Sunteți pe pagina 1din 5

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.

4,4)

M ERINDE P ENTRU S UFLET


Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

A NUL 11 N °68 S ERIA SĂPTĂMÂNALĂ 27 DECEMBRIE 2020

C UVÂNTUL D OMNULUI
D UMINICA DUPĂ N AȘTEREA D OMNULUI
(A S FINȚILOR I OSIF L OGODNICUL , D AVID PROOROCUL
ȘI I ACOV , RUDA D OMNULUI )
† S F . A POSTOL , Î NTÂIUL M C . ȘI A RHIDIACON ȘTEFAN

GALATENI 1, 11-19
Fraților, vă fac cunoscut tre cei care erau de vârsta mea în apostolii cei dinainte de mine, ci
că Evanghelia cea binevestită de neamul meu, fiind mult râvnitor m-am dus în Arabia și m-am în-
mine nu este după om; pentru că al datinilor mele părintești. Dar, tors iarăși la Damasc. Apoi, după
nici eu n-am primit-o de la om, când a binevoit Dumnezeu, Care trei ani, m-am suit la Ierusalim, ca
nici n-am învățat-o, ci prin desco- m-a ales din pântecele mamei me- să-l cunosc pe Chefa și am rămas
perirea lui Iisus Hristos. Căci ați le și m-a chemat prin harul Său, la el cincisprezece zile. Iar pe altul
auzit despre purtarea mea de altă- să descopere pe Fiul Său întru dintre apostoli n-am văzut, decât
dată în iudaism, că prigoneam mine, pentru ca să-L binevestesc numai pe Iacov, fratele Domnu-
peste măsură Biserica lui Dumne- la neamuri, îndată nu am primit lui.
zeu și o pustiam și spoream în sfat de la trup și de la sânge, nici
iudaism mai mult decât mulți din- nu m-am suit la Ierusalim, la

Fapte 6, 8-15; 7, 1-5; 47-60


În zilele acelea, Ştefan, sfânt şi a Legii. Că l-am auzit zi- această ţară, în care locuiţi voi
fiind plin de har şi de putere, fă- când că Iisus, Nazarineanul Aces- acum. Şi nu i-a dat moştenire în
cea minuni şi semne mari în po- ta, va strica locul acesta şi va ea nicio palmă de pământ, ci i-a
por. Şi s-au ridicat unii din sina- schimba datinile pe care ni le-a făgăduit că i-o va da lui spre stă-
goga ce se zicea a liberţilor şi a lăsat nouă Moise. Şi, aţintindu-şi pânire şi urmaşilor lui după el,
cirenenilor şi a alexandrinilor şi a ochii asupra lui, toţi cei ce şedeau neavând el copil. Iar Solomon I-a
celor din Cilicia şi din Asia, în sinedriu au văzut faţa lui ca o zidit Lui casă, dar Cel Preaînalt
sfădindu-se cu Ştefan. Şi nu pu- faţă de înger. Şi a zis arhiereul: nu locuieşte în temple făcute de
teau să stea împotriva înţelepciu- Adevărate sunt acestea? Iar el a mâini, precum zice prorocul:
nii şi a Duhului cu care el vorbea. zis: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascul- «Cerul este tronul Meu şi pămân-
Atunci au pus pe nişte bărbaţi să taţi! Dumnezeul slavei S-a arătat tul aşternut picioarelor Mele. Ce
zică: L-am auzit spunând cuvinte părintelui nostru Avraam, când casă îmi veţi zidi Mie – zice
de hulă împotriva lui Moise şi a era în Mesopotamia, mai înainte Domnul – sau care este locul
lui Dumnezeu. Şi au întărâtat po- de a locui în Haran şi a zis către odihnei Mele? Nu mâna Mea a
porul şi pe bătrâni şi pe cărturari el: Ieşi din pământul tău şi din făcut toate acestea?». Voi, cei tari
şi, năvălind asupră-i, l-au răpit şi l rudenia ta şi vino în pământul pe în cerbice şi netăiaţi împrejur la
-au dus în sinedriu. Şi au pus mar- care ţi-l voi arăta. Atunci, ieşind inimă şi la urechi, voi pururea
tori mincinoşi, care ziceau: Acest din pământul caldeilor, a locuit în staţi împotrivă Duhului Sfânt,
om nu încetează a vorbi cuvinte Haran. Iar de acolo, după moar- precum părinţii voştri aşa şi voi!
de hulă împotriva acestui loc tea tatălui său, l-a strămutat în Pe care dintre proroci nu l-au pri-
PAG. 2

