Sunteți pe pagina 1din 7

LC1.

TITLUL
1. Proprietar
2. Chiriaș
SE COMPLETEAZĂ PENTRU FIECARE GOSPODĂRIE DIN LOCUINȚĂ, ÎNCEPÂND CU GOSPODĂRIILE ÎN CARE EXISTĂ CEL PUȚIN O
3. Altă situați
PERSOANĂ PREZENTĂ SAU TEMPORAR ABSENTĂ
Judeţul.............................................................................................................................. SECTOR DE RECENSĂMÂNT LC2. NUMĂR
Municipiul/Oraşul/Comuna..............................................................................................
Localitatea componentă/Satul.........................................................................................
Str. ........................................................................................................Nr. ..................... SUB-SECTOR
Bl. .......... Sc. ................. Et. ............ Ap. ......... Sector............. .........................................
LC3. TIPUL L
COD RECENZOR 1. Locuință c
OBLIGATIVITATEA FURNIZĂRII DATELOR 2. Unitate m
Este obligatorie furnizarea datelor conform OUG nr. 19/2020 privind organizarea şi CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 3. Unitate pr
desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, cu Informațiile din acest chestionar sunt confidențiale și vor fi utilizate numai în scopuri 4. Altă unita
modificările și completările ulterioare. statistice. Datele sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 5. Altă unita
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
MOMENT DE REFERINŢĂ AL RECENSĂMÂNTULUI protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele care se înscriu în chestionarul de recensământ se referă la starea de fapt existentă la și libera circulație a acestor date. LC4, LC5
ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021.

INFORMAȚII DESPRE GOSPODĂRIE (Nu se aplică în cazul auto-recenzării) COMPONENȚA GOSPODĂRIEI LC4. STATUT
1. Permanent
TIPUL GOSPODĂRIEI G1a. NUMĂRUL PERSOANELOR DIN GOSPODĂRIE:
2. Secundară
1. Gospodărie individuală situată într-o locuință (prezente sau temporar absente)
3. Casă de va
2. Gospodărie individuală situată într-un spațiu colectiv
G1b. NUMĂRUL PERSOANELOR PLECATE PENTRU O
3. Gospodărie colectivă 3, 4 Salt la Secțiunea pentru recenzarea spațiului
4. Persoană fără adăpost
PERIOADĂ ÎNDELUNGATĂ:
colectiv de locuit (SC) după declararea CNP LC5. SITUAŢI
G1c. NUMĂRUL PERSOANELOR TEMPORAR PREZENTE: 1. Ocupată
REZULTATUL RECENZĂRII (codurile 2, 3, 4, 9, 10 nu sunt valabile pentru auto-recenzare) 2. Rezervată p
1. Gospodăria acceptă interviul
2, 3
INFORMAȚII DESPRE MEMBRII GOSPODĂRIEI 3. Neocupată
2. Gospodăria refuză interviul Stop chestionar 4. Neocupată
3. Toți membrii gospodăriei s-au auto-recenzat Se reia fluxul întrebărilor G3 - G5h pentru fiecare membru din LISTA 5. Neocupată
4. Doar o parte dintre membrii gospodăriei s-au auto-recenzat MEMBRILOR GOSPODĂRIEI
5. Locuință neocupată, de vânzare 6. Neocupată
6. Locuință neocupată, de demolat 5, 6, 7, 7. În locuință
8, 9 Salt la Secțiunea G3. SITUAȚIA PERSOANEI LA RECENSĂMÂNT (la data de 1 Decembrie 2021)
7. Locuință neocupată, altă situație pentru recenzarea
8. Locuință secundară sau casă de vacanță 1. Prezentă 2. Temporar absentă
locuinței (LC)
9. În locuință se află numai persoane LC6a. POZIȚ
temporar prezente (sub 12 luni)
10
G4. CARE ESTE GRADUL DE RUDENIE AL PERSOANEI DENUMITE (este 1. Subsol
10. Alte cazuri de nerealizare a recenzării Stop chestionar
precompletat din G2) CU CAPUL GOSPODĂRIEI?
2. Demisol
1. Capul gospodăriei 8. Bunic/Bunică
LISTA MEMBRILOR GOSPODĂRIEI 3. Parter
2. Soț/Soție 9. Frate/Soră
(prezente sau temporar absente la 1 Decembrie 2021) 3. Partener/Parteneră 10. Cumnat/Cumnată de frate/soră LC6b. ETAJU
4. Fiu/Fiică 11. Nepot/Nepoată de frate/soră
G2. PERSOANA ESTE
CNP 5. Ginere/Noră 12. Socru/Soacră
DENUMITĂ: (se vor folosi
diminutive sau cuvinte sugestive care COD NUMERIC PERSONAL 6. Nepot/Nepoată de fiu/fiică 13. Altă rudă LC7. FORMA
să ajute la departajarea persoanelor) 7. Tată/Mamă 14. Persoană neînrudită (inclusiv copii 1. Privată par
aflați în plasament familial) 2. De stat
Întrebările G5a, G5b, G5c, G5d se completează numai pentru persoanele care 5. Alte situaț
au vârsta de 16 ani și peste la momentul de referință al recensământului.
G5a. SOȚUL/SOȚIA PERSOANEI DENUMITE (este precompletat din G2) LC8. CAMERE
LOCUIEȘTE ÎN ACEASTĂ GOSPODĂRIE? LC8a. Numă
1. DA
2. NU, locuiește în altă gospodărie 2 Salt la G5c
3. NU, nu sunt căsătorit(ă) legal 3
Salt la G5c DIN CARE: C
PROFESION
G5b. CINE ESTE SOȚUL/SOȚIA PERSOANEI DENUMITE (este precompletat
din G2)? LC8c. Numă
.................................................SELECTAȚI..................................................

