Sunteți pe pagina 1din 6

Test sumativ

• Se acordă 10 puncte din oficiu


• Timpul efectiv de lucru este 2 ore ( 120 de minute )

Subiectul I ( 42 de puncte ) : Citește cu atenție textul următor:


„Când m-am întors de-afară, am fost silit să iau loc în capul mesei, lângă
directoare.
- N-are pe nimeni mă lămuri Bucur. Poate că dumneata, sită nouă ,să-i intri la inimă.
Mă simțeam stingher, ca între străini,nu îndrăzneam să le privesc în față pe cele trei fete
- dirtectoarea, secretara și o profesoară – iar cu bărbații, răsturnați în scaunele adunate în
jurul mesei lungi, frumos înfățate, mă arătai cât se poate de politicos, aprobându-i în toate
câte spuneau. (...)
Nu-mi trecuse nici acum supărarea împotriva comisiei care se ocupase cu
repartizarea absolvenților Facultății de filologie și mă aruncase într-un sat pierdut din
câmpia Bărăganului. Încercasem timp de mai multe săptămâni să obțin un post în
redacția unei reviste literare, încredințat că numai la o publicație de acest fel, și nicăieri în
altă parte, mă pot realiza ca om și ca artist (năzuiesc să ajung odată scriitor vestit). Nu
izbutisem și plecasem încoace. În caietul meu de însemnări, pus pe fundul cufărului,
înainte de a porni la drum, notasem amărât:
‹‹Soarta mea e urzită cu fir din ghemul nenorocului. S-o ia dracul! Plec la țară, n-
am încotro, și acesta este primul mare pas spre ratare.›› ”
( Fănuș Neagu - Cantonul părăsit )
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Precizeză câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte subliniate în textul
dat: stingher, năzuiesc, amărât.
2. Explicați rolul cratimei în secvența: să-i intri la inimă
3. Identifică perspectiva narativă și justifică-ți răspunsul.
4. Selectează două figuri de stil și numește-le.
5. Într-un text de 30-50 de cuvinte, argumentează încadrarea textului într-un gen literar,
prin precizarea a cel puțin trei trăsături.
B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să caracterizezi
personajul principal din fragmentul citat.
În compunerea ta, trebuie:
-să ilustrezi două trăsături ale personajului cu exemple adecvate, selectate din fragmentul
dat;
-să numești două modalități de caracterizare;
-să ai o structură adecvată tipului de text și cerinței formulate;
-să te încadrezi în limitele de spațiu.

Subiectul al II-lea ( 36 de puncte )


Citește cu atenție textul de mai jos:
„ Călătoria 2 : Insula misterioasă (2012 ) este continuarea filmului Călătorie
spre centrul Pământului ( 2008 ). De această dată tânărul Sean Anderson ( Josh
Huteherson) are de-a face cu o situație de-a dreptul ciudată: primește întâmplător un
semnal bruiat, de pe un tărâm misterios, care prectic nu ar trebui să existe.
Este vorba despre celebra insulă din scrierile lui Jules Verne, aceeași despre care
bunicul său i-a spus nenumărate povești și în căutarea căreia și-a petrecut o mare parte
din viață, un loc magic al viețuitoarelor ciudate, al munților de aur și al vulcanilor letali,
insula ascunde un secret misterios.
Însoțiți de un pilot de elicopter ( Luis Guzman ) și frumoasa, dar încăpățânata sa
fiică, sean și tatăl său vitreg, Hank ( Dwayne Johnson, alias „ The Rock” ) pornesc în
căutarea ținutului legendar, o călătorie ce se dovedește a fi aventura vieții lor. Odată
ajunși acolo, sunt nevoiți atât să protejeze speciile de-a dreptul unice, cât și să se salveze
înainte ca insula să fie îngropată în ocean pentru totdeauna. (...)
Evenimentele de pe ecran sunt parțial inspirate de scrierile vizionarului autor din
secolul al XIX-lea, Jules Verne. Romanele sale Insula misterioasă și 2000 de leghe sub
mări au inspirat acțiunea și și-au pus amprenta asupra intrigii. (...) Spre deosebire de
majoritatea filmelor inspirate de romane, Călătoria 2: Insula misterioasă face adesea
referire la materialul original, care devine parte din povestire.
( după Călătoria 2: Insula misterioasă / Journey 2: The
Mysterious Island, http://todoran.blogspot.com/ )
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Formulează câte un enunț în care să numeși următoarele elemente referitoare la textul dat:
-sursa de inspirație a filmului,
-personajele din film.
2. Transcrie două construcții care indică locul desfășurării acțiunii.
3. Menționează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din fragmentul: o călătorie ce se
dovedește a fi aventura vieții lor.
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența : în căutarea căreia și-a
petrecut o mare parte din viată.
5. Transcrie propozițiile din secvența următoare, precizând felul lor: primește întâmplător un
semnal bruiat, de pe un tărâm misterios, care practic nu ar trebui să existe.
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții, dintre care una să fie o propoziție
subordonată predicativă introdusă prin adverbul relativ cum.

