Sunteți pe pagina 1din 9

Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.

2017

An şcolar: 2020/2021 Şcoala Gimnazială “VIRGIL CALOTESCU”


Bascov, Argeş
Disciplina: Matematică Profesor: DIACONESCU CONSTANTIN

Avizat Avizat
Responsabil catedra Director:
prof. prof. RIZEA MINERVA ELENA
. .
Clasa: a V- a A
Nr. săptămâni: 17 Total ore: 68 (4 ore/săptămână )
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I
Clasa a V-a A
Nr.
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi de Săptămâna Obs
învăţare ore
Evaluare iniţială ▪ Recapitulare 4 S1
Test iniţial 14.09 – 18.09
(4 ore) 2020

CG1-1 Identificarea numerelor naturale în contexte variate


CG1-1 Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul de numeraţie I. Operaţii cu numere naturale
zecimal
CG1-1Identificarea unor numere naturale într-o diagramă, într-un
(30 ore)
1.NUMERE grafic sau într-un tabel care conțin date referitoare la o situație  Scrierea şi citirea numerelor naturale; 1
practică
NATURALE CG1-1 Identificarea unui număr natural pe baza unor condiţii impuse
 Reprezentarea pe axa numerelor.
(38 ore) cifrelor sale.
CG2-1 Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile
aritmetice şi proprietăţile acestora
Compararea şi ordonarea numerelor 2 S2
CG2-1 Efectuarea operaţiilor aritmetice cu numere naturale naturale; aproximări, estimări. 21.09 – 25.09
CG2-1 Efectuarea de calcule utilizând factorul comun
CG2-1 Efectuarea operațiilor cu puteri utilizând regulile de calcul
2020
specifice  Adunarea numerelor naturale, proprietăţi. 1
CG3-1 Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu
numere naturale .
CG3-1 - Utilizarea algoritmului împărţirii, cu restul egal sau diferit  Scăderea numerelor naturale. 2 S3
de zero, în cazul în care deîmpărţitul şi împărţitorul au una sau mai
multe cifre
28.09 – 02.10
CG3-1 Aproximarea/estimarea rezultatelor obținute prin utilizarea  Înmulţirea numerelor naturale, proprietăţi. 2 2020
algoritmului împărţirii
CG3-1 Calcularea unor expresii numerice care conţin paranteze
(rotunde, pătrate şi acolade), cu respectarea ordinii efectuării  Factor comun. 2 S4
operaţiilor 05.10 – 09.10
CG3-1 Determinarea unui număr natural pe baza unor condiţii
impuse cifrelor sale
 Evaluare. 1 2020
CG4-1 Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăţi referitoare
la comparări, aproximări, estimări şi ale operaţiilor cu numere naturale
CG 4-1 Reprezentarea pe axa numerelor a unui număr natural,
 Împărţirea cu rest zero a numerelor 2
utilizând compararea şi ordonarea numerelor naturale naturale.
CG 4-1 Justificarea estimărilor rezultatelor unor calcule cu numere
naturale
CG 5-1 Analizarea unor situaţii date în care intervin numere naturale  Împărţirea cu rest a numerelor naturale. 2 S5
pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule
CG 5-1 Evidențierea avantajelor folosirii proprietăţilor operaţiilor cu
12.10 – 16.10
numere naturale în diferite contexte  Puterea cu exponent natural a unui număr 2 2020
CG 5-1 Analizarea faptului că un număr este sau nu pătratul unui
număr natural (utilizând ultima cifră,
natural. Pătratul unui număr natural.
încadrarea între pătratele a două numere naturale consecutive)
