Sunteți pe pagina 1din 5

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.

4,4)

M ERINDE P ENTRU S UFLET


Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

A NUL 12 N °5 S ERIA SĂPTĂMÂNALĂ 10 IANUARIE 2021

C UVÂNTUL D OMNULUI
D UMINICA DUPĂ B OTEZUL D OMNULUI
(Î NCEPUTUL PROPOVĂDUIRII D OMNULUI )
Efeseni 4, 7-13
Fraților, fiecăruia dintre părțile cele mai de jos ale pămân- tori, spre desăvârșirea sfinților, la
noi i s-a dat harul după măsura tului? Cel ce S-a pogorât, Acela lucrul slujirii, la zidirea trupului lui
darului lui Hristos. Pentru aceea este Care S-a suit mai presus de Hristos, până vom ajunge toți la
zice: «Suindu-Se la înălțime, a ro- toate cerurile, ca pe toate să le unitatea credinței și a cunoașterii
bit robime și a dat daruri oameni- umple. Și El a dat pe unii apos- Fiului lui Dumnezeu, la starea
lor». Iar aceea că: «S-a suit» – ce toli, pe alții proroci, pe alții evan- bărbatului desăvârșit, la măsura
înseamnă decât că S-a pogorât în gheliști, pe alții păstori și învăță- vârstei deplinătății lui Hristos.

Matei 4, 12-17
În vremea aceea, auzind se împlinească ceea ce s-a zis prin văzut lumină mare și celor ce șe-
că loan a fost întemnițat, Iisus a Isaia prorocul, care zice: deau în latura și în umbra morții
plecat în Galileea. Și, părăsind «Pământul lui Zabulon și pămân- lumină le-a răsărit». De atunci a
Nazaretul, a venit să locuiască în tul lui Neftali spre mare, dincolo început Iisus să propovăduiască și
Capernaum, lângă mare, în hota- de Iordan, Galileea neamurilor; să spună: Pocăiți-vă, că s-a apro-
rele lui Zabulon și Neftali, ca să poporul care stătea în întuneric a piat Împărăția Cerurilor.

T ÂLCUIRI
Iubiții mei, (…) Domnul este Cel vestit de Ioannis Boteză- răția lui Dumnezeu.
a așteptat întemnițarea Sfântului torul și că mesajul lui Ioannis e și Însă ce înseamnă a te pocăi? Și ce
Ioannis [Mt. 4, 12], pentru ca să mesajul Său, dar, mai ales, e me- înseamnă Împărăția cerurilor? Și
se mute din Nazaret [Ναζαρέτ] în sajul cu care înce- cum ne dăm seama că se
Capernaum [Καπερναοὺμ] [Mt. 4, pe primirea Evangheliei. Pentru apropie Împărăția Lui, dacă noi
13, BYZ]. Și după ce a împlinit o că Ioannis fuse- nu știm ce e Împărăția Lui?
altă profeție prin locuirea Sa în se Înaintemergătorul Lui, cel care Căci, după cum vedeți, și
Capernaum [Mt. 4, 14-16], Dom- Îi deschisese calea Domnului și I- Sfântul Ioannis Botezătorul și
nul a început să propovăduiască o deschisese prin aceea că propo- Domnul i-a chemat pe iudei spre
ca Ioannis, spunând: „Pocăiți-vă! văduise pocăința. Iar Domnul, două lucruri necunoscute. Dar
Căci s-a apropiat Împărăția ceru- propovăduind și El pocăința, dar pentru că i-au chemat la
rilor [Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ și apropierea de oameni a Împă- lucruri necunoscute, ei ar fi
Bασιλεία τῶν οὐρανῶν]” [Mt. 4, răției cerurilor, a arătat că pocăin- trebuit să întrebe despre cum să
17, BYZ]. ța nu are numai un rol uman și se pocăiască și despre ce
Pentru că a vrut să le spu- social, doar aici, în istorie, ci că e Împărăția Lui. Căci dacă
nă iudeilor, în mod explicit, că El pocăința e pregătire pentru Împă- pocăința e în relație cu Împărăția,
PAG. 2

