Sunteți pe pagina 1din 6

Sistemul Integrat de Management al Calitatii si

COD: PTE-65
Mediului
ARHITECTURA Ediţie Nr.4/1
SCARI , BALCOANE , PARAPETI Pagina 1 din 6

1. SCOP

Procedura are ca scop precizarea conditiilor tehnice , a actiunilor, fazelor tehnologice,


sculelor, utilajelor si materialelor necesare pentru executia scarilor , balcoanelor si
parapetilor .

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se va utiliza la executia scarilor, balcoanelor si parapetilor la lucrarile de


arhitectura in cladiri de orice tip , la blocuri , lucrari agroindustriale , metrou , tamvai usor
si pentru finisaje statii in calea ferata.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

 STANDARD SR EN ISO 9001/2001- Sistem de management al calitatii ,Cerinte


 STANDARD SR EN ISO 9000/2001 – Sistem de management al calitatii Principii
fundamentale si vocabular .
 STANDARD SR EN ISO 9004 / 2001 Sistem de management al calitatii . Linii directoare
pentru imbunatatirea performantelor .
 Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
 Hotarârea Guvernului României Nr. 766/1997 – Anexa nr.2 - Regulamentul privind
asigurarea si conducerea calitatii in constructii.
3.1. Proiect de executie.
3.2. Caiet de sarcini
3.3. Standardele si normativele tehnice in vigoare in Romania.
C-56-85 Normativ pentru testarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
C150 -84 Normativ pentru calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale si agricole .
C 55 -74 Instructiuni tehnice privind montarea profilului mana curenta din PVC semirigid
( BC nr 4 /1975 )
C 174-79 Instructiuni tehnice de aplicare a profilului aparator muchii de treapta din PVC
C55-74 Instructiuni privind montarea profiluluimana curenta din PVC semirigid.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI
4.1. PTE – proceduri tehnice de executie
4.2. CQ - Controlul calitatii

5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. CONDITII PREALABILE

 Asigurarea pe santier a detaliilor tehnice de executie, precum si a prezentei


proceduri.
 Instruirea personalului care concura la realizarea lucrarilor de scari, balcoane si
parapeti în scopul însusirii proiectelor de executie, caietelor de sarcini,
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele şi nr.
prenumele
Funcţia Responsabil CQ Responsabil QM DIRECTOR GENERAL Data
Semnatura
Sistemul Integrat de Management al Calitatii si
COD: PTE-65
Mediului
ARHITECTURA Ediţie Nr.4/1
SCARI , BALCOANE , PARAPETI Pagina 2 din 6

standardelor, a modului de utilizare a utilajelor specifice acestui gen de lucrari si a


procedurii tehnice de executie respective.
 Asigurarea pe santier a materialelor necesare executarii scarilor, balcoanelor si
parapetilor .
 Existenta certificatelor de calitate pentru materialele ce vor fi puse în opera si a
proceselor verbale de receptie calitativa (pe loturi de materiale).
 Existenta formularelor pentru înregistrarile de calitate care sunt solicitate prin
caietele de sarcini.
 Existenta înregistrarilor de calitate facute pentru:

- verificarile asupra calitatii materialelor care vor fi puse în opera.

 Asigurarea fortei de munca si a supravegherii tehnice.


 Dotarea echipelor de lucru cu unelte specifice :
lopeti,canciog,mistrie,dreptar,nivela cu bula ,ciocan lemn si metal,etc.
 Dotarea echipelor de lucru cu echipament de protectie a muncii specific: salopeta,
casca, cizme de cauciuc, etc. conform normelor de tehnica securitatii muncii în
vigoare.

5.2. MASURI PREVENTIVE

 Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor


de protectia muncii, a normelor PSI .

5.3.PROCEDURA

Materialele , semifabricatele si prefabricatele ,vor fi introduse in lucrare numai daca , in


prealabil, s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu
certificate de calitate .

In cazul executarii lucrarilor de beton, beton armat ,semifabricate si prefabricate din


beton , se vor face verificarile prevazute in capitolul «  Beton simplu , beton armat si
beton precomprimat «  din C56 -1985.

Scarile se vor verifica prin examinare vizuala si masuri locale .


