Sunteți pe pagina 1din 21

Seminar/Teste

Baterie teste 2

1 Armele de colecţie fabricate într-un număr limitat cu ocazia împlinirii a cel puţin 50 de ani de la apariţia modelului ori arme
fabricate în vederea aniversării unor evenimente istorice semnificative, atestate în acest sens prin emiterea unui certificat de
către producător, în sensul Legii 295/2004 sunt definite ca:
A) arme de colecţie
B) arme comemorative
C) arme vechi

2 Deţinătorii armelor letale sau neletale sunt obligaţi să anunţe ___?___, dar nu mai târziu de __?___, cel mai apropiat organ
de poliţie despre dispariţia, pierderea sau furtul acestor arme.
A) 24 de ore/ 48 de ore
B) de îndată/24 de ore
C) de îndată/12 ore

3 Sunt Interzise procurarea, deţinerea, folosirea, precum şi efectuarea oricărei operaţiuni cu încărcătoare ce se pot monta pe
arme de foc semiautomate cu percuţie centrală sau cu repetiţie, care:
A) pot conţine mai mult de 12 de cartuşe, în cazul armelor de foc scurte
B) pot conţine mai mult de 20 de cartuşe, în cazul armelor de foc scurte
C) pot conţine mai mult de 3 de cartuşe, în cazul armelor de foc scurte

4 Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale are obligaţia ca, în termen de __?__ zile lucrătoare de la data
procurării, să se prezinte la organul de poliţie care a eliberat autorizaţia de procurare, în vederea solicitării acordării
permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă
A) 2 zile
B) 3 zile
C) 5 zile

5 În cazul în care arma a fost procurată din afara teritoriului României, termenul este de maximum __?__ zile lucrătoare de
la data achiziţiei
A) 3 zile
B) 15 zile
C) 10 zile

6 Titularii dreptului de deţinere pot folosi o armă dintre cele deţinute, menţionată în mod expres în permisul de armă,
numai în locul unde se află arma deţinută sau colecţia, în caz de :
A) Necesitate
B) Fortuit
C) Legitima aparare

7 Cantitatea maximă de muniţie care poate fi deţinută se înscrie în permisul de armă de către organul de poliţie care
eliberează acest document:
A) în cazul armelor de apărare şi pază, 100 de cartuşe cu glonţ şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru câte o singură
armă de fiecare calibru
B) în cazul armelor de vânătoare, 500 de cartuşe pentru fiecare armă, dintre cele pentru care are dreptul de port şi
folosire
C) în cazul armelor de apărare şi pază, 100 de cartuşe cu glonţ şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru fiecare armă

8 La cerere, colecţionarii de arme pot fi autorizaţi să colecţioneze maximum ___?___ cartuşe, pentru câte o singură
armă de fiecare calibru.
A) 10
B) 20
C) 30

9 Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare care a înstrăinat temporar armele deţinute are obligaţia ca, în
termen de __?__ zile lucrătoare de la înstrăinarea temporară a armelor, să notifice organul de poliţie competent.
A) 2 zile
B) 3 zile

1
C) 10 zile

10 Muniţia destinată armelor letale se păstrează numai în dulapuri metalice, în casete sau, după caz, în compartimente
separate faţă de cele în care se păstrează armele pentru care este destinată, cu următoarele excepţii:
A) în cazul armelor de apărare şi pază, poate fi păstrată împreună cu acestea o cantitate de cel mult 12 cartuşe
destinate unei singure arme
B) în cazul armelor de apărare şi pază, poate fi păstrată împreună cu acestea o cantitate de cel mult 10 cartuşe
destinate unei singure arme
C) în cazul armelor de apărare şi pază, poate fi păstrată împreună cu acestea o cantitate de cel mult 20 cartuşe
destinate unei singure arme

11 Muniţia destinată armelor letale se păstrează numai în dulapuri metalice, în casete sau, după caz, în compartimente
separate faţă de cele în care se păstrează armele pentru care este destinată, cu următoarele excepţii:
A) în cazul armelor de vânătoare sau de tir pentru care titularul are drept de port şi folosire, poate fi păstrată împreună
cu o singură armă dintre acestea, o cantitate de cel mult 12 cartuşe cu proiectil
B) în cazul armelor de vânătoare sau de tir pentru care titularul are drept de port şi folosire, poate fi păstrată împreună
cu o singură armă dintre acestea, o cantitate de cel mult 10 cartuşe cu proiectil
C) în cazul armelor de vânătoare sau de tir pentru care titularul are drept de port şi folosire, poate fi păstrată împreună
cu o singură armă dintre acestea, o cantitate de cel mult 20 cartuşe cu proiectil

12 Titularul dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor letale poate transporta pe teritoriul României, prin
mijloace proprii, un număr de cel mult ___?___ arme în acelaşi timp.
A) 2 arme
B) 10 arme
C) 15 arme

13 În situaţia în care la data expirării valabilităţii permiselor de armă, titularul se află în una dintre situaţiile
prevăzute la art. 28 alin. (2), respectiv la art. 44 din Lege (SUSPENDARE!!!), acesta este obligat ca, în termen de __?___ de
la data încetării măsurii de suspendare a dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor, să depună la organul de
poliţie competent documentele necesare în vederea prelungirii valabilită ții permisului de armă.
A) nu este reglementat de legislația în vigoare
B) 3 luni
C) 10 zile

14 Organul de poliţie competent refuză prelungirea valabilităţii permisului de armă:


A) solicitantul nu face dovada efectuării tragerilor în poligon
B) solicitantul a prezentat toate documentele sau a comunica informaţiile suplimentare solicitate de organele
de poliţie competent
C) solicitantul face dovada efectuării tragerilor în poligon

15 În vederea schimbării domiciliului sau reşedinţei menţionate în permisul de armă, titularul dreptului de deţinere
sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale sau neletale supuse autorizării trebuie să depună la organul de poliţie
competent în a cărui rază teritorială se află noua adresă, în termen de __?__ o cerere însoţită de documentele prevăzute de
lege:
A) 10 zile
B) 15 zile
C) 20 de zile

