Sunteți pe pagina 1din 5

'.A soLEMN.A COMUN.

A i
~EDINTR ep ub lic ii M ol do va ~i R om an ie
. . 20 22
te1or n s 1u
a parlaJll en di 1 n1e

Palatul Republicii, ora 10 .0 0

dintelui Republicii Moldova,


· ,zea Pre~ e
1 Afocutzu .,.,f'. •a s.ANDU
_ _ _ _ ---,-
_-- ~ :- -- -- = -- - - - - - -
doamna .ir~az publicii Moldova,
. pre edintelui Parlamentului Re
A[ocutzunea Gkosu
domnuf/gor - -= -- :- :- -: ~ ~ ~ -: -: -- -- --
2

-Pr-e$edintelui Senatului Romaniei,


.
3 Alocutzunzea . -
Vasile C if ll
domnul Fi orzn - -----:-::=--------:-=-~------
e
- --
$ e di ntelui Ca me rei Deputap.lor din Romania,
~r
4 Alocutzun 71,f'. l CI O LA CU
domnul Jo n-.1uar ce
mentul European,
Alocufiunea deputatului in Parla
5
domnul Eugen TOMAC
unile depu tatf,lor din Pa rla m entul Republicii Moldova
6 Alocufi

1 Alocutiunile senato
rilor din Senatul Romaniei
'
or
8 Alocufiunile parlamen
tarilor din Camera Deputatf.l
din Romania
9 Decl~~afi~ comuna a reprez
entantf.lor Parlamentelor
Romamez $l Republicii Moldova
/ oECLARA'flE COMUNA

ANTILOR PARLAMENTELOR ROMANJEI


AJlEPREZENT ~I REPUBLICil MOLDOVA

uniunea bazata pe unitatea de limba, istorie cultur"


. d de la com ' a,
porn•~ . . atii europene,
. 'i valon ~1 aspir ,
trad1t1 ' .., · Republ'1c11..
,. const'der are faptul ca mtegrarea. , . , . d Moldova in Uniunea
Luand in . cale in masura sa as1gure emocratia stabilitat
. , te singura .d 1 . .. , ' ea,
Europeana es
. tea prospenta e ,
. t a libertatea ~1 ezvo tarea econom1ca, sociala si cultural"
, a
secuntablicii Moldova,
aRepu
" aintarea oficiala de catre Republica Moldova a Cererii d
de in . 2022) ~
Lua"nd act . Euroneanii (la 4 mart1e ' 1apt care confirma caracterule
e la Unzunea . d .
aderar . r
.b . cursulm e mtegrare europeana. . a Republ'1c11.. Moldova si
.1 zreversz z1 a1 1· . ...,, ,
ferm ~ • d i de ratacire geopo 1t1ca ,
incheierea penoa e "
,. d ne pe Parteneriatul Strategic bilateral pentru integrarea
Bazan u- .
. , Renubliciz Moldova, semnat 1a Bucure~ti. la 27 apnhe ..
201 o
europeana a rin rangajamen de ca"tre Republ'
fi t P
tele asumate 1ca Moldova in baza'
recon irma. de Asociere incheiat
· "m anu12014 cu Umunea
· Europeana" s1· statele sale
AcordulUl '
membre,
Salutand importanta suportului financiar nerambursabil oferit de-a lungul
timpului atat prin Acordul dintre Guvernul Romaniei $i Guvernul Republicii
Moldova privind implementarea programului de asistenfa tehnica §i financiara
fn baza unui ajutor financiar nerambursabil fn valoare de 100 de milioane de
euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucure~ti la 27 aprilie
2010, cat ~i prin Acordul dintre Guvernul Romaniei §i Guvernul Republicii
Moldova privind implementarea programului de asistenfa tehnica §i financiara
fn baza unui ajutor financiar nerambursabil fn valoare de 100 de milioane de
euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Chi~inau la 11 februarie
2022,

. Avand ca repere politice pentru relansarea agendei de cooperare


bilatera~a Declarafia comuna a Pre§edintelui Romaniei, Klaus Iohannis, ~i a
Pre$edzntelui Republicii Moldova, Maia Sandu (Chi~inau, 29 decembrie 2020),
care_~ generat O noua dinamica a interactiunii guvemamentale, cu obiective
stab1hte pri D • ' • • de
Romama-Ren roaza