CG 5-1 Determinarea unor numere naturale care respectă anumite
condiții (de exemplu, determinați numerele
 Reguli de calcul cu puteri. 2 S6
prime a și b , știind că 3a 2b 16 ) 19.10 – 23.10
1. NUMERE CG 5-1 Compararea a două numere naturale scrise sub formă de  Compararea puterilor. 2 2020
puteri folosind aducerea la aceeași bază sau la același exponent
NATURALE CG 4-1 Justificarea scrierii unui număr natural dat sub formă de
(38 ore) putere cu baza sau exponentul indicat
CG 4-1 Exprimarea unor numere naturale de două cifre ca produs de
 Scrierea în baza 10; scrierea în baza 2 1
numere prime (fără operații) S7
CG 5-1 Stabilirea valorii de adevăr a unui enunț matematic cu 26.10 – 30.10
numere naturale, folosind metode aritmetice
6.2. Reprezentarea matematică a unei situaţii date, în context intra și  Ordinea efectuării operaţiilor; utilizarea 2 2020
interdisciplinar (geografie, fizică, economie etc.) parantezelor: rotunde, pătrate şi acolade
CG1-1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate
CG1-1Identificarea unei metode aritmetice adecvate pentru
rezolvarea unei probleme date Metode aritmetice de rezolvare a
CG2-1 Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile
aritmetice şi proprietăţile acestora
problemelor
CG2-1 Reprezentarea datelor dintr-o problemă, în vederea aplicării III.
unei metode aritmetice adecvate
CG3-1 Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu
 Metoda reducerii la unitate. 1
numere naturale . S8
CG3-1 Aplicarea metodelor aritmetice pentru rezolvarea unor
probleme cu numere naturale  Metoda comparaţiei. 1 02.11 – 06.11
CG6-1. Modelarea matematică, folosind numere naturale, a unei 2020
situații date, rezolvarea problemei obţinute prin metode aritmetice şi
interpretarea rezultatului  Metoda figurativă. 2
CG6-1. Modelarea unor probleme practice utilizând metode
aritmetice (metoda reducerii la unitate, metoda comparaţiei, metoda
figurativă, metoda mersului invers etc.)  Metoda figurativă. 1
CG6-1. Evidențierea unor situații în care metoda de rezolvare
propusă este aplicată incorect
CG6-1. Exemplificarea, folosind gândirea critică, a unor probleme cu  Metoda mersului invers. 1 S9
date insuficiente, a unor probleme cu date contradictorii etc. 09.11 – 13.11
CG6-1. Formularea unei probleme pe baza unei scheme sau reguli
date şi rezolvarea acesteia prin metode aritmetice (metoda reducerii  Metoda falsei ipoteze. 1 2020
la unitate, metoda comparaţiei, metoda figurativă, metoda mersului
invers etc.) 1
CG6-2 Argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme  Evaluare.
pornind de la un set de informaţii cu caracter cotidian sau ştiinţific
(fizic, economic etc.)
CG3-1 Utilizarea regulilor de calcul pentru
divizibilitate Divizibilitatea numerelor naturale
CG 5-1 Aplicarea criteriilor de divizibilitate a numerelor naturale
pentru situații cotidiene
o Divizor; multiplu; divizori comuni;
CG 5-1 Estimarea ordinului de mărime a numerelor de forma 2n , multipli comuni. 2 S10
pornind de la probleme practice (de exemplu,foi de hârtie îndoite 16.11 – 20.11
consecutiv, povestea tablei de șah) o Criterii de divizibilitate cu: 2, 5, 10n ,3 și 2020
9. 2

