Sunteți pe pagina 1din 4

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.

4,4)

M ERINDE P ENTRU S UFLET


Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

A NUL 12 N °1 S ERIA SĂPTĂMÂNALĂ 1 IANUARIE 2021

C UVÂNTUL D OMNULUI
(†) T ĂIEREA -Î MPREJUR CEA DUPĂ T RUP A D OMNULUI
†) S F . I ERARH V ASILE CEL M ARE , A RHIEPISCOPUL
C EZAREEI C APADOCIEI
Coloseni 2, 8-12
Fraţilor, luaţi aminte să nu trupeşte, toată plinătatea dumne- trupul cărnii, întru tăierea împre-
vă fure minţile cineva cu filozofia zeirii şi sunteţi deplini întru El, jur a lui Hristos. Îngropaţi fiind
şi cu deşarta înşelăciune din pre- Care este cap a toată domnia şi împreună cu El prin botez, cu El
dania omenească, după înţelesuri- stăpânirea. În El aţi şi fost tăiaţi aţi şi înviat prin credinţa în lucra-
le cele slabe ale lumii şi nu după împrejur, cu tăiere împrejur nefă- rea lui Dumnezeu, Cel ce L-a în-
Hristos. Căci întru El locuieşte, cută de mână, prin dezbrăcarea de viat pe El din morţi.

Luca 2, 20-21; 40-52


În vremea aceea păstorii s salim, după obiceiul sărbătorii. Şi a zis către El: Fiule, de ce ne-ai
-au întors, slăvind şi lăudând pe sfârşindu-se zilele, pe când se în- făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi
Dumnezeu pentru toate câte auzi- torceau ei, Copilul Iisus a rămas eu Te-am căutat îngrijoraţi.
seră şi văzuseră, după cum li se în Ierusalim şi părinţii Lui nu Atunci El a zis către ei: De ce era
vestise. Şi, când s-au împlinit opt ştiau. Şi, socotind că este în ceata să Mă căutaţi? Oare nu ştiaţi că în
zile, ca să-L taie împrejur, I-au călătorilor, pe drum, au venit cale cele ale Tatălui Meu trebuie să
pus numele Iisus, cum a fost nu- de o zi, căutându-L printre rude şi fiu? Dar ei n-au înţeles cuvântul
mit de înger mai înainte de a Se printre cunoscuţi. Însă, negăsindu pe care l-a spus lor. Şi a coborât
zămisli în pântece. Iar Pruncul -L, s-au întors la Ierusalim cu ei şi a venit în Nazaret şi le era
creştea şi Se întărea cu duhul, căutându-L. Iar după trei zile L- supus. Iar Mama Sa păstra în ini-
umplându-Se de înţelepciune, şi au aflat în templu, şezând în mij- ma ei toate aceste cuvinte. Şi Iisus
harul lui Dumnezeu era asupra locul învăţătorilor, ascultându-i şi sporea cu înţelepciunea şi cu vâr-
Lui. Şi părinţii Lui în fiecare an se întrebându-i. Şi toţi care Îl auzeau sta şi cu harul înaintea lui Dum-
duceau de sărbătoarea Paştilor la se minunau de priceperea şi de nezeu şi a oamenilor.
Ierusalim. Iar când a fost El de răspunsurile Lui. Deci, văzându-
doisprezece ani, s-au suit la Ieru- L, rămaseră uimiţi, iar Mama Lui

T ÂLCUIRI
Iubiţi credincioşi, Mărturisim prin această necreştin prin implicaţiile lui, dar
Se cuvine, mai înainte de prezenţă dragostea noastră de a care nu poate fi negat ca realitate:
orice cuvânt, să aducem începe cu rugăciune prima zi a revelionul.
mulţumiri lui Dumnezeu, din anului, chiar dacă acum suntem, Suntem şi noi trăitori ai
adâncul sufletelor noastre, pentru poate, mai obosiţi ca de obicei. În vieţii moderne, dar în duh creştin.
că ne-a ajutat să păşim cu pace în componenţa vieţii moderne a La miezul nopţii trecute, când
noul an şi mai ales, să fim în intrat, cu sau fără voia noastră, un orologiul a marcat trecerea din
biserică la acest ceas de Liturghie. eveniment devenit tradiţional, vechiul în noul an, noi, împreună
PAG. 2