C UVÂNTUL D OMNULUI
gonit părinţii voştri? Şi au ucis pe cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi unui tânăr, numit Saul. Şi îl băteau
cei ce au vestit mai dinainte sosi- pe Iisus stând de-a dreapta lui cu pietre pe Ştefan, care se ruga şi
rea Celui Drept, ai Cărui vânzători Dumnezeu, şi a zis: Iată văd ceru- zicea: Doamne Iisuse, primeşte
şi ucigaşi v-aţi făcut voi acum, voi, rile deschise şi pe Fiul Omului duhul meu! Şi, îngenunchind, a
care aţi primit Legea întru rându- stând de-a dreapta lui Dumnezeu! strigat cu glas mare: Doamne, nu
ială de la îngeri şi n-aţi păzit-o! Iar Iar ei, strigând cu glas mare, şi-au le socoti lor păcatul acesta! Şi, zi-
ei, auzind acestea, fremătau de astupat urechile şi au năvălit asu- când acestea, a murit. Iar Saul se
furie în inimile lor şi scrâşneau din pra lui. Şi scoţându-l afară din învoise la uciderea lui Ştefan.
dinţi împotriva lui. Iar Ştefan, fi- cetate îl băteau cu pietre. Iar mar-
ind plin de Duh Sfânt şi privind la torii şi-au pus hainele la picioarele

Matei 2, 13-23
După plecarea magilor, mâniat foarte tare și, trimițând, a pământul lui Israel, căci au murit
iată, îngerul Domnului se arătă în ucis pe toți pruncii care erau în cei ce căutau să ia viața Pruncului.
vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Betleem și în toate hotarele lui, de Iosif, sculându-se, a luat Pruncul
Pruncul și pe Mama Sa, fugi în doi ani și mai în jos, după timpul și pe Mama Sa și au venit în pă-
Egipt și stai acolo până ce-ți voi pe care îl aflase de la magi. Atunci mântul lui Israel. Dar auzind că
spune, fiindcă Irod va căuta Prun- s-a împlinit ceea ce se spusese domnește Arhelau în Iudeea, în
cul ca să-L omoare. Iar prin Ieremia Prorocul: «Glas în locul lui Irod, tatăl său, Iosif s-a
el, sculându-se, a luat noaptea Rama s-a auzit, plângere și tângui- temut să meargă acolo și, luând
Pruncul și pe Mama Sa și au ple- re multă; Rahela își plânge copiii poruncă în vis, s-a dus în părțile
cat în Egipt. Și au stat acolo până și nu voiește să fie mângâiată, Galileei. Și, venind, a locuit în
la moartea lui Irod, ca să se împli- pentru că ei nu mai sunt». După orașul numit Nazaret, ca să se
nească cuvântul spus de Domnul moartea lui Irod, iată că îngerul împlinească ceea ce s-a spus prin
prin prorocul: «Din Egipt am che- Domnului s-a arătat în vis lui Io- proroci, că Nazarinean Se va che-
mat pe Fiul Meu». Iar când Irod a sif, în Egipt, și i-a zis: Scoală-te, ia ma.
văzut că a fost amăgit de magi, s-a Pruncul și pe Mama Sa și mergi în