1. NUMERE
NATURALE
(38 ore) o Numere prime. Numere compuse S11
2 23.11 – 27.11
2020

LUCRARE Pregătirea lucrării scrise


SCRISĂ  Lucrare scrisă 2 S11 - S12
 Corectarea tezei 1 23.11 – 04.12.
SEMESTRIALĂ
1 2020
(4 ore)

CG1-2. Identificarea fracţiilor ordinare în contexte variate  Fracţii ordinare; fracţii subunitare, 2 S12
CG1-2. Utilizarea unor reprezentări grafice variate pentru ilustrarea
fracţiilor echiunitare, subunitare,supraunitare.
echiunitare, supraunitare. 30.11 – 04.12
CG1-2 Verificarea echivalenţei a două fracţii prin diferite 2020
reprezentări.
CG1-2 Scrierea unui procent sub formă de fracție ordinară
 Procente. 1
20
2.FRACŢII (de exemplu, 20% se scrie
100
).  Fracţii echivalente (prin 1 S13
ORDINARE. CG1-2. Identificarea unor date statistice din diagrame, tabele sau reprezentări). 07.12 – 11.12
grafice 2 2020
CG4-2. Utilizarea limbajului specific fracţiilor/procentelor în situații
date  Compararea fracţiilor cu acelaşi
(18 ore) CG5-2. Analizarea unor situaţii date în care intervin fracţii pentru a numitor/numărător.
estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule
CG6-2. Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, a unei situaţii
date, în context intra și interdisciplinar (geografie, fizică, economie  Reprezentarea pe axa numerelor a 2
etc.)
CG2.2- Calcularea unei fracții echivalente cu o fracție dată, prin unei fracţii ordinare S14
amplificare sau simplificare 14.12 – 18.12
CG2.2- Simplificarea unei fracții ordinare în vederea obținerii unei
fracții ireductibile (prin simplificări  Introducerea și scoaterea întregilor 2 2020
succesive, dacă este cazul) dintr-o fracție
CG2.2 - Efectuarea de operaţii cu numere raţionale exprimate sub
formă de fracţie ordinară

CG 5-1 Realizarea unor estimări utilizând procente  Cel mai mare divizor comun a 2 S15
două numere naturale 11.01 – 15.01
(fără algoritm). 2021

 Amplificarea şi simplificarea 2
fracţiilor; fracţii ireductibile.

 Cel mai mic multiplu comun a 2


două numere naturale. S16
(fără algoritm) 18.01 – 22.01
2021
 Aducerea fracţiilor la un numitor 2
comun.

RECAPITULAREA
▪ Operații cu numerelor naturale 2 S17
ŞI
25.01 – 29.01
CONSOLIDAREA
▪ Divizibilitatea numerelor naturale 2 2021
CUNOŞTINŢELOR
(4 ore)
Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.2017

An şcolar: 2020/2021 Şcoala Gimnazială “VIRGIL CALOTESCU”