B. Redactează, in 80-150 de cuvinte, o compunere narativă în care să relatezi o posibilă


întâmplare petrecută pe o insulă misterioasă.
În compunerea ta, trebuie:
-să prezinți pe scurt întâmplarea, folosind narațiunea și dialogul;
-să valorifici secvențe din text care te pot ajuta în descrierea imaginilor și a impresiilor trăite;
-să ai o structură adecvată tipului de text și cernței formulate;
-să te înscrii în limita de spațiu indicată.

• Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


• Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări ( unitatea compoziției – 1p;
coerența textului – 2p; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate
conținutului -2p;ortografia -3p;punctuația -2p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea -
2p )
Barem de evaluare și de notare

• Se punctează oricare alte formulări / modalități de rezolvare corectă a cerințelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate în barem. Nu se
acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

Subiectul I ( 42 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al
cuvintelor subliniate ( de ex.: stingher – stânjenit, incomod; năzuiesc – aspir, doresc;
amărât – trist, supărat )
2. explicarea corectă a rolului cratimei în secvența indicată ( elidează vocala”i”,
marcând rostirea intr-o silabă a două cuvinte diferite,marchează fluxul vorbirii)
3. identificarea corectă a perspectivei narative ( subiectivă )+ justificarea corectă a
răspunsului ( narațiune la persoana I, narator implicat în acțiune ca personaj principal )
4. indicarea corectă a două figuri de stil diferite ( de ex.: enumerație – mă simțeam
stingher, nu îndrăzneam să le privesc în față pe cele tri fete, iar cu bărbații mă arătai cât
se poate de politicos, aprobându-i în toate; epitet – Mă simțeam stingher, notasem
amărât; comparație – mă simțeam stingher, ca între străini; metaforă – Soarta mea e
urzită cu fir din firul nenorocului )
5. încadrare corectă în genul epic prin precizarea a trei trăsături 6p; încadrarea corectă
prin precizarea numai a două dintre trăsături – 4p; precizarea unei singure trăsături -2p

B.
-câte 2 puncte pentru ilustrarea oricăror două trăsături ale personajului, cu exemple adecvate,
selectate din fragmentul citat. 2×2p=4 puncte
-câte 2 puncte pentru numirea a două mijloace de caracterizare a personajului ales.
2×2p=4 puncte
-adecvarea conținutului la cerință ( claritatea și coerența ideilor, echilibru între părțile
compunerii) – 2p; conținutul parțial adecvat – 1p. 2 puncte
-respectarea limitelor de spațiu indicate 2 puncte

Subiectul al II-lea ( 36 de puncte)


A.
1.câte 2 puncte pentru formularea corectă a celor două enunțuri cerute ( de ex.: Filmul se inspiră
din romanele lui Jules Verne Insula misterioasă și 20 000 de leghe sub mări. Personajele din
film sunt Sean Anderson și tatăl său vitreg, Hank, un pilot de elicopter și fiica acestuia).
2×2p=4 puncte
2. câte 2 puncte pentru transcrierea celor două construcții care precizează locul acțiunii ( de ex.:
un tărâm misterios, care nu ar trebui practic sa existe; un loc magic; insula ascunde un secret
incredibil) 2×2p=4 puncte
3. câte 1 punct pentru menționarea fiecărei valori morfologice ( o- articol nehotărât; ce- pronume
relativ; a fi- verb copulativ; lor- pronume personal)
4×1p=4 puncte
4. câte 2 puncte pentru menționarea corectă a funcțiilor sintactice ( căreia- atribut pronominal
genitival; din viață- atribut substantival prepozițional)
2×2p=4 puncte
5. 2 puncte pentru segmentarea corectă a frazei; 2 puncte pentru precizarea corectă a felului
propozițiilor („ primește întâmplător un semnal bruiat, de pe un tărâm misterios”- propoziție
principală; „ care nu ar trebui ”- propoziție subordonată atributivă; „ să existe”- propoziție
subordonată subiectivă)
2×2p=4 puncte
6. 1 punct pentru alcătuirea unei fraze cu două propoziții; 3 puncte pentru alcătuirea unei
subordonate predicative introduse prin cum 2×2p=4 puncte

B.
-relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor și folosind cele două
moduri de expunere - 4 p / respectarea unei întâmplări fără respectarea succesiunii logice sau
fără folosirea celor două moduri de expunere-2p 4 puncte
-valorificarea textului în descrierea imaginilor și a impresiilor – 4p / valorificarea parțială a
textului – 2p 4 puncte
-adecvarea conținutului la cerință (claritatea și coerența ideilor; echilibru între componentele
compunerii) – 2p / conținutul parțial adecvat – 1p 2 puncte
-respectarea limitelor de spațiu indicate 2 puncte
Se acordă 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări, astfel:
-unitatea compoziției; 1 punct
-coerența textului; 2 puncte
-registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2p / adecvare parțială - 1p
2 puncte
-ortografia (0-3 greșeli – 2p; 4 greșeli – 1p; 5 sau mai multe greșeli – 0p)
2 puncte
-punctuația (0-3 greșeli – 2p; 4 greșeli – 1p; 5 sau mai multe greșeli – 0p)
2 puncte
-așezarea corectă a textului în pagină 1 punct
-lizibilitatea 1 punct