Matei 21, 33-44


Zis-a Domnul pilda aceas- dintâi, şi au făcut acelora tot aşa. Iisus: Oare n-aţi citit niciodată în
ta: Era un om oarecare stăpân al La urmă, a trimis la ei pe fiul său, Scripturi: «Piatra pe care au neso-
casei sale, care a sădit vie; a îm- zicând: Se vor ruşina de fiul meu. cotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să
prejmuit-o cu gard, a săpat în ea Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, fie în capul unghiului. De la
teasc, a clădit un turn şi a dat-o au zis între ei: Acesta este moşte- Domnul a fost aceasta şi este lu-
lucrătorilor, iar el a plecat departe. nitorul; veniţi să-l omorâm şi să cru minunat în ochii noştri»? De
Când s-a apropiat vremea roade- avem noi moştenirea lui. Şi, pu- aceea vă spun vouă că Împărăţia
lor, a trimis pe slujitorii săi la lu- nând mâna pe el, l-au scos afară lui Dumnezeu se va lua de la voi
crători ca să ia partea lui de roa- din vie şi l-au ucis. Deci, când va şi se va da neamului care va face
de. Dar lucrătorii, punând mâna veni stăpânul viei, ce va face ace- roadele ei. Cine va cădea pe piatra
pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe lor lucrători? I-au răspuns: Pe aceasta se va sfărâma, iar pe cel
altul l-au omorât, iar pe altul l-au aceștia răi, cu rău îi va pierde, iar peste care va cădea ea, îl va
ucis cu pietre. Din nou a trimis via o va da altor lucrători, care vor zdrobi.
alţi slujitori, mai mulţi decât cei da roadele la vremea lor. Zis-a lor

„Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa
cei ce slujeau stelelor de la Stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te cu-
noască pe Tine, Răsăritul Cel de sus, Doamne, Slavă Ţie! ”
Troparul Nașterii Domnului
PAG. 3