G5c. PARTENERUL/PARTENERA PERSOANEI DENUMITE (este precompletat LC9. BUCĂTĂ


din G2) LOCUIEȘTE ÎN ACEASTĂ GOSPODĂRIE? 1. Are în locu
1. DA 2. Are în afar
2
2. NU Salt la G5e 3. Are în afar
G5d. CINE ESTE PARTENERUL/PARTENERA PERSOANEI DENUMITE (este 4. Nu are buc
precompletat din G2)? 5. Are instala

.................................................SELECTAȚI...................................................
LC10a. BAIE
G5e. TATĂL PERSOANEI DENUMITE (este precompletat din G2) LOCUIEȘTE ÎN 1. Are baie sit
ACEASTĂ GOSPODĂRIE? 2. Are baie sit
1. DA 3. Are baie sit
2
2. NU Salt la G5g
4. Nu are baie
G5f. CINE ESTE TATĂL PERSOANEI DENUMITE (este precompletat din G2)?
.................................................SELECTAȚI.................................................... LC10b. CLO
1. Are closet
G5g. MAMA PERSOANEI DENUMITE (este precompletat din G2) LOCUIEȘTE 2. Are closet
ÎN ACEASTĂ GOSPODĂRIE? 3. Are closet
1. DA 4. Nu are clo
2 5. Nu are clo
2. NU Salt la secțiunea următoare
interiorul
G5h. CINE ESTE MAMA PERSOANEI DENUMITE (este precompletat din G2)? 6. Nu are clo
.................................................SELECTAȚI................................................ 7. Nu are nic

C1 - confidențial
LOCUINȚĂ
(SE COMPLETEAZĂ PENTRU FIECARE LOCUINȚĂ DIN CLĂDIRE)
LC16a. ARE
LC1. TITLUL SUB CARE GOSPODĂRIA OCUPĂ LOCUINȚA LC11a. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ (răspuns multiplu) 1. Termofic
1. Proprietar 1. Are apă curentă în locuință din rețeaua publică 2. Centrală
2. Chiriaș 2. Are apă curentă în locuință din sistem propriu 3. Centrală
L PUȚIN O
3. Altă situație (cu titlu gratuit etc.) 3. Are apă curentă în afara locuinței, dar în int. clădirii - din reț. publică 4. Centrală
4. Are apă curentă în afara locuinței, dar în int. clădirii - din sist. propriu 5. Centrală
5. Are apă curentă în afara clădirii din rețeaua publică deșeuri a
LC2. NUMĂRUL GOSPODĂRIILOR DIN LOCUINȚĂ
6. Are apă curentă în afara clădirii din sistem propriu 6. Centrală
7. Nu are apă curentă 7. Centrală
LC3. TIPUL LOCUINȚEI 8. Centrală
1. Locuință convențională 9. Centrală
LC11b. INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU APĂ CALDĂ 10. Centrală
2. Unitate mobilă
2, 3, 4, 5 1. Are în locuință, din rețeaua publică 11. Centrală
3. Unitate provizorie
ai în scopuri Salt la LC7 2. Are în locuință, din sistem propriu
4. Altă unitate destinată locuirii
entului (UE) 3. Are în afara locuinței, dar în interiorul clădirii, din rețeaua publică LC16b se com
5. Altă unitate nedestinată locuirii
privind
4. Are în afara locuinței, dar în interiorul clădirii, din sistem propriu, cu boiler
racter LC16b. NU A
LC4, LC5, LC6a și LC6b se completează numai pentru locuințele pentru apă caldă
12. Aragaz c
convenționale. 5. Are în afara locuinței, dar în interiorul clădirii, din sistem propriu, cu cazan 13. Aragaz c
pentru producere combinată de căldură și apă caldă 14. Sobă (șe
LC4. STATUTUL LOCUINȚEI
6. Are în afara locuinței, dar în interiorul clădirii, din sistem propriu, cu panouri 15. Sobă (șe
1. Permanentă (principală)
2. Secundară solare termice 16. Sobă (șe
3. Casă de vacanță 7. Are în afara locuinței, dar în interiorul clădirii, din alt tip de sistem propriu 17. Sobă (șe
8. Are în afara clădirii 18. Sobă (șe
9. Nu are instalație de alimentare cu apă caldă 19. Sobă (șe
LC5. SITUAŢIA OCUPĂRII LOCUINŢEI 20. Sobă (șe
1. Ocupată 21. Sobă (șe
2. Rezervată pentru uz sezonier sau secundar LC11c se completează numai dacă ați ales varianta 6 la întrebarea LC11b. 22. Sobă (șe
IEI 3. Neocupată, de vânzare 23. Energie
4. Neocupată, de închiriat LC11c. SUPRAFAȚA PANOURILOR SOLARE TERMICE 24. Alt mod
din LISTA 5. Neocupată, de demolat (în mp, fără zecimale)
6. Neocupată, altă situație
7. În locuință se află numai cetățeni străini temporar (sub 12 luni) prezenți SE C
embrie 2021)
LC12. INSTALAȚIE DE CANALIZARE
SE COM
LC6a. POZIȚIA LOCUINȚEI ÎN CLĂDIRE 1. Are instalație de canalizare la o rețea publică
TE (este 1. Subsol 4. Mezanin 2. Are instalație de canalizare la un sistem propriu (ex.: fosă septică)
2. Demisol 5. Etaj - specificat la întrebarea LC6b 3. Are instalație de canalizare, dar altă situație decât cele de mai sus
4. Nu are instalație de canalizare LC19. NUM
3. Parter 6. Mansardă