T ÂLCUIRI
cu familiile noastre am rostit mai Sfântul Vasile cel Mare, odată ucenicilor: „Eu sunt
întâi o rugăciune pentru ca trăitor în veacul al IV-lea, a cărui împărat astăzi, că am împărăţit
Dumnezeu să ne ajute întru pomenire astăzi săvârşim, ne este peste patimi!”, adică, „le-am
înnoirea râvnei pe calea mântuirii, cunoscut prin câteva fapte cu biruit!”. Aşa şi Sfântul Vasile, s-a
cerând de la El un nou început totul remarcabile: este autorul dovedit biruitor peste cele
bun al mântuirii, după aceea n-am unei Sfinte Liturghii, numită în lumeşti, dobândind sălaş în ceruri,
zăbovit prea mult, ci ne-am retras cărţile noastre Liturghia Sfântului unde şi astăzi se roagă pentru noi.
spre odihnă pentru a fi treji la ora Vasile cel Mare, ce se săvârşeşte Cu privire la marcarea
venirii la Sfânta Biserică. de zece ori pe an, inclusiv astăzi; Anului Nou, noi trebuie să vedem
Noi ştim că însuşi creştineşte acest prag: să ne facem
cuvântul revelion poate fi înţeles un bilanţ sufletesc a ceea ce am
în sens creştin: „réveiller” (de la realizat sau nu în anul precedent,
care vine românescul revelion) în cât am lucrat la mântuirea noastră
franceză înseamnă „a trezi, a se şi a aproapelui, totodată să cerem
deştepta din somn”. Iată-ne, ajutor de sus pentru un nou şi
aşadar, aici, în Casa Domnului, bun început în calea mântuirii. Să
unde toţi cei care se numesc nu ne mire acest cuvânt „început
creştini ar trebui să fie la aceasta bun”. Chiar dacă suntem mai
oră. înaintaţi în vârstă, în cele ce
Iubiţi fraţi de credinţă, privesc mântuirea trebuie să ne
Calendarul nostru considerăm mereu începători.
menţionează, precum ştiţi, trei Căci spune un proverb sugestiv:
sărbători pentru ziua de azi: „În fiecare zi, din nou, de la
Tăierea împrejur a Domnului, început!”. Sau cum citim în acelaşi
Sfântul Vasile cel Mare şi Anul Pateric egiptean: „Odată Avva
Nou. Despre fiecare vom face, în Arsenie a fost auzit de către
cele ce urmează, câteva scurte ucenici, care stăteau afară,
referiri. este autorul unui însemnat număr strigând din chilie: Dumnezeule,
Tăierea împrejur a de lucrări teologice, omilii, nu mă părăsi! Nimic bun n-am
pruncului Iisus s-a făcut a opta zi epistole etc., după care învăţăm şi făcut înaintea Ta, dar dă-mi după
după naştere, precum citim în astăzi, minunându-ne de înălţimea bunătatea Ta să pun început!”.
Sfânta Evanghelie după Luca (2, cugetării sale; a rămas în istorie ca Iubiţi ascultători,
21-24), când I-au pus şi numele, şi ctitor al unui aşezământ social Mulţumind lui Dumnezeu
după rânduiala veche consemnată de binefacere, intitulat Vasiliada, pentru binefacerile care au fost
de Moise în Levitic cap. al XII- după care s-au inspirat până în asupra noastră în anul care a
lea. Pentru a afla mai pe larg ziua de astăzi nenumărate centre trecut, păşim cu nădejde în noul
despre acest sfânt eveniment, vă de caritate. Nu în ultimul rând, s-a an, în dorinţa de a fi mai buni,
îndemnăm să citiţi acasă din remarcat printr-o viaţă de mai iertători, mai harnici, mai
Scriptură, când veţi dispune de un sfinţenie exemplară. aprinşi de dragoste pentru Sfânta
ceas de linişte, atât la Luca, cap. al Om al rugăciunii, ne-a Biserică. Vă apreciem în chip
II-lea, cât şi la Levitic, cap. al XII- lăsat şi Molitfele, cunoscute sub deosebit pe toţi care aţi dovedit şi
lea. Dacă ar întreba cineva de ce numele său, pe care le-am rostit şi astăzi dragoste faţă de legea
astăzi noi, creştinii, nu mai tăiem noi astăzi în genunchi. S-a dovedit noastră creştină şi aţi venit aici.
pruncii împrejur, răspundem: biruitor peste patimi, după cum Tuturor vă dorim sănătate
tăierii împrejur din Vechiul însuşi numele lui sugerează. Căci şi ani mulţi întru Domnul! Cu
Testament i-a luat locul Botezul Vasile vine de la grecescul deosebire, celor care purtaţi
creştin, în Noul Testament. Acum „basileos”, care înseamnă numele Sfântului Vasile, vă
spunem şi noi, o dată cu Sfântul „împărat”. adresăm binecuvântările noastre
Apostol Pavel: „Tăierea împrejur Citim, de pildă despre un părinteşti de tot binele, felicitându
este aceea a inimii, în duh, nu în caz asemănător, în Patericul -vă pentru faptul că aţi început
literă” (Rom. 2, 29). egiptean, cum Avva Iosif a spus ziua onomastică în Biserică.
PAG. 3

