Sunteți pe pagina 1din 11

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ■


de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 15/22 din 10.06.2022 .


1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localitate or. Cimișlia
IDNO 1009601000290
Adresa blv. Ștefan cel Mare, 12
Număr de telefon 0 (241) 2 62 86
Număr de fax 0 (241) 2 62 86
E-mail oficial adrsud@gmail.com
Adresa de internet www.adrsud.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Dorin Coroian
e-mail) 0 (241) 2 62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md
2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire □ Cererea ofertelor de prețuri ■ Licitație deschisă □ Altele:
aplicate [Indicați]
Procedura de achiziție repetată Nr:
(după caz)
Tipul obiectului contractului de Bunuri □ Servicii ■ Lucrări □
achiziție/ acordului-cadru
Obiectul achiziției „Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate în vederea
stabilirii oportunităţilor de iniţiere a procesului de implementare
a proiectului Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari”
Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
Expunerea motivului/temeiului Licitație deschisă
privind alegerea procedurii de
atribuire (în cazul aplicării altor
proceduri decât licitația
deschisă)
Procedura de atribuire (se va Nr: ocds-b3wdp1-MD-1647526699792
indica din cadrul portalului Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
guvernamental 1647526699792
www.mtender.gov.md) Data publicării: 17.03.2022
Platforma de achiziții publice ■ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
utilizată
■ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Procedura a fost inclusă în
http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4822&t=/Achi
planul de achiziții publice a
zitii-Publice/Planificare-proceduri-de-achizitii/Planul-
autorității contractante
achizitiilor-publice-pentru-anul-2022-al-Agentiei-de-Dezvoltare-
Regionala-Sud
Anunț de intenție publicat în Data: BAP nr. 14 din 22.02.2022
BAP (după caz) Link-ul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_22_1.pdf
Tehnici și instrumente specifice □Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție □Licitație
de atribuire (după caz) electronică □Catalog electronic
1
Sursa de finanțare ■ Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe;
□Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără
500.000,00
TVA)
3. Clarificări privind documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor


Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentația de atribuire:


(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de
informare (după caz)
Termen-limită de depunere și deschidere a
ofertelor prelungit (după caz)
5. Până la termenul-limită (data 15.04.2022, ora 12:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți:
Denumirea operatorului Asociații/
Nr. IDNO
economic administratorii
1 Ecologie-Expert SRL 1008600004630 Veaceslav Vlădicescu
Lider Urban-Design Administrator Terentii Liudmila
Asocierea Urban-Design SRL
1007606003373 Asociat Țaranu Alexandru
& Urbasofia
2 Asociat URBASOFIA -
& Dax Tandem
Asociat DAX TANDEM -
Crețu Irina – 60 %
3 Fluxproiect SRL 1013600030712
Roșca Constantin – 40 %
4 Apcan Proiect SRL 1011600016165 Vîrlan Mariana
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de
către operatorii economici:
Denumirea operatorului economic
Denumire Ecologie-Expert Urban-Design Fluxproiect Apcan Proiect
document SRL S.R.L SRL SRL
Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea prezentat prezentat prezentat prezentat
tehnică
Propunerea 240.000,00 408.000,00 425.500,00 470.000,00
financiară - 52,00 % - 18,40 % - 14,90 % - 6,00 %
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat
Garanția pentru
neprezentat prezentat prezentat prezentat
ofertă (după caz)