T ÂLCUIRI
atunci fără pocăință nu putem seara să le facem cât putem de Sfântul Teodoros, Episcopul
intra în Împărăția Lui. ușoare prin pocăință, dacă vrem Edessei[8], deși ne îndeamnă
Însă cum arată pocăința să biruim cu Hristos asupra răută- la pocăința continuă, ne
care ne deschide Împărăția Lui? ții”[4]. atenționează asupra faptului că
Pentru că, la prima vedere, noi Dar dacă seara ne ușu- patimile nu se sting din noi
credem că știm ce e pocăința și răm de păcate prin pocăință, în- datorită nevoinței noastre, ci prin
cum trebuie să ne pocăim. Însă seamnă că pocăința e o lucra- harul lui Dumnezeu[9]. Că noi, cu
sunt puțini creștinii ortodocși care re interioară, e neapărată pentru alte cuvinte, trebuie să luptăm
știu ce e pocăința, adică care noi și ea e o ardere interioară a continuu cu patimile din noi, dar
sunt roadele ei duhovnicești și păcatelor noastre. atunci când biruim pe vreuna din
unde te duce ea. Și pentru ca să Pentru Sfântul Ioannis Carpatiul, ele, să nu considerăm că
știm aceste lucruri de taină ale pocăința este întoarcerea conti- e reușita noastră, ci că biruința e a
nuă la viața virtuoasă[5]. Dar dacă lui Dumnezeu în noi.
vieții ortodoxe, trebuie să-i
ne-am îndepărtat de viața cea bu- Căci, ne spune tot Sfântul
fi studiat și să fi ucenicit la Sfinții
Ierarh Teodoros, „să nu uităm de
Filocaliei, care vorbesc
greșelile noastre, chiar
despre pocăință ca des-
dacă ni se pare că prin
pre o virtute dumneze-
pocăință ni s-au iertat.
iască a vieții creștine.
Ci să ne amintim
Dar dacă nu aveam căr-
necontenit de păcate[le
țile, cele 12, ale-
noastre] și să nu încetăm
Filocaliei, traduse în
a plânge pentru ele”[10].
limba română de către
Pentru că acesta
Părintele Profesor Du-
e conținutul pocăinței:
mitru Stăniloae, trebuia
amintirea continuă a
să le citim în alte limbi
păcatelor noastre și
pentru ca să cunoaștem
răspunsul la întrebarea durerea și plânsul pentru
(care pare unora ele. De aceea pocăința
„banală” și altora „fără sens”, dar e o virtute, e o stare interioară
nă, înseamnă că am păcătuit lui continuă în fața lui Dumnezeu și
care e fundamentală pentru mân- Dumnezeu cu ceva. Iar pocăința nu e o activitate care ține doar de
tuirea noastră): Ce e pocăin- noastră înseamnă toată durerea anumite zile, eventual de post.
ța? Care e un răspuns greu, pentru noastră pentru păcatul săvârșit, Aidoma rugăciunii, ea este o faptă
că pocăința ține de asceză, de prin care simțim că am căzut din continuă în viața noastră și nu
nevoință, și e o cunoaștere viața cea bună, cu Dumnezeu. sporadică.
faptică, existențială. Tot pentru Sfântul Ioannis
Pentru că, pentru Sfântul Lacrimile de pocăință ne
Carpatiul, pocăința e ridicare din „spală petele [păcatelor] ce ne-au
Marcos Ascetul, spre exemplu, păcat[6], dar și silire continuă
pocăința se împletește „cu oste- venit din plăcerea simțurilor”[11],
[7] de a curăți patimile din noi. dar, în același timp, ele ne
neala pentru păcatele vechi”[3] pe Pentru că durerea pentru păcatele
care le-am făcut în viața noastră. „întraripează dorul spre cele de
noastre se transformă într- sus”[12]. Ne umplu de dor
Și când spune osteneală, el se o luptă continuă cu păcatele în
referă la rugăciune, post, dumnezeiesc după vederea și
noi înșine. Fapt pentru care simțirea slavei lui Dumnezeu.
priveghere, citire teologică, lupta pocăința nu este un pasaj
continuă cu patimile în ființa Tocmai de aceea și Domnul ne-a
temporal în care, din când în spus că pocăința ne apropie de
noastră. când, noi ne plângem păcatele, ci
Iar Sfântul Isihios [Ησύχιος] Împărăția Lui sau că Împărăția
e o durere vie pentru păcatele Lui se apropie de noi când ne
Sinaitul ne învață că „faptele din noastre, continuă, permanentă și
fiecare zi trebuie să le cântărim și pocăim.
o continuă luptă cu ele în noi Sfântul Teognostos
să le observăm în fiecare ceas și înșine.
PAG. 3