T ÂLCUIRI
Aceleaşi gânduri cu frăţiile voastre, pentru întreg Amin. (Pr. Vasile Gordon; sursa:
creştineşti pentru familiile neamul nostru românesc. La Doxologia.ro)
dumneavoastră şi în comuniune mulţi ani în ogorul Domnului!

G RĂIT - AU P ROOROCII
Arătatu-s-a Domnul lui bărbătească, care nu-şi va tăia îm- Cumpenele viclene urâciune sunt
Avraam, şi i-a zis lui : Eu sunt prejur marginea trupului său, în înaintea Domnului, iar cumpăna
Dumnezeul tău, fă plăcere înain- ziua a opta, pierde-se-va sufletul dreaptă primită este Lui. Oriunde
tea Mea şi fii fără prihană, şi voi acela din neamul său, că legea intră înălţarea, acolo şi ocara, iar
pune legătura Mea între Mine, şi Mea a stricat. (Facere 17, 1-14) gura smeriţilor se învaţă
între tine şi te voi înmulţi foarte. Domnul m-a întemeiat înţelepciune. Săvârşirea drepţilor
Şi vei fi tată a multe neamuri, şi început căilor Sale, spre lucrurile va îndrepta pe dânşii; şi
nu se va chema numele tău Lui, mai înainte de veac m-a împiedicarea călcătorilor de lege
Avram, ci va fi numele tău Avra- întemeiat, întru început. Mai va prăda pe ei. Nu vor folosi
am; că tată a multe neamuri te-am înainte de facerea pământului, şi averile în ziua mâniei; iar
pus. Şi te voi creşte foarte foarte, mai înainte de facerea adâncurilor, dreptatea va mântui de la moarte.
şi te voi pune întru neamuri, şi mai înainte de curgerea izvoarelor Murind dreptul lasă grija, iar
împăraţi din tine vor ieşi. Şi voi apelor. Mai înainte până ce nu se pierirea necuraţilor este urâtă şi
pune legătura mea între mine şi înfipsese munţii; Mai înainte de grabnică. Dreptatea nevinovatului
între tine, şi între seminţia ta după toate măgurile m-a născut. îndreptează căile, iar cel necurat
tine, întru neamurile lor, întru le- Domnul a făcut laturile şi pustiile, întru necurăţia sa cade. Dreptatea
gătură veşnică. Şi le voi fi lor şi marginile lumii sub Cer. Când oamenilor drepţi va scăpa pe ei; şi
Dumnezeu. Şi a căzut Avraam pe gătea Cerul, cu Dânsul eram. Şi întru răutatea lor se prind cei
faţa sa şi s-a închinat Domnului. când şi-a osebit luişi scaun pe fărădelege. Sfârşindu-se omul
Şi a zis Dumnezeu lui Avraam : vânturi. Şi când întărea norii cei drept, nu i se va împuţina
Iar tu legea Mea să o păzeşti, tu şi de sus, şi ca nişte tării punea nădejdea, iar lauda necuraţilor va
seminţia ta după tine întru nea- izvoarele cele de sub Cer. Când peri. Dreptul din cursă va scăpa,
murile lor. Şi aceasta este legea punea mării hotar, şi apelor, ca să şi în locul lui se va da cel necurat.
care să o păzeşti între mine şi în- nu treacă ţărmurile sale; şi tari În gura necuraţilor, laţul
tre voi, şi între seminţia ta după făcea temeliile pământului. Eram cetăţenilor, iar chibzuirea
tine întru neamurile lor. Şi se va la Dânsul asemenea. Eu eram de drepţilor cu bună sporire. Întru
tăia vouă împrejur toată partea care se bucura în toate zilele, mă bunătăţile drepţilor, se va îndrepta
bărbătească. Şi veţi tăia împrejur veseleam înaintea feţei Lui în cetatea, şi întru pierirea
marginea trupului vostru, şi va fi toată vremea. (Pildele lui necuraţilor bucurie; întru
întru semn de legătură între Mine Solomon 8, 22-30). binecuvântarea drepţilor, se va
şi între voi, şi între seminţia ta Gura dreptului izvorăşte înălţa cetatea, şi cu gura
după tine, întru neamurile lor. Şi înţelepciune, iar limba nedreptului necuraţilor se va scăpa.
pruncul de opt zile se va tăia vouă va peri. Buzele oamenilor drepţi Batjocoreşte pe cetăţeni, cel lipsit
împrejur, toată partea bărbătească socotesc cele plăcute, şi gura celor de minte, iar omul înţelept linişte
în neamurile voastre. Şi partea necuraţi se răzvrăteşte. aduce. (Pildele lui Solomon 10,