ră LC6b. ETAJUL
LC13a. INSTALAȚIE ELECTRICĂ LC20. TIPU
LC7. FORMA DE PROPRIETATE 1. Da 2. Nu 1. Casă ind
copii 2. Casă cup
1. Privată particulară 3. A cultelor religioase
2. De stat 4. Privată de grup 3. Casă înși
5. Alte situații (ex: cooperatistă, asociativă) LC13b. UTILIZEAZĂ ENERGIE ELECTRICĂ REGENERABILĂ 4. Blocuri d
u persoanele
i. Utilizează panouri solare fotovoltaice 5. Destinat
ință al
1 6. Clădire n
LC8. CAMERE DE LOCUIT 1. Da Putere totală instalată (în kW)
t din G2)
2. Nu
LC8a. Număr LC8b. Suprafața locuibilă
(în mp, fără zecimale) ii. Utilizează un sistem eolian LC21. AN
1. Da 1 Putere totală instalată (în kW)
2. Nu
DIN CARE: CAMERE UTILIZATE NUMAI ÎN SCOPURI
PROFESIONALE, COMERCIALE ETC.
ecompletat
LC8c. Număr LC8d. Suprafața locuibilă LC14. INSTALAȚIE DE AER CONDIȚIONAT
.................... (în mp, fără zecimale)
1. Da 2. Nu

precompletat LC9. BUCĂTĂRIE / CHICINETĂ / BUCĂTĂRIE DESCHISĂ


1. Are în locuință LC15. COMBUSTIBILUL FOLOSIT PENTRU GĂTIT (răspuns multiplu)
2. Are în afara locuinței, dar în interiorul clădirii 1. Gaze din rețeaua publică
3. Are în afara clădirii 2. Gaze lichefiate (butelie)
MITE (este 4. Nu are bucătărie / chicinetă / bucătărie deschisă 3. Combustibil solid: cărbuni
5. Are instalații de gătit într-un alt tip de încăpere 4. Combustibil solid: lemn de foc (incl. deșeuri de lemn și deșeuri agricole)
.................... 5. Alt combustibil solid
6. Energie electrică
LC10a. BAIE (CU CADĂ ȘI/SAU DUȘ)
) LOCUIEȘTE ÎN 7. Alt combustibil
1. Are baie situată în locuință
2. Are baie situată în afara locuinței, dar în interiorul clădirii
3. Are baie situată în afara clădirii
LC16. MODUL DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI
4. Nu are baie
1. Are încălzire centrală (inclusiv centrală proprie)
tat din G2)?
2. Nu are încălzire centrală, dar 2
LC10b. CLOSET CU APĂ (WC) Salt la LC16b
..................... încălzirea se face prin alte mijloace
1. Are closet cu apă situat în locuință 3. Nu există încălzire deloc 3
Salt la LC17
2) LOCUIEȘTE 2. Are closet cu apă situat în afara locuinței, în interiorul clădirii
3. Are closet cu apă situat în afara clădirii
4. Nu are closet cu apă, closetul de alt fel fiind situat în locuință
LC16a se completează numai dacă s-a răspuns cu varianta 1 la
5. Nu are closet cu apă, closetul de alt fel fiind situat în afara locuinței, dar în
întrebarea LC16.
interiorul clădirii
pletat din G2)?
6. Nu are closet cu apă, closetul de alt fel fiind situat în afara clădirii
................... 7. Nu are niciun tip de closet

