Sunteți pe pagina 1din 5

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.

4,4)

M ERINDE P ENTRU S UFLET


Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

A NUL 12 N °6 S ERIA SĂPTĂMÂNALĂ 17 IANUARIE 2021

C UVÂNTUL D OMNULUI
D UMINICA A 29- A DUPĂ R USALII
(V INDECAREA CELOR 10 LEPROȘI )
Coloseni 1, 12-18
Fraților, mulțumim cu sângele Lui, adică iertarea păcate- torii, fie stăpânii. Toate s-au făcut
bucurie Tatălui celui ce ne-a în- lor. Acesta este chipul lui Dum- prin El și pentru El. El este mai
vrednicit pe noi să luăm parte la nezeu celui nevăzut, mai întâi înainte decât toate și toate prin El
moștenirea sfinților, întru lumină. născut decât toată făptura. Pentru sunt așezate. Și El este capul tru-
El ne-a scos de sub puterea întu- că întru El au fost făcute toate, pului, al Bisericii; El este începu-
nericului și ne-a strămutat în îm- cele din ceruri și cele de pe pă- tul, Întâiul-Născut din morți, ca
părăția Fiului iubirii Sale, întru mânt, cele văzute și cele nevăzute, să fie El Cel dintâi întru toate.
Care avem răscumpărarea prin fie tronuri, fie domnii, fie începă-

Evrei 13, 17-21


Fraţilor, ascultaţi pe mai- dinţaţi că avem un cuget bun, do- Domnul nostru Iisus, să vă întă-
marii voştri şi vă supuneţi lor, rind ca întru toate cu cinste să rească în orice lucru bun, ca să-
fiindcă ei priveghează pentru su- trăim. Şi, mai mult, vă rog să fa- faceţi voia Lui şi să lucreze în noi
fletele voastre, având să dea de ceţi aceasta, ca să vă fiu dat înapoi că ceea ce este bine plăcut în faţa
ele seamă, ca să facă aceasta cu mai curând. Iar Dumnezeul păcii, Lui, prin Iisus Hristos, Căruia fie
bucurie şi nu suspinând, căci Cel ce, prin sângele unui testa- slava în vecii vecilor. Amin.
aceasta nu v-ar fi de folos. Rugaţi- ment veşnic, a sculat din morţi pe
vă pentru noi; căci suntem încre- Păstorul cel Mare al oilor, pe

Luca 17, 12-19


În vremea aceea, intrând Dar, pe când ei se duceau, s-au zând, Iisus a zis: Oare nu zece s-
Iisus într-un sat, L-au întâmpinat curățit. Iar unul dintre ei, văzând au curățit? Dar cei nouă unde
zece bărbați leproși, care au stat că s-a vindecat, s-a întors, cu glas sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă
departe și care au ridicat glasul, mare slăvind pe Dumnezeu. Și a să dea slavă lui Dumnezeu decât
zicând: Iisuse, Învățătorule, milu- căzut cu fața la pământ la picioa- numai acesta, care este de alt
iește-ne! Și, văzându-i, El le-a zis: rele lui Iisus, mulțumindu-I. Iar neam? Și i-a zis: Ridică-te și du-
Duceți-vă și vă arătați preoților. acela era samarinean. Și răspun- te! Credința ta te-a mântuit!

Luca 6, 17-23
În vremea aceea au stat în salim şi de pe ţărmul Tirului şi al se vindecau. Şi toată mulţimea
loc şes Iisus, mulţime multă de Sidonului, care veniseră să-L as- căuta să se atingă de El, că putere
ucenici ai Săi şi mulţime mare de culte şi să se vindece de bolile lor. ieşea din El şi-i vindeca pe toţi.
popor din toată Iudeea, din Ieru- Şi cei chinuiţi de duhuri necurate Iar El, ridicându-Şi ochii spre
PAG. 2

C UVÂNTUL D OMNULUI
ucenicii Săi, zicea: Fericiţi sunteţi voi, cei ce plângeţi acum, că veţi pricina Fiului Omului. Bucuraţi-
voi, cei săraci, că a voastră este râde. Fericiţi veţi fi când oamenii vă în ziua aceea şi vă veseliţi, că,
Împărăţia lui Dumnezeu. Fericiţi vă vor urî pe voi şi vă vor izgoni iată, plata voastră este multă în
sunteţi voi, care flămânziţi acum, dintre ei şi vă vor batjocori şi vor ceruri.
că vă veţi sătura. Fericiţi sunteţi lepăda numele vostru, ca rău, din