M INUNEA VINDECĂRII UNUI LEPROS DE CĂTRE S F . V ASILE


Într-una din zile, Cuviosul ieşit din cetate, neştiind nimeni este neroditoare, pentru că nimeni
Părintele nostru Vasile, strălucit unde voieşte el să meargă. Iar un nu ştia de fecioria curăţiei lor cea
fiind de darul cel dumnezeiesc, a preot cu numele Anastasie, care păzită în taină. Şi avea Anastasie,
zis către clericii săi: „Veniţi, fiilor, vieţuia într-un sat, avea femeie cu pentru viaţa sa sfântă, Duhul lui
după mine ca să vedem slava lui numele Teogonia cu care patru- Dumnezeu şi era bărbat înainte-
Dumnezeu şi împreună să proslă- zeci de ani a petrecut în feciorie şi văzător. Că întru acea vreme,
vim pe Stăpânul nostru”. Şi au de mulţi se socotea că Teogonia văzând el mai înainte cu duhul că
PAG. 4

MINUNI
Vasile avea să-l cerceteze pe el, a poruncit Sfântul Vasile lui intrând a aflat acolo pe un om
zis către soţia sa, Teogonia: „Eu Anastasie ca să slujească foarte rănit de lepră, căruia mai
mă voi duce la câmp ca să lucrez Liturghia. Iar el se lepăda zicând: multe mădulare putrezind îi
pământul, iar tu, sora mea, să „Ştii, stăpâne, ce zice Scriptura: căzuseră. Şi nu ştia de dânsul
împodobeşti casa şi în ceasul al Cel mai mic de la cel mai mare se nimeni, fără numai singur preotul
nouălea din zi aprinzând lumânări blagosloveşte.” Iar Vasile a zis şi sora lui. Deci a zis Vasile către
să ieşi întru întâmpinarea către dânsul: „Cu toate lucrurile preot: „Pentru ce ai voit să
Sfântului Vasile arhiepiscopul, că tale cele bune să ai şi ascultare.” tăinuieşti de mine această
vine să ne cerceteze pe noi Şi, când slujea Anastasie, comoară a ta?”.
păcătoşii”. Iar ea, mirându-se de în vremea sfinţirii Răspuns-a preotul: „Omul
cuvintele bărbatului său, a împlinit înfricoşătoarelor Taine, a văzut este mânios şi ocărâtor, stăpâne,
porunca. Sfântul Vasile şi ceilalţi care erau şi pentru aceasta m-am temut să ţi
Şi nu departe fiind Sfântul vrednici pe Preasfântul -l arăt, ca să nu greşească cu vreun
Vasile de casa lui Anastasie, l-a Duh pogorându-Se în chip de cuvânt împotriva Sfinţiei tale”.
întâmpinat pe el Teogonia şi i s-a foc şi pe Anastasie înconjurându- Atunci a zis Vasile: „Bună
închinat lui. Iar Vasile i-a zis: l. Iar după săvârşirea nevoinţă alegi. Dar să mă laşi şi pe
„Cum te afli, doamnă Teogonia?”. dumnezeieştii slujbe, au intrat în mine întru această noapte să-i
Iar ea, auzind că pe nume o casă şi a pus preotul masă slujesc lui, ca şi eu să fiu părtaş la
cheamă, s-a înspăimântat şi a zis: Sfântului şi clericilor lui. Şi plata ta”. Drept aceea a rămas
„Sănătoasă sunt, stăpâne sfinte”. mâncând a întrebat Sfântul pe fericitul Vasile singur cu cel
