Sunteți pe pagina 1din 4

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.

4,4)

M ERINDE P ENTRU S UFLET


Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

A NUL 11 N °58 S ERIA SĂPTĂMÂNALĂ 27 OCTOMBRIE 2020

C UVÂNTUL D OMNULUI
(S F . C UV . D IMITRIE CEL N OU ,O CROTITORUL B UCUREȘTILOR )

EFESENI 4, 7-13
Fraţilor, fiecăruia dintre părţile cele mai de jos ale pămân- tori, spre desăvârşirea sfinţilor, la
noi i s-a dat harul după măsura tului? Cel ce S-a pogorât, Acela lucrul slujirii, la zidirea trupului lui
darului lui Hristos. Pentru aceea este Care S-a suit mai presus de Hristos, până vom ajunge toţi la
zice: «Suindu-Se la înălţime, a ro- toate cerurile, ca pe toate să le unitatea credinţei şi a cunoaşterii
bit robime şi a dat daruri oameni- umple. Şi El a dat pe unii apos- Fiului lui Dumnezeu, la starea
lor». Iar aceea că: «S-a suit» – ce toli, pe alţii proroci, pe alţii evan- bărbatului desăvârşit, la măsura
înseamnă decât că S-a pogorât în ghelişti, pe alţii păstori şi învăţă- vârstei deplinătăţii lui Hristos.

MATEI 11, 27-30


Zis-a Domnul către uce- nimeni, decât numai Fiul şi cel tră şi vă învăţaţi-vă de la Mine, că
nicii Săi: Toate Mi-au fost date de căruia va voi Fiul să-i descopere. sunt blând şi smerit cu inima, şi
către Tatăl Meu şi nimeni nu cu- Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.
noaşte pe Fiul, decât numai Ta- împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe Căci jugul Meu e bun şi povara
tăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte voi. Luaţi jugul Meu asupra voas- Mea este uşoară.

uÂLCwIRI
Dragi fraţi şi surori, având în minte cuvintele Sfântului Mântuitor, pe Domnul Iisus
Pavel: „deci, vă rog, să-mi fiţi mie Hristos, Care va schimba la
Vă salutăm astăzi, în ca-
următori, precum şi eu lui înfăţişare trupul smereniei noastre
drul acestei slujbe solemne,
Hristos!” (1 Corinteni 4, 16). ca să fie asemenea trupului slavei
aducându-vă harul Sfântului Mor-
Vieţuind astfel, el a dat mărturie Sale, lucrând cu puterea ce are de
mânt al Domnului nostru Iisus
despre adevărul mântuitor al a-Şi supune Sieşi toate” (Filipeni
Hristos şi rugăciunile comunităţii
Logosului Dumnezeiesc întrupat. 3, 20-21). Această experienţă de
creştine din Biserica Ierusalimu-
Prin viaţa sa plină de evlavie, transfigurare în Hristos a
lui. Este o mare bucurie pentru
asemenea vieţuirii altor cuvioşi şi Apostolilor este pentru noi ca un
noi să fim astăzi aici, la luminata
martiri, Sfântul Dimitrie a dorit să far călăuzitor care, prin stăruinţă
sărbătoare a Sfântului Cuvios
vadă slava lui Hristos, care s-a şi credincioşie, ne ajută să trecem
Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul
descoperit pe Muntele Taborului prin lumea care se sufocă până la
Bucureştilor.
în ziua Schimbării la Faţă înaintea stricăciune şi moarte, biruite doar
Sfântul Dimitrie cel Nou
apostolilor. Şi aceasta pentru că în prin Învierea cea slăvită a lui
ne aminteşte de sensul vieţuirii în
viaţa sa evlavioasă el a renunţat la Hristos.
Iisus Hristos şi de forţa de
toate bunătăţile pământeşti, În vremea noastră, un
transfigurare a iubirii lui Hristos.
ascultător fiind cuvintelor nou val de suferinţă şi persecuţie
Ca simplu păstor şi, mai târziu, ca
Sfântului Apostol Pavel, care creştină a aruncat o umbră
monah fidel, Sfântul Dimitrie L-a
zice: „Cetatea noastră este în întunecată asupra multor părţi ale
urmat întru totul pe Hristos,
ceruri, de unde şi aşteptăm lumii, mai ales asupra Orientului
PAG. 2