T ÂLCUIRI
Sfânta Evanghelie vindecare nu numai de boală, ci şi În Noul Testament bolnavii
din Duminica a XXIX-a după de moarte: "Cuprinsu-m-au durerile cer vindecare de la Mântuitorul
Rusalii ne arată cum zece leproşi s morţii, primejdiile iadului m-au găsit; Iisus Hristos, iar ucenicii Lui
-au vindecat de lepra trupului, dar necaz şi durere am aflat, şi numele vindecă şi ei, dar cu puterea dată
nu s-au vindecat şi de "lepra Domnului am chemat: "O, Doamne, lor de Dumnezeu. În Sfintele
sufletului", care este nerecunoştinţa izbăveşte sufletul meu!"" (Psalm 114, Evanghelii vedem ce rol mare are
sau uitarea activitatea de vindecare a
binefăcătorului, în afară de Mântuitorului. El nu doar
unul dintre ei, şi anume predică, ci aşa cum spune
un samarinean care a Evanghelia: "Iisus străbătea
fost mulţumitor şi toate cetăţile şi satele, învăţând
recunoscător în sinagogile lor, propovăduind
Mântuitorului Iisus Evanghelia Împărăţiei
Hristos pentru şi vindecând toată boala
vindecarea primită. Cu şi toată neputinţa în
alte cuvinte, numai unul popor" (Matei 9, 35).
dintre cei zece leproşi Întotdeauna în jurul lui
vindecaţi de lepra Iisus se aflau oameni care
trupului avea şi sufletul veneau pentru vindecare
sănătos, adică sensibil şi sufletească şi trupească.
capabil să arate recunoştinţă sau 3-4). Numărul mare al vindecărilor din
să aducă mulţumire cu bucurie. Mântuitorul Hristos este Sfintele Evanghelii ne arată cât de
În Sfânta Scriptură, boala prezentat încă din Vechiul importantă era, pentru misiunea
este înţeleasă, în primul rând, ca o Testament ca fiind Cel ce a lui Iisus în lume, vindecarea. Într-
alterare a sănătăţii, iar din acest asumat neputinţele, bolile şi un anume sens, vindecarea însăşi
punct de vedere, ea poate suferinţele noastre: "El fusese devine o predică, un mod de a
cuprinde atât infirmităţi ale străpuns pentru păcatele noastre şi proclama puterea şi prezenţa plină
sufletului, cât şi ale trupului. zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a de compasiune a lui Dumnezeu-
În Vechiul Testament, în general fost pedepsit pentru mântuirea noastră Omul între oameni. De pildă,
în Psalmi, se aud cereri, strigăte de şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vedem cum Mântuitorul Hristos
vindecare. Psalmistul cere ca vindecat" (Isaia 53, 4). În rănile Lui vindecă: un lepros (cf. Matei 8, 2-
Dumnezeu să-l vindece de se găseşte vindecarea oamenilor, 4; Marcu 1, 40-45 şi Luca 5, 12-
neputinţe: "Miluieşte-mă, Doamne, adică El nu este doar Unul Care 15); sluga sutaşului în
că neputincios sunt; vindecă-mă, vindecă, ci Unul Care suferă şi Capernaum (cf. Matei 8, 5-
Doamne, că s-au tulburat oasele vindecă, în acelaşi timp, Unul 13); soacra lui Petru (cf. Matei 8,
mele" (Psalm 6, 2). Altă dată, Care ia asupra Sa suferinţele şi 14-15 şi Marcu 1, 29-31); cei doi
constată cum îi slăbesc puterile bolile umanităţii întregi. El Se demonizaţi din ţinutul
organismului, cum viaţa i se identifică cu natura umană slăbită prin Gadarei (cf. Matei 8, 28-34;
apropie de moarte, cum trece păcat, deşi nu are păcat; El nu 9,1); slăbănogul din
fiinţa umană: "Că s-au stins ca fumul vindecă din exterior, ci din interior. Capernaum (cf. Matei 9, 1-
zilele mele şi oasele mele ca uscăciunea s Vindecarea Sa este în primul 8); doi orbi şi un mut din
-au făcut" (Psalm 101, 4). De aici rând compasiune, adică împreună- Capernaum (cf. Matei 9, 27-
constatarea nevoii existenţiale de pătimire cu oamenii suferinzi. 35); un lunatic (cf. Matei 17, 14-
PAG. 3

