Sunteți pe pagina 1din 5
CONSILIUL MUNICIPAL, CHISINAU DECIZIE Cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportarea si depozitarea deseurilor municipale din municipiul Chisingu Avand in vedere Nota informativa a i.M. Regia ,,Autosalubritate” privind ajustarea tarifelor la colectarea, transportarea si depozitarea degeurilor municipale, in legaturd cu majorarea cheltuielilor, si in special, tindnd cont de marirea preturilor la resursele energetice, in temeiul art. 14 (1), (2) lit. q), art. 20 (5) din Legea nr. 436/2006 ,,Privind administratia publica locala”, art. 6 din Legea nr. 136/2016 ~Privind statutul municipiului Chigindu”, in conformitate cu deciziile Consiliului Municipal Chigindu nr. 18/1 din 20.10.2020 cu privire la aprobarea Contractului de imprumut intre 1.M. Regia ,,Autosalubritate” si Banca Europeana de Reconstructie gi Dezvoltare si nr. 2/17 din 31.03.2021 cu privire la aprobarea Contractului de gestionare a deseurilor municipale incheiat intre municipiul Chisinau gi 1M. Regia “Autosalubritate”, si in baza Hotararii Curfii de Conturi nr. 26 din 21.06.2021 ,,Cu privire la Raportul auditului performantei de mediu tn domeniul managementului deseurilor din plastic”, Consiliul! Municipal Chisinau, DECIDE: 1. Se pune in sarcina Primarului General al municipiului Chisinau (dl Ion Ceban) si aprobe, la solicitarea motivaté a 1M. Regia ,Autosalubritate”, tarifele pentru colectarea, transportarea si depozitarea deseurilor municipale din municipiul Chisinau, si normele de acumulare a deseurilor pentru locuitorii municipiului Chisinau. 2. Plata pentru evacuarea deseurilor municipale se va calcula in baza normelor de acumulare a degeurilor pe tipuri de consumator. 3. LM. Regia ,,Autosalubritate” (dl Igor Girlea): - va asigura incheierea contractelor, in decurs de trei luni de la data aprobarii prezentei decizii, in baza tarifelor aprobate, si executarea lucrarilor de colectare si transportare a deseurilor municipale; - va realiza colectarea separaté la surs& a deseurilor pe trei fractii, in recipiente special amengjate: hartie, sticla, metal si plastic; - va asigura contractarea serviciilor de sortare a deseurilor in vederea minimizarii volumului de deseuri depozitat la poligonul din comuna Tantareni; 4, Se abroga decizia CMC nr. 6/6 din 04.07.2017 ,,Cu privire la aprobarea Catalogului de preturi .Transportarea deseurilor menajere solide in municipiul Chisinau” si decizia CMC nr, 9/6 din 27.11.2007 ,,Cu privire la aprobarea normelor de acumulare a descurilor menajere in municipiul Chisinau”, 5, Direcfia relatii publice si bugetul civil va asigura mediatizarea prezentei decizii; 6.Controlul executirii prevederilor prezentei decizii se pune in sarcina viceprimarului de ramura al municipiului Chisindu; PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Adrian TALMACI REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHISINAU i. M. REGIA ,, AUTOSALUBRITATE” str. 27 Martie 1918, nr. 14, municipiul Chisindu, Republica Moldova, MD-2069; ossoxree tel. (022) 746-842, tel: (022) 740-919; e-mail: inforegisauto@gmail.com (eoG2o0ea, Nota informativa Ja proiectul de decizie cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportarea si depozitarea deseurilor menajere din municipiul Chisingu 1M. Regia ,,Autosalubritate” propune spre examinare si aprobare tarifele pentru colectarea, transportarea si depozitarea deseurilor menajere municipale, ajustate condifiilor actuale de activitate. Ajustarea tarifelor este oportund si necesar’ in scopul reglementirii gi estimirii ct mai corecte si eficiente a consumurilor $i cheltuielilor, suportate de c&tre fntreprindere la indeplinirea Iucrarilor de colectare, transportare gi depozitare a degeurilor. Tarifele in vigoare au fost aprobate acum cinci ani, prin decizia CMC nr. 6/6 din 04.07.2017, odati cu reinceperea activititii poligonului Tintéreni, gi au fost stabilite diferentiat pe categorii de consumatori: = pentru populatie - 55,50 lei pentru 1 m3 deseuri; = pentru agenti economici - 100,00 lei (fara TVA) pentru 1 m3 deseuri; - pentru depozitarea deseurilor la poligon, evacuate de c&tre agentii economici cu transport propriu - 20,00 lei (fara TVA) pentru 1 m3 deseuri. La momentul aprobarii acestora, costul mediu al serviciilor a constituit 69,46 lei, si a fost format in baza tarifului stabilit in anul 2004 (45,46 lei), cheltuielile efectiv suportate, rezultatele _activit in anul 2016, si suplimentar au fost incluse si cheltuielile de transportare a deseurilor de la Statia de transfer din str. Uzinelor la poligon, intrefinerea acestuia, in Jegatura cu reinceperea activititii poligonului Tintéreni in iulie 2017. in continua crestere sunt preturile la combustibil, gaze naturale, energie electric, fapt care provoacd majorarea costurilor si la materiale, produse si marfuri, servicii, necesare in activitatea Intreprinderii. Acesti factori influenteazi formarea costului setviciilor si au determinat ajustarea tarifului. Astfel, Iuand in calcul consumurile si cheltuielile fntreprinderii in conditiile actuale: cresterea preturilor la combustibil si alte consumabile, rata inflatiei in anul 2021, stabilirea salariului minim 3500 lei in sectorul real, a fost obfinut tariful serviciilor de