uÂLCwIRI
Mijlociu, care este leagănul vremurilor de curând încheiate. stăpâniilor, împotriva
creştinătăţii. În timp ce evoluţiile Astăzi, noi „ne lăudăm şi în stăpânitorilor întunericului acestui
social-politice au adus frica şi suferinţe, bine ştiind că suferinţa veac, împotriva duhurilor răutăţii,
disperarea în inimile multor aduce răbdare, şi răbdarea care sunt în văzduh. Pentru aceea,
oameni, noi facem apel încercare, şi încercarea nădejde. luaţi toate armele lui Dumnezeu,
permanent la cuvintele lui Iar nădejdea nu ruşinează pentru ca să puteţi fi împotrivă în ziua
Hristos: „Acestea vi le-am grăit, că iubirea lui Dumnezeu s-a cea rea, şi, toate biruindu-le, să
ca întru Mine pace să aveţi. În revărsat în inimile noastre, prin rămâneţi în picioare … Şi încălţaţi
lume necazuri veţi avea; dar Duhul Sfânt, Cel dăruit picioarele voastre, gata fiind
îndrăzniţi. Eu am biruit nouă” (Romani 5, 3), după cum pentru Evanghelia păcii” (Efeseni
lumea” (Ioan 16, 33). 6, 12-13;15).
Puterea cerească a Această Evanghelie a
sfinţilor, ce vine de la păcii şi a mântuirii este
Dumnezeu, chiar şi în faţa împlinită de bărbaţii şi
persecuţiilor, a suferinţei şi femeile care o mărturisesc
a morţii, este iubirea prin alegerea vieţii îngereşti
statornică a lui Iisus monahale. Aceştia ne arată
Hristos. Şi aceasta pentru că se poate ajunge la
că drumul acestei iubiri pregustarea împărăţiei
întrupate este drumul cerurilor, unde se află
îndumnezeirii (theosis), „Biserica celor întâi născuţi,
adică adevărata unire cu care sunt scrişi în ceruri şi
Dumnezeu şi aceasta este duhurile drepţilor celor
cea din urmă chemarea a desăvârşiţi” (Evrei 12, 23).
fiecărui creştin, după cum Fiecare creştin este
spune şi Sfântul Apostol chemat să urmeze calea lui
Petru despre noi, că Hristos pentru a da o
trebuie să ne facem mărturie vie a credinţei sale.
„părtaşi dumnezeieştii Fie că îndură persecuţii sau
firi” (2 Petru 1, 4). se dedică vieţii monahale sau
Sărbătorim astăzi trăieşte o viaţă de familie,
pe Sfântul Cuvios Dimitrie creştinul este întotdeauna un
cel Nou, Ocrotitorul martor al luminii lui Hristos
Bucureştilor, atât de iubit în lume. Subliniem aceasta
de poporul român, ale cărui ne spune Sfântul Apostol Pavel. pentru că lumea noastră suferă
moaşte nestricăcioase au fost Acum, Biserica Ortodoxă greutăţi teribile, iar oameni din
aduse la Bucureşti în vremea Română culege roadele renaşterii diferite părţi ale ei sunt zdrobiţi
mitropolitului Grigorie al Ţării credinţei în ţara voastră. Suntem de războaie, sărăcie, boli,
Româneşti, iar mai apoi păstrate martorii acestei vieţi noi şi degradare, foamete, nedreptate,
cu sfinţenie ca o comoară de martori ai încredinţării noastre de umilinţă şi înjosire. Peste tot
mare preţ a credinţei noastre către Domnul, cum citim în vedem lipsă de respect pentru
ortodoxe vii, care i-a ajutat pe Evanghelia după Matei, că porţile persoana umană, creată după
oameni să îndure suferinţele iadului nu vor birui Biserica (cf. chipul şi asemănarea lui
războaielor. Biserica Ortodoxă Matei 16, 18). Dumnezeu.
Română a prins rădăcini adânci, După cum vedem din În lumea noastră
pentru că a fost stropită, viaţa Sfântului Cuvios Dimitrie, tulburată, Iubirea Întrupată a lui
asemenea unui copac, de sângele vocaţia ascetică este o altă formă Dumnezeu în persoana
nenumăraţilor martiri în anii de de mucenicie, „căci lupta noastră Domnului nostru Iisus Hristos şi
prigoană, mai ales în deceniile de nu este împotriva trupului şi a învierea Sa, precum şi moaştele
persecuţii împotriva Bisericii din sângelui, ci împotriva nestricăcioase ale slujitorilor lui
timpul regimului totalitar al începătoriilor, împotriva Hristos, aşa cum este Sfântul
PAG. 3