Iar fericitul i-a zis: „Unde este preot: „De unde îţi este averea şi bolnav şi închizându-se toată
domnul Anastasie, fratele tău?”. ce fel este viaţa ta, spune-mi mie!” noaptea a petrecut în rugăciune şi
Iar ea a răspuns: „Nu frate, ci Răspuns-a preotul: „Eu, dimineaţa l-au scos pe cel bolnav
bărbat îmi este şi s-a dus la câmp arhiereule al lui Hristos, om întreg şi sănătos. Iar preotul şi
să lucreze pământul, dar mă voi păcătos sunt şi mă aflu sub dajdia sora sa şi toţi cei ce erau acolo,
duce să-l chem.” Iar Vasile i-a zis: poporului şi am două perechi de văzând o minune ca aceea, au
„A venit şi în casă este, nu te boi. Cu una lucrez eu însumi, iar proslăvit pe Dumnezeu. Şi s-a
osteni.” Aceste cuvinte auzind de cu alta slujitorul meu şi din întors apoi Sfântul Vasile la casa
şi mai multă spaimă s-a umplut, roadele lucrului acesta o parte este sa.
că toată taina lor Sfântul mai spre primirea străinilor, iar altă (Sfântul Ierarh Vasile cel
înainte a văzut-o şi, tremurând, a parte spre darea dajdiilor şi se Mare, Din cuvintele duhovnicești ale
căzut la picioarele Sfântului şi i-a osteneşte cu mine şi femeia mea, Sfinților Părinți, Editura
zis: „Roagă-te pentru mine, slujind străinilor şi mie.” Şi a zis Arhiepiscopiei Sucevei și
păcătoasa, Sfinte al lui Vasile către dânsul: „Să o numeşti Rădăuților, Suceava, 2003, p. 132)
Dumnezeu, că mari şi minunate pe ea sora ta, precum şi este; dar
lucruri văd la tine.” spune-mi mie bunătăţile tale.”
Iar Sfântul se ruga pentru Răspuns-a Anastasie: „Eu
dânsa. Şi intrând în casa preotului, nimic bun n-am făcut pe
l-a întâmpinat însuşi Anastasie şi, pământ.” Atunci Vasile a zis: „Să Gândul zilei
sărutând picioarele Sfântului, a ne sculăm şi să mergem
zis: „De unde mie aceasta că a împreună”. Şi sculându-se au „Dumnezeu nu se uită la fapte,
venit arhiereul Domnului la mers la un bordei şi a zis Vasile: ci la dragostea cu care au fost
mine?" Iar arhiereul i-a zis: „Bine „Să-mi deschizi mie uşa aceasta”. făcute. Nu e nimic mult, când
că te-am aflat, ucenice al lui Iar Anastasie a zis: „Nu, Sfinte al
oamenii iubesc puţin, aşa cum
Hristos; să mergem la biserică şi lui Dumnezeu, să nu voieşti a
să facem dumnezeiască slujbă.” intra, că nimic nu este acolo, fără nu este puţin, când oamenii iu-
Căci se obişnuise preotul acela să numai cele de trebuinţă pentru besc mult”.
postească în toate zilele, afară de casă”. Iar Vasile a zis: „Eu pentru
sâmbătă şi de Duminică, şi nu trebuinţele acestea am venit”. Iar Sf. Vasile cel Mare
gusta nimic, fără numai pâine şi preotul nevrând să deschidă uşa, a
apă. Iar când au mers în biserică a deschis-o Sfântul cu cuvântul şi

S-ar putea să vă placă și