A • de parcurs privind domenizle prwrztare cooperare
~ pu bl·zca Moldova (Bucuresti 23 noiembrie 2021) ~1· Dec lara,za

comuna a G ' ' . . . . .
2022), uvernelor Romaniei ~i Republicii Moldova (Ch1~mau, 11 februane
rit de-a Iungul timpu1u1. de t t
. t"nd sprijin"ul . neconditiodnat ofe oa e
Ev1den,n ma nia pentru ezv o 1tarea, consolidarea d
l' . din Ro emocratiei ~i
oldova,
fort,ele po 1t1ce ean al Republicii M
parcursul europ
ntal al Parla mente lor in d
,. din considera re rolul. , funda. me
t . , ezvoltarea
Luan . . " 1 or doua st .
. nsolidarea democrat1e1, m ~pa~area I? erese or cetatenilor cel 1
ate ~
1 •t ea controlului constitutional s1 democratic '
~ co , ,
in exerc1 ar
re rolul Ro ma niei in sprijinirea dezvoltar1·1· Republ'icu..
Ava"nd in vede b·1· . d oItare reg10
ezv
. a,
nal
Mo ldova ~i de factor de sta 11tate ~1

te
ific an d rol ul im po ~a nt al inf r~t irilor ~i al cooperarii descentraliza
Valor
loc ale , me dm de afa c~ n, zo na educationala ~i societate civila
la nivel de autoritati cursului
arirea rel atiilo r bil ate ral e, cre ~te rea mvelului de trai ~i sprijinirea par
in int
european al Republicii Moldova,
va
cun osc an d efo rtu l acc ele rat din ultima perioada al Republicii Moldo
Re
nta ref on ne sub sta nti ale in domenii precum eel al justitiei,
de a impleme dre pt, al bunei guvemari si al
tiei , co nso lid arii sta tul ui de
combaterii corup pen tru i'ntarirea rezilie~fei,
strati ei pu bli ce, ese nti ale
eficientizarii admini nal ~i
vol tare a du rab ila, am eli ora rea me diului de afaceri, climatului investitio
dez
pentru bunastarea cetatenilor,
i
niei ~i ai Parlamentului Republici
Reprezentantii Parlamentului Roma 2022,
va, reu niti la Ch i~i nau in ~ed int a comuna, desra~urata la 18 iunie
Moldo
ii:
adopta urmatoarea Declarafie comun
concreta de aderare a Republicii
1. Subliniem faptul ca perspectiva pe calea
ldo va la Un iun ea Eu rop ean a est e elementul esenfial al continuarii
Mo da de
rm elo r, care va inc ura ja po pu lat ia Republicii Moldova in aceasta perioa
refo viitor
rita te ext rem a ~i de dif icu ltat i ma teriale ~i ii va da speranta ca intr-un
ins ecu lor
, inclusiv sub raportul asumarii valsori
apropiat va fi parte a familiei eur~pene umat
i. Reiteram sprijinul neconditionat a
europene ~i al cre~terii nivelului de tra ce din Romania pentru dezvoltarea,
ui de toa te foq ele po liti
de-a lungul timpul
european al Republicii Moldova.
consolidarea democratica ~i parcursul
to~te
dialogului ~i c~operarii bilat~rale, la
. 2: Salutam dinamica excelenta a t~
ca Moldova. In mod ~pecial, punc
ni~elu~le, intre Romania ~i Republi d implementarea pro1ectelor str~tleg1c~
ob?l1ectivul prioritar asumat in comun privin . · i transportun or ~ t
1

aterale ' ·me1us1.v .mterconectarile din domemu1 energie'


•1 ta de a imbunatati, in mod con
cre'
mfrastructurii. Ne exprimam dorin

2
va ~i
. ·tatea 1ntre cele.., doua state, ~i astfel 1ntre. Republica Moldo r restu1
nectlVl b' d u 1aenan, feroviar, rutier, fluvial, fie
, ~e c~. vo r 1m e tra nsp ort
co ·unii Europene
Vnt eniul comumcatnlor.
de dom
deschis ~i constructiv al
. Ex pri ma m satisfactia pentru caracterul
3
ate rale, axa t pe ob tm ere a un or rez ultate concrete si, vizibile care sa.,
., ii bil ., . ., .
conlucrar 1or cet ~te m 1or celor doua state. Unirea eforturilor
. ain int am pin are a a~ tep tan
id pen tru realizarea obiectivului strategi·c
vm tre reprezint a fun dam ent ul sol
c. .., . . 'b'l" a Republicii Moldova la Uniunea
noas •tar de racordare 1er ma ~1 1re ver s1 1a
. " · · U ·1 ·
pnoopen ana, pr~n spn..Jmu o~ame1. . n p1 o~ _1mportan~ in acest sens este
· I R
Eur
mt ercon ect are a p1~ t~l? r~ ~~r Ro ma ~1~ se anga~e~_za sa i~i sporeasca
reprezentat de sa i~i
atn econom1e1. .~~pubhcu ~old~va ~i
sprijinul pentru cre~t~r_ea co1?~et1!1v1t ic
sifice pre zen ta ~1 mv est itn le m ved erea dezvoltarn partenenatulm econom
. ten
at de sta bil ita te ~i_ ~e pre dic tibilit ate economica asigurat Ia standarde
~~tr-un clim
t de ambele state.
europene ~i la nivelul de amb1t1e asuma

ma rca m, in ace st sen s, ang aja me ntu l solid al autoritatilor Republicii


4. Re
ple me nta rea de reform e in dom enii precum eel al justitiei,
Moldova pentru im ei
baterii cor upt iei, con sol ida rii sta tului de drept ~i a rezilientei, al bun
com
ari, al lib ert atii eco no mi ce ~i antreprenoriale ~i al eficientizarii
guvem
pub lice , car e rep rez int a asp ect e ese ntiale atat pentru dezvoltarea de
administratiei avansarea parcursului sau
lici i Mo ldo va, cat ~i pen tru
ansamblu a Repub
european.