T ÂLCUIRI
Cuvios Dimitrie, sunt farul viu al cel Mare, îi putem cinsti cel mai Nou, să ocrotească poporul
nădejdii noastre. Creştinul, ca bine pe sfinţi. binecredincios român, pe Preafe-
membru al Trupului lui Hristos, Să dăm slavă Domnului şi ricitul Părinte Daniel, Patriarhul
Biserica Sa, este chemat să fie Dumnezeului nostru Iisus Hristos României, fratele nostru preaiubit
martor viu al iubirii. De aceea, la pentru mărturia nestinsă a sfinţi- şi împreună liturghisitor cu Noi,
praznicul Sfântului Cuvios lor Săi cuvioşi! Fie ca Hristos şi să dăruiască pace lumii şi inimi-
Dimitrie, ocrotitorul acestei cetăţi Dumnezeu, pentru rugăciunile lor noastre. Amin
istorice, ne reafirmăm această Preasfintei Maicii Sale, Născătoa-
(Cuvântul Patriarhului Ierusali-
chemare, străduindu-ne să-i rea de Dumnezeu şi Pururea Fe- mului la Sărbătoarea Sfântului
urmăm pilda, pentru că doar aşa, cioara Maria şi pentru rugăciunile Cuvios Dimitrie cel Nou; Sursa:
după cum ne spune Sfântul Vasile Sfântului Cuvios Dimitrie cel basilica.ro)

