Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Data: 10.12.2021
Cadru didactic: Conf. univ. dr. Cristina Tulbure
Facultatea: Științele educației
Specializarea: Pedagogie
Anul de studiu: II
Disciplina: Teoria şi metodologia evaluării
Unitatea de învăţare: Evaluarea în educaţie – între tradiţie şi modernitate
Tipul activității: Comunicare/însușire de noi cunoștințe
Competenţe specifice:
C1 – competențe de analiză, interpretare și reflecție asupra evoluţiei concepţiilor
privind evaluarea educaţională;
C2 – competențe de anticipare și concepere a demersului evaluativ, în acord cu
paradigma contemporană a evaluării educaţionale.
Obiective operaţionale:
O1 – să definească evaluarea educaţională, din perspectivă tradiţională şi
modernă;
O2 – să evidenţieze esenţa concepţiilor care au jalonat evoluţia noţiunii de
evaluare educaţională;
O3 – să stabilească avantajele şi dezavantajele diverselor categorii de abordări
ale conceptului de evaluare educaţională;
O4 – să compare evaluarea tradiţională cu cea modernă, pe baza unui set de
criterii prestabilite;
O5 – să sintetizeze elementele tradiţionale şi moderne ale evaluării educaţionale
din sistemul de învăţământ românesc;
O6 – să formuleze judecăţi de valoare privind modernizarea evaluării educaţionale
în sistemul de învăţământ românesc.
Resurse:
➢ procedurale:
• metode şi procedee: prelegerea interactivă; explicația;
problematizarea; conversația; „gândiți - lucrați în perechi -
comunicați”; tabelul incomplet; exerciţiul; reflecţia personală.
• forme de organizare a studenților: frontal, grupal, individual.
➢ materiale: suportul de curs, videoproiector, fișe de lucru, postituri.
➢ temporale: 100 minute
Bibliografie:
Bocoș. M., Jucan, D. (2007). Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia
evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Pitești:
Editura Paralela 45.
Bocoș. M., Ciascai, L., Dulamă, E. M. (2009). Sinteze de didactică universitară.
Instruirea interactivă. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.
Cristea, S. (2002). Dicţionar de pedagogie. Chişinău: Editura Litera Educaţional.
Cucoş, C. (2002). Pedagogie, ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Iași: Editura Polirom.
Cucoş, C. (2008). Teoria şi metodologia evaluării. Iaşi. Editura Polirom
Dulamă, M. E. (2008). Metodologii didactice activizante. Teorie şi practică. Cluj-
Napoca: Editura CLUSIUM.
Jucan, D. (2009). Strategii de activitate intelectuală a studenților. Cluj-Napoca: Editura
Casa Cărții de Știință.
Manolescu, M. (2010). Teoria şi metodologia evaluării. Bucureşti. Editura Universitară.
Nilson, L. (2010). Teaching at its best. A research-based resource for college
instructors. (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass a Wiley Imprint.
Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, R. B., Pânişoară, I. O. (coord.) (2008). Pregătirea
psihopedagogică. Manual pentru definitivat şi gradul didactic II. Iaşi: Editura
Polirom.
Potolea, D., Manolescu, M. (2005). Teoria şi practica evaluării educaţionale. Proiectul
pentru Învăţământul Rural, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Radu, I.T.(2004). Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: EDP.
Ungureanu, D. (2001). Teroarea creionului roşu. Evaluarea educaţională. Timişoara.
Editura Universităţii de Vest.

2
Ungureanu, D. şi Dumitru, I. Al. (coord.) (2005). Pedagogie şi elemente de psihologia
educaţiei. Bucureşti. Editura Cartea universitară.
Vogler, J. (2000). Evaluarea în învăţământul preuniversitar. Iaşi: Editura POLIROM.
Wolf, A. (1995). Competence – based assessment. Buckingham-Philadelphia: Open
University Press.

S-ar putea să vă placă și