colectare, transportare si depozitare a deseurilor in marime de 153,10 lei pentru 1 m3 deseuti. Corespunzitor, se propun urmatoarele tarife: Servicii prestate agentilor economici, entititilor din orasul Chisinau pentru 1m3 - 210,00 lei (Fara TVA); Serviciile prestate populatiei oragului Chisinau pentru 1m3 - 105,00 lei (Fara TVA); Tariful lunar pentru o persoana fizica: Ia bloc- 17,50 lei; case particulare — 35,00 lei Ajustarea tarifelor este cauzati de urmitorii factori: preturile la combustibil au crescut considerabil, motorina-de la 12 lei pentru un litru in ianuarie 2021, pana la 32 lei in iunie 2022; - odaté cu cresterea preturilor la motorind costul serviciilor de transportare a degeurilor de la Statia de transfer la poligonul Tintareni se majoreazi cu 60-70%; - pe parcursul anilor s-a modificat structura parcului auto, fapt care influenteazi asupra consumului de combustibil, pieselor de schimb, uzurii mijloacelor fixe; - prioritar in oras se instaleazi containere europene, care sunt mult mai costisitoare, pretul este de pani la 8000 lei pe unitate (pretul containerelor, inclus in tarifal a.2017 - 950 lei/unitate); - salariul minim stabilit pe far se modificé anual, la moment constituie 3500 lei pe lund (comparativ, in a. 2017 — 2400 lei); - s-a dublat costul serviciilor prestate de terti, de la 6,7 mln lei in 2017 pani la 13 mln lei in 2021 (servicii comunale, bancare, comunicatii, postale, intemet, evidenta platilor, etc.); - cheltuieli suplimentare privind intrefinerea Statiilor de tratare a levigatului de la gunoistea Ciocana si poligonul de deseuri Tinféreni; platile suplimentare privind poluarea mediului, alte plafi legate de gestionarea deseurilor si intrefinerea poligonului. Totodata, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 209/2016 privind deseurile, este prevazuta crearea unui sistem eficient de colectare, de asigurare etapizati a condifiilor pentru colectarea separati si de transportare a degeurilor, si stabilirea modului de funotionare a acestuia. in acest context, este necesaré amenajarea terenurilor cu containere specifice tipurilor de deseuri. Calculele tarifutui inclid consumutile normative, suportate nemijlocit la colectarea, transportarea, depozitarea deseurilor, si alte consumuri si cheltuieli necesare in activitatea de prestare a serviciilor, calculate la 1 m3 deseuri colectate, transportate, depozitate, si/sau la 1 km parcurs. Jn dinamic& se urmareste o cot redusi a cuantumului tarifului stabilit pentru un locatar raportat la salariul mediu stabilit pe economic: de la 0,165% in anul 2017 (9,25 lei catre 5600 lei salariu lunar), pana la 0,106% in anul 2021 (9,25 lei citre 8716 lei salariu lunar). Pentru comparatie, in municipiul Iasi cota tarifului in venitul lunar al populafici constituie 0,175%. Informafia privind tarifele aplicate in alte orase si (ari vecine reflect un diapazon extins a mrimii acestora: - pentru locatari 1a bloc - de la 11 lei (Balti, Cahul), 14 lei (Ungheni), pani la 15-23 lei (Ucraina), 38 lei (Iasi), 74 lei (Cluj Napoca); - pentru agenti economici - de Ja 118 lei (Balti), 180 lei (Ungheni), 182,15 lei (Cahul), pana la 122 lei (Ucraina) si 400 lei (Romania). {in proiect se iau fn calcul aceleasi norme de acumulare a degeurilor, precum au fost stabilite anterior: 2 m3/an/persoand la bloc si 4 m3/an/persoana la casa particulard, desi persoanele, la zi, genereazi 3 m3/an/persoana la bloc si 5 m3/an/persoana la casa particular. Spre aprobare se propun tarife diferentiate pe categorii de consumatori. Luand in consideratie pericada actual de crizi economica, si in scopul protejarii intereselor populatiei, se propune de a stabili un tarif redus pentru populatie, compensind cheltuielile suplimentare prin majorarea tarifului pentru agentii economici, dar si prin veniturile prognozate din extinderea prestirii serviciilor, majorarea numarului de contracte incheiate cu beneficiarii. Luand in considerare c& informatia privind starea financiara a intreprinderii poate fi controlativmonitorizatii doar de catre executivul mun. Chisinau, se propune ca reprezentantul mun, Chisinau si a executivului- Primarul General, sa fie insarcinat/imputemicit/delegat cu atributia de a ajusta tarifele, in corespundere cu nota informativa de la proiect. Temeiul legal pentru ajustarea tarifelor: - Decizia CMC nr. 18/1 din 29.10.2020 ,,Cu privire la aprobarea contractului de imprumut intre 1M. Regia ,Autosalubritate” si Banca European pentru Reconstructie si Dezvoltare in scopul implementérii proiectului Deseuri solide Chisindu”, pet. 5 ,,CMC va asigura sursa de finanfare pentru rambursarea imprumutului, dobdnzi si comisioanelor prin ajustarea anuala a larifelor pentru colectarea i transportarea deseurilor”; - Contractul de gestionare a descurilor municipale, incheiat intre municipiul Chisinau si £.M. Regia ,Autosalubritate”, aprobat prin decizia CMC nr. 2/17 din 31.03.2021: art. 14 f) ,,implementarea unui sistem tarifar si a unei politici tarifare, care sd asigure autonomia financiaré a Operatorului, precum si necesarul de surse investitionale, conform strategiilor aprobate de céitre Beneficiar”; art. 18 e) operatorul are dreptul ,,sd propund ajustarea anualé a tarifelor”. Director interimar Igor GIRLEA