Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

DATA:
CLASA: a II -a
PROF. ÎNV. PRIMAR: Pînzariu Petronela
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială George Coşbuc, Iaşi
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului
DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română
Arte vizuale şi abilităţi practice
Muzică şi mişcare
Dezvoltare personală
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Natura şi oamenii
SUBIECTUL: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100; Medii de viaţă
TIPUL LECŢIEI: consolidare
SCOPUL: Formarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor de a rezolva exerciţii şi probleme,
aplicând algoritmi de calcul;
Cunoaşterea noţiunilor elementare despre medii de viaţă

COMPETENŢE SPECIFICE:
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI:
 1.5. Efectuarea de înmulțiri/împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate;
 1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, rest,
descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărțit, împărțitor,<, >, =, +, -, ., :) în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
 3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizare unor
modele sau regularităţi din mediul apropiat;
 5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a+/-b =x, a+/-b+/-c =x în concentrul 0-1000, a.b=x,
a:b=x în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice;
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ:
 3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
 4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază

MUZICĂ ŞI MIŞCARE:
 2.2. Cântarea în colectiv asociind acompaniamentul sugerat de ritm și măsură

1
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE:
 2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază
elementede exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

DEZVOLTARE PERSONALĂ:
 2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situații variate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să utilizeze limbajul matematic specific;
O2: să efectueze înmulţiri în concentrul 0 - 100;
O3: să argumenteze proprietăţile înmulţirii, fără terminologie;
O4: să compare două produse, o sumă/diferenţă cu un produs;
O5: să afle factorul necunoscut;
O6: să respecte ordinea efectuării operaţiilor;
O7: să rezolve probleme cu una şi două operaţii;
O8: să explice noţiunile de mediu, apă stătătoare, deltă;
O9: să compună probleme după expresii, imagini, scheme date;
O10: să dea exemple de plante şi animale specifice mediului de viaţă precizat;
O11: să arate pe hartă Delta Dunării
STRATEGII DIDACTICE:
a) Meode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exemplul, demonstraţia, problematizarea, jocul
didactic, metoda R.A.I.
b) Mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector, imagini cu plante şi animale, fişe de lucru,
panou, colaj, stickere, marker, flipp – chart, piese puzzle
c) Forme de organizare: individual, frontal, perechi, echipe
DURATA ACTIVITĂȚII: 45 minute
BIBLIOGRAFIE:
 Programe şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi a II-a, 2013;
 Mihail Roşu, Didactica matematicii în îvăţământul primar, MEC, 2006;
 Mirela Mihăescu, Mioara Măncescu, Maria Robu, Metode activ – participative aplicate în
învăţământul primar, Ed. DPH, 2010;
 Emilia Isar, Adriana Ailiesei, Gabriela Condrea, Matematică şi explorarea mediului
Clasa a II-a, Culegere – caiet de exerciţii şi probleme, Partea I, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2014

2
DESFĂŞURAREA LECȚIEI
STRATEGIA DIDACTICĂ
ETAPELE OB.
CONȚINUTUL INSTRUCTIV - EDUCATIV Metode şi Mijloace Forme de EVALUARE
LECȚIEI OP.
procedee organizare
Se asigură climatul educaţional necesar desfăşurării lecţiei:
Moment - aerisirea sălii de clasă;
organizatoric - pregătirea mobilierului;
- pregătirea materialelor necesare

Se va purta o scurtă discuţie despre ceea ce au făcut elevii la


orele de matematică în ultima perioadă. Ajunşi la finalul unei
Reactualizarea unităţi de învăţare, ei vor deduce singuri tema lecţiei.
Verificarea temei conversaţia caiete frontal aprecieri verbale
cunoştinţelor
Se va verifica cantitativ şi selectiv corectitudinea efectuării
temei acasă.

laptop aprecieri verbale


În timp ce eu voi verifica tema pentru acasă, elevii vor conversaţia videoproiector frontal
Captarea O2 reconstitui un puzzle ce conţine imagini despre medii de viaţă explicaţia piese de puzzle în perechi
atenţiei ale plantelor şi animalelor, dar şi exerciţii diverse de jocul didactic
înmulţire.
(Anexa nr. 1)
Se va purta o scurtă conversaţie despre imaginea obţinută conversaţia videoproiector
Anunţarea Se va anunţa tema lecţiei de consolidare – explicaţia caiete frontal
temei şi a Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0–100.
obiectivelor Medii de viaţă, precum şi obiectivele urmărite pe parcursul
lecţiei.

