Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară.............
Obiectiv specific...............
Titlul proiectului: .............
Contract POCU…………………….

Nr. înreg. (Beneficiar)/ Data Nr. înreg. (OI/OIR)/ Data


……………./……………. ……………./…………

CERERE DE PREFINANŢARE
NR. .............

Numele Beneficiarului: …………………………………………………………………………………


Adresa Beneficiarului: …………………………………………………………………………………
Cod Identificare Fiscală: ………………………………………

Subsemnatul/a, …….................... (nume reprezentant legal), prin prezenta cerere, solicit plata
prefinanţării în cadrul contractului POCU .......................... .
Suma cerută este în valoare de ………………………... lei reprezentând ....% din valoarea eligibilă a
contractului și este repartizată astfel:
Beneficiar: suma ............. reprezentând ....% din valoarea eligibilă a contractului aferentă Beneficiarului
Partener 1: suma ................ reprezentând ....% din valoarea eligibilă a contractului aferentă Partenerului 1
Partener 2: suma ................ reprezentând ....% din valoarea eligibilă a contractului aferentă Partenerului 2
Partener (n): suma ................... reprezentând ....% din valoarea eligibilă a contractului aferentă
Partenerului (n)
Se anexează următoarele documente suport:
 formularul de identificare financiară (FIF);
 scrisoarea de deschidere a contului special pentru prefinanţare emisă de către
bancă/trezorerie, pentru fiecare entitate în parte (Beneficiar, Partener 1, Partener 2, …,
Partener n) – pentru detalii se va consulta anexa 5 la Manualul Beneficiarului;

Vă rugăm să efectuați plata în conturile:


Beneficiar…………........................………...deschis la: ............................................ ;
Partener 1…………........................……....deschis la: ............................................ ;
Partener 2…………........................……....deschis la: ............................................ ;
Partener n…………........................……....deschis la: ............................................ ;

Cu stimă,
[nume şi prenume]
[funcţia]
[semnătura]

S-ar putea să vă placă și