Sunteți pe pagina 1din 5

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.

4,4)

M ERINDE P ENTRU S UFLET


Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

A NUL 11 N °50 S ERIA SĂPTĂMÂNALĂ 14 SEPTEMBRIE 2020

C UVÂNTUL D OMNULUI
Î NĂLȚĂREA S FINTEI C RUCI
I corinteni 1, 18-24
Fraţilor, cuvântul crucii, Oare n-a dovedit Dumnezeu ne- înţelepciune, însă noi pro-
pentru cei ce pier, este nebunie; bună înţelepciunea lumii acesteia? povăduim pe Hristos Cel răstig-
iar pentru noi, cei ce ne mântuim, Că, de vreme ce întru înţelepciu- nit: pentru iudei, sminteală; pen-
este puterea lui Dumnezeu. Că nea lui Dumnezeu lumea n-a cu- tru păgâni, nebunie; dar pentru
scris este: «Pierde-voi înţelepciu- noscut prin înţelepciune pe Dum- cei chemaţi, şi dintre iudei şi din-
nea înţelepţilor şi ştiinţa celor în- nezeu, a binevoit Dumnezeu să tre elini: pe Hristos, puterea lui
văţaţi o voi nimici». Unde este mântuiască pe cei ce cred prin Dumnezeu şi înţelepciunea lui
înţeleptul? Unde e cărturarul? Un- nebunia propovăduirii. Fiindcă şi Dumnezeu.
de e cercetătorul acestui veac? iudeii cer semne, iar elinii caută

Ioan 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35


În vremea aceea s-au sfă- evreieşte Gabbata. Şi era Vinerea Sale, Maria Iui Cleopa şi Maria
tuit arhiereii şi bătrânii poporului Paştilor, cam la ceasul al şaselea, Magdalena. Deci Iisus, văzând pe
împotriva lui Iisus, ca să-L omoa- iar Pilat a zis iudeilor: Iată, Împă- Mama Sa şi pe ucenicul pe care îl
re, şi L-au dus la Pilat, zicând: ratul vostru! Deci au strigat aceia: iubea stând alături, a zis Mamei
Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis- la-L! la-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a
a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi zis: Să răstignesc pe Împăratul zis ucenicului: Iată, Mama ta! Şi,
-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină! vostru? Arhiereii au răspuns: Nu din ceasul acela, ucenicul a luat-o
Iudeii i-au răspuns: Noi avem Le- avem împărat decât pe Cezarul. la sine. După aceea, ştiind Iisus că
ge şi, după Legea noastră, El tre- Atunci L-a dat lor, ca să- acum toate s-au săvârşit, plecându
buie să moară, că S-a făcut pe L răstignească. Şi ei au luat pe -Şi capul, Şi-a dat duhul. Deci
Sine Fiu al lui Dumnezeu. Deci, Iisus şi L-au dus ca să fie răstignit. iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu
când a auzit Pilat acest cuvânt, Şi, ducându-Şi Crucea, a ieşit la rămână trupurile sâmbăta pe Cru-
mai mult s-a temut. Şi a intrat ia- locul ce se cheamă «al Căpăţânii», ce, căci era mare ziua sâmbetei
răşi în pretoriu şi I-a zis lui Iisus: care evreieşte se zice Golgota, aceleia, au rugat pe Pilat să le
De unde eşti Tu? Iar Iisus nu i-a unde L-au răstignit; şi împreună zdrobească fluierele picioarelor şi
dat niciun răspuns. Deci, Pilat I-a cu El au răstignit pe alţi doi, de o să-i ridice. Deci, au venit ostaşii şi
zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii parte şi de alta, iar în mijloc pe au zdrobit fluierele picioarelor
că am putere să Te eliberez şi pu- Iisus. Iar Pilat a scris o tăbliţă şi a celui dintâi şi ale celuilalt care era
tere am să Te răstignesc? Iisus a pus-o deasupra Crucii. Şi era răstignit împreună cu el. Dar, ve-
răspuns: N-ai avea nicio putere scris: Iisus Nazarinea- nind la Iisus, dacă au văzut că
asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost nul, Împăratul iudeilor. Deci, deja murise, nu l-au zdrobit fluie-
dat ţie de sus. De aceea, cel ce M- mulţi dintre iudei au citit această rele picioarelor, ci unul dintre os-
a predat ţie mai mare păcat are. tăbliţă, căci locul unde a fost răs- tași cu sulița a împuns coasta Lui
Deci Pilat, auzind cuvintele aces- tignit Iisus era aproape de cetate. și îndată au ieșit sânge și apă. Și
tea, L-a dus afară pe Iisus şi a şe- Şi era scris evreieşte, latineşte şi cel ce a văzut a mărturisit și este
zut pe scaunul de judecată, în lo- greceşte. Şi stăteau lângă Crucea adevărată mărturia lui.
cul numit «pardosit cu pietre», iar Iui Iisus: Mama Sa şi sora Mamei
PAG. 2