T ÂLCUIRI
23); fiica femeii „Îndrăzneşte, Fiule! Iertate sunt izvorul vindecării, ci Mântuitorul
cananeence (Matei 15, 21- păcatele tale” (Matei 9, 2). Şi apoi îi Hristos, Care este Viaţa însăşi,
28); orbul din Betsaida (cf. spune: Ia-ţi patul tău şi mergi la casa adică Viaţa veşnică. El are viaţă în
Marcu 8, 22-26); o femeie care ta (Matei 9, 6). Iertarea păcatelor Sine ca şi Tatăl şi o dăruieşte cui
de doisprezece ani avea este ea însăşi o vindecare a voieşte El (cf. Ioan 5, 26). Iisus
curgere de sânge (cf. Luca 7, 11 sufletului, pentru că boala cea mai Hristos nu este doar Cel înviat, ci
-16); femeia gârbovă (cf. Luca profundă a sufletului este şi Învierea - „Eu sunt Învierea şi
13, 10-17); cei zece leproşi, din păcatul. Păcatul înseamnă Viaţa” (Ioan 11, 25).
Evanghelia de astăzi (cf. Luca 17, despărţirea de Dumnezeu, Astăzi, Hristos, Cel ce „în
12-19); orbul din Ierihon (cf. ruperea comuniunii sau căderea vremea aceea” vindeca orice boală şi
Luca 18, 35-43); slăbănogul de din comuniunea de iubire cu orice neputinţă în popor (cf. Matei 9,
la scăldătoarea Vitezda (cf. Dumnezeu, de aceea păcatul mai 35), este prezent în Biserică -
Ioan 5, 1-15); orbul din este numit şi neascultare. Când Trupul Său tainic. De
naştere (cf. Ioan 9, 1-38). De decide să vindece trupul, Hristos aceea, Sfintele Taine ale Bisericii
asemenea, Mântuitorul Hristos Domnul mai întâi iartă sufletul şi sunt o formă a prezenţei active a
săvârşeşte şi trei minuni de înviere îl eliberează din legăturile lui Hristos în lume prin harul
din morţi, şi anume, înviază păcatului. Apoi, vindecarea Duhului Sfânt. Ele sunt, cum
pe: fiul văduvei din Nain (cf. sufletului antrenează şi vindecarea spunea părintele profesor
Luca 7, 11-16), fiica lui Iair (cf. trupului. Dumitru Stăniloae, multipla dăruire
Luca 8, 41-56) şi pe Lazăr, Vindecările a lui Hristos. Sfânta Scriptură şi
prietenul Său (cf. Ioan 11, 1-44). Mântuitorului au un sens Sfânta Tradiţie ne arată că Sfintele
Din versetele de la Sfântul profetic, şi anume mântuirea Taine nu sunt simple instrumente
Evanghelist Matei (4, 23; 9, 35; omului sau dobândirea vieţii ale harului, ci forme de prezenţă
11, 4-5) şi Sfântul Evanghelist veşnice şi de dăruire a iubirii vindecătoare
Luca (9, 11), unde se spune că Vindecarea de o boală a lui Hristos. Aşa cum a vindecat
„mulţimile, aflând, au mers după El şi trecătoare nu este totul şi nu este o mulţime de orbi şi
El, primindu-le, le vorbea despre ultimul scop al venirii ologi atunci, Hristos-
împărăţia lui Dumnezeu, iar pe cei Mântuitorului Hristos în lume, ci Vindecătorul este
care aveau trebuinţă de vindecarea de păcat şi de moarte, şi acum prezent şi lucrător în
vindecare îi făcea sănătoşi”, de păcat şi de consecinţa lui Sfintele Taine ale Bisericii Sale
înţelegem că vindecările pe care ultimă care este moartea (cf. care sunt lucrări de vindecare şi
Mântuitorul le săvârşeşte Romani 6, 23). Din această mântuire. În Taina Sfântului
sunt semnul prezenţei perspectivă, credinţa pe care o Maslu, Hristos este Cel ce
Împărăţiei lui Dumnezeu în cere Hristos celor bolnavi vizează vindecă prin preot. Nu
lume. Deci, vindecările au şi un mântuirea ca dobândire a vieţii Biserica singură mântuieşte, ci
sens profetic, şi anume ele sunt veşnice, care înseamnă vindecarea de Hristos prin Biserică, pentru
inaugurarea sau începutul unei moartea păcatului ca despărţire a că ea este Trupul tainic al lui
vindecări finale, care se va omului de Dumnezeu. Hristos, iar El este Capul ei.
realiza într-un cer nou şi un pământ Sfinţii Apostoli, la fel ca După Învierea Sa din
nou, în care nu va mai fi lacrimă şi Mântuitorul Iisus Hristos, când morţi şi înainte de Înălţarea Sa la
moarte (cf. Apocalipsa 21, 1, 4), vindecă trupul şi sufletul, o fac tot cer, Domnul Iisus Hristos spune
pentru că Învierea de obşte va fi ca un gest profetic al mântuirii, în ucenicilor: „Eu cu voi sunt în toate
vindecarea definitivă a tuturor vederea vindecării finale, zilele, până la sfârşitul
oamenilor de moarte şi de desăvârşite şi definitive. Ceea ce veacului” (Matei 28, 20). Prin
stricăciune. trebuie să remarcăm însă este aceste cuvinte înţelegem că
Adesea, iertarea păcatelor faptul că ucenicii nu vindecă pe Domnul Hristos este prezent în
este începutul sau temelia vindecărilor cei bolnavi cu puterea proprie, Biserică în mod nevăzut, dar
pe care le săvârşeşte Mântuitorul Iisus ci în numele lui Iisus, adică ei sunt lucrător prin harul Său. Şi precum
Hristos. Slăbănogului sau purtători ai vindecării, ca unii care au a săvârşit vindecări în timpul
paraliticului îi spune mai întâi: primit darul vindecării, însă nu sunt ei activităţii Sale pământeşti, tot aşa
PAG. 4