2
Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
nr. Conținutul Cerințe
Ofertanți
d/o ofertelor minime
Asocierea Urban-Design SRL &
Urbasofia
& Dax Tandem
Ecologie- Fluxproiect Apcan Proiect
Urban
Expert SRL SRL SRL
- Dax
Urbasofia
Desig Tandem
n
1 DUAE da da nu nu da da
Valoarea
2 ofertei cu 288.000,00 489.600,00 510.600,00
TVA
Valoarea
240.000,00 408.000,00 425.500,00 470.000,00
3 ofertei fara 500.000,00
- 52,00 % - 18,40 % - 14,90 % - 6,00 %
TVA
4 TVA 48.000,00 81.600,00 85.100,00
Specificația
da
5 tehnică da da
din numele Urban-Design
(Anexa nr.22)
Termen de
maxim 4 da da da
6 prestare a
luni 4 luni 2 luni 4 luni
serviciului
Specificația de
da
7 preț (Anexa da da
din numele Urban-Design
nr.23)
Garanție
5.000,00 5.000,00
8 bancara pentru 1%
22.06.2022 06.06.2022
ofertă
Cerere de
da
9 participare da da
din numele Urban-Design
(anexa nr. 7)
Declarație
da da da
privind
valabilă 30 valabilă 60 zile valabilă 60
10 valabilitatea 60 zile
zile 05.06.2022 (din numele zile
ofertei (anexa
08.05.2022 Urban-Design) 06.06.2022
nr. 8)
Informaţii
nu
privind
11 n/a nu este prezentat acordul de n/a
asocierea
asociere ș.a.
(anexa nr. 11)
DECLARAȚI
E privind lista
lista
principalelor
contractelor
prestări
12 similare din da nu nu nu da
efectuate în
ultimii 5
ultimii 5 ani
ani...
de activitate
(Anexa nr.12)
Declaraţie
privind
13 da da nu nu da
dotările
specifice,

3
utilajul şi
echipamentul
necesar pentru
îndeplinirea
corespunzătoa
re a
contractului
(anexa nr. 13)
Declaraţie
privind
personalul de
specialitate
14 da da nu nu da
propus pentru
implementarea
contractului
(anexa nr. 14)
Lista
subcontractanț
ilor şi
partea/părţile
15 din contract n/a n/a n/a
care sunt
îndeplinite de
aceştia (anexa
nr. 15)
Dovada
înregistrării
persoanei
juridice, în
conformitate
16 da da nu nu da
cu prevederile
legale din ţara
în care
ofertantul este
stability
Certificat de
efectuare
sistematică a
plăţii
17 impozitelor, da da nu nu da
contribuţiilor -
valabil la data
deschiderii
ofertelor
DECLARAŢI În termen de
A privind 5 zile de la
confirmarea data
identității comunicării nu nu
beneficiarilor rezultatelor nu poate fi poate fi
efectivi și procedurii poate fi prezentat prezenta
neîncadrarea de achiziție prezentată ă după tă după
18 da da
acestora în publică, după comunica comunic
situația ofertantul/of comunicarea rea area
condamnării ertantul rezultatelor rezultatel rezultate
pentru asociat or lor
participarea la desemnat
activităţi ale câștigător va
unei prezenta
4
organizaţii sau autorității
grupări contractante
criminale, și Agenției
pentru Achiziții
corupţie, Publice
fraudă şi/sau DECLARA
spălare de ŢIA
bani
Raport
19 financiar pe da da nu nu da
ultimii 3 ani

Cifra de da da
minim da
20 afaceri medie 728.43 nu nu 14.251.406,0
600000 777.270,00
anuală 4,00 0
CV-urile și
informaţii
suplimentare
referitoare la
studiile,
pregătirea
profesională şi
calificarea
experților din
cadrul
companiei experții cel
ofertantă care puțin 5 ani
21 da da da nu da
vor fi antrenați experiență
în elaborarea similară
Studiului de
fezabilitate,
inclusiv a
experților în
construcţii de
instalaţii
inginerești si
de reţele
tehnico-
edilitare.

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din


documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:


Cantitate
Denumirea Corespunderea Corespunderea
Denumirea Prețul ofertei și unitate
operatorului cu cerințele de cu specificațiile
lotului (fără TVA)* de
economic calificare tehnice
măsură
Modernizarea Ecologie-Expert 240.000,00
1 buc. - +
stației de SRL - 52,00 %
epurare a Asocierea Urban-
apelor uzate Design SRL 408.000,00
1 buc. - -
din or. & Urbasofia - 18,40 %
Căușeni, & Dax Tandem

5
etapa II și 425.500,00
Fluxproiect SRL 1 buc. + +
construcția - 14,90 %
sistemului de
canalizare în
Apcan Proiect 470.000,00
sectorul 1 buc. n/a n/a
SRL - 6,00 %
„Căușenii
Vechi”