T ÂLCUIRI
O, dacă noi am înţelege răscumpărat păcatul strămoşesc al păzim neabătut toate poruncile
adevărata şi cea mai înaltă lui Adam, a distrus toate lucrările mântuitoare. Prin păzirea lor,
filozofie a Crucii Domnului şi diavolului, orientate spre precum şi prin Sfânta
anume smerenia lui Hristos! Nu pierderea întregii omeniri, a împărtăşanie, ne este dăruită
degeaba marele Sfânt părinte al distrus moartea, făcându-se posibilitatea să intrăm în cea mai
Bisericii, Macarie Egipteanul, începătorul învierii morţilor, a apropiată unire afectivă şi harică
spune că smerenia este esenţa distrus blestemul - această cu Hristos, încă de aici, pentru a
întregii creştinătăţi. merenia este despărţire dintre oameni şi fi părtaşi marii slave şi negrăitei
singura cale pentru dobândirea Dumnezeu. fericiri în împărăţia Lui cea
darurilor Crucii Domnului. De aceea, porţile Raiului sunt cerească.
Toţi trebuie să ştim, deschise acum pentru oamenii Dobândirea acestor daruri ale
iubiţilor întru Hristos fiii mei, sfinţi şi pentru noi, urmând după Crucii Domnului trebuie să fie
însemnătatea mare şi mântuitoare tâlharul cel credincios care s-a scopul întregii noastre vieţi. Iar
a Crucii Domnului. noi vom obţine toate
Despre această aceste daruri şi le
însemnătate sau mai vom moşteni, dacă
bine zis despre vom înţelege ce ne
darurile negrăite pe învaţă această Cruce a
care le dobândim de lui Hristos.
pe urma Crucii, Ea ne învaţă
Sfânta Biserică a smerenia lui Hristos,
vorbit şi ieri şi despre care Apostolul
astăzi, prin slujbele Pavel a spus: „Ci s-a
acestui mare deşertat pe Sine, chip de
praznic. rob luând... . S-a smerit
Despre aceasta pe Sine, ascultător
vorbeşte Sfânta făcându-Se până la
Biserică şi în stihira moarte şi încă moarte pe
de la „Doamne Cruce. Pentru aceea, şi
strigat-am...”, ce se Dumnezeu L-a
cântă la Vecernie. preaînălţat şi I-a dăruit
Aici se spune: Lui nume, care este mai
„Crucea înălţându-se, presus de orice
toată făptura îndeamnă nume” (Filipeni 2,7-
a lăuda preacurată 9).
Patima Celui ce S-a Să nu uităm,
înălţat pe dânsa; căci iubiţilor! Crucea
întru aceasta, ucigând acestei smerenii
pe cel ce ne-a ucis pe noi, pe cei omorâţi pocăit. După moartea lor, sfinţii îl minunate, până şi scuipările,
i-a înviat şi i-a înfrumuseţat şi în ceruri moştenesc fără a trece prin vămile bătăile, lovirile şi moartea
a locui i-a învrednicit ca un milostiv, diavoleşti ale văzduhului, potrivit Domnul Le-a primit de bunăvoie.
pentru mulţimea bunătăţii Sale”. cuvintelor lui Hristos: „Adevărat, Asemănându-se cu Hristos,
Aceste spuse cuprind pe adevărat zic vouă: cel ce ascultă sfinţii, începând cu apostolii, au
scurt, dar substanţial, toate cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a luat asupra lor Crucea smereniei,
evenimentele lucrării trimis are viaţă veşnică şi la judecată cu toate umilinţele şi chinurile,
dumnezeieşti pentru noi, în nu va veni, ci s-a mutat din moarte în ştiind că, dacă Domnul prin
centrul căreia se înalţă Crucea viaţă” (Ioan 5, 24). smerenie a lucrat mântuirea
Domnului. Prin Crucea Sa şi Datorită Cruciii Lui, noastră, tot aşa şi noi, nu putem
Sângele Său Dumnezeiesc, care s- Domnul ne dăruieşte Harul Său cu nimic altceva să dobândim
a vărsat pe Cruce, Domnul a dumnezeiesc, care ne ajută să mântuirea noastră, decât prin
PAG. 3