16 Dreptul de deţinere a armelor se suspendă dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii

A) a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia
B) există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică şi/sau medicală,
în vederea verificării aptitudinii persoanei şi menţinerii autorizării pentru a deţine arme şi muniţii letale
C) refuză să se supună examenului psihologic şi/sau examenului medical în termen de 30 de zile de la data
solicitării exprese a structurilor de poliţie competente şi/sau recomandării de reexaminare

17 În termen de __?__ de la data luării la cunoştinţă a măsurii anulării/suspendării, titularul este obligat să depună
armele la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepţia cazului în care armele se ridică de către
organele de poliţie.
A) 10 zile
B) 15 zile
C) 30 zile
2
18 Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organele competente dacă titularul dreptului se
află în una dintre următoarele situaţii
A) a săvârşit într-o perioadă de 2 ani două contravenţii prevăzute de Legea 295/2004
B) armele înscrise în permisul de armă i-au fost sustrase în împrejurări care nu îi sunt imputabile
C) sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie

19 În termen de __?__, după îndeplinirea obligaţiei de depunere a armelor şi muniţiei aferente la un armurier
autorizat, titularul trebuie să depună dovada acestui fapt, împreună cu documentele care atestă dreptul de port şi folosire a
armelor letale, la organele de poliţie competente.
A) 15 zile
B) 30 zile
C) 10zile

20 Dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se anulează dacă titularul
se află în una dintre următoarele situaţii:

A) nu se supune obligaţiei examinării psihologice şi/sau medicale în termen de 30 de zile de la


data solicitării exprese a structurilor de poliţie competente şi/sau recomandării de reexaminare
B) se constată că, la data acordării permisului de armă, îndeplinea condiţiile prevăzute de lege
pentru portul şi folosirea armelor
C) în urma examenului medical se confirmă că titularul manifestă probleme de natură psihologică
sau suferă afecţiuni care fac imposibilă menţinerea autorizării pentru a deţine arme şi muniţii letale

21 Dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se suspendă în următoarele situaţii

A) nu se supune obligaţiei examinării psihologice şi/sau medicale în termen de 30 de zile de la data


solicitării exprese a structurilor de poliţie competente şi/sau recomandării de reexaminare
B) în urma examenului medical se confirmă că titularul manifestă probleme de natură psihologică sau suferă
afecţiuni care fac imposibilă menţinerea autorizării pentru a deţine arme şi muniţii letale
C) nu sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical

22 Furtul paşaportului european pentru arme de foc se declară, în termen de __?__ de ore de la constatare?
A) 24 de ore
B) de îndata, dar nu mai târziu de 24 de ore
C) 48 de ore

23 În situaţia în care, pe perioada şederii în state terţe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute,
furate sau distruse, titularul are obligaţia ca, în termen de ___?___ de la intrarea în ţară, să se prezinte personal la organul
de poliţie care i-a eliberat permisul de armă.
A) 2 zile
B) 3 zile
C) 5 zile

24 În baza dovezii de notificare, solicitantul poate procura o armă neletală supusă notificării de la orice armurier autorizat şi
are obligaţia ca, în termen de __?__ de la procurare să se prezinte la organul de poli ție care a eliberat-o.
A) 3 zile
B) 5 zile
C) 10 zile

25 Persoanele care au dobândit dreptul de deţinere şi folosire a armelor neletale supuse notificării au obligaţia ca
în termen de ___?___ de la înstrăinarea armei să se prezinte la organul de poliţie competent, în vederea anulării menţiunilor
sau, după caz, retragerii certificatului de deţinător, prezentând în acest sens documentul care atestă faptul că arma a fost
înstrăinată în condiţiile legii.
A) 5 zile
B) 3 zile
C) 10 zile

3
26 Nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de __?__ de la expirarea perioadei de valabilitate a
permisului de armă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
A) 30 de zile
B) 15 zile
C) 10 zile

27 Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept,constituie:

A) contravenție
B) infracțiune
C) suspendarea dreptului de deținere,port si folosire a armelor

28 Introducerea în sau scoaterea din ţară, fără drept, de arme, muniţii, constituie:
A) infracțiunea de contrabandă calificată prev de art 271 privind Codul Vamal al Romaniei
B) nerespectarea regimului armelor si a munițiilor prev de art 342 din Codul Penal al Romaniei
C) Falsificarea sau modificarea. Ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale prev de art 344 din Codul
Penal al Romaniei

29 Cantitatea maximă de muniţie care poate fi deţinută se înscrie în permisul de armă de către organul de poliţie care
eliberează acest document, după cum urmează:
A) în cazul armelor de apărare şi pază, 100 de cartuşe cu glonţ şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru câte o singură
armă de fiecare calibru
B) în cazul armelor de vânătoare, 500 de cartuşe pentru fiecare armă de fiecare calibru, dintre cele pentru care are
dreptul de port şi folosire
C) în cazul armelor de tir, 1.000 de cartuşe pentru fiecare arma

30 Care sunt actele normative ce reglementează regimul armelor și al muni țiilor în România?
A) Legea nr. 333/2003 și Normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 301/2012
B) Legea 295/2004 și Normele metodologice de aplicareprin H.G. nr.11/2018
C) Legea 407/2006

31 Care este autoritatea competentă care exercită controlul privind de ținerea, portul și folosirea armelor, pieselor și
munițiilor?
A) Efectivele de jandarmi cu atribuții în domeniul apărării și ordinii publice
B) Ocoalele silvice și asociațiile de vânătoare
C) Poliția Română, prin intermediul structurilor sale de specialitate

32 Care sunt categoriile de arme și muniții potrivit clasificării Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al muni țiilor?

