Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE SCRISĂ LA GEOGRAFIE PE SEMESTRUL I

I. Scrieţi, pe foaia de teză, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:.
1. România se învecinează în nord cu ţara numită ...........................
2. Carpaţii Orientali sunt despărţiţi de Carpaţii Merdionali de valea ............................
3. Cei mai înalţi munţi vulcanici din ţara noastră sunt munţii ............................
4. Formele geologice Sfinxul şi Babele se află în munţii.................................
5. În formaţiunile geologice numite domuri din Depresiunea Transilvaniei se găseşte...............
6. Cea mai nouă unitate de relief din ţara noastră este........................
24p
II. Explicaţi:
a) de ce Podişul Dobrogei este considerată cea mai veche unitate de relief din România; 8p
b) de ce România este numită ţară carpato- danubiano- pontică.

III. Caracterizaţi la alegere una din unităţile de relief: Grupa Munţilor Făgăraş sau Câmpia de Vest , având în
vedere : aşezarea, limitele, geneza şi formarea, aspectele specifice ale reliefului şi patru diviziuni .
25p

IV. Scrieţi două asemănări şi două deosebiri între relieful Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali şi relieful
Munţilor Bantului . Asemănările şi deosebirile se pot referi la: modul de formare, alcătuire geologică, tipurile de
relief, altitudini, fragmentare, orientarea culmilor. 8p

V. Analizând harta, rezolvaţi cerinţele de mai jos:


A. Identificaţi unităţile de relief notate cu cifrele : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. .
10p
B. Alegeţi varianta corectă:
1.Munţii Semenicului se află situaţi în unitatea marcată pe hartă cu cifra :
a) 1; b) 2; c) 3; d) 4.
2.Munţii vulcanici : Oaş, Gutâi şi Ţibleş se află situaţii în unitatea marcată pe hartă cu cifra :
a) 2; b) 3 ; c) 6; d) 1.
3. Câmpia Timişului se află situată în unitatea marcată pe hartă cu cifra :
a) 1 ; b) 8; c) 10; d) 7 .
4.Depresiunea Neamţului se află situată în unitatea marcată pe hartă cu cifra :
a) 3; b) 7; c) 6; d) 10.
5. Este diviziune a Podişului Moldovei unitatea de relief marcată, pe hartă, cu cifra :
a) 1; b) 4; c) 9; d) 6 15p

Notă: se acordă 10 de puncte din oficiu