C1 - confidențial C1 - confidențial
LC16a. ARE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ LC17, LC18 și LC18a se completează numai pentru locuințele convenționale.
ultiplu) 1. Termoficare
2. Centrală termică proprie cu gaze din rețeaua publică
3. Centrală termică proprie cu gaze lichefiate (butelie) LC17. FERESTRE CU TÂMPLĂRIE DIN:
publică 4. Centrală termică proprie cu cărbuni 1. Termoizolantă (tip termopan din PVC, aluminiu, fibră de sticlă, lemn,
propriu 5. Centrală termică proprie cu lemn de foc (inclusiv deșeuri de lemn și mixte etc.)
deșeuri agricole) 2. Lemn
6. Centrală termică proprie cu alt combustibil solid 3. Alt material (fier etc.)
7. Centrală termică proprie cu păcură
8. Centrală termică proprie cu motorină LC18. REABILITAREA TERMICĂ
9. Centrală termică proprie cu combustibil lichid ușor
10. Centrală termică proprie cu alt combustibil lichid 1. Da
11. Centrală termică proprie folosind alt tip de energie 2. Nu 2, 3
3. Locuință care, prin construcție, asigură cerințele Salt la LC19
LC16b se completează numai dacă s-a răspuns cu varianta 2 la întrebarea de izolare termică
lică
LC16.
riu, cu boiler
LC16b. NU ARE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ, DAR ÎNCĂLZIREA SE FACE CU:
12. Aragaz cu gaze din rețeaua publică
riu, cu cazan 13. Aragaz cu gaze lichefiate (butelie) LC18a. REABILITAREA TERMICĂ A LOCUINȚEI A FOST
14. Sobă (șemineu) cu gaze din rețeaua publică
REALIZATĂ PRIN: (răspuns multiplu)
riu, cu panouri 15. Sobă (șemineu) cu gaze lichefiate (butelie)
1. Izolarea termică a pereților exteriori (placare cu polistiren)
16. Sobă (șemineu) cu cărbuni
2. Înlocuirea ferestrelor și a ușilor de la balcoane (de tip termopan)
tem propriu 17. Sobă (șemineu) cu lemn de foc (incl. deșeuri de lemn și deșeuri agricole)
3. Închiderea balconului cu ferestre de tip termopan
18. Sobă (șemineu) cu alt combustibil solid
4. Termo-hidroizolarea acoperișului
19. Sobă (șemineu) cu păcură
20. Sobă (șemineu) cu motorină
21. Sobă (șemineu) cu combustibil lichid ușor
barea LC11b. 22. Sobă (șemineu) cu alt combustibil lichid
23. Energie electrică
24. Alt mod de încălzire

CLĂDIRE
SE COMPLETEAZĂ DOAR DE GOSPODĂRIILE CARE LOCUIESC ÎN APARTAMENTELE NR. 1, 4, 8, 11,41, 81 - în cazul auto-recenzării
sau
SE COMPLETEAZĂ NUMAI ÎN CHESTIONARUL PRIMEI LOCUINȚE DIN CLĂDIRE - în cazul recenzării prin interviu față-în-față cu recenzor
ică)
sus
LC19. NUMĂRUL LOCUINȚELOR DIN CLĂDIRE LC22. NUMĂRUL DE ETAJE ALE CLĂDIRII

LC20. TIPUL CLĂDIRII LC23. MATERIALUL DE CONSTRUCȚIE AL PEREȚILOR EXTERIORI


1. Casă individuală AI CLĂDIRII
2. Casă cuplată (duplex) 1. Beton armat
3. Casă înșiruită (alipită) 2. Unități prefabricate
Ă 4. Blocuri de apartamente 3. Zidărie de cărămidă, piatră sau înlocuitori (B.C.A.), cu planșee din beton
5. Destinată spațiului colectiv de locuit (în care se află locuințe) armat sau/și grinzi metalice
6. Clădire nerezidențială 4. Zidărie de cărămidă, piatră sau înlocuitori (B.C.A.), cu planșee din lemn
5. Lemn (bârne, scânduri etc.)
6. Paiantă, chirpici
LC21. ANUL CONSTRUIRII CLĂDIRII 7. Alte materiale (P.F.L., O.S.B., sticlă etc.)
8. Materiale mixte

ns multiplu)

i agricole)

nta 1 la

C1 - confidențial C1 - confidențial
CHESTIONAR
CHESTIONAR
SECȚIUNE
SECȚIUNE PENTRU
PENTRU RECENZAREA
RECENZAREA SPAȚIULUI
SPAȚIULUI COLECTIV
COLECTIV
DE
DE LOCUIT
LOCUIT (SC)
(SC)
SE COMPLETEAZĂ PENTRU FIECARE SPAȚIU COLECTIV DE LOCUIT DIN SECTORUL DE RECENSĂMÂNT
Judeţul.....................................................................................................
SECTOR DE RECENSĂMÂNT
Municipiul/Oraşul/Comuna....................................................................
Localitatea componentă/Satul................................................................ SUB-SECTOR
Str........................................................................................Nr. ..............
Bl. .......... Sc. ................. Et. ............ Ap. ......... Sector ............................ Denumirea spațiului colectiv de locuit............................................
...........................................................................................................
OBLIGATIVITATEA FURNIZĂRII DATELOR
Este obligatorie furnizarea datelor pentru toate persoanele conform OUG nr. 19 /2020
privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din
CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
România în anul 2021, cu modificările si completările ulterioare. Informațiile din acest chestionar sunt confidențiale și vor fi utilizate numai în
scopuri statistice. Datele sunt prelucrate în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
MOMENT DE REFERINŢĂ AL RECENSĂMÂNTULUI
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
Datele care se înscriu în chestionarul de recensământ se referă la starea de fapt
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
existentă la ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021.

1 TIPUL SPAȚIULUI COLECTIV DE LOCUIT 3 NUMĂRUL DE CLĂDIRI ALE SPAȚIULUI COLECTIV DE LOCUIT
1. Cămin studențesc TOTAL
2. Dormitoare comune pentru muncitori, cămin de nefamiliști Din care: cu locuințe Numărul total de locuințe
3. Cămin pentru bătrâni, azil, cămin spital, sanatoriu de boli incurabile,
preventoriu
4. Instituții de protecție a copiilor
5. Instituții religioase (mănăstiri etc.) 4 FORMA DE PROPRIETATE A SPAȚIULUI COLECTIV DE LOCUIT
6. Hotel, motel, han, cabană turistică, popas turistic 1. Privată particulară 3. A cultelor religioase
7. Casă de oaspeți, cameră de oaspeți, vilă turistică 2. De stat 4. Privată de grup
8. Internat școlar, cămin școală 5. Alte situații (ex: cooperatistă, asociativă)
9. Spital
10. Centru de urgență sau adăposturi de noapte
11. Alt spațiu colectiv de locuit 5 NUMĂRUL ÎNCĂPERILOR DIN SPAȚIUL
12. Tabără
COLECTIV DE LOCUIT (camere de hotel, dormitoare comune etc.)