T ÂLCUIRI
[Θεόγνωστος] ne amintește tutu- El, de aceea și Împărăția Lui se lor [Lui] și prin dobândirea virtu-
ror că nu putem vedea pe Dum- apropie de oameni. ților”[24]. De aceea, când Dom-
nezeu fără sfințenie[13]. Fără ca Iar tot Sfântul Simeon ne nul a vorbit despre pocăință, des-
să fim oameni sfinți. Iar în sfințe- spune că Dumnezeul nostru pre pocăința continuă, a vorbit
nia care ni se cere intră și pocăin- treimic Se sălășluiește „întru cură- despre cea prin care primim, în
ța continuă. Căci „nu vom fi pe- ție cunoscută și simțită…în cei mod conștient, arvuna Duhului.
depsiți și osândiți în veacul ce va desăvârșiți”[17], dar nu ca Și dacă avem în noi slava Lui,
să vie pentru că am păcătuit, oda- „împlinire a dorinței lor”[18], ci adică arvuna Împărăției, atunci
tă ce am primit o fire nestatornică ca „început și cauză a unei dorin- trebuie să ne apropiem continuu
și schimbătoare. Ci fiindcă, păcă- țe mai puternice”[19] pentru El. de Împărăția Lui prin sfințenie.
tuind, nu ne-am pocăit, nu ne-am Cu alte cuvinte, pentru Sfântul Sfântul Simeon Evlaviosul,
întors de la calea cea rea spre Simeon, sălășluirea slavei Treimii Părintele duhovnicesc al Sfântului
Domnul”[14]. în noi și simțirea ei în noi, pe care Simeon Noul Teolog, vorbește și
Tot Sfântul Teognostos o lucrează pocăința și toată virtu- el despre pocăință și despre
ne spune în ce constă pocăința: în tea ortodoxă, nu e întreaga căuta- nevoința care ne curățește de
ieșirea din păcat, „alergând mai re a creștinului ortodox, ci- patimi ca despre „pricini ale
degrabă la starea dinainte [de pă- începutul dorinței lui de a-L ve- Împărăției cerurilor”[25].
cătuire], cu întristare și mâhnire și dea pe Dumnezeu în slava Lui și Însă cel care ne vorbește
cu multă învinuire de sine, ba și de a fi veșnic cu El. la modul înalt teologic despre di-
cu vărsare de lacrimi întru frânge- Simțirea slavei Lui este începutul ferența dintre Împărăția lui Dum-
rea duhului”[15] nostru. Și tocmai doririi Lui. nezeu și Împărăția cerurilor este
pentru aceasta ne amintim cu Iar dacă El coboară în noi Sfântul Maximos Mărturisitorul.
durere de păcatele noastre: pentru prin slava Lui, atunci Împărăția Lui Și el ne spune că ele „se deose-
că știm că numai noi suntem de nu doar că se apropie de noi… besc, dar nu în substanță”[26], nu
vină pentru ele. Căci ne ci se sălășluiește întru noi. Pentru în firea lor, pentru că „amândouă
învinuim pe noi pentru ele, că de aceea și Domnul ne cere să sunt una”[27].
pentru că sunt ale noastre. începem cu pocăința, să începem Pentru că Împărăția cerurilor este
A pasa responsabilitatea cu începutul înduhovnicirii, „posedarea cunoștinței curate a
păcatelor proprii asupra altora nu
pentru ca dobândind toate lucrurilor după rațiunile lor din
înseamnă a te pocăi, ci a-ți căuta
virtuțile, după harul Lui, să Dumnezeu”[28], pe
justificare pentru ce ai făcut. Însă
trăim coborârea Lui și a când Împărăția lui Dumne-
cel care se pocăiește își asumă în
Împărăției Lui în noi înșine. Căci zeu este „împărtășirea prin har de
mod deplin păcatul, se
cel care s-a făcut „casă a Treimii” bunătățile pe care le are Dumne-
îndurerează și plânge pentru el, îl
încă de aici, ne spune Sfântul zeu prin fire”[29].
spovedește, primește iertarea
Simeon, „se va sălășlui în Căci Împărăția lui Dum-
lui…dar păcatul, păcatele lui…
Împărăția cerurilor”[20]. nezeu „este, în potență, în toți cei
sunt mereu înaintea ochilor
sufletului lui, pentru că mereu se Însă pocăința e cea ca- ce cred; iar, în lucrare, [ea este] în
re ne spală de întinăciunea fapte- cei care au lepădat din dispoziția
învinovățește pe sine pentru ele.
lor noastre celor rușinoase și da- lor toată viața după fire sau a su-
Căci ele sunt ale lui și nu ale
altora, chiar dacă a primit iertarea torită ei primim împărtășirea de fletului și a trupului, și au dobân-
lor de la Dumnezeu… harul Duhului Sfânt dit numai pe cea a duhului”[30],
Pentru Sfântul Simeon [21]. Harul Duhului, pentru Sfân- fiind astfel oameni duhovnicești.
Noul Teolog, „Dumnezeu… tul Simeon, e arvuna Împărăției După care, tot Sfântul
este pretutindeni; căci e de față, dată sufletelor noastre[22]. Maximos ne spune: „Unii spun
fiind în toate și în afară de toate. Dar arvuna – simțită în că Împărăția cerurilor este petre-
mod tainic în adâncul nostru –, cerea celor vrednici în cer; alții,
El este în toate și aproape de cei
am primit-o „prin fapte bune și starea asemenea cu Îngerii a celor
ce se tem de El”[16]. Și dacă El
este aproape de cei care se tem de prin pocăința cea fierbinte”[23] și mântuiți; iar alții, însuși chipul
o păstrăm „prin lucrarea porunci-
PAG. 4