Treptele trebuie sa fie de inaltime egala si sa corespunda ca forma , dimensiuni si modul
de finisare a prevederilor proiectului . Intre doua podeste consecutive trebuie sa fie
identice , suprafata lor trebuie sa fie orizontala ,iar imbracamintea trebuie sa fie fixata sau
aderenta la suport si sa corespunda conditiilor de calitate cerute pardoselii din acelasi
material .
Orizontalitatea treptelor se va verifica la fiecare treapta cu dreptarul si nivela cu bula de
aer. Abaterile admisibile sunt atatate in tabelul anexat .
Muchiile treptelor trebuie sa fie drepte si intacte , sa nu prezinte ondulatii sau stirbituri .
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele şi nr.
prenumele
Funcţia Responsabil CQ Responsabil QM DIRECTOR GENERAL Data
Semnatura
Sistemul Integrat de Management al Calitatii si
COD: PTE-65
Mediului
ARHITECTURA Ediţie Nr.4/1
SCARI , BALCOANE , PARAPETI Pagina 3 din 6

De asemenea treptele de beton sclivisit sau mozaicat nu trebuie sa prezinte reparatii


locale ale unor stirbituri produse in timpul executiei din cauza unor protejari insuficiente a
treptelor . In asemenea cazuri se va reface imbracamintea pe toata lungimea treptelor.

Podestele scarilor trebuie sa aiba suprafata plana , fara denivelari intre elementele
constructive ( placi de mozaic , gresie , marmura, etc) .Verificarea se face cu dreptarul
neadmitandu-se denivelari mai mari decat cele aratate in tabel .

Pardoseala podestelor trebuie sa satisfaca conditiile de calitate cerute imbracamintei


respective , iar daca ea este din acelasi material ca al treptelor , trebuie sa fie executata
la fel ,afara de cazul cand proiectul ar prevedea o alta solutie .

Balcoanele si logiile se verifica daca corespund prevederilor proiectului : pardoseala si


scafele vor indeplini conditiile de calitate cerute.

Se va verifica daca este asigurata scurgerea apelor prin pante racordate la gurile
aruncatoare de apa , executate din tabla , beton etc .

Controlul executarii corecte a pantelor se va face turnandu-se pe pardoseala balconului


o cantitate de apa si observandu-se daca scurgerea se face complet si corect. Se va
verifica existenta lacrimarelor si a dispozitivelor de evitarea prelingerii apei pe fatada si
pe balcoane de la nivelele superioare .

Se va verifica prin vizari si masuratori adecvate continuitatea pe fiecare fatada a logiilor


si a balcoanelor , ingrijindu-se de pozitionarea lor corecta in timpul executiei,astfel ca sa
se respecte cu strictete cotele la care au fost prevazute in proiect si sa se asigure
aspectul estetic al fatadei.

Parapetele sa fie verticale pe toata inaltimea ,verificarea facandu-se cu firul cu plumb .

De asemenea pe portiunile de aliniament parapetele nu trebuie sa aiba ondulatii,curburi


sau devieri atat in plan orizontal cat si in plan vertical. Verificarea se va face cu dreptarul
de 2 m .

Pe portiunile de curba parapetele trebuie sa se desfasoare cu continuitate pentru a


realiza corect curbele prevazute in proiect . Verificarea se face atat vizual cat si prin
folosirea unor sabloane corespunzatoare .

Suprafata parapetelor din beton tencuit si zugravit trabuie sa corespunda conditiilor de


calitate cerute tencuielii si zugravelii respective - a se vedea PTE 63.

Parapetele metalice si de lemn trebuie sa corespunda formelor arhitecturale si


dimensiunilor din proiect , sa fie bine incastrate in vanguri , trepte, podeste, balcoane etc.
Verificarea acestor incastrari se face prin clatinarea si izbirea fiecarui element in parte.
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele şi nr.
prenumele
Funcţia Responsabil CQ Responsabil QM DIRECTOR GENERAL Data
Semnatura
Sistemul Integrat de Management al Calitatii si
COD: PTE-65
Mediului
ARHITECTURA Ediţie Nr.4/1
SCARI , BALCOANE , PARAPETI Pagina 4 din 6

Mana curenta mozaicata trebuie sa fie executata din materialul si in conditiile prevazute
in proiect si sa corespunda formei , dimensiunilor si coloriturilor stabilite , dandu-se o
importanta deosebita aspectului estetic . Se va face o verificare vizuala amanuntita a
calitatii slefuirii si planeitatii suprafetelor ,controland atat cu palma cat si cu dreptarul de
2m.

La mana curenta a parapetelor metalice se va controla daca in punctele de inadire sa nu


existe praguri care sa jeneze la palma . Micile denivelari se vor inlatura prin polizare .
Mana curenta de lemn trebuie sa corespunda formelor si dimensiunilor din proiect . Ea
trebuie sa fie croita numai paralel cu fibrele , sa fie lustruita , sa nu aiba noduri,stirbituri
fibre iesite si crapaturi , iar rosturile la inadiri sa nu depaseasca 1 mm latime, sa nu
prezinte praguri si sa fie bine chituite.

La balustradele la care s-a montat profilul «  mana curenta «  din PVC semirigid sa se
verifice daca au fost respectate urmatoarele conditii :
- profilul trebuie montat astfel incat :
 Sa nu prezinte denivelari fata de axul platbandei suport ;
 Sa nu aibe jocuri , sa fie in planul parapetului ,sa fie in orice plan perpendicular pe
acesta ;
 Sa se inscrie perfect in curbele de racordare ale platbendei si sa nu aiba gatuiri
sau ondulatii .