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale


(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-
a solicitat:
Data Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului
solicitării operatorului economic
nr. 161 „Ecologie-Expert” • toate a prezentat răspuns în termen, cu
din „ 12 ” S.R.L. documentele atașarea actelor corespunzătoare,
mai 2022 justificative ca dovadă însă insuficiente
a informaţiilor cuprinse
în DUAE;
• justificările
operatorului economic
asupra prețului anormal
de scăzut.
nr. 166 „Urban-Design” S.R.L. • toate a prezentat răspuns în termen, cu
din „ 18 ” documentele atașarea actelor corespunzătoare,
mai 2022 justificative ca dovadă însă insuficiente
a informaţiilor cuprinse
în DUAE
(compartimentele
2A.14 integral, 4B.4,
4C.13 integral);
• justificările
operatorului economic
asupra prețului anormal
de scăzut.
• Panuș Pavel –
indicat în calitate de
expert, consultant.
Solicităm să prezentați
actele în baza cărora
acesta este disponibil
pentru executarea
viitorului contract;
nr. 173 „FLUXPROIECT” • Angela a prezentat răspuns în termen, cu
din „ 26 ” S.R.L. BURLACU – indicat în atașarea actelor corespunzătoare
mai 2022 calitate de Expert
tehnic/Proiectant
domeniul A1.
Solicităm să prezentați
actele în baza cărora
6
aceasta este disponibilă
pentru executarea
viitorului contract,
având în vedere că în
CV este indicat că este
angajata „Ecologie-
Expert” S.R.L.
9. Ofertanții respinși/descalificați:
Denumirea operatorului Motivul respingerii/descalificării
economic
„Ecologie-Expert” S.R.L. OFERTA – NU CORESPUNDE
Oferta nu este valabilă. Conform punctului 28 al Anunțului de intenție,
Autoritatea contractantă a solicitat termenul de valabilitate a ofertelor să
fie de 60 zile. La 12.05.2022 AC a solicitat prezentarea tuturor
documentelelor justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE.
La 16.05.2022, Operatorul economic a prezentat declarația de valabilitate
a ofertei indicând că oferta va fi menținută valabilă pentru o durată de 30
(treizeci) zile, respectiv până la data de 08 mai 2022.
Punctul 53 al Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor
publice de bunuri și servicii prevede expres: „Orice ofertă valabilă pentru
o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de
către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare”.

GARANȚIA PENTRU OFERTĂ – LIPSEȘTE


Operatorul economic nu a prezentat garanția pentru ofertă. Conform
punctelor 16 și 17 al Anunțului de intenție, Autoritatea contractantă a
solicitat prezentarea Garanției bancara pentru ofertă în cuantum de 1 %
din valoarea ofertei fără TVA.
Inițial, ofertantul „Ecologie-Expert” S.R.L. a prezentat oferta constituită
din 3 (teri) documente: DUAE, specificație tehnică și specificație de preț.
La 12.05.2022 AC a solicitat prezentarea tuturor documentelelor
justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE. La 16.05.2022,
OE a prezentat scrisoarea 110 din 16.05.2022 unde menționează:
„”Ecologie-Expert”S.R.L. vă aduce la cunoștință faptul că procesul de
obținere a garanției bancare este în derulare și va fi prezentată imediat
după obținerea acesteia”, act care până la data adoptării deciziei GL din
30.05.2022 nu a fost prezentat.
Informăm ”Ecologie-Expert”S.R.L. că în cazul în care autoritatea
contractantă solicită garanţia pentru ofertă, Operatorul economic este
obligat să respecte prevederile art. 65 și 68 ale Legii 131/2015 pivind
achizițiile publice.

„Urban-Design” S.R.L. LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI EFECTUATE ÎN ULTIMII 5


ANI DE ACTIVITATE (ANEXA NR.12) – LIPSEȘTE
Operatorul economic nu a prezentat lista principalelor prestări efectuate
în ultimii 5 ani de activitate (anexa nr. 12). Conform punctului 16 al
Anunțului de intenție, Autoritatea contractantă a solicitat prezentarea
Listei menționate.
La 18.05.2022 AC a solicitat prezentarea tuturor documentelelor
justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE (inclusiv cea din
compartimentul 4C.13 integral, unde OE a menționat un contract similar).
La 23.05.2022, „Urban-Design” S.R.L. a răspuns solicitării AC, însă nu a

7
prezentat nici lista principalelor prestări efectuate în ultimii 5 ani, nici o
dovadă prin care să demonstreze prestarea serviciilor similare conform
cerințelor documentației de atribuire.
Conform punctului 77, alin. 2) al Documentaţiei standard pentru
realizarea achiziţiilor publice de bunuri și servicii oferta care nu respectă
cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi
prezentarea ofertelor, se respinge de către Grupul de lucru .