T ÂLCUIRI
frumuseții dumnezeiești, pe care-l obiectivă a lui Dumnezeu în noi și pe care nu l-am trăit și că
au aceia care poartă icoana Celui în Tainele și Slujbele Bisericii și în acest mai mult este un urcuș veș-
ceresc. Sfintele Moaște și în toate cele pe nic.
[Dar,] după cât mi se pare [mie], care Dumnezeu, prin harul Său, le De aceea, iubiții mei, cine
toate trei părerile sfințește în Biserică.De aceea, ha- nu vrea mereu să cunoască și mai
[amintite] consună cu adevărul. rul pe care îl simți în persoana mult pe Dumnezeu și pe Sfinții
Căci harul viitor se dă tuturor unui Sfânt, îl simți și când te îm- Lui printr-o continuă curățire de
[celor mântuiți, celor Sfinți], după părtășești cu Hristos și când ești patimi, printr-o continuă asceză,
măsura dreptății lor calitative și uns la Sfântul Maslu și când te nu vrea nimic bun!
cantitative”[31]. Însă Sfântul spovedești și când te rogi și când Pentru că a te mulțumi cu puțin în
Maximos Mărturisitorul, ca și dai milostenie și când ierți greșeli- viața bisericească înseamnă a nu
Sfântul Simeon Noul Teolog, au avea nimic. Înseamnă a pierde și
le confratelui tău și când citești
văzut Împărăția lui Dumnezeu ceea ce ai.
cărți sfinte și când te pocăiești.
ca prezență a harului dumnezeiesc Căci, în viața cu Dumne-
Slava Lui ne unește pe unii cu al-
în cei credincioși, care se curățesc zeu, pe fiecare zi trebuie să
ții, de acum și din orice secol,
continuu de patimi, atunci când vrem tot mai mult de la noi, adică
pentru că toți din Biserica Lui au
au vorbit despre viața de acum, să fim tot mai exigenți față de mo-
trăit, trăiesc și vor trăi în aceeași
din Biserică. Dar când s-au referit dul cum ne rugăm, cum postim,
slavă dumnezeiască veșnică.
la viața veșnică, au spus cum ne raportăm la oameni, cum
De aceea, cine trăiește duhovni-
că Împărăția lui Dumne- înțelegem teologia Bisericii.
cește azi, adică în slava lui Dum-
zeu este comuniunea veșnică a lui Pe fiecare zi trebuie să
nezeu, și se nevoiește și citește și
Dumnezeu cu toți Îngerii și Sfinții vrem să fim tot mai cizelați, tot
gândește și predică ortodox, tră-
Lui, cu toți cei mântuiți, El fi- mai supli, tot mai frumoși în viața
iește și predică simțind aceeași
ind lumina și viața lor. De aceea, cu Dumnezeu. Căci sporirea în
slavă îndumnezeitoare a Preasfin-
când Domnul a ves- frumuse-
tei Treimi.
tit apropierea Împărăției cerurilor, țe duhovnicească înseamnă spori-
Experiența vieții lui
El a vestit viața cea duhovniceas- rea în cunoaștere și în experien-
Dumnezeu, a slavei Lui, pe care
că a oamenilor, adi- ța vieții lui Dumnezeu. Dar nu
noi o avem în Biserică
că sălășluirea harului Treimii în poate trage speranțe exagera-
este identică în esența ei cu
oameni. Lucru care s-a petrecut te după o zi pe alta, cel care abia
experiența întregii Biserici din
începând cu ziua Cincizecimii. începe să citească teologia Biseri-
toate secolele. Numai că, la modul
Și la viața duhovnicească ne chea- cii, să se roage, să înțeleagă. Astfel
personal, noi trăim viața lui
mă și pe noi, cei de acum, pentru de nădejdi au cei care
Dumnezeu în Biserică și în lume
că viața duhovnicească e viața or- sunt înflăcărați de slava lui Dum-
la nivelul nostru de înțelegere
todoxă. nezeu și trăiesc în multă curăție și
duhovnicească, adică pe măsura
Însă ce înseamnă să ai o atenție la ei înșiși. Noi, cei care
creșterii noastre duhovnicești.
viață duhovnicească? Să ai o viață abia începem să bâjbâim, să cău-
plină de slava lui Dumnezeu. Să Noi nu știm cât de
tăm ca prin ceață să înțelegem
simți continuu, în ființa ta, că ești mult au înțeles și au trăit alții viața
ceva din viața cu Dumnezeu, tre-
cu Dumnezeu. Dar, din experien-
plin de slava lui Dumnezeu și de
țele pe care le citim, intuim cât de
cunoaștere teologică și de viață Gândul zilei
departe suntem noi de Sfinții lui
sfântă. Lucru pe care îl poți do-
vedi oricând, pentru că harul lui Dumnezeu a căror experiențe
Dumnezeu, dacă e în noi, e pre- mistice le citim. Pentru că experi- „Pocăiți-vă, căci s-a
zența lui Dumnezeu în noi și nu o ențele lor ne bulversează, ne bu- apropiat Împărăția
simțire subiectivă și cură, ne întrec așteptările dar, în Cerurilor...”
neîmpărtășibilă altora. Harul lui același timp, ne înalță spre ei.
Pentru că ele ne arată că există un
Dumnezeu, slava Lui, e prezența
mai mult pe care nu îl înțelegem și
PAG.5