Verificarea acestor conditii se face vizual si plimband palma dea lungul mainii curente .
 Punctele de imbinare ale profilului si sudurile trebuie sa fie astfel executate incat
ele sa nu apara vizibile prin schimbari de culoare sau forma si nici sa se simta la
trecerea palmei ;
 Cuplarea profilului pe toata lungimea lui si mai cu seama pe portiunile curbe intre
regiunea imbinarilor sa fie nealterata prin procesul de plastifiere , iar in cazul
imbinarilor prin sudura finisajul sa fie bine executat .

Verificari de efectuat la receptia preliminara ( pe obiect )

Comisia de receptie preliminara a obiectului procedeaza in cadrul verificarii scriptice ,


examinand toate documentele incheiate pe parcursul executarii lucrarilor inclusiv buletinele de
incercare , dispozitiile de santier, procesele verbale de remedieri sau consolidari , actele de
control sau expertizare , avandu-se in vedere respectarea cu strictete a prescriptiilor generale
de proiectare in conformitate cu STAS 2965-79 .

In cazul verificarii directe , comisia de receptie va efectua prin sondaje verificari in


numar suficient pentru asi putea forma convingerea asupra corectitudinii actelor prezentate .
Atunci cand se considera ca este necesar a se face o verificare a rezistentelor scarilor ,
balcoanelor , parapetelor aceasta se va face conform urmatoarelor puncte :

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele şi nr.
prenumele
Funcţia Responsabil CQ Responsabil QM DIRECTOR GENERAL Data
Semnatura
Sistemul Integrat de Management al Calitatii si
COD: PTE-65
Mediului
ARHITECTURA Ediţie Nr.4/1
SCARI , BALCOANE , PARAPETI Pagina 5 din 6

Se aplica regimul de incarcari statice si dinamice la care au fost calculate la aceste


lucrari , controlandu-se comportarea lor in ansamblu cat si pe fiecare element in parte .

Pentru scarile , balcoanele si parapetele de fier , lemn sau alt material , in afara de
zidarie de beton simplu se va verifica daca sagetile obtinute raman in limitele admise de
normele in vigoare sau de prevederile din proiect pentru constructiile respective .

Pentru elementele din beton armat , aprecierea comportarii lor la aceste incercari se
va face conform prevederilor din capitolul » Beton simplu , beton armat , beton precomprimat « 
al C56-85 .

ABATERI ADMISIBILE LA LUCRARI DE SCARI,


BALCOANE SI PARAPETE

SCARI

La orizontalitatea treptelor
- denivelare admisa la fiecare treapta ……………..1 mm /m
- denivelare admisa la toata lungimea treptei ………2 mm
- la inaltimea treptelor ……………………………… 1 mm/ treapta
- denivelari admise la podestele scarilor ……………2mm/m

PARAPETE
- Se admite petoata latimea parapetului
o deviere a verticalitatii de …………………………. Max 2 mm
- La mana curenta mozaicata se admite
o denivelare a planeitatii de ……………………….. Max 1 mm
- La mana curenta de lemn , rosturile la
inadiri nu trebuie sa depaseasca in orice
punct al profilului …………………………………….. 1 mm
NOTA : Valorile indicate mai sus sunt aplicate in cazurile curente ; in cazuri speciale se
vor lua in consideratie valorile prevazute in proiecte , chiar daca ele difera de cele
curente

6. ASPECTE DE MEDIU

Inainte de inceperea lucrarilor vor fi identificate cat mai multe aspecte de mediu
asociate operatiilor, conform PSM 4.3.1.- Aspecte de mediu.

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele şi nr.
prenumele
Funcţia Responsabil CQ Responsabil QM DIRECTOR GENERAL Data
Semnatura
Sistemul Integrat de Management al Calitatii si
COD: PTE-65
Mediului
ARHITECTURA Ediţie Nr.4/1
SCARI , BALCOANE , PARAPETI Pagina 6 din 6

7. RESPONSABILITATI

7.1. Seful de lucrare raspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri si a


documentatiei tehnice de executie, de întocmirea înregistrarilor de calitate
aferente atributiilor sale de serviciu si a evidentei acestora.
7.2. Responsabilul control calitate (CQ) pe lucrare, urmareste aplicarea întocmai a
prezentei proceduri, a proiectului de executie, întocmirea corecta a înregistrarilor
de calitate si evidenta acestora.

8. INREGISTRARI

 Proces verbal de receptie calitativa pe faze de lucrari si lucrari ascunse

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele şi nr.
prenumele
Funcţia Responsabil CQ Responsabil QM DIRECTOR GENERAL Data
Semnatura

S-ar putea să vă placă și