T ÂLCUIRI
Suntem încă în zilele Cră- pentru Dumnezeu, în acea vreme sociale a Bisericii. Simţea cea mai
ciunului. Suntem încă sub impre­ de odrăslire a vieţii creştine. Dacă mare bucurie a sufletului său sfânt
sia marelui fapt sărbătorit acum Domnul Hristos a adus cerul pe şi bun să facă binele, să ajute pe
două zile în urmă. în min­tea şi în pământ, Sfanţul Ştefan a reuşit – cel nevoiaş, să-l cerceteze în
inima noastră încă mai stăruie primul – să ducă în ceruri o suferinţă, să-l scoată din nevoi,
prea frumoasele cântări închinate părticică din pământ. salvându-i atât viaţa trupului, cât
Naşterii Domnului şi minunatele Întreaga creştinătate ortodoxă mai ales pe cea a sufletului. Însă îi
cuvinte cu care Biserica, prin con- aduce astăzi prinos de laudă era dat Arhidiaconului Ştefan să
ducătorii şi slujitorii ei, a întâmpi- Sfântului Arhidiacon Ştefan, celui nu zăbo­vească mult în lucrarea
nat venirea pe pământ a Mântui- care deschide seria martiriului atât de minunată a tinerei Biserici
torului nostru Iisus Hristos. Căci creştin, căci jertfa omenească din Ie-rusalim. Pentru ca Biserica
prin înaripate imne de lui Hristos să se întindă
slavă, într-adevăr, ni s- şi să se întă­rească, a
a arătat bucuria Naşte- fost nevoie ca mulţi
rii Domnului şi în cu- din fiii săi să-şi dea
vinte cu adânc tâlc s-a viaţa, după cum însuşi
tălmăcit credincioşilor întemeietorul ei,
noştri rostul acestui Domnul Hristos, şi-o
măreţ praznic pentru dăduse. Îi era dat
zilele noastre. Suntem arhidiaconului Ştefan
adică în mij­locul trăirii să se bucure de cea mai
bucuriei creştine, în mare cinste şi feri­cire,
cursul marelui praznic, aceea de a primi cel
care a fă­cut începutul dintâi dintre
mântuirii noastre. În credincioşii Bisericii
acest timp de deosebi- marti-riul, pentru a se
tă bucurie duhovnicească, de aţin- pentru Hristos şi adevărul creştin prezenta în ceruri cu cununa
tire a atenţiei noastre asupra săr- nu se termină cu el. muceniciei pe frunte.
bătorii Naşterii lui Hristos Dom- Iată, iubiţi fraţi Adeseori, în răspândirea
nul, în aceste momente în care credincioşi, pe Sfântul Arhidiacon cuvântului evanghelic, avea
Biserica ne-a transpus mintea şi Ştefan în scurta-i, dar plina-i de prilejul să se întâlnească şi să
inima pe planul cel mai înalt al lumină viaţă pământească: poarte discuţii contradictorii cu
bucuriilor sufleteşti – Naşterea După ce Biserica creştină începu iudeii care rămăseseră în trăirea
Celui din veac aşteptat tot ea, Bi- să se dezvolte în Ierusalim, Sfinţii Legii celei vechi. Mulţi îl
serica, ne smulge din toate aceste Apostoli nemaiputând face faţă provocau la dis­cuţii aprinse,
mari bucurii şi ne înfăţişează o singuri tuturor nevoilor mulţi încercau a-l prinde în
altă latură a desfăşurării vieţii apostoliceşti, îşi luară ca ajutoare cuvânt pe Ştefan. Dar, după cum
creştine, înfiripată o dată cu naş- şapte diaconi. Primul dintre ei – spune tot Cartea Sfântă, nimeni
terea lui Hristos. arhidiaconul – era Ştefan. Acesta, „nu putea să stea îm­potriva
Astăzi, Biserica sărbătoreşte pe după cum spune Sfânta Car­te, înţelepciunii şi duhului cu care
sfântul martir, Arhidiaconul „era plin de har şi de putere şi vorbea el”. Însă ura şi za­vistia
Ştefan. Sărbătoreşte pe primul făcea minuni şi semne mari în învăţăturii Legii vechi nu voiau să
mucenic al ei. popor”. Îşi făcea slujba diaconiei se ştie înfrânte, să dea înapoi.
Dacă Domnul Hristos ajutând la predicarea cuvân-tului Drama osândirii pe nedrept, cu
este prima şi suprema jertfa lui Dumnezeu şi mai ales – după mărturii mincinoase împo­triva
pentru mân­tuirea noastră, cum îi era şi rostul – la ajutorarea Domnului Hristos se repetă şi cu
Sfântul Arhidiacon Ştefan este celor bolnavi, la cercetarea lor, la Ştefan, ca şi cu alţi martiri
prima jertfa pentru Hristos. Dacă servirea la mesele de la agapele creştini. Se căutară, prin urmare,
Domnul Hristos este jertfa creştine, pe care Biserica le regulat mărturii mincinoase împotriva lui
Dumnezeirii pentru om, Sfântul dădea săracilor. Îşi dăruise viaţa Ştefan, care să zică despre el că ar
Ştefan este prima jertfa a omenirii întreagă lui Hristos şi operei fi fost auzit rostind cuvinte de
PAG. 4