T ÂLCUIRI
buie să fim serioși cu studiul și cu Pentru că acasă, la locul de muncă 136. [7] Idem, p. 139-140; [8] A se
viața liturgică. Adică cu și în societate, oriunde mergem, vedea: https://en.wikipedia.org/
cititul și cu venitul la Biserică. trebuie să mergem ca oameni ai wiki/Edessa; [9] Filocalia româ-
De aici, din cititul și din Bisericii, având statura morală și nească, vol. 4, Sibiu, 1948, p. 222;
venitul la Biserică răsar toți marii teologică a vieții ortodoxe. [10] Idem, p. 224-225. [11] Idem,
teologi și predicatori ai Bisericii. Vă doresc multă pace și p. 246. [12] Ibidem. [13] Idem, p.
încredere în viața cu Dumnezeu și 262. [14] Idem, p.
Însă nu toți sunt Scriitori, nu toți
să nu aveți niciodată standarde 265. [15] Ibidem; [16] Filocalia
sunt Teologi, nu toți sunt
mici în ceea ce vă privește! Adică românească, vol. 6, București,
Predicatori, nu toți sunt Preoți și
1977, p. 17; [17] Idem, p.
Episcopi, nu toți sunt bărbați în să nu cereți niciodată
19; [18] Ibidem; [19] Ibidem;
Biserică. Ci fiecare, după modul lucruri mici de la voi și mari de la
[20] Idem, p. 42; [21] Idem, p.
nostru personal de a vedea alții, ci invers: de la voi să cereți75; [22] Idem, p. 76; [23] Idem,
lucrurile și după darurile noastre totul iar, față de alții, să p. 79; [24] Ibidem; [25] Idem, p.
de la Dumnezeu, trebuie să fiți îngăduitori, pe măsura vârstei 112; [26] Filocalia românească,
slujim în Biserică și să vrem să lor în Biserică. Amin! vol. 2, Ed. Humanitas, București,
avem o contribuție reală, vie, la 1999, p. 201-202; [27] Idem,
viața Bisericii. Căci și la strană e Note: 2] A se vedea: http:// p.202; [28] Ibidem; [29] Ibidem;
nevoie de oameni, și la vândut www.biserica.org/Publicatii/ [30] Ibidem; [31] Idem, p. 202-
lumânări, și la făcut curățenie în Rugaciuni/Ceaslov/; [3] Filocalia 203.
Biserică, și la alte lucruri adiacente românească, vol. 1, ed. a 2-a, Si-
Bisericii e nevoie de oameni. De biu, 1947, p. 252; [4] Filocalia ro- (Pr. Dorin Octavian Picioruș,
oameni credincioși și responsabili. mânească, vol. 4, Sibiu, 1948, p. Sursa: teologiepentruazi.ro)
72; [5] Idem, p. 124. [6] Idem, p.