Bascov, Argeş
Disciplina: Matematică Profesor: DIACONESCU CONSTANTIN

Avizat Avizat
Responsabil catedra Director:
prof. prof. RIZEA MINERVA ELENA
. .
Clasa: a V- a A
Nr. săptămâni: 17 Total ore: 68 (4 ore/săptămână )
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL AL II-LEA
Clasa a V-a A
Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi de Obs
Săptămâna
ore
CG1-2. Identificarea fracţiilor ordinare în contexte variate
CG1-2. Utilizarea unor reprezentări grafice variate pentru
ilustrarea fracţiilor echiunitare, subunitare,supraunitare.  Adunarea şi scăderea fracţiilor 2 S1
CG1-2 Verificarea echivalenţei a două fracţii prin diferite
reprezentări.
08.02 – 12.02
CG1-2 Scrierea unui procent sub formă de fracție ordinară  Înmulţirea fracţiilor. 2 2021
20
(de exemplu, 20% se scrie ).
100
3.FRACŢII CG1-2. Identificarea unor date statistice din diagrame, tabele
sau grafice
 Puterea cu exponenet natural a unei 2 S2
ORDINARE. CG4-2. Utilizarea limbajului specific fracţiilor/procentelor în fracții ordinare. 15.02 – 19.02
situații date
CG5-2. Analizarea unor situaţii date în care intervin fracţii
2021
 Împărţirea fracţiilor 1
(10 ore) pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule
CG6-2. Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, a unei
situaţii date, în context intra și interdisciplinar (geografie,
fizică, economie etc.)
CG2.2- Calcularea unei fracții echivalente cu o fracție dată,
prin amplificare sau simplificare  Fracţii/procente dintr-un număr 2 S3
CG2.2- Simplificarea unei fracții ordinare în vederea obținerii natural sau dintr-o fracţie ordinară. 22.02 – 26.02
unei fracții ireductibile (prin simplificări
succesive, dacă este cazul) 2021
CG2.2 - Efectuarea de operaţii cu numere raţionale exprimate  Evaluare. 1
sub formă de fracţie ordinară
CG 1-2. Identificarea fracţiilor zecimale în contexte variate
CG2.2- Scrierea unei fracţii zecimale cu un număr finit de
zecimale nenule ca un produs dintre un număr zecimal
şi o putere a lui 10;
 Fracţii zecimale;
CG3.2 - Transformarea fracţiilor ordinare în fracţii zecimale scrierea fracţiilor ordinare cu numitori 1
şi invers
CG2.2- scrierea unei fracţii zecimale cu un număr finit de
puteri ale lui 10 sub formă de fracţii S3
zecimale nenule ca un cât dintre un număr zecimal şi o putere zecimale. 22.02 – 26.02
a lui 10
CG 4-2 Încadrarea unei fracţii zecimale între două numere
2021
naturale consecutive  Transformarea unei fracţii zecimale cu 1
CG 5-2 Reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale
cu un număr finit de zecimale nenule folosind aproximarea
un număr finit de zecimale nenule în
acestora. fracţie ordinară
CG2.2 - Efectuarea de operaţii cu numere raţionale exprimate
sub formă de fracţie zecimală
CG3.2 - Aplicarea algoritmilor de împărţire a unei fracţii
zecimale la un număr natural sau la o fracţie zecimală cu un
număr finit de zecimale nenule
CG3.2- Aplicarea metodelor aritmetice pentru rezolvarea
unor probleme cu fracții
CG2.2- Scrierea unei fracţii zecimale cu un număr finit de
 Aproximări; compararea, ordonarea
zecimale nenule ca un produs dintre un număr zecimal şi o şi reprezentarea pe axa numerelor a unor 2
putere a lui 10; scrierea unei fracţii zecimale cu un număr
finit de zecimale nenule ca un cât dintre un număr zecimal şi o
fracții zecimale cu un număr finit de
putere a lui 10 zecimale nenule.
CG 5-2. Analizarea unor situaţii date în care intervin fracţii S4
pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule
CG2.2- Înmulţirea şi împărţirea unei fracţii zecimale cu un  Adunarea şi scăderea fracţiilor 01.03 – 05.03
număr finit de zecimale nenule cu 10, 100, 1000
zecimale cu un număr finit de zecimale 2021
CG 6-2. Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, a unei
situaţii date, în context intra și interdisciplinar (geografie, nenule. 2
fizică, economie etc.)
CG 1.1 Identificarea unor fracții zecimale într-o diagramă,
într-un grafic sau într-un tabel care conțin date referitoare la
o situație practică
1. FRACŢII
ZECIMALE  Înmulţirea fracţiilor zecimale cu un 2
( 22 ore ) număr finit de zecimale nenule.

 Împărţirea a două numere naturale


cu rezultat fracţie zecimală S5
1 08.03 – 12.03
- aplicație: media aritmetică a două sau 2021
mai multor numere naturale.

1
 Transformarea unei fracţii 2
ordinare într-o fracţie zecimală;
S6
periodicitate.
15.03 – 19.03
 Împărţirea unei fracţii zecimale cu
2021
un număr finit de zecimale nenule la un 1
număr natural nenul.

 Împărţirea a două fracţii zecimale cu


un număr finit de zecimale nenule. 1

 Împărţirea a două fracţii zecimale cu


un număr finit de zecimale nenule. 1
S7
22.03 – 26.03
 Transformarea unei fracţii zecimale 2021
periodice în fracţie ordinară. 2

 Număr raţional pozitiv; ordinea


efectuării operaţiilor cu numere raţionale
pozitive. 2

 Metode aritmetice pentru rezolvarea


2. FRACŢII problemelor cu fracții în care intervin și
unități de măsură pentru lungime, arie, 1
ZECIMALE
volum, capacitate, masă, timp și unități
( 22 ore ) monetare.
S8
 Probleme de organizare a datelor; 29.03 – 01.04
frecvenţă; date statistice organizate în 1 2021
tabele, grafice cu bare şi/sau cu linii;
media unui set de date statistice