C UVÂNT FILOCALIC
Cel ce se iubeşte pe sine laudele cuvintelor nu-l îndulcesc. în viaţa aceasta, şi că nu este. Căci
nu poate iubi pe Dumnezeu. Dar Căci din multa dorire a smereniei petrecând în trupul său,
cel ce nu se iubeşte pe sine, din nu-şi cunoaşte vrednicia sa, ci călătoreşte, datorită dragostei,
pricina bogăţiei covârşitoare a slujeşte lui Dumnezeu după afară din el, mişcându-se
iubirii lui Dumnezeu, îl iubeşte pe rânduiala preoţilor. Iar din multa necontenit cu sufletul către
Dumnezeu, fiindcă unul ca acesta iubire de Dumnezeu îşi ascunde Dumnezeu. Arzând cu inima
nu caută niciodată slava sa, ci pe a amintirea vredniciei, îngropând cu neîntrerupt de focul dragostei, s-a
lui Dumnezeu. Căci cel ce se smerenie undeva, în adâncul lipit de Dumnezeu prin puterea
iubeşte pe sine caută slava sa. Iar dragostei de Dumnezeu, lauda ce neslăbită a unui mare dor, ca unul
cel ce iubeşte pe Dumnezeu i se cuvine din pricina acestei ce a ieşit o dată pentru totdeauna
iubeşte slava Celui ce l-a făcut pe vrednicii, ca să-şi pară în din iubirea de sine pentru
el. Fiindcă e propriu sufletului cugetarea sa totdeauna o slugă dragostea de Dumnezeu: „Căci
simţitor şi iubitor de Dumnezeu netrebnică, fiind cu totul străin de dacă ne-am ieşit din minte, zice,
să caute, pe de o parte, pururea vrednicia sa, prin dorul după este pentru Dumnezeu, iar de
slava lui Dumnezeu în toate smerenie. Acest lucru suntem suntem cu mintea întreagă, este
poruncile pe care le împlineşte, datori să-l facem şi noi, fugind de pentru voi“ (2 Cor. V, 13).
iar pe de alta, să se desfăteze întru orice cinste şi slavă, pentru Când începe cineva să
smerenia sa. Căci lui Dumnezeu I covârşitoarea bogăţie a dragostei simtă cu îmbelşugare dragostea
se cuvine slavă pentru măreţia Domnului, care ne-a iubit aşa de lui Dumnezeu, începe să iubească
Lui, iar omului smerenie, ca prin mult pe noi. şi pe aproapele întru simţirea du-
ea să ajungem să fim ai lui 14. Cel ce iubeşte pe Dumnezeu hului. Şi aceasta este dragostea
Dumnezeu. De vom face aceasta întru simţirea inimii, acela este despre care grăiesc toate Sfintele
şi noi, bucurându-ne întocmai ca cunoscut de El. Căci în măsura în Scripturi. Căci prietenia după trup
Sfântul Ioan Botezătorul de slava care primeşte cineva în simţirea se desface foarte uşor când se
Domnului, vom începe să zicem sufletului dragostea lui găseşte o cât de mică pricină.
neîncetat: „Acesta trebuie să Dumnezeu, în aceeaşi măsură Pentru că nu a fost legată cu sim-
crească, iar noi să ne ajunge în dragostea lui ţirea duhului. Dar în sufletul ce
micşorăm“ (Ioan III, 30). Dumnezeu. De aceea unul ca stă sub înrâurirea lui Dumnezeu,
13. Ştiu pe cineva care iubeşte aşa acesta nu încetează să se dorească chiar dacă s-ar întâmpla să se pro-
de mult pe Dumnezeu, plângând după lumina cunoştinţei cu o ducă vreo supărare, totuşi legătu-
totuşi că nu-l poate iubi cât vrea, dragoste aşa de puternică, încât să ra dragostei nu se desface dintr-
încât sufletul lui este necontenit -şi simtă topindu-se până şi tăria însul. Căci aprinzându-se pe sine
într-o astfel de dorinţă fierbinte, oaselor, nemaiştiindu-se pe sine, însuşi din nou de focul dragostei
că Dumnezeu se slăveşte în el, iar ci fiind prefăcut întreg de lui Dumnezeu, îndată revine iarăşi
el este ca şi când n-ar fi. Despre dragostea lui Dumnezeu. De unul la starea cea bună şi cu multă bu-
sine nu ştie ce valoare are, iar ca acesta putem spune şi că este curie primeşte dragostea aproape-
PAG. 4

