Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Iosif și frații săi – model de iertare

Profesor: Stoleru Costinel

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Focșeasca

Clasa: a V-a

Data: 13.12.2021

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul lecției: Iosif și frații săi – model de iertare

Tipul lecției: mixtă

Scopul lecției: dobândirea unor cunoștințe despre viața lui Iosif, în vederea formării unui comportament moral-religios în familie și
societate, pornind de la modelul oferit de acesta

Competenţe generale:
1.Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței;

2.Manifestarea unui comportament moral, în viața personală și în societate, în acord cu valorile religioase;

3.Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității și diversității religioase.

Competenţe specifice:

1.3. Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date (biblice, religioase, istorice);

2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului persoanelor din textele studiate;

2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din perspectiva unor criterii date;

3.2. Identificarea unor responsabilități față de sine și față de comunitate, după repere date, prin raportare la valorile moral-religioase.

Competenţe derivate:

1. evidențierea/reliefarea aspectelor semnificative din viața lui Iosif;

2. identificarea virtuților lui Iosif;

3. găsirea asemănărilor dintre Iosif şi Mântuitorul Iisus Hristos;

4. precizarea unor tipuri de comportament din viaţa de zi cu zi, raportându-se la viaţa lui Iosif.

Strategia didactică

1. Metode și procedee: meditația religioasă, conversația, explicația, povestirea, jocul didactic, demonstrația cu substitute, exercițiul,
metoda ciorchinelui, expunerea, diagrama Venn, organizatorul cronologic.
2. Mijloace de învățământ: Manual pentru clasa a-V-a,Religie Cultul ortodox, fișă de lucru, aplicația digitală Kahoot, aplicația
digitală Storyjumer, aplicația digitală learningapps, RED - 3 minute din Ora de Religie.

3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală și individuală.

Resurse

1. Oficiale:
- Programa școlară pentru disciplina religie, clasa a V-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru clasa a V-a;
- Proiectarea unităţii de învăţare: „Dumnezeu se face cunoscut omului”
2. Temporale:
- nr. de lecţii:
- durata: 50 min.

3. Bibliografice:
 *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București,
2019.
 Bolocan, Carmen-Maria, Didactica predării religiei la ciclurile primar și gimnazial, Ed. Sf. Mina, Iași, 2020;
 Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
 Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării Religiei, Editura Reîntregirea,
Alba-Iulia, 2000.
4. Sitografie:
 https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Corint/#p=11
 https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Akademos%20Art/interior.html
 https://create.kahoot.it/user-reports/live-game/9863d474-fe35-44b7-946f-cff2704ed585/6599ae05-3b82-4350-982b-
7d3a86433085/1637582456662/summary
 https://www.storyjumper.com/sjeditor/edit/118501382/619aa3ba5d1ca
 https://learningapps.org/display?v=pj05nj7uk21
 https://www.youtube.com/watch?v=c6O3Ac2XOmY

Scenariu didactic

Nr Etapele lecției C T Conținutul intructiv-educativ Metode și Mijloace de Forme de Evaluare


crt Activitatea profesorului Activitatea elevului procedee învățământ organizare

2'  Salutul  Salutul


1. Momentul  Rugăciunea  Rugăciunea Meditația
organizatoric  Notarea absențelor  Notarea religioasă

 Pregătirea pentru începerea orei absențelor


 Pregătirea
pentru
începerea orei
8' Adresez elevilor următoarele întrebări: Elevii dau diferite Conversația Activitate Aprecieri
 Care au fost ultimele 2 lecții variante de răspuns. frontală verbale
studiate la ora de religie?
 Cine a fost Noe? Dar Avraam?

2. Verificarea
- le transmit elevilorpentru Elevii ascultă cu

cunoștințelor
verificarea unor aspecte importante din atenție explicațiile
anterioare. Jocul RED Activitate Aprecieri
viața lui Noe și a lui Avraam vom folosi profesorului și își
pregătesc didactic Televizor, individuală scrise
aplicația digitală Kahoot.
telefoanele. telefoane
https://create.kahoot.it/user-reports/live-
game/9863d474-fe35-44b7-946f-
cff2704ed585/6599ae05-3b82-4350-
982b-7d3a86433085/1637582456662/
summary
5' -le adresez elevilor următoarele Elevii dau diferite Conversația
întrebări: variante de răspuns.
 Este important să ne cunoaștem Aprecieri
3. Momentul verbale
strămoșii?
aperceptiv
 Voi vă cunoașteți străbunicii?
Elevii completează

- afișeaz pe tablă o coală de hârtie pe pe fișa primită la


Metoda Coală de Activitate Aprecieri
care este desenat un arbore genealogic. începutul orei
ciorchinelui hârtie frontală verbale
Cu ajutorul elevilor, voi completa pe arborele genealogic
flipchart numele persoanelor biblice
studiate. Elevii ascultă cu
atenție explicațiile
Precizare: Iacov, fiul lui Isaac, a avut 12 profesorului. Explicația Activitate

fii. Dintre aceștia, al unsprezecelea, era frontală

Iosif, despre care vom povesti astăzi.

Anunțarea 2' - notez pe tablă data și titlul lecției: Elevii scriu în Explicația

4. titlului lecției Iosif și frații săi – model de caiete data și titlul


noi și a iertare. lecției și ascultă cu Imagine cu

competențelo atenție chipul lui Activitate

r -anunț competențele propuse și afișez pe competențele Iosif frontală

propuse tablă o imagine cu chipul lui Iosif. urmărite.


