu aritmeticii, geometriei, gramaticii, geografiei etc.
problemele ce-i frământa. În repertoriul creaţiei Preadolescent si adolescent În procesul însuşirii
artistice se exprimă exuberanţa, bucuria, dragostea cunoştinţelor se constituie deprinderi specifice de
de viaţă, sentimentul de iubire. a gândi, se întăresc sisteme de a observa, se
O formă specială a imaginaţiei, strâns dezvoltă, deci, capacităţi operative, intelectuale.
legată de vârsta adolescenţei, este visarea – ca Se generalizează algoritmi în cadrul aceleiaşi
proiectare mentală a personalităţii în situaţii discipline, treptat apar transferări de operaţii între
viitoare. discipline. Pe această bază se dezvoltă formele
operaţionale abstracte ale gândirii, se dezvoltă
posibilităţile determinării logice a relaţiilor dintre
fenomene în cadrul unui sistem deductiv şi
inductiv, se dezvoltă posibilitatea urmăririi logice
a trăsăturilor şi diferenţieri între clase şi
fenomene, se determină criteriile logice ale
clasificării. Limbajul se deosebeşte la
preadolescent şi adolescent de perioadele
anterioare prin bogaţia şi varietatea lexicului,
precum şi prin surprinderea sensurilor variate ale
cuvintelor. Începând cu adolescenţa creşte grija
pentru exprimarea corectă a ideilor, precum şi
Probleme psihologice tipice ale varstei interesul pentru utilizarea figurilor de stil în
preadolescentei si adolescentei limbajul scris: epitete, comparaţii, personificări,
metafore.
Adolescenţa este o perioadă importantă a
dezvoltării umane, perioadă de numeroase şi
profunde schimbări biologice, fizice, psihice,
morale, etc, perioadă a dezvoltării, în care dispar
trăsăturile copilăriei, cedând locul unor
particularităţi complexe şi foarte bogate, unor
manifestări psihice individuale specifice. Apectul
fizic ii deranjeaza deoarece se caracterizează prin
lipsa de armonie, mâinile fiind mai lungi decât
trunchiul, nasul disproporţionat în raport cu faţa,
întreaga conformaţie lăsând impresia unei fiinţe
deşirate. Actele de autoritate ale părinţilor sunt cu
greu suportate, fiind supuse unui acut
discernământ critic dacă nu sunt intemeiate şi
necesare. Se mainfestă o schimbare în
comportamentul copilului, ce ar avea următoarea
explicaţie: până în această perioadă cunoştinţele
părinţilor, în majoritatea cazurilor, au fost
suficiente pentru lămurirea diferitelor probleme
din viaţa copilului, iar capacitatea intelectuală a
acestuia era încă puţin dezvoltată spre a-şi da
seama de unele insuficienţe ale părinţilor. Acum
însă, venind în contact cu cunoştinţe variate şi
profunde, iar gândirea dezvoltându-se la
capacitatea realului, insuficienţele părinteşti nu
mai trec neobservate. Dorind să atragă atenţia
asupra sa, adolescentul se consideră punctul
central în jurul căruia trebuie să petreacă toate
evenimentele. Forţele proprii sunt
considerate superioare faţă de ale celorlalţi
oameni, opinie care decurge dintr-o insuficientă
cunoaştere de sine. El doreşte ca toate acţiunile
sale să fie cunoscute şi apreciate de adult; lipsa de
consideraţie este dureroasă şi chiar paralizantă
pentru un adolescent.
+ anturaje nesanatoase, droguri, suicid, bulimie,
anorexie, etc.

S-ar putea să vă placă și