caiete
Calcul oral R.A.I.
Joc Mingile călătoare – prin joc voi verifica însuşirea panou frontal
Dirijarea terminologiei folosite la înmulţire, exerciţii de calcul oral, dar fişe aprecieri verbale
învăţării şi noţiunile de mediu de viaţă, pădure, apă stătătoare, deltă conversaţia plicuri cu individual
jocul didactic imagini –
exerciţiul plante şi
Calcul scris animale
3
Joc - Copacul curioşilor (Anexa nr. 2)
Pe un panou va fi un copac pe ramurile căruia vor fi imagini
cu plante şi animale ce trăiesc în păduri. Plantele şi animalele
sunt aşezate după formele de relief: câmpie, deal şi munte.
La panoul din faţa clasei elevii vor îndepărta plantele şi munca aprecieri verbale
animalele intruse şi vor aşeza plantele şi animalele rătăcite independentă
acolo unde le este mediul de viaţă, respectiv pădurile de deal explicaţia
şi câmpie, păduri de la poalele munţilor, păduri de munte. fişe de lucru
Imaginile au scrise pe verso cerinţe pe care elevii le vor scrie exerciţiul stickere
la tablă şi pe caiete.
 Măreşte de 5 ori produsul numerelor 2 şi 4.
 Micşorează cu 9 produsul numerelor 9 şi 8. laptop
 Află produsul dintre suma şi diferenţa numerelor 6 şi 3. videoproiector aprecieri verbale
 Din produsul numerelor 6 şi 7 scade suma acestora. exerciţiul caiete
Activitate independentă problematizarea individual
Fişă de lucru diferenţiată
Din alt mediu de viaţă am ales o floare pe ale cărei petale
sunt scrise înmulţiri cu 2 şi cu 3 factori. în centrul florii este
un singur produs. Fişele conţin exerciţii diferenţiate, având conversaţia
cerinţa de a colora doar înmulţirile ce au produsul dat. exerciţiul laptop frontal
De asemenea, pentru diferenţierea ritmului de lucru vor avea videoproiector observarea
exerciţii de comparare a unui produs cu o caiete sistematică
sumă/diferenţă/produs şi de rezolvat o problemă cu o singură
operaţie ( doar cei ce vor termina în timpul stabilit exerciţiile
de pe flori).
Ghicitori ppt (Anexa nr.3)
În ppt vor avea mai multe imagini. Elevii vor denumi şi le vor
alege pe acelea ce se găsesc în preajma lacurilor, bălţilor,
iazurilor. Vor avea un exerciţiu cu mai multe operaţii, pentru
consolidarea ordinii efectuării operaţiilor.

Delta Dunării exerciţiul frontal


Ce este Dunărea?Ce ştim despre Delta Dunării? Ce este? laptop
Obţinerea Ce plante şi animale găsim în Deltă? etc. videoproiector aprecieri verbale
performanţei Elevii vor răspunde oral la întrebări. conversaţia
Vor poziţiona Delta Dunării pe harta României.
Verificarea răspunsurilor corecte se va face cu ajutorul observarea

4
calculatorului. explicaţia cartoane sistematică
Frumuseţile Deltei Dunării - Rezolvarea unei probleme
În funcţie de timpul rămas, se va rezolva oral sau în scris la pe grupe
tablă şi pe caiete.
Compunerea unei probleme –realizarea unor postere/afişe pe problematizarea
grupe diferenţiat după cerinţe.
În funcţie de timpul rămas se va analiza fiecare poster al
grupelor în faţa clasei în acea oră sau în ora următoare.

conversaţia culegere - caiet frontal aprecieri verbale


Încheierea Voi face aprecieri asupra modului în care s-a desfăşurat lecţia. explicaţia
lecţiei Voi da tema pentru acasă, explicând acolo unde este necesar.

5
Anexa nr. 1
Activitate în perechi

Imagine puzzle

6
Anexa nr.2
Copacul curioşilor

7
Anexa nr.4

Activitate independentă
(diferenţiat)

1. Colorează doar petalele unde rezultatul este cel indicat în mijloc:

2.*Compară:

6+7 7×6 9×4 7×8 7–5 7×5

3* Rezolvă problema:

Un pescar a prins 6 bibani, iar crapi de 8 ori mai mulţi.


Câţi crapi a prins pescarul?

 Schimbă întrebarea, astfel încât problema să se rezolve prin două operaţii


 Scrie rezolvarea problemei într-un singur exerciţiu

8
Anexa nr.5

Activitate pe echipe
(diferenţiat)

Echipa 1

1. Compune o problemă după următoarea imagine. Rezolvă problema prin adunare repetată sau
înmulţire.

*Realizează un afiş care să aibă desenul, textul şi rezolvarea problemei

Echipa 2

1. Compune o problemă după datele următoare. Rezolvă problema.

pelicani - 6
raţe - de 5 ori mai multe
? raţe şi pelicani

*Realizează un afiş care să aibă desenul, textul şi rezolvarea problemei

Echipa 3

1. Compune o problemă după următorul exerciţiu. Rezolvă problema.

6+6×5=

*Realizează un afiş care să aibă desenul, textul şi rezolvarea problemei

Echipa 4

1. Compune o problemă după următoarea schemă. Rezolvă problema.

7 ×?

4 × 2
*Realizează un afiş care să aibă desenul, textul şi rezolvarea problemei

9
Anexa nr. 1
Activitate în perechi
Imagine puzzle

10
Anexa nr. 3

Ghicitori despre păsări

11

S-ar putea să vă placă și