2 AMPLASAREA SPAȚIULUI COLECTIV DE LOCUIT


1. În clădire, destinată spațiului colectiv de locuit
2. În clădire, rezidențială
6 CAPACITATEA ÎN NUMĂR DE LOCURI
3. În clădire, cu altă destinație decât cea de locuit
4. În construcții provizorii

RECAPITULAȚIA PERSOANELOR ÎNREGISTRATE ÎN SPAȚIUL COLECTIV DE LOCUIT FĂRĂ PERSOANELE


PENTRU CARE S-A COMPLETAT FORMULARUL LC

Persoane PERSOANE PREZENTE PERSOANE TEMPORAR PERSOANE TEMPORAR


înregistrate* TOTAL ABSENTE PREZENTE
TOTAL TOTAL
TOTAL

M F M F M F M F
1 2 3 4 5 6 7 8

*col.1 = col.3 + col.5 + col.7


col.2 = col.4 + col.6 +col.8

C1 - confidențial
P5. CARE ESTE C
CHESTIONAR DE 1 DECEMBRIE
1. Preșcolar (gră
SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA PERSOANEI (P) 2.
3.
Primar
Gimnazial
4. Profesional, în
5. Liceal (12/13
6. Postliceal și d
Judeţul...................................................................................................... SECTOR DE RECENSĂMÂNT 7. Învățământ su
Municipiul/Oraşul/Comuna...................................................................... din perioada
Localitatea componentă/Satul.................................................................. SUB-SECTOR 8. Universitar de
Str. ................................................................................................Nr. ......
9. Universitar de
Bl. ............... Sc. ................. Et. ............ Ap. ......... Sector......................... COD RECENZOR
farmacie, me
10. Masterat (inc
CONFIDENȚIALITATEA DATELOR MOMENT DE REFERINŢĂ AL RECENSĂMÂNTULUI
Datele care se înscriu în chestionarul de recensământ se referă la starea de 11. Doctorat
Informațiile din acest chestionar sunt confidențiale și vor fi utilizate numai în
scopuri statistice. Datele sunt prelucrate în conformitate cu prevederile fapt existentă la ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021. 12. Postdoctorat
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din Se înregistrează: P6. UNDE AȚI AB
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește - un copil născut înainte de ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021; 1. În România
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. - o persoană decedată după ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021 (întrucât era
în viață la momentul de referință al recensământului). P6a. ÎN CE PERIO
Nu se înregistrează: ANTERIOR? ……
OBLIGATIVITATEA FURNIZĂRII DATELOR CONFIDENȚIAL
Este obligatorie furnizarea datelor conform OUG nr. 19/2020 privind - un copil născut după ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021 (chiar dacă el P6b. ÎN CE LOCA
Informațiile din
organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din există la data când se completează chestionarul); ÎNVĂȚĂMÂNT?
statistice. Date
România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare. - o persoană decedată înainte de ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021. 2016/679 al Pa
P6c. DENUMIRE
protecția perso
ABSOLVIT STUD
CARACTERISTICI DEMOGRAFICE personal și libe
P6d. DOMENIU
........................
P0. STATUTUL PERSOANEI LA MOMENTUL DE REFERINȚĂ AL P2f. AȚI LOCUIT VREODATĂ ÎN ALTĂ LOCALITATE O PERIOADĂ DE CEL PUȚIN
RECENSĂMÂNTULUI (1 DECEMBRIE 2021) 12 LUNI?
1. Prezentă
Studii ab
1. Da
2. Temporar absentă per
2. Nu → Salt la P2m
P6e. ÎN CE ȚARĂ
P1a. STAREA CIVILĂ LEGALĂ P2g. REŞEDINŢA ANTERIOARĂ .........................
1. Necăsătorit(ă) → Salt la P1b 1. În altă localitate din țară: P6f. DOMENIUL
2. Căsătorit(ă) Județul.............................................................(SELECTAȚI).................. .......................…
3. Văduv(ă) → salt la P1b Municipiul/Oraşul/Comuna.............................(SELECTAȚI)..................
4. Divorţat(ă) → Salt la P1b 2. În altă ţară ...........(SELECTAȚI)................... → Salt la P2i P7 se completea
Punctele i, ii se completează numai pentru femeile căsătorite. P7. CE TIP DE LIC
P2h. AȚI AVUT VREODATĂ REȘEDINȚA OBIȘNUITĂ ÎN ALTĂ ȚARĂ? 1. Liceu de arte
i. Anul primei căsătorii 1. Da 2. Liceu de coreg
ii. Anul căsătoriei actuale (doar femeile recăsătorite) 2. Nu → Salt la P2j 3. Liceu pedagog
h1. În ce țară? .....................................................(SELECTAȚI)...................... 4. Liceu cu progr
P1b. STAREA CIVILĂ DE FAPT - Trăiți în uniune consensuală? 5. Liceu tehnolog
1. Da 6. Liceu teologic
