Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială „Prof.

Nicolae Simache”- Municipiul Ploieşti

PLANUL CALENDARISTIC- Clasa a V-a C- Semestrul I


Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
Anul şcolar 2021-2022
Profesor : Frusinoiu Daniel
Evaluare:
1 notă pentru calitatea motrică viteza-Naveta 5x10 m: Săptămâna 8
1 notă calitatea motrică îndemânarea-arucarea şi prinderea mingii de tenis la depărtare; Săptămâna 11
1 notă din gimnastică-linie acrobatică cu elemente acrobatice impuse Săptămâna 14
Competenţe Număr de lecţii Măsuri de
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice alocate reglare
01. 02. 03 04 05 06
Acţiunea aerului;
Modalită ţi de că lire a 16 1-9
Expunerea la soare;
organismului
Acţiunea apei
Exerciţiile selecţionate trebuie să vizeze toate segmentele şi grupele
Caracteristicile complexelor
musculare ale corpului;
de influenţare selectivă a permanent permanent
Fiecare exerciţiu trebuie să aibă un numă r optim de repetă ri;
aparatului locomotor
Stabilirea numă rului oprim de exerciţii în funcţie de colectivul de elevi;
1.1.
Scapulo-humerală ;
1.2.
Mobilitatea articulară A coloanei vertebrale; permanent permanent
2.1.
Coxo femurală ;
2.2. Starea de sănătate
Caracteristice stă rii optime de să nă tate, specific vâ rstei şi sexului;
2.3. şi dezvoltare fizică
Mă surile de igienă invidivuală -înainte şi după desfă şurarea orei de
5.1.
educaţie fizică ;
5.2.
Caracteristicile atitudinii corporale corecte;
5.3.
Abaterile frecvente de la atitudinea corporală corectă şi cauzele care le
Cunoştinţe teoretice determină ;
Raportul corect dintre înă lţimea şi greutatea corpului, specifice vâ rstei
permanent permanent
şi sexului;
Principalele reguli de expunere a organismului la factorii de mediu;
Segmentele coprului şi mişcă rile specifice ale acestora;
Poziţiile corecte ale corpului şi acţiuni statice şi dinamice;
Mişcă ri compensatorii în plan lateral, antero-posterior executate cu
2.1. Tehnici de reexilibrare permanent permanent
membrele superioare, inferioare şi cu trunchiul;
2.3.
Încă lţă mintea utilizată a aibă o talpă moale şi suficient de groasă ;
Protecţia
Suprafeţele de aterizare ( atletism, gimnastică , sprituri ) să fie suficient
individuală Modalită ţi de atenuare a
de moi; permanent permanent
şocurilor
Amortizarea permanentă de că tre fiecare elev prin cedarea controlată
a articulaţiilor;
Importanţa „ încă lzirii „ ;
Cunoştinţe teoretice Respiraţia cu caracter de refacere; permanent permanent
Tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în exerciţii;
1
Formaţiile de adunare in Adunarea în linie pe un râ nd;
linie pe un râ nd şi pe două Adunarea în linie pe două râ nduri; permanent permanent
râ nduri
Stâ nd:
-pe ambele picioare;
Poziţia fundamentală stâ nd -apropiat;
şi derivatele acesteia -depă rtat; permanent permanent
-pe un picior cu celă lat întins;
-cu celă lalt îndoit;
4.1. Forme de Interval;
Alinieri în linie şi în coloană permanent permanent
4.2. organizare Distanţă ;
4.3. La stâ nga;
Întreceri de pe loc La dreapta; permanent permanent
La stanga împrejur;
Formarea coloanei de Pe patru şiruri;
permanent permanent
gimnastică
Pornirea de pe loc;
Pornire şi oprire din mers 1 7
Oprirea din mers;
Treceri dintr-o formaţie în
------------------------------------------------ -------------- --------------
alta
Amenajarea şi întreţinerea spaţiului de lucru;
Rolurile care se atribuie Transportul materialelor sportive;
elevilor în lecţia de educaţie Conducerea unor secvenţe din lecţie ( încă lzirea; ISAL) ;
permanent permanent
fizică Organizarea grupelor şi echipelor;
Arbitraj;
4.1. Dezvoltarea Corectitudine;
4.2. trăsăturilor de Iniţiativă ;
Cerinţele comportamentului
4.3. personalitate Fair-play;
în întreceri permanent permanent
Asumarea de responsabilitate;
Comportamnet civilizat;
Relaţiile dintre componenţii Colaborare;
unei grupe/echipe în cadrul Acordarea sprijinului şi ajutorului; permanent Permanent
lecţiei
1.2. Viteza de reacţie la stimuli: vizuale, auditivi, tactili;
2.3. Calităţi motrice Viteza Viteza de execuţie: în acţiuni motrice simple; 11 4-9
3.1. Viteza de deplasare: pe direcţie rectilinie şi cu schimbă ri de direcţie;
3.2. Coordonarea segmentelor faţă de corp:
3.3. Manevrarea de obiecte, individuală şi în relaţie cu parteneri;
4.2. Echilibru: 4-11
Îndemâ narea 14
4.3 -în poziţii statice;
-în deplasare pe suprafeşe înguste, situate la diferite înă lţimi;
-în deplasare cu purtare, depunere, culegere de obiecte;
Forţa dinamică segmentară :
Forţa -------------------- ----------------
Forţa segmentară în regim de rezistenţă;
Rezistenţa cardio-respiratorie;
Rezistenţă -------------------- ----------------
Rezistenţa musculară locală
Calită ţi motrice combinate ---------------------------------------- -------------------- ----------------
2
2 4
Cunoştinţe teoretice Principale forme de manifestare a calită ţilor motrice; 2 9-10