A) arme și muniții de infanterie, arme de vânătoare, arme de panoplie


B) arme şi muniţii interzise - categoria A, arme şi muniţii letale supuse autorizării - categoria B, arme și muniții neletale
supuse autorizării - categoria C, arme și muniții neletale supuse autorizării notificării - categoria D și alte categorii de arme și
dispozitive neletale - categoria E
C) arme și muniții de tir sportiv, arme și muniții de vânătoare, arme și muni ții de pază

33 Din ce categorie de arme fac parte pistoalele cu destina ția autoapărare cu proiectile din cauciuc?
A) muniţii letale supuse autorizării - categoria B
B) arme și muniții neletale supuse autorizării - categoria C
C) arme și muniții neletale supuse autorizării notificării - categoria D

34 Din ce categorie de arme fac parte armele de tir sportiv cu aer comprimat?
A) muniţii letale supuse autorizării - categoria B
B) arme și muniții neletale supuse autorizării - categoria C
C) arme și muniții neletale supuse autorizării notificării - categoria D

4
35 Armele cu destinația vânătoare fac parte din categoria armelor?
A) arme și muniţii letale supuse autorizării - categoria B
B) arme și muniții neletale supuse autorizării - categoria C
C) arme și muniții neletale supuse autorizării notificării - categoria D

36 Care este destinația armelor scurte cu proiectile din cauciuc?


A) pentru autoapărare
B) pentru tir sportiv și agrement
C) pentru apărare și pază

37 Cererea de eliberare a autorizației de procurare pentru prima armă, depusă la organul de poli ție competent, se
soluționează în termen de:
A) maximum 30 de zile
B) maximum 45 de zile
C) maximum 90 de zile

38 Uzul de armă de vânătoare se poate face în următoarele condi ții:


A) pentru paza culturilor și alungarea păsărilor din livezi
B) numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat, precum și pentru antrenament, în poligoane autorizate în condi țiile
legii și în mod excepțional, în scop de legitimă apărare sau stare de necesitate
C) pentru combaterea păsărilor și câinilor comunitari

39 Armele cu tranchilizante pot fi folosite:


A) împotriva animalelor și persoanelor
B) doar împotriva animalelor și numai în scopul pentru care sunt destinate
C) doar împotriva animalelor și pentru agrement

40 Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului și tirului sportiv pot fi folosite:
A) în spații delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spa ții special amenajate sau semnalizate, în astfel de condi ții
încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau via ța persoanelor
B) în locuri publice
C)oriunde, dacă sunt asigurate, astfel încât să nu pună în pericol integritatea corporală

41 Care este numărul maxim de arme ce pot fi păstrate la domiciliu, în dulapuri sau casete metalice?
A) 10 arme
B) 15 arme
C) 20 de arme

42 Se află în legitimă apărare persoana care face uz de armă pentru?


A) amenințarea unei persoane
B) înlăturarea unui atac material, direct, imediat și injust asupra sa
C) salvarea de la un pericol imediat a unei alte persoane

43 Ce se înțelege prin stare de necesitate?


A) înlăturarea unui atac material, direct, imediat și injust
B) salvarea de la un pericol imediat și care nu putea fi înlăturat altfel
C) înlăturarea unui pericol

44 Neprezentarea pentru control a armelor, pieselor și muni țiilor de ținute la solicitarea organelor de poli ție constituie:
A) contravenție și se sancționează cu amendă și anularea dreptului
B) infracțiune și se întocmește dosar penal
C) legal nu este prevăzut

45 Ce sancțiuni riscă deținătorul unei arme dobândită legal depistat sub influen ța băuturilor alcoolice, în condi țiile în care
poartă arma asupra sa?

A) amendă și anularea dreptului


B) amendă

5
C) amendă și suspendarea dreptului

46 Nedepunerea armei și a muniției la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a
permisului de armă, constituie:

A) contravenție
B) infracțiune
C) abatere disciplinară

47 Ce este hemostaza?

A) oprirea sângerării
B) imobilizarea unei fracturi
C) provocarea de vărsături

RASPUNSURI: 1 B, 2 B, 3 B, 4 B, 5 B, 6 C, 7 C, 8 A, 9 A, 10 A, 11 B, 12 B, 13 B, 14 A, 15 A, 16 B, 17 C, 18 A, 19 B, 20 A,
21 B, 22 C, 23 B, 24 B, 25 C, 26 C, 27 B, 28 A, 29 C, 30 B, 31 C, 32 B, 33 B, 34 B, 35 A, 36 A, 37 B, 38 B, 39 B, 40 A, 41 B,
42 B, 43 B, 44 A , 45 A, 46 B, 47 A

6
1. În sensul Legii 295/2004, armele şi muniţiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confecţionate astfel
încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor, sunt definite ca:
A arme și muniții cu potenția letal
B arme și muniții neletale
C arme și muniții interzise

2. În sensul Legii 295/2004, armele şi muniţiile prevăzute în categoria C din anexă, prin a căror utilizare se poate cauza
moartea ori rănirea gravă a persoanelor sunt definite ca:
A arme și muniții cu potenția letal
B arme și muniții neletale
C arme și muniții interzise

3. Sunt asimilate armelor și munițiilor cu potențial letal și:


A armele utilitare
B armele de agrement
C arme vechi

4. Se prezumă că arma poate avea potenţial letal atunci când este folosită asupra unei persoane de la o distanţă mai mică
de _?_ metri:
A 3 metri
B 1 metru
C 5 metri

5. În sensul Legii 295/2004, armele cu destinația apărare și pază sunt:


A arme scurte, cu potenţial letal, special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante, de neutralizare sau proiectile
din cauciuc
B arme de foc scurte, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii
persoanelor fizice, precum şi a bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau juridice
C arme destinate uzului militar

6. În sensul Legii 295/2004, armele de foc care au fost făcute definitiv improprii folosirii, prin dezactivare, asigurându-se că
toate componentele esenţiale ale armei de foc în cauză au devenit definitiv nefuncţionale şi imposibil de demontat, înlocuit
sau modificat, într-un mod care să nu permită în niciun fel reactivarea armei de foc, sunt:
A arme de panoplie
B arme vechi
C arme de foc dezactivate

7. În sensul Legii 295/2004, armele de colecţie fabricate într-un număr limitat cu ocazia împlinirii a cel puţin 50 de ani de la
apariţia modelului ori arme fabricate în vederea aniversării unor evenimente istorice semnificative, atestate în acest sens prin
emiterea unui certificat de către producător, sunt:
A arme de colecție
B arme vechi
C arme comemorative

8. În sensul Legii 295/2004, arme letale produse până în anul _?_ inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate să fie
păstrate în colecţii, sunt definite ca arme vechi.
A 1945
B 1899
C 1918

9. Armele de apărare şi pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane:

A personalul de pază din cadrul societăţilor specializate de pază


B persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate
C colecționarii de arme