ma nia va con tin ua sa aco rde spr ijin robust ~i constant m cadrul
5. Ro
uri car e viz eaz a ob tin ere a calitat ii de stat candidat si, avansarea
acestor demers ' ' eului
decisiva, mbaza me rite lor pro pri i ~i a unor eforturi ferme de reforma, a tras
rii
ope an al Re pub lici i Mo ldo va. Ro mania va sprijini accelerarea adopta
eur
or ~i reg lem ent ari lor com pat ibi le cu normele Uniunii Europene, in mod
standardel e la cre~terea competitivitatii
eni ul agr ico l, car e pot con duc
special in dom una
un acces cat mai larg pe piata com
economiei Republicii Moldova ~i la
europeana.
erii pentru procesulbde1 inte grare
6· In spiritul bunei cooperari si al sustin t t
., ' '
Par lam entelor
·
d1~ ~m e_e s ~ e va
euro p ale
u . ~an~, 1~rmatul ~edintelor comune tegice activitatii pe hma legislativelo_r,
c

nnar~ obiectivul atribuirii unei viziuni stra d' Ro~a"n;.,a


1·nclus1v "1 lor comune ale Par lam ent ~lo r m_
~i Re b ~ cadrul ~edintelor Comitete ea parlamentara vaPar fi dmarmzal a
Mo ldo va. Ac tivitat ea pe dim ensiun 1 lamente or
incl p~ h~a . .
us1v pnn adoptarea unm. plan ambitios de act1un1 comune a ebl' .. M ldova
celo dou ~
r st sa sus tina age
·
nda de ref
'
ormare a Re pu icn ° nerea
'
asp irat· a ate, menit , b'l
1 t le transpu .
,1a com u ., . . w

a cooperar1
••
1 a era ' w ••

legislaf,1e1• euro na pnvmd intensificare . ., ~1. avansarea Pe calea mtegraru


europen e. pene, transferul de expert1za
utiile de securitate
~- Ex~rimam pro ~d a ??as~r~ preocupare fafa de evol
din regmne 1~ contextul mvaz1:1 m1htare ~eclan~ate
de Rusia impotriva Ucrainei
Ja?4 ~ebru~ne 2022. C?~damna?1 cu f~rm1tate ~gr~
siunea ilegala, neprovocata ~i
firmam sprijinul nostru
ne1ust1ficata a Federat1e1 Ruse 1mpotnva Ucrame1. Rea
teritoriala ale Ucrainei m
deplin pentru independenta, suveranitatea ~i integritatea
sustinerea deplina ~i
frontierele sale recunoscute international. Reiteram
ima a acestei agresiuni
compasiunea profunda fata de poporul ucrainean, vict

I brutale.

8. Salutam modul exemplar in care autoritatile Republi


cii Moldova ~i ale
Republicii Moldova ~i ai
Romaniei, alaturi de societatea civila ~i cetatenii
i din Ucraina. Republica
Romaniei, gestioneaza numarul impunator de refugia!
ca este un stat cu vocatie
Moldova reconfirma, inclusiv prin aceste eforturi,
se intemeiaza Uniunea
europeana, irnparta~ind in mod natural valorile pe care
ublica Moldova in efortul
Europeana. Romania va continua sa sprijine Rep
Ucraina ~i de mentinere a
complex de gestionare a fluxului de refugiati din
rezilientei societatii.
'
ns conlucrarea ~i
9. Exprimam hotararea ferma de a continua stra
coordonarea In domeniile de competenfa ~i interes reci
proc:justifie ~i com~a_terea
tierei $Z actzvztatea
corup/iei, securitatea statului · managementul fron
sport,· asi5 fenfa sociala;
polifieneasca; cultura; educatie ' cercetare tineret $i
ilor ~i achizifiilor publice;
cooperarea 1i libertatea econ;mica · domeniul investifi
agricultura $i sectorul
mass-media, sectorul digital ~i societate informafionala;
agroalimentar; protecfia mediului.

catre membrii .ce~o!. doua


Parla 10. Deciziile luate cu aceasta ocazie de
promova pnontattle de
co mente vor aprofunda agenda bilaterala si vor
Moldova, cu_ ~~centldasupra
ne~~se1.rt~rt~ convenite intre Romania si Republica
' grare europeana., a Republ1en Mo ova ·
"' u·· procesului de inte
a·11 accel erar

Chisinau, 18 iunie 2022.


'