T ÂLCUIRI
săvârşeşte vindecări şi acum în Duhului Sfânt, căci untdelemnul este mult sănătatea sufletului, şi anume
Biserică. În Epistola Sfântului semnul lucrării Duhului Sfânt Cel de dacă sunt împăcaţi cu Dumnezeu
Apostol Iacob se spune: „Este viaţă făcător, este semnul văzut al şi cu semenii, dacă pot iubi pe
vreunul dintre voi în suferinţă? Să se harului care vindecă, al binecuvântării Dumnezeu şi pe semeni. Primul
roage. Este cineva cu inimă bună? Să şi al compasiunii. Untdelemnul era, semn al bolii sufletului este
cânte psalmi. Este cineva bolnav între în Antichitate, un medicament constatarea faptului că omul
voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se natural folosit pentru vindecare, nu se mai roagă, nu mai
roage pentru el, ungându-l cu dar în Sfântul Maslu puterea lui mulţumeşte lui Dumnezeu
untdelemn în numele vindecătoare de păcat şi boală pentru darul vieţii. Când omul nu
Domnului. Şi rugăciunea credinţei vine prin harul dumnezeiesc, care se mai roagă înseamnă că sufletul său
va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl dăruieşte iertarea păcatelor ca este bolnav, că nu mai respiră
va ridica, şi, de va fi făcut păcate, se bază a vindecării sufletului şi a spiritual, rugăciunea fiind respiraţia
vor ierta lui. Mărturisiţi-vă deci unul trupului. Domnul îl va ridica, şi de va sufletului în comuniunea iubirii smerite
altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru fi făcut păcate, se vor ierta lui. Cu alte şi milostive. Cu cât se roagă mai mult
altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate cuvinte, Taina Sfântului Maslu ca omul, cu atât sufletul lui se află în
rugăciunea stăruitoare a Sfântă Taină specială de vindecare mişcare de creştere în comuniune cu
dreptului” (Iacob 5, 13-16). săvârşită de Biserică se întemeiază pe Dumnezeu. Când nu se mai roagă
Aici vedem temeiul Tainei puterea vindecătoare a lui Hristos lui Dumnezeu, sufletul scade şi
Sfântului Maslu sau al Tainei ungerii prezent în Biserica Sa, care este Trupul decade spiritual. Prin
bolnavilor. Se cere ca preoţii Bisericii Său tainic. urmare, terapia
să se roage, desigur, împreună cu Aşadar, Taina Sfântului duhovnicească foloseşte rugăciunea ca
toată obştea. Dar de ce Maslu este Sfântă Taină a vindecării fiind singurul medicament care nu
preoţii? Pentru că lor, ca urmaşi ai bolnavilor în modul cel mai explicit, din poate fi înlocuit cu nimic.
Apostolilor, în mod deosebit, li s-a dat punctul de vedere al Sfintei Întrucât păcatul ca boală a sufletului
darul iertării păcatelor sau darul Scripturi. Există, însă, tot pentru este ruperea comuniunii cu Dumnezeu,
vindecării de păcat. Puterea iertării vindecare - mai ales sufletească - rugăciunea este refacerea comuniunii cu
păcatelor este puterea lui şi o altă lucrare a Bisericii, şi Dumnezeu, este începutul însănătoşirii
Dumnezeu dăruită de Hristos anume Taina Pocăinţei sau a omului. De aceea, Sfinţii Părinţi
ucenicilor Săi după Învierea Sa Spovedaniei, întrucât foarte spun că rugăciunea este respiraţia
din morţi, după ce El a biruit adesea, dar nu întotdeauna, multe sufletului, termometrul vieţii
suferinţa şi moartea. Nu a dăruit din bolile fizice ale oamenilor duhovniceşti, izvor de iubire curată şi
ucenicilor Săi această putere înainte, ci sunt cauzate de bolile sufletului. smerită.
după ce a vindecat natura Sa umană de În acest sens, vindecarea sufletului de Am văzut cum prin
orice suferinţă, cauzată de păcatele patimi egoiste, ca ură, lăcomie, răutate, Sfântul Maslu puterea
(răutăţile) oamenilor. invidie şi dispreţ, contribuie la vindecătoare a lui Hristos din
Aşadar, puterea de sănătatea întregului organism . Sfintele Evanghelii se manifestă în
iertare a păcatelor ca putere Biserica este în primul lucrarea de vindecare a Bisericii.
vindecătoare este necesară rând un „spital” pentru Această lucrare a inspirat Biserica
vindecării trupului. Iar rugăciunea vindecarea de păcate
credinţei va mântui pe cel bolnav şi Pentru unii Sfinţi Părinţi Gândul zilei
Domnul îl va ridica. Deci, Domnul de odinioară conta mai puţin dacă
este lucrător prin preoţi şi prin trupul era sănătos sau nu. Unii „Am văzut toate cursele vrăjma-
Biserica întreagă, prin puterea chiar se întristau dacă trecea șului întinse pe pământ și suspi-
rugăciunii celor care cred în vreun an-doi şi nu mai sufereau
Hristos. Oamenii se roagă, a lor de vreo boală. Ei foloseau pedagogia nând am zis: cine poate să le
este rugăciunea, însă a lui bolii ca o aducere aminte de moarte, ca treacă pe acestea? Și am auzit
Hristos Domnul este lucrarea o conştientizare a faptului că omul nu glas, zicându-mi: smerenia! ”
de vindecare. Preoţii pun mâinile pe se poate încrede deplin în sănătatea lui
cei bolnavi, îi ung cu untdelemn sfinţit, trupească, în propriile forţe limitate. Pe (Sf. Antonie cel Mare)
dar vindecarea se dăruieşte prin harul aceştia îi interesa foarte
PAG.5