P2i. DATA STABILIRII ULTIMEI REȘEDINȚE ÎN ROMÂNIA (se declară data celei
2. Nu → Salt la P1d (pentru persoanele de sex feminin de 12 ani și peste) şi 7. Liceu teoretic
mai recente sosiri în țară și nu data primei sosiri )
Salt la P2a (pentru persoanele de sex masculin)
a. Anul stabilirii ultimei reședințe în România P8. LA DATA DE 1
P1c. ANUL CONSTITUIRII UNIUNII CONSENSUALE Luna se completează numai pentru persoanele care s-au stabilit în 1. Da
localitatea de reședință obișnuită după luna decembrie 2019. 2. Nu, dar am abs
P1d se completează numai pentru persoanele de sex feminin de 12 ani și peste. 3. Nu, nu am abs
b. Luna stabilirii ultimei reședințe în România
P1d. NUMĂRUL COPIILOR NĂSCUŢI-VII
P9. CE NIVEL DE
P2j. DATA STABILIRII ÎN LOCALITATEA DE REȘEDINȚĂ OBIȘNUITĂ 1. Preșcolar (grăd
MIGRAȚIA INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ 2. Primar
a. Anul stabilirii în localitatea de reședință obișnuită 3. Gimnazial
P2a, P2b și P2c se completează numai pentru persoanele temporar absente,
4. Profesional, înv
plecate pentru o perioadă de sub 12 luni de la adresa de reședință obișnuită. Luna se completează numai pentru persoanele care s-au stabilit în
complementar
localitatea de reședință obișnuită după luna decembrie 2019.
P2a. PENTRU CÂTE LUNI A PLECAT PERSOANA DIN 5. Liceal (12/13 cl
LOCALITATEA DE REȘEDINȚĂ OBIȘNUITĂ? b. Luna stabilirii în localitatea de reședință obișnuită 6. Postliceal și de
8. Universitar de l
P2b. UNDE LOCUIA PERSOANA LA MOMENTUL DE REFERINȚĂ AL cu durata de 3-
P2k. MOTIVUL STABILIRII ÎN LOCALITATEA DE REȘEDINȚĂ OBIȘNUITĂ
RECENSĂMÂNTULUI (1 DECEMBRIE 2021)?
1. La lucru 6. Vizită, turism P10 se comple
1. În altă localitate din țară: 2. În căutarea unui loc de muncă 7. Solicitant de azil peste la ora "0" d
Județul .........…….......................................(SELECTAȚI)………….......... 3. La studii 8. Refugiat
Municipiul/Oraşul/Comuna ……................(SELECTAȚI)……………….... 4. În interes de afaceri 9. Persoană cu protecţie subsidiară
Localitatea componentă sau Satul ...........(SELECTAȚI)……………….... 5. Motive familiale (căsătorie, P10. ȘTIȚI SĂ SC
10. Alte motive
2. În altă ţară …….................(SELECTAȚI)………………...................................... întregirea familiei, moştenire etc.) 1. Știu doar să c
P2c. MOTIVUL ABSENŢEI DIN LOCALITATEA DE REȘEDINȚĂ OBIȘNUITĂ 2. Știu să scriu ș
1. La lucru 5. Motive familiale P2m. CETĂŢENIA (ţara de cetăţenie)..................(SELECTAȚI)............
2. În căutarea unui loc de muncă 6. Vizită, turism
3. La studii 7. Alte motive CARACTERISTICI ETNO-CULTURALE FILTRU: Persoan
4. În interes de afaceri Decembrie 2021
FIECARE PERSOANĂ ESTE LIBERĂ SĂ-ȘI EXPRIME PROPRIA OPŢIUNE, FĂRĂ
P2d. LOCUL NAŞTERII (este definit ca fiind localitatea de reşedinţă a mamei la 1. Da
NICIUN FEL DE CONSTRÂNGERE.
momentul naşterii persoanei recenzate) P11. ÎN SĂPTĂM
1. În localitatea de reședință obișnuită → Salt la P2e P3a. Cărei etnii considerați că aparțineți? ..........(SELECTAȚI).......................
ORĂ PENTRU SA
2. În altă localitate din țară: P3b. Care este limba dvs. maternă? .................(SELECTAȚI)...................... venituri asimilat
Județul .........…….......................................(SELECTAȚI)…………........ P3c. Cărei religii considerați că aparțineți? ..........(SELECTAȚI)...................... muncii, profit, d
Municipiul/Oraşul/Comuna ……................(SELECTAȚI)……………..... propriu)?
Localitatea componentă sau Satul ...........(SELECTAȚI)………………..
CARACTERISTICI EDUCAȚIONALE 1. Da
3. În altă ţară …….................(SELECTAȚI)………………................................
2. Nu – temporar
P2e. DOMICILIUL (este adresa din actul de identitate: CI, BI) Această secțiune se completează numai pentru persoanele care aveau o act. Independ
1. În localitatea de reședință obișnuită → Salt la P2f vârsta de 2 ani și peste la ora "0" din 1 Decembrie 2021. cauza de: conc
2. În altă localitate din țară: temporara a ac
Județul .......……......................................(SELECTAȚI)…………......... P4. PÂNĂ LA DATA DE 1 DECEMBRIE 2021, AȚI ABSOLVIT O FORMĂ DE 3. Nu - temporar
Municipiul/Oraşul/Comuna….................(SELECTAȚI)………………... EDUCAȚIE? o activitate ind
Localitatea componentă sau Satul .........(SELECTAȚI)…………........ 1. Da 2. Nu → Salt la P8 cauză de: redu
3. În altă ţară …….................(SELECTAȚI)……………….............................. a activității eco
4. Nu - nu lucrez