10. Deţinătorul armei are obligaţia să prezinte la solicitarea organului de poliţie competent fiecare armă cu ţeava
ghintuită, împreună cu câte _?_ cartuşe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a
tubului-martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.
A 5 cartușe
B10 cartușe
C 1 cartuș
7
11. Titularul dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor şi muniţiilor are dreptul de a deţine şi purta o
singură dată armele şi muniţia înscrise în permisul de armă cu scopul exclusiv de a le depune la un armurier autorizat în
vederea depozitării ori înstrăinării, într-o perioadă de maximum _?_ de zile de la data expirării valabilităţii permisului de
armă.
A 10 zile
B 15 zile
C 30 de zile

12. Titularul dreptului de deţinere a armelor poate fi autorizat de către organul de poliţie competent teritorial, la cerere, să
scoată armele deţinute în condiţiile legii din incinta locului unde acestea sunt păstrate, în următoarele situaţii:
A În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea prezentării acestora la organele
competente cu ocazia prelungirii valabilităţii permisului de armă
B cu ocazia schimbării locului unde sunt păstrate armele
C de fiecare dată când dorește să practice vânătoarea

13. Titularii dreptului de a purta şi folosi armele de apărare şi pază pot face uz de armă numai:
A în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate
B pe fondul de vânătoare, doar împotriva animalelor pentru care a ob ținut autoriza ție de vânătoare
C cu ocazia manifestărilor cultural artistice

14. Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare are obligaţia de a păstra armele înscrise în permisul de
armă în situaţia în care titularul se află în afara domiciliului în vederea desfăşurării activităţii de vânătoare, după cum
urmează:

A în mașină, cu condiția ca arma să fie depozitată în porbagajul autoturismului asigurată și neîncărcată


B la gestionarul fondului cinegetic care a organizat activitatea de vânătoare, la un armurier autorizat sau în spaţiul destinat
cazării, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi
C în spaţiul destinat cazării, în husă, închisă într-un dulap destinat depozitării hainelor

15. Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă:

A doar împotriva animalelor și mamiferelor acvatice


B pentru antrenament în poligoanele autorizate în condi țiile legii
C asupra câinilor, pisicilor și animalelor domestice

16. După efectuarea modificării de către un armurier autorizat, asupra armei, titularul este obligat să se prezinte la organul
de poliţie care i-a eliberat actul prin care se exprimă acordul pentru modificarea armei, în termen de _?_ zile:

A 5 zile
B 10 zile
C 30 de zile

17. În paşaportul european pentru arme de foc se înscriu numai armele:


A neletale
B letale, dar și cele cu aer comprimat
C letale

18. Pentru armele prevăzute în categoria D din anexă, cetăţenii români şi rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa
sau, după caz, locul de rezidenţă în România, precum şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18
ani, pot să procure arme după:

A obținerea autorizație de procurare


B notificarea prealabilă a organelor de poliție
C nu este necesară îndeplinirea niciunei formalități, întrucât fac parte din alte categorii de arme și dispozitive neletale

19. Autorizația de procurare pentru armele și munițiile neletale supuse autorizării, pentru cea de a doua armă, eliberată de
organul de poliție competent teritorial, are o valabilitate de:
A 30 de zile de la data emiterii, care poate fi prelungită pentru o nouă perioadă de 30 de zile, ce se calculează de la data
expirării primului termen de valabilitate
B 60 de zile de la data emiterii, care poate fi prelungită pentru o nouă perioadă de 60 de zile, ce se calculează de la data
expirării primului termen de valabilitate

8
C 90 de zile de la data emiterii, care poate fi prelungită pentru o nouă perioadă de 90 de zile, ce se calculează de la data
expirării primului termen de valabilitate

20. Posesorii de arme supuse notificării pot deţine la domiciliul sau la reşedinţa menţionată în certificatul de deţinător,
cantitatea de maxim _?_ bucăţi muniţie, în cazul armelor prevăzute in categoria D pct 1-4 ( arme cu tranchilizante, pistoale
de semnalizare, pistoale de start, orice arme din acestă categoria care au fost transformate în arme de spectacol sau
acustice).

A 25 bucăți muniție
B 50 bucăți muniție
C 100 bucăți muniție

1B
2A
3C
4C
5B
6C
7C
8B
9B
10A
11C
12B
13A
14B
15B
16B
17C
18B
19C
20A

9
1. Permisul de armă este:
A. documentul emis, în condițiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovede ște faptul că titularul acestuia a
îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate, cu excep ția armelor neletale supuse
autorizării;
B. documentul emis la cerere, în condițiile legii, de autoritatea competentă, care conferă titularului dreptul de a circula
pe teritoriile statelor membre ale U.E.;
C. documentul emis, în condițiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovede ște dreptul de a
deține și, după caz, de a purta și folosi arme letale sau neletale supuse autorizării, ale căror tip, marcă, serie și calibru sunt
înscrise în acest document, precum și muniția corespunzătoare.

2. Încredințarea armelor letale sau neletale supuse autorizării, pentru care s-a ob ținut dreptul de de ținere, respectiv
de port și folosire de către posesorii acestora, unor persoane neautorizate în condi țiile prezentei legi, constituie:
A. infracțiune, prevăzută de codul penal al României;
B. contravenție și aplicarea măsurii complementare de anulare;
C. contravenție și aplicarea măsurii complementare de anulare și confiscarea armelor și după caz a muni țiilor;

3. Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod legal arme ori muniţii au obligaţia
ca, în cazul în care deţinătorul a decedat sau este declarat dispărut, să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie şi să
depună armele şi muniţiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de _________ de la data decesului ori, după
caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei
A. 10 zile;
B. 15 zile;
C. 30 de zile;

4. Conform Legii 295/2004R privind regimul armelor și al muni țiilor, arme scurte, cu potenţial letal, special
confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante, de neutralizare sau proiectile din cauciuc, sunt:
A. arme de apărare și pază;
B. arme utilitare
C. arme de autoapărare

5. Cantitatea maximă de muniţie care poate fi deţinută se înscrie în permisul de armă de către organul de poliţie care
eliberează acest document, după cum urmează:
A. în cazul armelor de apărare şi pază, 100 de cartuşe cu glonţ şi 100 de cartuşe fără proiectil, pentru câte o singură
armă de fiecare calibru;
B. în cazul armelor de vânătoare, 500 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru
care are dreptul de port şi folosire;

