Sunteți pe pagina 1din 1

ŞC. GIMN. “LIVIU REBREANU” TG.

MUREŞ
Adresa: Str.Şurianu 1-3
Telefon/Fax: 0365-882845, 0365-882847
E-mail: rebreanums@yahoo.com
Web: www.gimnaziul-rebreanums.ro

Nr. înreg................/.............../05/2022

CĂTRE CONDUCEREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LIVIU REBREANU” TG. MUREȘ


CERERE DE REÎNSCRIERE 2022-2023

Subsemnatul(a)____________________________________________________________
domiciliat în ________________________str._________________________________________
nr._____bl._____sc._____etaj_____ap.______nr.telefon_______________________posesor al CI
seria____nr.__________eliberat de_______________________________la data______________
vă rog să-mi aprobați reînscrierea copilului (numele copilului)
_______________________________________________________________________________
având CNP____________________________ la ȘCOLA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU”
STRUCTURA GRĂDINIŢA CU P.P. „RANDUNICA” TG. MUREȘ în grupa
________________________________________ secția __________________ în anul 2022-2023*.

* În vederea respectării Regulamentului UE 2016/679 și a Legii 190/18 iulie 2018 în legătură cu prelucrarea datelor cu
caracter personal, prin semnarea prezentei cereri, sunt de acord ca datele personale să fie prelucrate în scopul reînscrierii
copilului în SIIIR-Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România.

*Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea nulităţii
reînscrierii faptul că datele din prezenta cerere sunt reale.

Data completării: Semnătura ambilor părinți/tutorelui:

S-ar putea să vă placă și