T ÂLCUIRI
smerenie. nefericire, printre noi se află mulţi suferinţele şi necazurile noastre,
Noi, însă, iubiţilor întru oameni care nu doresc să dacă noi nu ne smerim? O, dacă
Hristos fiii mei, Să-L rugăm pe cunoască adevărata însemnătate noi am înţelege adevărata şi cea
Domnul, pentru Crucea Sa, să ne mântuitoare a propriilor suferinţe. mai înaltă filozofie a Crucii
dăruiască puteri harice. Să ne Neluând în seamă Domnului şi anume smerenia lui
smerim atât în faţa lui Dumnezeu, învăţăturile pe care le trimite Hristos! Nu degeaba marele Sfânt
cât şi în faţa oamenilor, măcar la Dumnezeu prin necazuri, aceşti părinte al Bisericii, Macarie
gândul de a nu fi certaţi de oameni continuă să rămână Egipteanul, spune că smerenia
Domnul cu acele mari suferinţe, mândri şi îngâmfaţi. Ei doresc sa este esenţa întregii creştinătăţi.
nenorociri şi necazuri, pe care ni fie în continuare lăudaţi, Noi trebuie, nu numai să
le trimite Domnul, cu singurul proslăviţi, să fie consideraţi cei înţelegem cu mintea această
scop de a ne smeri pentru dintâi între semeni pentru mintea filozofie mântuitoare, ci să o
mântuirea noastră. lor, pentru faptele lor bune. pătrundem cu toată inima, cu
Acest adevăr dumnezeiesc şi Asemenea creştini nu vor toată fiinţa şi cu toată viaţa
nemincinos ni L-a descoperit să ştie de cuvintele Apostolului noastră. Atunci Domnul va face
Domnul încă din Vechiul Pavel, care, fiind înzestrat cu în aşa fel, încât darurile Crucii
Testament, prin proorocii Săi. multă înţelepciune, cu toate Domnului să fie ale noastre.
Aşa, Domnul a vorbit odată darurile Sfântului Duh şi cu Atunci Domnul nu ne va lipsi pe
oamenilor prin Moise, spunând desăvârşire morală, spunea despre noi de bucuria Sa dumnezeiască,
că, dacă ei Îl vor asculta şi îi vor sine că este cel dintâi dintre toţi ne va face să simţim în viaţa
păzi poruncile, atunci toate păcătoşii din lume (I Timotei noastră puterea Crucii şi a
bogăţiile pământului şi toată 1,15). semnului Crucii în lupta cu
bunăstarea vor deveni ale lor. Aceşti creştini nu vor să păcatul, cu patimile şi cu toate
Dacă însă nu-L vor ştie nici de cuvintele Domnului necazurile.
asculta şi nu vor îndeplini toate nostru Iisus Hristos însuşi, care, Această putere a Crucii a
poruncile Lui, atunci El va trimite mai mult decât orice şi mai arătat-o Domnul, încă în Vechiul
asupra lor tot felul de boli şi înainte de orice, ne cere smerenie, Testament, nu o dată, prin mari
necazuri. Dacă nici după toate atunci când spune: „Veniţi la minuni săvârşite de drepţii Săi.
acestea, ei nu se vor smeri şi nu-L Mine... şi învăţaţi-vă de la Mine, că Aşa, marele conducător al
vor asculta, atunci va înmulţi sunt blând şi smerit cu inima şi veţi poporului israelit, proorocul
peste măsură toate nenorocirile şi găsi odihnă sufletelor voastre” (Matei Moise, a însemnat cu toiagul în
îi va pedepsi, până când va 11,28-29). chipul Crucii Marea Roşie şi a
înfrânge împotrivirea lor mândră Ce fel de odihnă este săvârşit o mare minune: apa s-a
(vezi Leviticul 26, 3-46). aceasta pe care Domnul o despicat şi poporul evreu a trecut
La fel şi în Noul promite celor smeriţi? Este vorba prin fundul mării ca şi pe uscat,
Testament au descoperit acest de odihna faţă de păcate, odihna iar egiptenii cu faraonul lor,
adevăr dumnezeiesc Sfinţii Părinţi faţă de patimi, este bucuria ispitindu-se, au pierit în valurile
ai Bisericii. Ei mărturiseau că dumnezeiască, fericirea Raiului în acelei mări.
toate necazurile Domnul Le împărăţia lui Hristos cea cerească. Nu se pot enumera toate
trimite peste noi, pentru a ne Această odihnă o cere prin minunile Crucii şi ale semnului
smeri; cu atât mai mult, Domnul rugăciunile ei Sfânta Biserică în
lasă ca însuşi satana, cu toţi slujbele de înmormântare, pentru Gândul zilei
demonii lui, să ne încerce cu boli toţi creştinii ortodocşi adormiţi,
şi necazuri, până ne vom smeri şi spunând: „Odihneşte, Doamne, Văzut-au toate margi-
până când, prin smerenie, noi sufletul adormitului robului Tău...”,
vom urma calea cea mântuitoare sau: „Odihneşte, Doamne, sufletul
nile pământului mân-
şi ne vom uni cu Dumnezeu. adormitei...”, sau: „Cu sfinţii tuirea Dumnezeului
O, dacă am cunoaşte odihneşte...”. nostru...
adevăratul sens şi însemnătatea Dar cum să ne dăruiască
tuturor acestor necazuri! Din Domnul odihnă de la toate
PAG. 4