T ÂLCUIRI
să organizeze şi instituţii de cabinete medicale, case pentru bătrâni, găsească soluţii şi să dezvolte
vindecare, pentru ca puterea cămine pentru copii orfani etc. Există medicina, să dezvolte tehnica,
vindecătoare a lui Hristos să fie în jurul nostru încă multă iar multele încercări prin care a trecut
arătată într-o formă mai eficientă, suferinţă, multă singurătate, multă persoana umană au făcut ca spiritul
mai organizată, ca răspuns al boală sufletească şi trupească, creator din om să biruiască suferinţa,
iubirii omului faţă de iubirea lui pentru că este şi multă lipsă de dându-i sens pe un alt plan.
Dumnezeu. Evanghelia vindecărilor iubire adevărată, nepătimaşă, În această privinţă, avem
lui Hristos şi Sfânta Taină a vindecării duhovnicească, lipsă de iubire exemplul Sfântului Apostol Pavel,
(Sfântul Maslu) au inspirat înfiinţarea sfântă care izvorăşte din iubirea care a vindecat o mulţime de
de bolniţe de către milostivă a lui Hristos. oameni, deşi el însuşi era bolnav
Biserică, infirmerii în mănăstiri şi în În concluzie, subliniem trupeşte. Dar boala sa fizică nu l-a
parohiile mari, spitale, leprozerii, faptul că un creştin, care deşi nu împiedicat să fie cel mai mare
ospicii etc. Exemplul clasic al unei poate ajunge la vindecarea misionar. Cunoscându-şi boala, de
instituţii de acest gen trupului lui, nu trebuie totuşi să trei ori a rugat pe Dumnezeu ca
este Vasiliada - opera filantropică cadă în deznădejde. Problema să-l vindece, iar a treia oară i s-a
a Sfântului Vasile cel Mare, în existenţială cea mai profundă a răspuns: „Îţi este de ajuns harul Meu,
secolul al IV-lea. omului, dincolo de tratarea căci puterea Mea se desăvârşeşte în
Deci, lucrarea filantropică a medicală, este aceea că, dacă nu slăbiciune” (cf. II Corinteni 12, 7-
Bisericii este Evanghelia iubirii poate scăpa de o boală, să îi dea 9). Cu alte cuvinte, prin neputinţa
milostive a lui Hristos adusă în totuşi un sens. Într-o carte scrisă fizică a omului, uneori marcată de o
actualitate. Ea nu este o influenţă de un medic creştin, cu titlul ”În boală, de o infirmitate, se poate dezvolta
romano-catolică, protestantă sau faţa suferinţei”, se spune că foarte puterea lui spirituală, care vine din
umanist-secularizată, ci multe genii, oameni mari, au ajuns legătura lui cu Dumnezeu. De aceea,
este revenirea la ceea ce Hristos mari şi pentru că au ştiut să foarte adesea, boala, în pedagogia
săvârşeşte în Evanghelie: vesteşte transforme o neputinţă sau o divină, este o încercare, un examen, o
iubirea, dar şi vindecă boala. Biserica infirmitate într-o lucrare de încercare de fidelitate faţă de
nu se poate mărgini doar la depăşire a stării de suferinţă; adică Dumnezeu, o încercare a persoanei care
vestirea cuvântului şi la cântare. i-au dat suferinţei un sens din suferă şi o încercare a persoanelor care se
Ea are Sfinte Taine ale vindecării - interior şi astfel au biruit-o află în jurul celui suferind (...)
cum sunt Taina Maslului şi a spiritual, chiar dacă aceasta a
Pocăinţei -, dar şi instituţii sau continuat să persiste fizic. Foarte (PF Daniel, Patriarhul B.O.R;
aşezăminte ale vindecării de boală şi adesea, calamităţi naturale sau boli Sursa: ziarullumina.ro)
înstrăinare, adică: spitale, infirmerii, grele au determinat oamenii să