C. în cazul armelor de tir, 1.000 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru

6. Persoanele fizice care nu sunt titulare ale dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale ori
cărora acest drept le-a încetat temporat sau definitiv, pot avea arme în proprietate?
A. legislația în vigoare nu prevede acest aspect
B. nu
C. da

7. Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare care a înstrăinat temporar armele de ținute în condi țiile
art.38 din Lege, are obligația ca, în termen de ___?lucrătoare de la înstrăinarea temporară a armelor, să notifice organul de
poliție competent, prezentând în acest sens un document din care să rezulte datele de identificare a persoanei căreia i-au
fost încredințate armele, datele de identificare ale armelor, cantitatea de muni ție, după caz, precum și perioada încredin țării.
A. 2 zile
B. 3 zile
C. 10 zile

8. Dreptul de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se anulează dacă titularul se
află în una dintre următoarele situații:

A. a săvârșit într-o perioadă de 3 ani două contraven ții prevăzute de legea 295/2004R
B. titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia
C. în urma examenului medical se confirmă că titularul manifestă probleme de natură psihologică sau suferă afec țiuni
care fac imposibilă menținerea autorizării pentru a deține arme și muni ții letale

9. Pașaportul european pentru arme de foc se acordă cu o valabilitate:

10
A. de 5 ani, perioadă care poate fi prelungită cu încă 5 ani;
B. de 5 ani, perioadă care poate fi prelungită cu încă 3 ani;
C. de 2 ani, perioadă care poate fi prelungită cu încă 2 ani;

10. Din punct de vedere constructiv, armele de foc semiautomate sunt:


A. arme de foc care, după fiecare cartuș tras, se reîncarcă automat și trag o serie de mai multe cartu șe prin apăsarea
continuă pe trăgaci;
B. arme de foc care, după fiecare cartuș tras, se reîncarcă automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartu șe prin
apăsarea continuă pe trăgaci;
C. arme de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual, prin introducerea pe țeavă a unui cartu ș preluat din
încărcător prin intermediul unui mecanism;

11. Deținătorii armelor letale sau neletale sunt obliga ți:


A. să anunțe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poli ție despre dispari ția, pierderea
sau furtul acestor arme;
B. să anunțe de îndată, dar nu mai târziu de 48 de ore, cel mai apropiat organ de poli ție despre dispari ția, pierderea
sau furtul acestor arme;
C. să anunțe de îndată, dar nu mai târziu de 12 de ore, cel mai apropiat organ de poli ție despre dispari ția, pierderea
sau furtul acestor arme;

12. Dreptul de deținere a armelor se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situa ții:
A. nu se prezintă până la împlinirea termenului de cinci ani pentru prelungirea valabilită ții permisului de armă;
B. titularul a săvârșit o contravenție pentru care legea prevede sanc țiunea contraven țională complementară a
suspendării dreptului de deținere a armelor;
C. există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică și/sau medicală, în
vederea verificării aptitudinii persoanei și menținerii autorizării pentru a de ține arme și muni ții letale.

13. Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă, pentru îndeplinirea atribu țiilor de serviciu sau a
misiunilor militare, în următoarele situații:
A. împotriva minorilor, dacă vârsta acestora este evidentă sau cunoscută, femeilor, bătrânilor și persoanelor cu
handicap vizibil;
B. împotriva animalelor care pun în pericol viața sau integritatea corporală proprie sau a altor persoane
C. împotriva copiilor și femeilor vizibil gravide

14. Orice obiect sau dispozitiv a cărui funcționare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substan țe
explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împră știerea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în
măsura în care se regăsește în una dintre categoriile prevăzute în anexă, în sensul Legii 295/2004R este definită ca:
A. armă de foc
B. componentă esențială
C. armă

15. În termen de _______ de la data luării la cunoştinţă a măsurii suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a
armelor letale, titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele şi întreaga cantitate de muniţie deţinută la un
armurier autorizat, cu excepţia celor care se ridică de către organele de poliţie.
A. 20 zile
B. 10 zile
C. 30 zile

16. Posesorii armelor neletale cu destinaţia de autoapărare pot procura şi deţine maximum ____ de cartuşe pentru o
singură armă.
A. 12
B. 50
C. 25

17. Persoana care a făcut uz de armă și nu a acționat imediat pentru a se acorda primul ajutor și asisten ță medicală
persoanelor rănite:
A. infracțiune, prevăzută de codul penal al României;
B. contravenție și aplicarea măsurii complementare de anulare;
C. nu este prevăzută nicio măsură legislativă în materie;

18. Care este articolul din Codul penal care prevede și pedepse ște infrac țiunile săvâr șite la regimul armelor și
munițiilor?
A. Art. 279 Cp;

11
B. Art. 342 Cp;
C. Art. 371 Cp;

19. Persoanele autorizate să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme letale au obligaţia ca, în termen de
______ de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de poliţie competent pentru a solicita radierea armei din permisul
de armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original şi în copie, care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în
condiţiile legii.

A. 3 zile;
B. 5 zile;
C. 10 zile;

20. În cazul armelor de vânătoare semiautomate este interzisă schimbarea sau modificarea încărcătorului sau camerei
cartuşului, astfel încât să permită transformarea în arme ale căror încărcător şi cameră pot ţine mai mult de ____ cartuşe.
A. 3
B. 2
C. 4

1c

2c

3b

4c

5b

6c

7a

8b

9a

10b

11a

12a

13b

14c

15c

16c

17b

18b

19c

20a

12
1. Uzul de armă neletală, din categoria celor supuse autorizării, fără drept, constituie infrac țiune și se pedepse ște cu:
A. amendă
B. anularea dreptului de port și folosire
C. închisoare

2. Nedepunerea armei și a muniției la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de


valabilitate a permisului de armă constituie:
A. contravenție
B. infracțiune și anularea permisului de armă
C. contravenție și anularea permisului de armă

3. În sensul Legii 295/2004R, prin armă se înțelege:


A. orice armă portabilă cu țeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce
alice, un glonț ori un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie
B. orice obiect sau dispozitiv a cărui funcționare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substan țe
explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împră știerea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în
măsura în care se regăsește în una dintre categoriile prevuzute în anexă
C. ansamblu format din tub cartuș, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere și, după caz, proiectil

4. Permisul de armă are o valabilitate de ___?__, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la
data ultimei prelungiri, exceptând perioada de suspendare.
A. 3 ani
B. 4 ani
C. 5 ani