S CRIERI A POSTOLICE
Calea morţii este aceasta: pe cel în strâmtorare; apărători ai Cu privire la botez, aşa să
Mai întâi de toate este rea şi plină bogaţilor, judecători nelegiuiţi ai botezaţi: După ce aţi spus mai
de blestem: ucideri, adultere, pof- săracilor, plini de tot păcatul. Iz- înainte toate cele de mai sus
te, desfrânări, hoţii, idololatrii, băviţi-vă, fiilor, de toate acestea! «botezaţi în numele Tatălui şi al
vrăji, farmece, răpiri, mărturii Fiului şi al Sfân- tului Duh» (Mt.
mincinoase, făţăr- nicii, inimă vi- 28, 19) în apă proaspătă. Iar dacă
cleană, vicleşug, mândrie, răutate, n-ai apă proaspătă, botează în altă
obrăznicie, lăcomie, cuvinte de apă; iar dacă nu poţi în apă rece,
ruşine, invidie, ne- ruşinare, în- în apă caldă. Dacă nu ai de ajuns
gâmfare, fudulie, lipsă de teamă, nici una nici alta, toarnă pe cap de
prigonitori ai celor buni, urâtori trei ori apă «în numele Tatălui şi al
de adevăr, iubitori de minciună; Fiului şi al Sfântului Duh» (Mt.
nu cunosc răsplata dreptăţii, nu se 28, 19). Înainte de botez să post-
lipesc de bine, nici de dreapta ju- ească cel ce botează şi cel botezat
decată, nu priveghează spre bine, Vezi să nu te abată cineva şi alţii câţiva, dacă pot. Porunceş-
ci spre rău; bunătatea şi răbdarea de la această cale a în- văţăturii, că te, însă, ca cel ce are să se boteze
este departe de ei; «iubesc cele acela te învaţă cele ce sunt în afară să postească o zi sau două înainte.
deşarte» (Ps. 4, 2), «umblă după de Dumnezeu. Dacă poţi purta (Didahia sau Învățătura celor
mită», (Is. 1, 23) nu miluiesc pe tot jugul Domnului, desăvârşit vei 12 Apostoli, Trad. Pr. Dumitru
sărac, nu sufăr pe cei necă- jiţi, nu fi; dar dacă nu poţi, fă ce poţi. Cu Fecioru, Cap. V-VII)
cunosc pe Creatorul lor, «ucigaşi privire la mâncări, ţine ce poţi, dar
de copii» (Înţ. Sol. 12, 5), strică-
fereşte-te tare de cele jertfite idoli-
tori ai făpturii lui Dumnezeu, în- lor, că este slujire a unor zei
torc spatele celui lipsit, asupresc morţi.

S-ar putea să vă placă și