T ÂLCUIRI
ocară împotriva Legii, împotriva creştini, sfârşitul primului Bi-sericii noastre – că acum
lui Moise şi împotriva lui mucenic creş­tin. Eu văd însă aproape 250 de ani [predică scrisă
Dumnezeu. Mărturiile sunt găsite atâta asemănare între acest sfârşit în 1955 n.n], un Constantin
şi Sfântul Arhidiacon Ştefan este şi cel al Dom­nului nostru Iisus Brâncoveanu murea tot pentru
târât înaintea Sinedriului, unde Hristos! Oare nu şi Domnul credinţa creştină.
Marele Preot îi cere lămuriri Hristos, când era gata să-şi dea Dacă sărbătorirea unor sfinţi ne
asupra învinuirii ce i se aducea. viaţa pentru mântuirea lumii, îndeamnă la smerenie, la rugă­
Ura clocotea în piepturile tuturor chemând pe Tatăl Său din ceruri, ciune, la iubirea aproapelui, la mi-
celor prezenţi, fară măcar să îi încredinţează sufletul Său lă, la cinste, la muncă, la curăţie
rămână impresionaţi de faptul că zicându-I: „Părinte, în mâinile sufletească, sărbătorirea sfinţilor
fa­ţa lui Ştefan strălucea şi se arăta Tale îmi dau sufletul Meu”? Şi martiri, în frunte cu Sfântul Ar­
tuturor ca o faţă de înger. Printr-o când îl batjocoreau şi-L chinuiau hidiacon Ştefan, ne inspiră şi ne
lungă cuvântare, pe care aţi auzit- călăii nu se ruga El de Tatăl Său îndeamnă la curaj, la bărbăţie, la
o citindu-se astăzi în mijlo­cul din ceruri să le ierte păcatul pe jertfa. Pentru că, dacă astăzi nu ni
bisericii, la Apostol, Ştefan care aceştia îl făceau? „Părinte se mai cere deloc jertfa trupu­lui,
încearcă să-şi dovedească nevi­ Sfinte, iartă-le lor păcatul acesta, jertfa vieţii noastre fizice pentru
novăţia lui. Iluminatul arhidiacon pentru că nu ştiu ce fac”. credinţă – fiecare fiind liber să
nu este crezut şi iertat, mai ales că Da, binecredincioşi creadă în Dumnezeu şi să practi-
începe să le arunce în faţă atâtea creştini, pentru toţi martirii căm în deplină libertate cre­dinţa
adevăruri care îi usturau. În- creştini, sfâr­şitul de pe cruce al noastră creştină avem totuşi şi noi
dreptându-şi apoi ochii către cer, Domnului Hristos, felul în care a ceva de jertfit. Avem de jertfit
Ştefan zice: „Iată, văd cerurile suferit moartea fară să cârtească, înclinările spre păcat. Avem de
deschise şi pe Fiul Omului stând ba, dimpotrivă, primind-o cu jertfit dorinţa de a trăi o viaţă uşu-
în picioare la dreapta lui seninătate şi iertându-i pe cei ce-l ratică, o viaţă de plăceri. Avem de
Dumnezeu”. Într-adevăr, Ştefan crucificau, sfârşitul acesta, zic, a înfruntat pasiunile de tot felul, pe