T ÂLCUIRI
Crucii în viaţa poporului ales al Ioan i-a cerut să-i aducă un braţ moment hemoragie s-a oprit, iar
Noului Israel. Din viaţa Sfântului de fân, a însemnat acest fân cu femeia s-a însănătoşit imediat.
Ioan Teologul ştim, iubiţii mei semnul Crucii, l-a transformat Aşadar, să ne smerim,
copii, că unul dintre bunii creştini într-o grămăjoară de aur, pe care i iubiţilor întru Hristos fiii mei şi
a ajuns în sărăcie şi neputând să-şi -a dat-o săracului să-şi plătească cât mai des să alergăm la puterea
plătească datoriile, a vrut să-şi datoriile şi să se întreţină. Crucii şi a semnului Crucii în
pună capăt zilelor. În acest scop, Am cunoscut un tânăr de rugăciunile noastre. Atunci, în
a mers de mai multe ori la un douăzeci şi trei de ani, care nu era viaţa noastră se vor împlini
vrăjitor evreu, să ia de la el otravă. departe de nepătimire. Dar el se cuvintele Canonului Sfântului
Dar de fiecare dată când ajungea sârguia sincer spre Hristos din Andrei Criteanul, pe care îl auzim
acasă, mai înainte s-o bea, o toată inima şi avea o credinţă în prima şi în a cincea săptămână
însemna cu semnul Crucii, după simplă, copilărească. Odată, a fost a Postului Mare, în care despre
care bea otrava. Şi puterea chemat să se roage pentru o semnul Crucii se spune: „Prin
semnului Crucii îl menţinea în femeie, care se afla pe moarte, din acest semn vei putea şi tu să
viaţă şi nevătămat. Când acest cauză unei puternice hemoragii săvârşeşti lucruri mari” (Canonul
lucru a ajuns la cunoştinţa nazale. Deja al doilea lighean se cel Mare al Sfântului Andrei
vrăjitorului evreu, pe acesta l-a umplea cu sânge. Femeia Criteanul, cântarea a 5-a). Amin.
cuprins o frică sfântă, a venit la începuse să-şi piardă cunoştinţa şi (Sfântul Serafim Sobolev)
marele Apostol Ioan Teologul, s- faţa ei devenise albă ca zăpada. Sursa: doxologia.ro
a lepădat de păgânătate, a primit Tânărul s-a apropiat de femeia
credinţa creştină şi s-a botezat. Iar muribundă, i-a însemnat faţa cu
creştinului sărac Sfântul Apostol semnul Crucii şi în acelaşi