S CRIERI A POSTOLICE
Despre post. «Posturile tru, Care eşti în ceruri, sfinţească- ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
voastre să nu fie ca cele ale făţar- se numele Tău, vie împărăţia Ta, Că a Ta este puterea şi slava în
nicilor» (Mt 6, 16), că ei postesc facă-se voia Ta precum în cer şi veci» (Mt 6, 9-13). De trei ori pe
lunea şi joia ; voi, însă, să postiţi pe pământ. Pâinea noastră cea de zi să vă rugaţi aşa. (Didahia sau
miercurea şi vinerea; «Nu vă ru- toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi Învățătura celor 12 Apostoli,
gaţi ca fariseii» (Mt 6,5), ci cum a ne iartă nouă greşelile noastre, Trad. Pr. Dumitru Fecioru,
poruncit Domnul în Evanghelia precum şi noi iertăm greşiţilor Cap. VIII)
Sa ! Aşa să vă rugaţi: «Tatăl nos- noştri. Şi nu ne duce pe noi in

Asemănându-te cu obiceiurile râvnitorului Ilie şi urmând Botezătorului pe drepte cărări, Preacu-


vioase Părinte Antonie, te-ai făcut locuitor pustiului şi ai întărit lumea cu rugăciunile tale. Pentru aceas-
ta, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.
(Troparul Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, glasul 4)

S-ar putea să vă placă și