Pe fâ rfuri;
Ghemuit;
Mers permanent permanent
Cu pas fandat;
1.2.
Cu pas adăugat;
2.3.
Pasul de alegare;
3.1.
Pe direcţii diferite;
3.2. Alergare permanent permanent
Cu ocoliri de obstacole;
3.3.
Cu schimări de direcţie;
4.2.
Deprinderi de Cu desprinderi de pe unul şi ambele picioare;
4.3.
locomoţie de bază -de pe loc;
Să rituri permanent permanent
şi combinate -din deplasare;
-pe şi de pe obiecte/ aparate;
-prin apucarea şi pă şirea pe un aparat;
Escaladare -------------------- ----------------
-prin apucarea şi rularea pe partea anterioară a corpului.
-pe banca de gimnastică ;
1.2. Tracţiune -------------------- ----------------
-pe perechi.
2.3.
-la scară fixă ;
3.1. Că tă rare-coborâ re -------------------- ----------------
-pe plan înclinat.
3.2.
Tâ râ rea -pe genunchi şi pe coate; -------------------- ----------------
3.3.
-lansare, rostogolire, voleibolare, ricoşare;aruncare, lovire cu mâ na,
4.2. Deprinderi de De tip propulsie -------------------- ----------------
lovire cu piciorul, lovirea cu obiecte (rachetă , paletă , crosă );
4.3. manupulare
De tip absorbtie -prinderea cu o mâ nă goală ;prinderea cu o mă nuşă . -------------------- ----------------
Deprinderi de De tip axial -îndoire, întindere, ră sucire, balansare; -------------------- ----------------
stabilitate Posturi statice sau dinamice -posturi ortostatice;rostogoliri, starturi, fente -------------------- ----------------
1.2. Elemenete din şcoala alegării:
1.3. Atlestism -alergare cu joc de glezne;
2.3. -alergare cu genunchii sus;
3.2. -alergarea cu pendularea gambei;
4.1. -alegarea de viteză;
4.2. -pasul alergă tor de accelerare;
4.3 -startul de jos şi lansarea din start;
5.1. Alergă ri -cunoştinţe teoretice despre: startul corect, păstrarea culoarului de 6 1-4
alergare:
Alergarea de rezistenţă:
-pasul alegă tor lansat de semifond;
-startul de sus şi lansarea de la start;
-alergarea în grup;
-coordonarea respiraţiei cu ritmul paşilor de alergare;
-cunoştinţe teoretice despre regula depă şirii; adversarului;
Elemente din şcoala săriturii;
-pasul să ltat;
Să rituri
-pasul să rit; 4 3-5
-să ritura în lungime cu elan 1 ½ paşi în aer;
Aruncă ri Elemente din şcoala aruncării; 8 5-9
3
Aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă ;
Cunoştinţe teoretice despre:
-depă sirea liniei de aruncare;
-mă surarea lungimii arucă rii;
Cunoştinţe teoretice despre regula depă şirii adversarului;
