Sunteți pe pagina 1din 4
AB-BP ar, 216/02.06.2022 Domnutal Stellan Negrea, Senior Editor ~ Newsweek Romania ‘timate domn, fn urma solicits dumneavoase din data de 27 mai cu piv a situaia venturilor generate de spatile comerciale ale CNAB, v8 inform dup cum urmeszs In anul 2010 CN Aeroporturi Bucuresti SA inheiat 2 contracte de asociere privind exploatarea spatilorcu destnatie FAB (eu DNATA Catering SRL) si Duty-Free Travel Real (cu Millenium ProDesign SRL), performantafnanciaa a acestor 2 asocir in perioada 2010-2021 find urmatoare: Asocierea eu DNATA, Citta de afacer total: aproximativ 813 milioane de ei, Profit Brut: aproximatiy 260 milioane le, respect o mari a pofiabltat de 1796 Suprafata medi totala conf. contact: 2.200 mp Conform contractuli de asociee Profitu Brut realizat de cae ssociere este distibuit inte ce oi asocai,rezultand oalocare dupa cum uemeaza = Venituri CNAB din asocire: 140 milioane lei = Venturi DNATA din aociere: 120 milioane lei Rapoctand venturile incaste de CNAB in perioada de eferinta (espctiv 140 milionane ll) a suprafata medi ce fae obictl contractlor de ascciere (especti 2200 mp) rezultao circ rmedielunara pe meta patratexploatat de aproximati 480 le pet perioda 2010 2021 (11 ‘ni. Valabilitatea contractululitre CNAB gi DNATA Catering SRL se inch tn decembrie 2022, Asocierea cu MILLENIUM Citta de afacera eociri este de aproximatv 2,15 milade lei din care aproximatiy 45% reprezindvinzaridejgaret si produseasociate gi pentru care profit adus in asociere este forte edu (apronimativ 2% marja de prof), Profit brat: proximaiv 290 milioane li respctiv o mara de profit de 13%, repartzat dupa “Venituri CNAB din asocere: 148 mil i = Venitui Millenium din asociere: 145 mil et Raportand venitwileincasate de CNAB in peroada de refeint (respect 145 milionane ll) la supafita mei ce face obietul contractor de asociere (respects 1.660 mp) rezultao chit ‘medic lunra pe mete pata expoatt de aproximatv 660 let pentuperioats 2010 ~2021 (11 ani ‘Valabilitatescontactlu inte CNAB gi Millenium Pro Design SRL e inchs in decembrie 2002, Veniturie generate de ambele aociri sunt objinute! inuenate de traficul de pasaper din pevioada 2010-202. In aceastl perioads sa fazepistat un trafic de peste 100 milioane pasager. Din punet de vedere al stratepeiviotoare pentru ambele asocieri, ind cont de termenal de cexpirareacontracielor (decembrie 2022), va urmo proceduri de atribure transparent pentru itoarelorcontrate de concsiune a spar, aceast atribuite ind valabit pentru ambele uri s urmesza angajamenteleasumate prin decizia Consiali Coneurenei din noiembrie 2021 Prin nova procedure, CNAB urmreste ata indepinitea angajamesteorincuse in decizin CC Ain noimbrie 2021, pecum si maximizarea benefiilor in exploatreaspatlor disponibile a Aivelul celordoua seroportr (Hent-Coanda si Bucuresi-Baneso prin aliniea modeulu de ‘oncesionare a spafilor comercial la modell practiet pe alte aeroportr internationale din Europa, Cutt de exer, modelul practcat pentru acest gen de concesonai/exploatar de spat pe alte aeroporturnteationalefunetioneaza pe bzza unui procent dn veniurileneasate(ifa de afacer),it-o mara care poate varia dela 20-25% si npeateajunge pana la 30-35%. Lund in consierare un astfl de mode, venture potentil generate de cele dou asoeer Tn petioads 2010- 202 (fra produse de taba s derivate), ari putut genera venturi de minim 400 Iilioane defi (cleull fos estimataplicand un procent minim de 20% asupa ciel de afucei generate de cele doua asocier,respeciv2miliarde li in total fat de ventul actual neasat de (CNAB, de aproximatv 300 milioane). Asociereacu TIRIAC AIR, In amul 1999 Acropora Henti-Coands ssemnat un contract de asyciee in participatiune cu Compania Tie Ait SRL pentru o perioada de 4 de ani in vedere constructei uni terminal de deaviatie general pe un teen al aeroportulicuo supafat de 12500 mp, reautando investiie {otal de aproximati 15 milione USD, urmand ea eei doi ationar sas parts profit eliat Tina cont de lips de prof a Asocier, pina tn acest moment, CNAB a incasatvalrile minime fgarantate pin contact in euentum de sproximativ 400 mii USD pecieu perionda de referina, fompaniei Tia Air peivind rnogocierea i ai asciei, negocierile find inca in curs. terme comers DIRECTOR GENERAL, George Dumitru DOROBANTU Set Birou Prest Incemit, Sorina Tagtsoia Lalaclenciv