13' - prezint conținutul lecției cu ajutorul Elevii urmăresc cu Povestirea Televizor Activitate
aplicației StoryJumper: atenție prezentarea. Laptop frontală
https://www.storyjumper.com/sjeditor/ed Aplicația
it/118501382/619aa3ba5d1ca Digitală
Comunicarea
5. -afișeaz în fața clasei imagini cu StoryJumper
noilor
cunoștințe aspectele semnificative din viața lui Iosif Elevii răspund la
Demonstra-
și cer elevilor să le recunoască, folosind solicitările Imagini
profesorului. ția cu
următoarele întrebări: reprezentative
subtitute
din viața lui
 Cine a fost Iacov? Iosif
 Câți fii a avut acesta?
Elevii dau diferite Conversația Activitate Aprecieri
 Ce fel de copil era Iosif?
variante de răspuns. frontală verbale
 Ce vis a avut Iosif în copilărie?
 Cum și-a arătat Iacov dragostea
față de Iosif? Cum au privit cei
11 frați acest gest?
 Cum a ajuns Iosif în Egipt?
 Cum a ajuns Iosif o persoană
importantă în Egipt?
 De ce au venit frații lui Iosif din
Canaaan în Egipt?
 Cum s-a comportat Iosif cu frații
săi?
10' -solicit elevilor să ordoneze cronologic
principalele evenimente din viața lui Elevii numerotează
C1 Iosif. Elevii clasei vor realiza exercițiul pe fișă și sunt atenți Organiza- Fișa de lucru Activitate
Fixarea şi al-2-lea de pe fișa de lucru, apoi va fi dacă au lucrat torul Aplicația frontală Aprecieri
6. sistematizarea corect. cronologic digitală verbale
numit un elev care va veni în față și va
cunoştinţelor așeza evenimentele cronologic cu Learningapps

ajutorul aplicației digitale learningapps:


https://learningapps.org/display?
v=pj05nj7uk21

- afișez pe tablă o coală de hârtie pe care


C2 este desenat un brad împodobit.
-solicit elevilor să enumere virtuțile lui Elevii dau diferite
variante de răspuns. Metoda Coală de Activitate
Iosif, iar acestea vor fi notate pe
ciorchinelui hârtie frontală Aprecieri
globurile cu care este împodobit bradul.
verbale
Cu ajutorul elevilor, voi un titlu potrivit
planșei.
- adresez elevilor următorele întrebări:
 Care dintre aceste calități vi se Activitate Aprecieri
par mai importante? De ce? frontală verbale
 Cu cine am putea Să-L Elevii dau diferite Conversația
asemănăm pe Iosif? variante de răspuns.
C3

-afișez pe tablă o coală de hârtie pe care


este desenată Diagrama Venn și sunt
lipite chipurile lui Iosif și al
Mântuitorului Iisus Hristos.
Elevii sunt atenți la Diagrama Coală de Activitate
Adresez elevilor următoarele întrebări:
explicațiile Venn hârtie frontală Aprecieri
 Care sunt asemănările dintre Iosif
profesorului și își verbale
și Iisus Hristos? Dar deosebirile?
notează în caiete
-stabilesc împreună cu elevii care sunt asemănările și
asemănările și care sunt deosebirile deosebirile.
dintre Iosif și Iisus Hristos.
7' Fac următoarea precizare: Relațiile Elevii ascultă cu
7. Asocierea și C4 Activitate Aprecieri
dintre oameni nu se pot dezvolta atenție explicațiile Explicația
generalizarea frontală verbale
armonios fără existența iertării reciproce profesorului.
între oameni. De aceea, Domnul nostru
Iisus Hristos a inclus cererea iertării în
rugăciunea Tatăl nostru spunând: și ne
iartă nouă greșelile noastre, precum și
noi iertăm greșiâilor noștri. În acest
mod, oricine solicită iertarea lui
Dumnezeu, va avea grijă să se împace cu
cei din jurul său.
Iertarea este o dovadă a iubirii sincere.
Modelul suprem al iertării ne este oferit
de Dumnezeu, care face să răsară soarele
peste toâi oamenii, în fiecare zi.
- Le solicit elevilor să urmărească Elevii urmăresc cu
Expunerea Activitate
filmulețul 3 minute din ora de atenție. Televizor frontală
Laptop
religie – Virtutea iertării: Red – 3
https://www.youtube.com/watch? minute din
Ora de
v=c6O3Ac2XOmY Religie
-le adresez elevilor următoarele întrebări:
-Ce este iertarea? Elevii dau diferite Aprecieri
Conversația verbale
- Care este modelul suprem de iertare? variante de răspuns.

-În care rugăciune găsim cererea iertării?


-Când primim iertarea păcatelor?
amintește elevilor de taina Sfintei
Spodaniei, prin care primim șansa de a
păstra calea cea dreaptă Explicația
-scriu pe tablă 2-3 învățături morale.
1' - fac aprecieri generale și individuale, Elevii ascultă cu Aprecieri
8. Aprecierea scrise
activității privind atât modul de pregătire a elevilor atenție.
elevilor pentru lecție, cât și implicarea în
predarea noilor cunoștințe.
-notez elevii care s-au remarcat în mod
deosebit.
9. Anunțarea 1' Vizionați filmul Iosif și frații săi, după Elevii ascultă și își Explicația
temei pentru Activitate
romanul cu același nume al lui Thomas notează tema pentru frontală
acasă
Mann. acasă.
10. Încheierea 1' Rugăciunea Rugăciunea Meditația
activității
Salutul Salutul religioasă
OGLINDA TABLEI

13. 12. 2021

IOSIF ȘI FRAȚII SĂI – MODEL DE IERTARE

Iertarea celor care ne greșesc este o dovadă de iubire.


Iertarea aduce liniște, bucurie și împăcare între oameni.
Să ne iertăm aproapele!

S-ar putea să vă placă și