Cunoştinţe teoretice despre regula mă sură rii lungimii să riturii;
Cunoştinţe teoretice 2 3-4
Cunoştinţe teoretice despre:
2 5-6
-depă ţirea liniei de aruncare:
-mă surarea lungimii aruncă rii;
Elemente statice:
-cumpă na pe un genunchi şi pe un picior;
-semisfoara;
-podul de jos:
-stâ nd pe ompoplaţi;
-stând pe mâini, cu sprijin;
1.2.
-sfoara ( fete ); 10
1.3. Gimnastică aerobică 10-14
Elemente dinamice:
2.3.
-rulă ri;
3.2.
Gimnastică -rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit în ghemuit;
4.1.
-rostogolire înapoi dein ghemuit în depă rtat;
4.2.
-răstrurnare laterală ( roata laterală );
4.3.
Varinate de legare a elementelor acrobatice însuşite;
5.1.
Cunoştinţe teoretice despre greşeli frecvente de execuţie;
-să ritura în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică situată transversal,
Să rituri la aparate urmată de coborâ re prin să ritură dreaptă ; -------------------- ----------------
Cunoştinţe teoretice despre greşelile de execuţie
1.2. Fotbal Procedee tehnice folosite in atac: 16 1-9
1.3. - sutul la poarta de pe loc;
2.3. - şutul la poarta din deplasare;
3.2. -lovirea mingii cu capul de pe loc si din deplasare
4.1. - lovirea mingii cu siretul
4.2. - conducerea mingiei
4.3. - miscarea inselatoare
5.1. - protejarea mingiei
Procedee tehnice folosite in aparare:
Jocuri sportive -plonjonul
- deposedarea adversarului din fata si din lateral
- degajarea
Actiuni tactice folosite in atac:
- demarcajul
- patrunderea
- depasirea
- “un-doi-ul”
Actiuni tactice folosite in aparare:
- marcajul
- tatonarea
- blocarea mingiei

4
- interceptia;
Joc bilateral cu aplicarea regulilor : hent, fault, repunerea din lateral,
corner.
Prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu două mâ ini de la
piept, de pe loc şi urmată de deplasare;
Deplasă ri cu paşi adă ugaţi;
Dribling;
Aruncarea la coş cudouă mâ ini de pe loc;
Baschet 16 1-9
Oprirea într-un timp;
Poziţia fundamentală în apă rare;
Lucrul de braţe şi jocul de picioare;
Joc cu temă ;
Cunoştinţe teoretice privind regulile de joc:fault, paşi, dublu dribling.
2.2. 1 notă pentru calitatea motrică viteza-Naveta 5x10 m; Săptămâna.8
2.3. 1 notă calitatea motrică îndemânarea-arucarea şi prinderea mingii de
2.4. EVALUARE tenis la depărtare; Săptămâna.11
2.5. 1 notă din gimnastică-linie acrobatică cu elemente acrobatice impuse
3.3. Săptămâna 14