C UVÂNT FILOCALIC
lui, chiar dacă a fost ocărât sau jumătate cu dragoste. Iar dragos- lui Sfânt. De aceea zi-
păgubit mult de către acela. Pen- tea desăvârşită este proprie drep- ce Scriptura într-un loc: „Temeţi-
tru că acest suflet topeşte în dul- ţilor curăţiţi deplin, în care nu mai vă de Domnul, toţi sfinţii
ceaţa lui Dumnezeu amărăciunea este frică. „Căci dragostea desă- Lui“ (Ps. XXXIII, 10); iar în alt
iscată de gâlceavă. loc: „Iubiţi pe Domnul toţi cuvioşii
Nimenea nu poate să iu- Lui“ (Ps. XXX, 25). Prin acestea
bească pe Dumnezeu din toată învăţăm limpede că frica de Dum-
inima, dacă nu se va teme de El nezeu este proprie drepţilor ce se
mai întâi întru simţirea inimii. curăţesc încă, fiind împreunată,
Căci numai curăţindu-se şi cum s-a zis, pe jumătate cu dragos-
înmuindu-se sufletul prin înrâuri- te; iar dragostea desăvârşită e pro-
prie drepţilor curăţiţi, în care nu
rea temerii vine la dragoste lucră-
mai este gândul vreunei temeri, ci o
toare. Dar nu va veni cineva la ardere neîncetată şi o alipire a su-
temerea de Dumnezeu în chipul fletului de Dumnezeu prin lucrarea
arătat, dacă nu va părăsi toate gri- Duhului Sfânt. Căci s-a zis: „Lipitu
jile lumeşti. Căci numai când -s-a sufletul meu de Tine şi dreapta
ajunge mintea la linişte multă şi la Ta m-a sprijinit“ (Ps. LXII, 9).
negrijă o strâmtorează frica de
Dumnezeu, curăţind-o întru sim- (Sf. Diadoh al Foticeii, Cuvânt
ţire multă de toată grosimea pă- ascetic despre viaţa morală,
mântească, ca astfel să o aducă la despre cunoştinţă şi despre
marea dragoste a bunătăţii lui vârşită, zice, scoate afară frica“ (1 d r e a p t a socoteală
Dumnezeu. Astfel frica este o Ioan IV, 18). Dar de amândouă duhovnicească , împărţit în 100
stare proprie a drepţilor care încă au parte numai drepţii, care lu- de capete, Filocalia I)
se curăţesc, fiind împreunată pe crează virtuţile cu ajutorul Duhu-

Canon de rxgăcixne căvre tf. Cxvios dimivrie


„Întru tine, părinte, cu Stih: Sfinte Cuvioase Munte Închegat, în care bine a
osârdie s-a mântuit cel după chip; Părinte Dimitrie, roagă-te lui voit Dumnezeu a locui cu Trup
că, luând crucea, ai urmat lui Dumnezeu pentru noi. omenesc. Deci şi noi, Preacurată,
Hristos; şi lucrând, ai învăţat să Rod bun din părinţi Născătoare de Dumnezeu, te ves-
nu se uite la trup, căci este trecă- binecredincioşi născându-te, tim. (Cântarea I din Canonul
tor; ci, să poarte grijă de suflet, de Părinte Dimitrie, iar mai ales prin Sfântului)
lucrul cel nemuritor. Pentru Sfântul Duh şi prin Botez „Apărător al său nebiruit şi neîn-
aceasta şi cu îngerii împreună se renăscându-te, ai ajuns la mă­sura frânat, ca unul care prin tine din
bucură, Preacuvioase Părinte Di- vârstei plinirii lui Hristos. nevoi s-a mântuit, te pune înainte
mitrie, duhul tău”. Slavă Tatălui şi Fiului şi oraşul tău, Sfinte Preacuvioase
Sfântului Duh. Dimi­trie. Ci, ca cel ce ai îndrăz-
Troparul Sf. Cuv. Dimitrie cel
Edenul încă de aici l-ai do neală către Dumnezeu, apără-ne
Nou, Ocrotitorul Bucureștilor ,
­bândit cu blândeţe şi smerenie de toate nevoile, ca să strigăm ţie:
glasul 8
vieţuind; unde acum locuind şi bucură-te, făcătorule de mi­nuni,
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte îndulcindu-te de faţa Stăpânu­lui, Sfinte Dimitrie! ”
Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu stăruitor roagă-L pentru noi, Sfin-
pentru noi. te Dimitrie. Condacul Sf. Cuv. Dimitrie cel
Pururea fiind cu Dum- Şi acum şi pururea şi în Nou, Ocrotitorul Bucureștilor,
nezeu, cu toiagul neador-mitelor vecii vecilor. Amin (a Născătoa- gl.asul 8
tale rugăciuni, pe Faraon cel rei).
gânditor, cu toată oas­tea lui David mai întâi, strămo-
îneacă-l, rugămu-ne, pă­rintele şul tău, Împărăteasă te-a numit şi
nostru, ca să te mărim cu laude.

S-ar putea să vă placă și