5. Procurarea armelor cu destinația apărare și pază, vânătoare, tir sportiv și colec ție se poate realiza prin:
A. cumpărare, donație, moștenire, sponsorizare, închiriere sau comodat
B. cumpărare, donație, moștenire, sponsorizare, închiriere sau împrumut
C. cumpărare, donație, moștenire, sponsorizare, închiriere sau gaj

6. Armele de autoapărare sunt:


A. replici după arme și dispozițive militare reale, la scară de 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz
neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muni ții, ce aruncă proiectile nemetalice
B. arme și dispozitive neletale, construite pe principii asemănătoare armelor care nu folosesc muni ții, ce aruncă
proiectile nemetalice și sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât și în cadrul competi țiilor sportive
C. arme scurte, cu potenţial letal, special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante, de neutralizare sau
proiectile din cauciuc
7. Dreptul de a purta și folosi arme se poate acorda solicitantului, în condi țiile legii 295/2004R, după cum urmează:
A. pentru cel mult două arme de apărare și pază
B. pentru trei arme de vânătoare, pentru fiecare calibru
C. pentru un număr de maxim 1000 arme de tir

8. Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă, pentru îndeplinirea atribu țiilor de serviciu sau a
misiunilor militare, în următoarele situații:
A. împotriva minorilor, dacă vârsta acestora este evidentă sau cunoscută, femeilor, bătrânilor și persoanelor cu
handicap vizibil
B. împotriva animalelor care pun în pericol viața sau integritatea corporală proprie sau a altor persoane
C. împotriva copiilor și femeilor vizibil gravide

9. În cazul armelor de vânătoare semiautomate este interzisă schimbarea sau modificarea încărcătorului sau camerei
cartușului, astfel încât să permită transformarea în arme ale căror încărcător și cameră pot ține mai mult de __? cartu șe
A. 2 cartușe
B. 3 catușe
C. 4 cartușe

10. Cantitatea maximă de muniţie care poate fi deţinută se înscrie în permisul de armă de către organul de poliţie care
eliberează acest document, după cum urmează:
A. în cazul armelor de apărare şi pază, 100 de cartuşe cu glonţ şi 100 de cartuşe fără proiectil, pentru câte o singură
armă de fiecare calibru
B. în cazul armelor de vânătoare, 500 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru
care are dreptul de port şi folosire
C. în cazul armelor de tir, 1.000 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru

13
11. Furtul permiselor de armă se declară în termen de _____de ore de la constatare, la organul de poliţie în a cărui
rază de competenţă teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliţie
care le-a eliberat.
A. 12
B. 24
C. 48

12. Dreptul de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se anulează dacă titularul se
află în una dintre următoarele situații:
A. titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia
B. în urma examenului medical se confirmă că titularul manifestă probleme de natură psihologică sau suferă afec țiuni
care fac imposibilă menținerea autorizării pentru a deține arme și muni ții letale
C. titularul a săvârșit una dintre contravențiile pentru care legea prevede sanc țiunea contraven țională complementară
a suspendării dreptului de deținere, respectiv de port și folosire

13. Posesorii armelor neletale cu destinaţia de autoapărare pot procura şi deţine maximum ____ de cartuşe pentru o
singură armă.
A. 25
B. 50
C. 12
14. Persoanele fizice care nu sunt titulare ale dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale ori
cărora acest drept le-a încetat temporat sau definitiv, pot avea arme în proprietate?
A. legislația în vigoare nu prevede acest aspect
B. nu
C. da

15. Pentru a se putea prezenta la examenul de absolvire a cursului, persoana acceptată să urmeze cursul de instruire
teoretică și practică are obligația de a parcurge în propor ție de ___? programul de pregătire și de a desfă șura activită țile
corespunzătoare numai în condițiile stabilite prin programă.
A. 80%
B. 90%
C. 100%

16. Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale are obligaţia ca, în termen de ________ lucrătoare de la
data procurării, să se prezinte la organul de poliţie care a eliberat autorizaţia de procurare, în vederea solicitării acordării
permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deţinătorul.
A. 2 zile
B. 3 zile
C. 5 zile

17. În termen de ___? de la data luării la cuno ștință a măsurii suspendării sau anulării dreptului de port și folosire a
armelor letale, titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele și întreaga cantitate de muni ție de ținută la un
armurier autorizat, cu excepția celor care se ridică de către organele de poli ție.
A. 20 zile
B. 10 zile
C. 30 zile

18. Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare care a înstrăinat temporar armele de ținute în condi țiile
art.38 din Lege, are obligația ca, în termen de ___? lucrătoare de la înstrăinarea temporară a armelor, să notifice organul de
poliție competent, prezentând în acest sens un document din care să rezulte datele de identificare a persoanei căreia i-au
fost încredințate armele, datele de identificare ale armelor, cantitatea de muni ție, după caz, precum și perioada încredin țării.
A. 2 zile
B. 3 zile
C. 10 zile

19. Dreptul de deținere a armelor se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situa ții:
A. nu se prezintă până la împlinirea termenului de cinci ani pentru prelungirea valabilită ții permisului de armă
B. titularul a săvârșit o contravenție pentru care legea prevede sanc țiunea contraven țională complementară a
suspendării dreptului de deținere a armelor
C. există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică și/sau medicală, în
vederea verificării aptitudinii persoanei și menținerii autorizării pentru a de ține arme și muni ții

14
20. Persoanele care dețin arme de apărare și pază pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau re ședin ței înscrise în
permisul de armă, cel mult ___?
A. 6 cartușe
B. 25 cartușe
C. 12 cartușe

1c

2b

3b

4c

5a

6c

7a

8b

9b

10b

11c

12a

13a

14c

15b

16b

17c

18a

19a

20c

15
1. Titularul autorizaţiei de procurare a armelor sau, după caz, al permisului de armă este obligat să anunţe organul de
poliţie competent teritorial, în termen de _______ de la data când s-a ivit unul dintre următoarele evenimente: au intervenit
orice fel de schimbări care necesită modificarea unor menţiuni corespunzătoare din conţinutul documentului/au fost folosite
în întregime spaţiile destinate vizelor şi menţiunilor din permisul de armă.
A. 3 zile
B. 24 ore
C. 10 zile