C1 - confidențial
P5. CARE ESTE CEL MAI ÎNALT NIVEL DE EDUCAȚIE ABSOLVIT PÂNĂ LA DATA P11a. AȚI CĂUTAT DE LUCRU ÎN MOD ACTIV ÎN PERIOADA 01-28 NOIEMBRIE
DE 1 DECEMBRIE 2021? 2021?
1. Preșcolar (grădiniță) sau antepreșcolar (creșă) 1. Da 2. Nu → Salt la P12
2. Primar 1,2,3,4
3. Gimnazial Salt la P8 P11b. AȚI FI PUTUT ÎNCEPE LUCRUL ÎN PERIOADA 28 NOIEMBRIE - 12
4. Profesional, învățământ complementar sau de ucenici DECEMBRIE 2021 DACĂ AȚI FI GĂSIT SAU VI S-AR FI OFERIT UN LOC DE
5. Liceal (12/13 clase), inclusiv treapta I (10 clase) 5 Salt la P7 MUNCĂ?
6. Postliceal (școală postliceală sau școală de maiștri) 6 1. Da → Salt la P18 2. Nu
Salt la P8
7. Învățământ superior de scurtă durată (colegii universitare)
P12 se completează numai pentru persoanele care aveau vârsta de 15 ani și
din perioada 1948-2008
peste la ora "0" din 1 Decembrie 2021 și au răspuns NU la P11a sau P11b.
8. Universitar de licență (sistem Bologna) cu durata 3-4 ani
P12. CARE A FOST MOTIVUL PRINCIPAL PENTRU CARE NU AȚI LUCRAT ÎN
9. Universitar de lungă durată de 4-6 ani (inclusiv după 2008: medicină, SĂPTĂMÂNA 22-28 NOIEMBRIE 2021?
farmacie, medicină veterinară, arhitectură) 1. Incapacitate permanentă de muncă
10. Masterat (inclusiv studii postuniversitare/studii aprofundate) 2. Elev/student
11. Doctorat 3. Pensionar(ă)
la starea de
12. Postdoctorat 4. Casnic(ă)
5. Întreținut(ă) de altă persoană Salt la P18
P6. UNDE AȚI ABSOLVIT NIVELUL DE EDUCAȚIE DECLARAT ANTERIOR? 6. Întreținut(ă) de stat sau de alte organizații private
21; 1. În România 2. În străinătate → Salt la P6e 7. Întreținut(ă) din alte surse
21 (întrucât era 8. Altă situație economică
P6a. ÎN CE PERIOADĂ AȚI ABSOLVIT NIVELUL DE EDUCAȚIE DECLARAT
ANTERIOR? …….............................(SELECTAȚI)........................................... P12a se completează numai pentru persoanele care aveau vârsta sub 15 ani la
CONFIDENȚIALITATEA DATELOR ora "0" din 1 Decembrie 2021.
hiar dacă el P6b. ÎN CE LOCALITATE
Informațiile SE AFLĂ SEDIUL
din acest chestionar CENTRAL ALșiINSTITUȚIEI
sunt confidențiale DEnumai în scopuri
vor fi utilizate
ÎNVĂȚĂMÂNT?………………………..….(SELECTAȚI)…….................…..................
statistice. Datele sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) P12a. CARE A FOST STATUTUL OCUPAȚIONAL LA 1 DECEMBRIE 2021?
1. 2016/679
P6c. al Parlamentului
DENUMIREA INSTITUȚIEI European și al Consiliului
DE ÎNVĂȚĂMÂNT din 27 aprilie
SUPERIOR AȚIprivind 1. Elev
2016
LA CARE
protecția persoanelor
ABSOLVIT fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 2. Întreținut(ă) de altă persoană
STUDIILE.………...............(SELECTAȚI)...........................................
3. Întreținut(ă) de stat sau de alte organizații private Stop
personal și libera circulație a acestor date.
P6d. DOMENIUL DE STUDII ABSOLVIT/ SPECIALIZAREA 4. Întreținut(ă) din alte surse chestionar
.......................................(SELECTAȚI)..................................... → Salt la P8 5. Altă situație economică
Ă DE CEL PUȚIN
Studii absolvite în străinătate: P6e și P6f se completează numai pentru P13 se completează numai pentru persoanele care au răspuns varianta 1 la
persoanele care au absolvit studii superioare în străinătate. întrebarea P11.
P6e. ÎN CE ȚARĂ SE AFLĂ INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT?
..................................................(SELECTAȚI)............................................... P13. TIMPUL DE LUCRU (în săptămâna 22-28 noiembrie 2021)
P6f. DOMENIUL DE STUDII ABSOLVIT ÎN STRĂINĂTATE a. Numărul total de ore efectiv lucrate în
.......................……………….............(SELECTAȚI)........................ → Salt la P8 săptămâna 22-28 noiembrie 2021
..........
.......... b. Din care: în activitatea principală
P7 se completează numai pentru persoanele care au răspuns varianta 5 la P5.
P7. CE TIP DE LICEU AȚI ABSOLVIT? P14 - P17 se completează numai pentru persoanele care au răspuns 1 sau 2 la P11
1. Liceu artistic/de arte 7. Colegiu economic
ARĂ? 2. Liceu pedagogic 8. Colegiu național
P14. OCUPAŢIA ……………………….(SELECTAȚI)...........................
3. Liceu cu program sportiv 9. Colegiu tehnologic
4. Liceu tehnologic/industrial (tehnic, 10. Colegiu tehnic
.......... servicii, resurse naturale 11. Școală superioară
P15. STATUTUL PROFESIONAL
și protecția mediului) 12. Seminarul teologic
1. Salariat 3. Lucrător pe cont propriu(inclusiv membru al unei
lară data celei 5. Liceu teologic 13. Liceu militar
societăți agricole sau cooperatiste)
6. Liceu real, uman (teoretic) 14. Alt tip
2. Patron 4. Lucrător familial nerenumerat
P8. LA DATA DE 1 DECEMBRIE 2021, URMAȚI VREO FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT?
ilit în 1. Da P16. LOCUL DE MUNCĂ
19. 2. Nu, dar am absolvit o formă de educație → Salt la FILTRU (Caracteristici ec.)
a. Activitatea principală a unităţii/subunităţii la care persoana este
3. Nu, nu am absolvit nicio formă de educație → Salt la P10
angajată ……………………….(SELECTAȚI)...........................