 Evaluare 1
CG1.3 - Observarea unor figuri geometrice pe modele
fizice/desene  Punct, dreaptă, plan, semiplan,
CG2.3 - Construcția unor figuri geometrice cu dimensiuni
date
semidreaptă, segment (descriere, 2
CG2.3 - Aplicarea unor metode practice pentru măsurarea reprezentare, notaţii) S9
perimetrelor pe modele sau obiecte din realitatea
înconjurătoare
12.04 – 16.04
CG2.3 - Construcția unor segmente congruente  Poziţiile relative ale unui punct faţă 2021
CG2.3 - Reprezentarea prin desen a unor configurații
geometrice (drepte paralele,drepte perpendiculare, unghiuri
de o dreaptă; puncte coliniare; „prin 2
de măsură dată etc.) două puncte distincte trece o dreaptă şi
CG1.3 - Descrierea şi identificarea unor elemente ale numai una”
3. ELEMENTE DE figurilor şi ale corpurilor geometrice

GEOMETRIE  Poziţiile relative a două drepte:


( 20 ore ) - drepte concurente, 2
- drepte paralele S10
19.04 – 23.04
 Distanţa dintre două puncte; 2021
lungimea unui segment; segmente
congruente (construcție); 2

 Mijlocul unui segment; simetricul


unui punct faţă de un punct 2
S11
 Unghi: definiţie, notaţii, elemente; 26.04 – 29.04
interiorul unui unghi, exteriorul unui 2021
unghi 2

CG3.3 - Operații cu măsuri de unghiuri (limitate numai la


grade și minute sexagesimale)  Măsura unui unghi, unghiuri
CG2.3 - Construcția unor unghiuri congruente
CG2.3 - Măsurarea cu raportorul a unui unghi dat
congruente (măsurarea și construcția 2 S12
CG4.3 - Descrierea metodelor utilizate pentru verificarea cu raportorul); 10.05 – 14.05
coliniarității unor puncte date (de
exemplu, cu măsuri de unghiuri, cu lungimi de segmente)
2021
CG1.3 - Identificarea unor segmente congruente sau unghiuri  Clasificări de unghiuri: unghi drept, 2
congruente în configurații cu axe de simetrie unghi ascuţit, unghi obtuz; unghi nul,
unghi alungit

 Calcule cu măsuri de unghiuri


II. ELEMENTE
exprimate în grade şi minute 2
DE GEOMETRIE sexagesimale. S13
( 20 ore ) 17.05 – 21.05
 Figuri congruente (prin suprapunere); 1 2021
axa de simetrie (prin suprapunere) S14
Școala altfel
 Evaluare 1
S15
LUCRARE  Pregătirea lucrării scrise 2 31.05 – 04.06
SCRISĂ  Lucrare scrisă 1
SEMESTRIALĂ  Corectarea lucrării scrise 1 2021
(4 ore)
CG1.3 -Alegerea unităţii de măsură pentru estimarea
lungimilor /distanţelor, ariilor şi volumelor în diferite situaţii  Unităţi de măsură pentru lungime,
practice aplicație: perimetre; 2
II. UNITĂŢI DE CG3.3- Calcularea perimetrului unei figuri geometrice,
evidenţiind intuitiv perimetrul S16
MĂSURĂ CG2.3 -Măsurarea unor lungimi pe modele sau obiecte din 07.06 – 11.06
( 8 ore ) realitatea înconjurătoare(utilizând instrumente de măsură
adecvate)  Unităţi de măsură pentru arie, 2021
CG3.3 - Transformări ale unităţilor de măsură standard
folosind fracţii zecimale
aplicații: aria pătratului, 2
CG2.3 -Estimarea volumului /capacității unui corp dreptunghiului;
CG3.3 - Determinarea volumului unui cub, al unui
paralelipiped dreptunghic, utilizând reţeaua de cuburi cu
lungimea muchiei egală cu 1 şi deducerea formulei de calcul
CG3.3 - Aplicarea formulei pentru calculul volumului unui
cub şi a unui paralelipiped dreptunghic
Utilizarea limbajului adecvat pentru exprimarea unor  Unităţi de măsură pentru volum, 1
transformări monetare (inclusiv schimburi valutare)
aplicații:
S17
 Volumul cubului şi al 1
14.06 – 18.06
paralelipipedului dreptunghic;
2021
 transformări ale unităților de măsură. 1

 Recapitulare 1