INFORMAȚIA PRIVIND ASOCIEREA – LIPSEȘTE


La compartimentul 2A.14 al DUAE, operatorul economic a indicat că
participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori
economici:
a) Biroul de proiectări Urban-Design S.R.L.
b) Societatea Comercială URBASOFIA S.R.L.
c) Societatea cu Responsabilitate Limitată DAX TANDEM.
În răspuns la solicitarea Autorității contractante de a prezenta toate actele
justificative conform DUAE, OE a declarat: Am avut o tentativă de
asociere cu aceste firme cu un bogat portofoliu, dar din motive tehnice nu
am dovedit să completăm și să atașăm la ofertă DUAE ale lor. Firma de
consultanță Societatea Comercială URBASOFIA S.R.L. din București,
România este un partener al nostru și specialiștii acestei firme ne vor
acorda suport și consultanță în această lucrare. Anexat expediem CW
consultanților principali.
La ofertă au fost anexate 2 CV-uri ale consultanților principali
URBASOFIA S.R.L., precum și o prezentare generală a URBASOFIA
S.R.L., însă nu a fost prezentat nici un act care ar confirma relațiile de
parteneriat dintre ofertant și compania română.
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile ■
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut ■


Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:


(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate -preţ
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat

Preţul ofertei (fără TVA)


8
Perioada de execuție
Perioada de garanție asupra lucrărilor

13. Reevaluarea ofertelor:


(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor


Modificările operate
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea Denumirea Cantitate și Prețul Prețul total Prețul total


lotului operatorului unitate de unitar (fără TVA) (inclusiv
economic măsură (fără TVA) TVA)
„Servicii de
elaborare a
Studiului de
fezabilitate în
vederea
stabilirii
oportunităţilor
de iniţiere a „FLUXPROIECT” 1
425.500,00 425.500,00 510.600,00
procesului de S.R.L bucată
implementare a
proiectului
Apeduct
magistral
Ștefan Vodă –
Căușeni –
Căinari”

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. –

Argumentare:
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului
Data transmiterii Modalitatea de transmitere
economic
„Ecologie-Expert” S.R.L. 30.05.2022 vladicescu@ecoexpert.md
„Urban-Design” S.R.L. 30.05.2022 arhtaranu@yahoo.com
„FLUXPROIECT” S.R.L. 30.05.2022 fluxproiect@gmail.com
„Apcan Proiect” S.R.L. 30.05.2022 apcan_proiect@yahoo.com

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de


lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizițiile publice)
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

9
În cazul în care valoarea estimată a contractului ■ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2
mijloace electronice și/sau fax □
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
 11 zile în cazul netransmiterii comunicării
privind achizițiile publice
prin mijloace electronice și/sau fax □
În cazul în care valoarea estimată a contractului  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este egală sau mai mare decât pragurile mijloace electronice și/sau fax □
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din  16 zile în cazul netransmiterii comunicării
3 iulie 2015 privind achizițiile publice prin mijloace electronice și/sau fax □

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:
Întreprinderea Valoarea contractului
:
Numărul Termen de
Cu capital
Denumirea și data valabilitate al
autohton/
operatorului contractului Cod CPV contractului/
Cu capital inclusiv
economic mixt/asociere/
/ acordului- fără TVA acordului -
cadru TVA cadru
Cu capital
străin
02/S/22
„Fluxproiect”
autohton din 71241000-9 425.500,00 510.600,00 31.12.2023
SRL
09.06.2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): Nu se aplică

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile


(DA/NU) ___________
(achiziții verzi)?

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a


__________________
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
(indicați suma cu TVA)
durabilitate (lei MD):

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate


criterii de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au Preţul cel mai scăzut □
fost aplicate criterii de durabilitate:
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

10
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:
Digitally signed by Pînzari Ion
____________________
Date: 2022.06.20 15:51:07 EEST
Ion PÎNZARI
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

11

S-ar putea să vă placă și