P9. CE NIVEL DE EDUCAȚIE URMAȚI LA 1 DECEMBRIE 2021? b. Localizarea geografică a locului de muncă
1. În localitatea de reședință obișnuită
ITĂ 1. Preșcolar (grădiniță) sau 9. Universitar de licență cu 2. În altă localitate din țară:
antepreșcolar (creșă) durata de 5-6 ani: medicină, Judeţul ………………...............................……….(SELECTAȚI)...........................
2. Primar farmacie, medicină veterinară, Municipiul/Oraşul/Comuna ……………………….(SELECTAȚI)..........................
3. Gimnazial arhitectură 3. În altă țară……….....................................……..(SELECTAȚI)...............................
bilit în
4. Profesional 10. Master (inclusiv studii 4. Fără un loc de muncă fix (în interiorul României sau în altă țară)
19.
5. Liceal postuniversitare / studii
6. Postliceal (școală postliceală sau aprofundate)
școală de maiștri) 11. Doctorat P17 se completează numai pentru persoanele care au ales varianta 3 la întrebarea
8. Universitar de licență (sistem 12. Postdoctorat P15 și activitate: AGRICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI SERVICII ANEXE; SILVICULTURĂ ȘI
ȘNUITĂ EXPLOATAȚIE FORESTIERĂ; PESCUITUL ȘI ACVACULTURĂ la P16a
Bologna) cu durata de 3-4 ani
P10 se completează numai pentru persoanele care aveau vârsta de 14 ani şi P17. PRODUSELE OBȚINUTE DIN ACTIVITATEA AGRICOLĂ PE CONT
peste la ora "0" din 1 Decembrie 2021, care nu au absolvit o formă de educație și PROPRIU SUNT FOLOSITE PENTRU CONSUMUL PROPRIU ÎN PROPORȚIE
nici nu urmau vreuna la 1 Decembrie 2021. DE CEL PUȚIN JUMĂTATE (PESTE 50%)?
ecţie subsidiară
P10. ȘTIȚI SĂ SCRIEȚI ȘI SĂ CITIȚI? 1. Da 2. Nu
1. Știu doar să citesc 3. Am urmat doar cursuri de alfabetizare
2. Știu să scriu și să citesc 4. Nu știu nici să scriu, nici să citesc EFECTELE PANDEMIEI
......... P18 se completează numai de către persoanele care aveau vârsta de 15 ani și
CARACTERISTICI ECONOMICE peste la ora "0" din 1 Decembrie 2021.
FILTRU: Persoana are vârsta de cel puțin 15 ani împliniți la ora "0" din 1
P18. ÎN CE MĂSURĂ V-A AFECTAT PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19)?
Decembrie 2021?
ŢIUNE, FĂRĂ 1. Deloc
1. Da 2. Nu → Salt la P12a 4. În mare măsură
2. În mică măsură 5. Foarte mult
P11. ÎN SĂPTĂMÂNA 22-28 NOIEMBRIE 2021, AȚI LUCRAT CEL PUŢIN O ORĂ 3. Oarecum
....................
PENTRU SALARIU SAU ALTE VENITURI (în bani sau în natură, precum: venituri
.................... asimilate salariilor, onorariu sau orice altă formă de remunerare a muncii,
.................... profit, drepturi de autor sau orice venituri din activități pe cont propriu)?
1. Da 1
Salt la P13
2. Nu – temporar absent de la locul de muncă sau de la
o act. independentă pentru 3 luni sau mai puțin din 2
care aveau cauză de: concedii, grevă, reorganizare/suspendare Salt la P14
021. temporară a act. economice, alte motive; sau aflat în
creștere copil până la 2-3 ani
ORMĂ DE 3. Nu - temporar absent de la locul de muncă sau de la
o activitate independentă pentru mai mult de 3 luni din
cauză de: reducere/reorganizare/suspendare temporară
a activității economice, alte motive
4. Nu - nu lucrez
C1 - confidențial C1 - confidențial