se simţea acum întărit; dumne­ fost un îndemn şi o pildă. cele care ne duc la păcat. Avem
zeiescul său Stăpân îl apăra, îl Cine crede cu adevărat în de luptat cu toate is­pitele care ne
încuraja, era gata să-i primească Dumnezeu şi nu are nici o rezervă provoacă pierderea sufletului,
sufletul şi să-i dea cununa faţă de tot ceea ce El cere de la un moartea acestuia. Avem nevoie de
muceniciei. suflet creştin poate la un mo­ jertfa, de bărbăţie, de martiriu,
Luând ca o supremă ment dat să-şi dea şi el viaţa pentru a crea în noi omul nou,
insultă afirmaţia lui Ştefan de a fi pentru Dumnezeu, dacă este pentru care a venit Domnul pe
văzut chiar în momentul acela pe nevoie. Cine este convins că pământ: omul so­bru, cinstit,
Fiul lui Dumnezeu în cer – pe sufletul este mai mare decât lumea muncitor, respectuos, curajos,
care ei, cu ochii lor orbiţi de aceasta toată, cine crede că iubitor de pace, iubitor de Dum-
patimă şi ură, nu puteau să-L vadă dincolo ne aşteaptă o altă viaţă şi nezeu şi de oameni, credincios.
tot so­borul se năpusti cu un gând cine doreşte această viaţă de veci Avem nevoie ca fii ai lui Dumne-
asupra sa, târându-l la marginea ce poate să ajungă la martiriu dacă zeu şi ai Bisericii Sale de jertfa şi
­tăţii, unde-l uciseră cu pietre. este nevoie. Convingerea adâncă eroism, pentru ca să luptăm în
Iar Ştefan, primind toate religioasă deci, a făcut să avem un felul acesta „să cucerim viaţa veş-
loviturile, se ruga şi zicea: sfânt martir Ştefan şi atâţia alţii, al nică la care am fost chemaţi”. De-
„Doamne Iisuse, primeşte duhul căror nume şi număr stă scris sigur că toţi vom fi de acord a
meu”. Apoi îngenunchind, a acolo sus, în Cartea Vieţii. mărturisi că a-ţi da viaţa pentru
strigat cu glas tare: „Doamne, nu E timpul să amintim că credinţă este mult mai greu decât
le socoti lor păcatul această dragoste pentru Hristos şi a crea în tine – luptându-te cu
acesta” (Fapte VII, 60). Şi, apoi, con­vingere religioasă a odrăslit păcatul – omul cel nou. Dar dacă
ultima piatră aruncată într-însul nu numai atunci, în primele secole martirii şi eroii sunt în admiraţia
tăindu-i ultimele cuvinte de iertare ale creştinismului, dar şi mai tuturor, nu mai puţin sunt eroi cei
creştinească pe care o dădea târziu, până aproape de zilele noas care, mânaţi de o adâncă convin-
ucigaşilor săi, şi-a dat duhul. ­tre. E în memoria noastră a gere religioasă, se luptă pentru a
Iată, binecredincioşi tuturor – şi aceasta face mândria dobândi viaţa în lumea cea fără de
PAG. 4