2. Autorizaţia de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungită de către
autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o nouă perioadă de până la _____ de zile.
A. 30
B. 90
C. 60

3. Procurarea armelor se poate realiza prin:


A. cumpărare, donaţie, moştenire, sponsorizare, închiriere sau comodat
B. cumpărare, gaj sau moștenire
C. cumpărare, închiriere sau gaj

4. Permisul de armă are o valabilitate de ______, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la
data ultimei prelungiri, exceptând perioada de suspendare.
A. 2 ani
B. 4 ani
C. 5 ani

5. Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod legal arme ori muniţii au obligaţia
ca, în cazul în care deţinătorul a decedat sau este declarat dispărut, să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie şi să
depună armele şi muniţiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de _________ de la data decesului ori, după
caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei
A. 10 zile
B. 15 zile
C. 30 de zile

6. Titularul dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire, este obligat să păstreze armele letale şi muniţiile
acestora:
A. în torpedoul autovehiculuiui
B. la domiciliul sau la reşedinţa menţionată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate,
fixate în perete sau în pardoseală, încuiate şi asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate
C. în dulapuri, sau după caz, în casete metalice în acela și compartiment cu muni ția
7. Persoana care a făcut uz de armă este obligată:
A. să părăsească zona fără să acţioneze imediat pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţă medicală persoanelor
rănite
B. să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube
materiale
C. asigure arma și să o introducă în toc

8. Transportul armelor de vânătoare, pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la
domiciliul sau reşedinţa acestuia la locul unde urmează să se desfăşoare vânătoarea potrivit legii se face în următoarele
condiţii:
A. armele trebuie ţinute în toc sau husă, asigurate şi neîncărcate cu muniţie
B. deţinătorul să se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor
cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală
C. să fie asigurată şi armată;

9. În cazul armelor de vânătoare semiautomate este interzisă schimbarea sau modificarea încărcătorului sau camerei
cartuşului, astfel încât să permită transformarea în arme ale căror încărcător şi cameră pot ţine mai mult de ____ cartuşe.
A. 2
B. 3
C. 4

10. Cantitatea maximă de muniţie care poate fi deţinută se înscrie în permisul de armă de către organul de poliţie care
eliberează acest document, după cum urmează:

16
A. în cazul armelor de apărare şi pază, 100 de cartuşe cu glonţ şi 100 de cartuşe fără proiectil, pentru câte o singură
armă de fiecare calibru
B. în cazul armelor de vânătoare, 500 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru
care are dreptul de port şi folosire
C. în cazul armelor de tir, 1.500 de cartuşe pentru fiecare armă pentru care are dreptul de port şi folosire.

11. Furtul permiselor de armă se declară în termen de _____de ore de la constatare, la organul de poliţie în a cărui
rază de competenţă teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliţie
care le-a eliberat.
A. 12
B. 24
C. 48

12. Dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se anulează dacă titularul se
află în una dintre următoarele situaţii:
A. titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia
B. în urma examenului medical se confirmă că titularul manifestă probleme de natură psihologică sau suferă afecţiuni
care fac imposibilă menţinerea autorizării pentru a deţine arme şi muniţii letale
C. titularul a săvârşit una dintre contravenţiile pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară
a suspendării dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire

13. Posesorii armelor neletale cu destinaţia de autoapărare pot procura şi deţine maximum ____ de cartuşe pentru o
singură armă.
A. 25
B. 50
C. 100

14. Constiuie infracțiune, nedepunerea armei și a muniției la un armurier autorizat în termen de _______ de la
expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă.
A. 48 de ore
B. 30 zile
C. 10 zile

15. Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, constituie:
A. contravenție
B. infracțiune
C. nu se pedepsește

16. Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale are obligaţia ca, în termen de ________ lucrătoare de la
data procurării, să se prezinte la organul de poliţie care a eliberat autorizaţia de procurare, în vederea solicitării acordării
permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deţinătorul.
A. 2 zile
B. 3 zile
C. 4 zile

17. În termen de _______ de la data luării la cunoştinţă a măsurii suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a
armelor letale, titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele şi întreaga cantitate de muniţie deţinută la un
armurier autorizat, cu excepţia celor care se ridică de către organele de poliţie.
A. 30 zile
B. 10 zile
C. 15 zile

18. Persoana care ia cunoştinţă despre existenţa unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a
muniţiilor deţinute ilegal, pierdute sau abandonate este obligată să anunţe ____________ cel mai apropiat organ de poliţie
A. 12 ore
B. de îndată
C. 48 de ore

19. Dreptul de deţinere a armelor se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii:
A. nu se prezintă până la împlinirea termenului de cinci ani pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă
B. titularul a săvârşit o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a
suspendării dreptului de deţinere a armelor

17
C. există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică şi/sau medicală, în
vederea verificării aptitudinii persoanei şi menţinerii autorizării pentru a deţine arme şi muniţii letale
20. Persoanele autorizate să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme letale au obligaţia ca, în termen de
______ de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de poliţie competent pentru a solicita radierea armei din permisul
de armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original şi în copie, care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în
condiţiile legii.
A. 3 zile
B. 5 zile
C. 10 zile

1c

2b

3a

4c

5b

6b

7b

8a

9b

10b

11c

12a

13a

14c

15b

16b

17a

18b

19a

20c

18
1. Orice obiect sau dispozitiv a cărui funcționare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substan țe
explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împră știerea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în
măsura în care se regăsește în una dintre categoriile prevăzute în anexă, în sensul Legii 295/2004R este definită ca:
A. armă de foc
B. componentă esențială
C. armă

2. Persoanele care au procurat arme neletale în condițiile notificării prealabile au obliga ția ca, în termen __? de la
data procurării, să se prezinte cu acestea la autorită țile prevăzute la art.11 alin 1 din Legea 295/2004R(Poli ție), în vederea
eliberării certificatului de deținător.
A. 3 zile
B. 5 zile
C. 10 zile

3. Încredințarea armelor letale/neletale supuse autorizării, pentru care s-a ob ținut dreptul de de ținere, respectiv de
port și folosire de către posesorii acestora, unor persoane neautorizate în condi țiile Legii 295/2004R, constituie:
A. infracțiune, prevăzută de codul penal al României
B. contravenție și aplicarea măsurii complementare de anulare
C. contravenție și aplicarea măsurilor complementare de anulare și confiscare a armelor și după caz a muni țiilor

4. În situația în care, pe perioada șederii în state terțe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute,
furate sau distruse, titularul are obligația ca, în termen de ? de la intrarea în țară, să se prezinte personal la organul de poli ție
care i-a eliberat permisul de armă și să depună o declarație cu privire la evenimentul produs, împreună cu o copie
autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.