G RĂIT - AU P ROOROCII
Porţile tale mereu vor fi parosul, ulmul şi merişorul la tineiubeşte şi ca un părinte pedepseş-
în lături, zi şi noapte vor rămâne vor veni, cu toţii laolaltă, ca să te pe feciorul care îi este drag.
deschise, ca să se care la tine bo- împodobească locaşul cel sfânt al Fericit este omul care a aflat
găţiile neamurilor, iar regii lor în Meu, şi Eu voi slăvi locul unde se înţelepciunea şi bărbatul care a
fruntea lor vor fi. Căci neamul şi odihnesc picioarele Mele. Şi dobândit pricepere, Căci
regatul care nu vor sluji ţie vor feciorii asupritorilor tăi smeriţi la
dobândirea ei este mai scumpă
pieri şi neamurile acelea vor fi tine vor veni şi se vor închina la decât argintul şi preţul ei mai
nimicite. Mărirea Libanului, chi- picioarele tale toţi cei ce te-au mare decât al celui mai curat aur.
urât, şi pe tine te vor numi: Ea este mai preţioasă decât
cetatea Domnului, Sionulpietrele scumpe; niciun rău nu i
Sfântului lui Israel. Din părăsită şi
se poate împotrivi şi e
defăimată ce erai pe veci, voi facebinecunoscută tuturor celor ce se
din tine mândria veacurilor, apropie de ea; nimic din cele
bucurie din neam în neam. Tu vei dorite de tine nu se aseamănă cu
suge laptele neamurilor şi vei ea. Viaţă lungă este în dreapta ei,
mânca bunătăţile regilor. Şi vei şti
iar în stânga ei, bogăţie şi slavă;
că Eu, Domnul, sunt Mântuitorul din gura ei iese dreptatea; legea şi
tău, că Cel puternic al lui Iacov mila pe limbă le poartă. Căile ei
este Răscumpărătorul tău. sunt plăcute şi toate cărările ei
(Isaia 60, 11-16) sunt căile păcii. Pom al vieții este
ea pentru cei ce o stăpânesc, iar
Fiul meu, nu dispreţui cei care se sprijină pe ea sunt
certarea Domnului şi nu simţi fericiţi.
scârbă pentru mustrările Lui, Căci
Domnul ceartă pe cel pe care-l (Pilde 3, 11-18)
PAG. 5