T ÂLCUIRI
sfârşit. ce, de plăceri mincinoase, cu idea- sale tuturor celor ce doresc şi se
Acest eroism şi această lul înalt şi sfânt: trăirea cu Hristos străduiesc să capete mântuirea, de
singură jertfa le cere Biserica Domnul şi cu Sfinţii Săi în veci? care Dumnezeu pe toţi să ne în-
astăzi, cu insistenţă, de la fiii săi. Să nu fie! vrednicească. Amin. (Sursă: Pr.
Iubiţi fraţi, vom pune în cumpănă Sfântul Arhidiacon Şte- Petre F. Alexandru, Glasul Bi-
o viaţă de câţiva ani de plă­ceri fan, întâiul mucenic al Domnului sericii, nr. 12, 1955, pp. 295-297;
inutile, ridicole şi câteodată josni- Hristos, să ajute prin rugăciunile doxologia.ro)

G RĂIT - AU P ROOROCII
Dreptul de va ajunge sa Păstorul şi păzitorul sufletelor Binevesteşte Iosif lui Da-
se sfârșească, întru odihnă va fi; voastre. Așijderea şi femeile vid, Dumnezeiescului părinte, mi
că bătrâneţele sunt cinstite, nu plecându-vă bărbaţilor voştri, că ­nunile: văzut-ai pe Fecioara năs-
cele de mulţi ani, nici cele ce se deşii nu se pleacă oarecarii când; cu magii te-ai închi­nat; cu
numără cu numărul anilor, şi cuvântului, prin viața femeilor păstorii ai slăvit şi prin îngeri în-
cărunteţile sunt înţelepciunea oa- fără de cuvânt să se dobândească. ştiinţare ai primit. Roagă pe
menilor, şi vârsta bătrâneților via- Văzând viaţa voastră cea Hristos Dumnezeu să mântuias-
ţă nespurcată. Plăcut lui Dumne- dimpreună curată întru frică. A că sufletele noastre.
zeu făcându-se, l-a iubit, şi vieţu- cărora podoabă să fie nu cea din De veselie astăzi, Dum-
ind între păcătoşi, s-a mutat. afară a împletirii părului şi a neze­iescul David se umple; şi
Răpitus-a, ca să nu schimbe înfășurăturii aurului sau a Dreptul Iosif împreună cu Iacob,
răutatea mintea lui sau îmbrăcăminții hainelor, ci omul laudă aduce; că luând cunună
înşelăciunea să înşele sufletul lui. cel ascuns al inimii, întru pentru înrudirea cu Hristos se
Că râvna răutăţii întunecă cele nestricăciunea duhului celui blând bucură; şi pe Cel Ce s-a născut în
bune, şi neînfrânarea poftei şi lin, care este înaintea lui chip de negrăit pe pământ, Îl lau-
schimbă gândul cel fără de Dumnezeu de mult preţ. Că aşa dă şi strigă: mântuieşte, Îndurate,
răutate. Sfârşindu-se peste puţin, odinioară şi sfintele femei, care pe cei ce Te cinstesc pe Tine.
a plinit ani îndelungaţi; că plăcut nădăjduiau întru Dumnezeu, se (Troparul și Condacul Dumi-
era Domnului sufletul lui. Pentru împodobeau pe sine plecându-se nicii de după Nașterea Dom-
aceea S-a grăbit a-l scoate din bărbaţilor lor. Precum Sarra nului)
mijlocul răutăţii; şi popoarele asculta pe Avraam, domn pe acela Încununatu-s-a creştetul
văzând şi necunoscând, nici chemându-l, căruia v-aţi făcut fii, tău cu diademă împărătească, pe
punând în gând una ca aceasta, că făcând bine, şi netemându-vă de urma luptelor pe care le-ai păti-
Dar şi milă este între cuvioşii Lui, nici o frică. Bărbaţii așijderea mit pentru Hristos Dumnezeu,
şi cercetare întru aleşii Lui. împreună locuind cu femeile lor luptătorule cel dintâi printre mu-
(Înțelepciunea lui Solomon 4, cu cunoştinţă, ca unui vas mai cenici. Că vădind nebunia iudei-
7-15) slab celui femeiesc dându-le lor, ai văzut pe Mântuitorul tău,
Iubiţilor, Hristos a pătimit cinste ca şi celor împreună de-a dreapta Tatălui. Pe Acela
pentru noi, nouă lăsându-ne pildă moştenitoare Darului vieţii, ca să roagă-L totdeauna pentru sufle-
ca să urmăm urmelor Lui. Carele nu se curmeze rugăciunile tele noastre. Stăpânul nostru,
păcat nu a făcut, nici s-a aflat voastre. Iar la sfârşit toţi să fiţi cu ieri a venit la noi cu Trup, iar
vicleşug în gura Lui. Carele un gând, milostivi, iubitori de astăzi sluga Lui a ieşit cu totul
ocărându-Se, împotrivă nu a fraţi, îndurători, blânzi, smeriţi, din trup; ieri Împăratul nostru S-
ocărât, pătimind, nu a îngrozit, ci nerăsplătind rău pentru rău, sau a născut cu Trup, astăzi sluga cu
dă celui ce judecă cu dreptul. ocara pentru ocară, ci dimpotrivă, pietre este ucisă; că pentru Dân-
Carele păcatele noastre însuși le-a binecuvântând, ştiind că spre sul se şi sfârşeşte întâiul mucenic
ridicat în trupul Său pe lemn, ca aceasta sunteţi chemaţi, ca să şi Dumnezeiescul Ştefan.
păcatelor murind, să vieţuim moşteniţi binecuvântarea. (Troparul și Condacul Sfân-
dreptăţii, cu a Căruia rană v-aţi (I Petru 2, 21 – 3, 1-9) tului Apostol, Întâiului Muce-
vindecat. Că eraţi ca nişte oi nic și Arhidiacon Ștefan)
rătăcite, şi v-aţi întors acum la

S-ar putea să vă placă și