A. 48 de ore
B. 3 zile
C. 5 zile

5. Dreptul de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se anulează dacă titularul se
află în una dintre următoarele situații:
A. a săvârșit într-o perioadă de 3 ani două contraven ții prevăzute de legea 295/2004R
B. titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia
C. în urma examenului medical se confirmă că titularul manifestă probleme de natură psihologică sau suferă afec țiuni
care fac imposibilă menținerea autorizării pentru a deține arme și muni ții letale

6. Armele de autoapărare sunt:


A. replici după arme și dispozițive militare reale, la scară de 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz
neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muni ții, ce aruncă proiectile nemetalice
B. arme și dispozitive neletale, construite pe principii asemănătoare armelor care nu folosesc muni ții, ce aruncă
proiectile nemetalice și sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât și în cadrul competi țiilor sportive
C. arme scurte, cu potenţial letal, special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante, de neutralizare sau
proiectile din cauciuc.

7. Dreptul de a purta și folosi arme se poate acorda solicitantului, în condi țiile legii 295/2004R, după cum urmează:
A. pentru cel mult două arme de apărare și pază
B. pentru cel mult zece arme de vânătoare, pentru fiecare calibru
C. pentru cel mult cinci arme de tir

8. Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă, pentru îndeplinirea atribu țiilor de serviciu sau a
misiunilor militare, în următoarele situații:
A. împotriva minorilor, dacă vârsta acestora este evidentă sau cunoscută, femeilor, bătrânilor și persoanelor cu
handicap vizibil
B. împotriva animalelor care pun în pericol viața sau integritatea corporală proprie sau a altor persoane
C. împotriva copiilor și femeilor vizibil gravide

9. În termen de __? de la data luării la cuno știn ță a măsurii suspendării sau anulării dreptului de port și folosire a
armelor letale, titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele și întreaga cantitate de muni ție de ținută la un
armurier autorizat, cu excepția celor care se ridică de către organele de poli ție.
A. 10 zile
B. 15 zile
C. 30 zile

19
10. Cantitatea maximă de muniţie care poate fi deţinută se înscrie în permisul de armă de către organul de poliţie care
eliberează acest document, după cum urmează:
A. în cazul armelor de apărare şi pază, 100 de cartuşe cu glonţ şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru fiecare armă
B. în cazul armelor de vânătoare, 300 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru
care are dreptul de port şi folosire
C. în cazul armelor de tir, 1.000 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru

11. Furtul permiselor de armă se declară în termen de _____de ore de la constatare, la organul de poliţie în a cărui
rază de competenţă teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliţie
care le-a eliberat.
A. 12
B. 24
C. 48

12. Din punct de vedere constructiv, armele de foc semiautomate sunt:


A. arme de foc care, după fiecare cartuș tras, se reîncarcă automat și trag o serie de mai multe cartu șe prin apăsarea
continuă pe trăgaci
B. arme de foc care, după fiecare cartuș tras, se reîncarcă automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartu șe prin
apăsarea continuă pe trăgaci
C. arme de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual, prin introducerea pe țeavă a unui cartu ș preluat din
încărcător prin intermediul unui mecanism

13. Posesorii armelor neletale cu destinaţia de autoapărare pot procura şi deţine maximum ____ de cartuşe pentru o
singură armă.
A. 12
B. 50
C. 25

14. Persoanele fizice care nu sunt titulare ale dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale ori
cărora acest drept le-a încetat temporat sau definitiv, pot avea arme în proprietate?
A. legislația în vigoare nu prevede acest aspect
B. nu
C. da

15. Pentru a se putea prezenta la examenul de absolvire a cursului, persoana acceptată să urmeze cursul de instruire
teoretică și practică are obligația de a parcurge în propor ție de ___? programul de pregătire și de a desfă șura activită țile
corespunzătoare numai în condițiile stabilite prin programă.
A. 80%
B. 90%
C. 100%

16. Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale are obligaţia ca, în termen de ________ lucrătoare de la
data procurării, să se prezinte la organul de poliţie care a eliberat autorizaţia de procurare, în vederea solicitării acordării
permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deţinătorul.
A. 2 zile
B. 3 zile
C. 5 zile

17. Dreptul de deținere a armelor se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situa ții:
A. nu se prezintă până la împlinirea termenului de cinci ani pentru prelungirea valabilită ții permisului de armă
B. titularul a săvârșit o contravenție pentru care legea prevede sanc țiunea contraven țională complementară a
suspendării dreptului de deținere a armelor
C. există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică și/sau medicală, în
vederea verificării aptitudinii persoanei și menținerii autorizării pentru a de ține arme și muni ții letale.

18. Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare care a înstrăinat temporar armele de ținute în condi țiile
art.38 din Lege, are obligația ca, în termen de ___?lucrătoare de la înstrăinarea temporară a armelor, să notifice organul de
poliție competent, prezentând în acest sens un document din care să rezulte datele de identificare a persoanei căreia i-au
fost încredințate armele, datele de identificare ale armelor, cantitatea de muni ție, după caz, precum și perioada încredin țării.
A. 2 zile
B. 3 zile
C. 10 zile

20
19. Persoana care a făcut uz de armă și nu a ac ționat pentru a se acorda primul ajutor și asisten ță medicală
persoanelor rănite:
A. infracțiune, prevăzută de codul penal al României
B. contravenție și aplicarea măsurii complementare de anulare
C. nu este prevăzută nicio măsură legislativă în materie

20. Persoanele care dețin arme de apărare și pază pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau re ședin ței înscrise în
permisul de armă, cel mult ___?
A. 6 cartușe
B. 25 cartușe
C. 12 cartușe

1c

2b

3c

4b

5b

6c

7a

8b

9c

10a

11c

12b

13c

14c

15b

16b

17a

18a

19b

20c

21