Cuvânt filocalic
A opta luptă o avem întocmai ca Dumnezeu. Gândul sau cel zis de proorocul: „Dacă
împotriva duhului mândriei. acesta al lui mustrându-l, prooro- Domnul nu ar zidi casa, în zadar s
Aceasta este foarte cumplită şi cul zice: „Ai zis întru inima ta: -ar trudi ziditorii“ (Ps. XVI, 1) şi,
mai sălbatică decât toate cele de Şedea-voi pe un munte înalt, pu- în sfârşit, cel zis de Apostol: „Nu
până aci. Ea războieşte mai ales ne-voi scaunul meu peste nouri şi a celui ce voieşte, nici a celui ce
pe cei desăvârşiţi şi pe cei ce s-au voi fi asemenea Celui Preaî- aleargă, ci a lui Dumnezeu, carele
urcat până aproape de culmea nalt“ (Isaia XIV, 13–14). Iară tu miluieşte“ (Rom. IX, 16). Căci
virtuţilor, încercând să-i prăbu- om eşti, şi nu Dumnezeu. Şi iarăşi chiar de ar fi cineva cât de fier-
şească. Şi, precum ciuma cea adu- binte cu osârdia şi de sârguitor cu
cătoare de stricăciune nimiceşte „Cel Ce Te-ai înălţat pe vrerea, fiind legat de trup şi sânge
nu numai un mădular al trupului, Cruce de bunăvoie, popo- nu va putea ajunge la desăvârşire
ci întreg trupul, aşa mândria nu decât prin mila lui Hristos şi prin
strică numai o parte a sufletului,
rului Tău celui nou numit harul Său. Pentru că zice Iacov:
ci tot sufletul. Fiecare din celelalte cu numele Tău, îndurările „Toată darea cea bună de sus es-
patimi, deşi turbură sufletul, se Tale dăruieşte-i, te“ (I, 17); iar Apostolul Pavel
războieşte numai cu virtutea opu- Hristoase Dumnezeule. zice: „Ce ai tu, ce nu ai luat? Iar
să şi căutând să o biruiască pe Veseleşte cu puterea Ta dacă ai luat, ce te lauzi ca şi cum n
aceea, întunecă numai în parte pe dreptcredincioşii creş- -ai fi luat şi te făleşti ca de ale ta-
sufletul. Patima mândriei însă în- le?“ (1 Cor. IV, 7)
tunecă întreg sufletul şi-l prăbu-
tini, dăruindu-le biruinţă Iar că mântuirea ne vine prin ha-
şeşte în cea mai adâncă prăpastie. asupra celui protivnic; rul şi mila lui Dumnezeu, ne dă
Ca să înţelegem mai lămurit cele având ajutorul Tău, armă mărturie adevărată tâlharul acela
zise, să luăm seama la lucrul ur- de pace nebiruită biruin- de pe cruce, care a primit raiul nu
mător: îmbuibarea stomacului se ţă.” ca preţ al virtuţii, ci prin harul şi
sârguieşte să strice înfrânarea: mila lui Dumnezeu. Acestea
curvia, curăţia; iubirea de argint, Condacul Înălțării Sfintei ştiindu-le Părinţii noştri, toţi cu
sărăcia; mânia, blândeţea; şi cele- Cruci un glas au învăţat că nu putem
lalte feluri ale păcatului asemenea ajunge într-alt fel la desăvârşirea
pe celelalte virtuţi opuse. Dar pă- alt prooroc zice: „Ce te făleşti virtuţii, fără numai prin smerenie.
catul mândriei când pune stăpâni- întru răutate puternice?“(Ps. CI, Iar aceasta se naşte din credinţă,
re pe bietul suflet, ca un tiran 3) şi celelalte ale psalmului. Deci din frica lui Dumnezeu, din blân-
prea cumplit, care a cucerit o ce- ştiind acestea, să ne temem şi „cu deţe şi din sărăcia desăvârşită,
tate mare şi înaltă, îl dărâmă în toată străjuirea să păzim inima prin care ne vine şi dragostea de-
întregime şi îl surpă până în teme- noastră“ (Prov. IV, 23) dinspre săvârşită, cu darul şi cu iubirea de
lii. Mărturie despre aceasta este duhul mândriei cel purtător de oameni a Domnului nostru Iisus
îngerul acela care pentru mândrie moarte, zicând în noi înşine de Hristos, Căruia se cuvine slava în
a căzut din cer. Căci fiind zidit de câte ori am dobândit vreo virtute, veci. Amin. (Sfântul Ioan
Dumnezeu şi împodobit cu toată cuvântul Apostolului: „Nu eu, ci Casian, Despre mândrie,
virtutea şi înţelepciunea, n-a voit darul lui Dumnezeu, carele este Despre cele opt gânduri ale
să le recunoască pe acestea venite cu mine“ (1 Cor. XV, 10), şi cel răutății, Filocalia I)
din darul Stăpânului, ci din firea zis de Domnul: „Fără de Mine nu
sa. De aceea s-a socotit pe sine puteţi face nimic“ (Ioan XV, 5),

S-ar putea să vă placă și