Sunteți pe pagina 1din 15

Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.

2017

An şcolar: 2020/2021 Şcoala Gimnazială “VIRGIL CALOTESCU”


Bascov, Argeş
Disciplina: Matematică Profesor: DIACONESCU CONSTANTIN

Avizat Avizat
Responsabil catedra Director:
prof. prof. RIZEA MINERVA ELENA
. .
Clasa: a VI - a A, B
Nr. săptămâni: 17 Total ore: 34 (2 ore/săptămână )
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - Algebră – SEMESTRUL I
Clasa a VI -a A, B

Nr.
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi de Săptămâna Obs
învăţare ore
Evaluare iniţială ▪ Recapitulare 1 S1
14.09 – 18.09
(2 ore) ▪ Recapitulare 1 2020
1.1. Identificarea unor noţiuni specifice mulţimilor și relației
de divizibilitate în N .
- 1.1 Recunoaşterea unor mulţimi finite sau infinite (mulţimea
numerelor naturale, mulţimea numerelor naturale pare/impare,
mulţimea cifrelor unui număr, mulţimea divizorilor /multiplilor unui
număr natural)  Descriere, notaţii, reprezentări; mulţimi S2
-1.1 Definirea unor mulţimi folosind diagrame și/sau enumerare de 2 21.09 – 25.09
elemente numerice/nenumerice; relaţia dintre un
2020
1. Mulţimi. 2.1. Evidenţierea în exemple a relaţiilor de apartenenţă, de
incluziune, de egalitate
element şi o mulţime; relaţii între
(6 ore) - 2.1. Recunoaşterea şi exemplificarea de elemente care aparţin/nu mulţimi
aparţin unei mulţimi date prin diagrame sau prin enumerarea
elementelor
- 3.1 Reprezentarea unor mulţimi prin diagrame şi/sau prin
enumerarea elementelor
- 2.1. Recunoaşterea şi exemplificarea de mulţimi date prin diagrame
sau prin enumerarea elementelor;mulţimi care sunt sau nu în relaţie
de incluziune
3.1. Utilizarea unor modalităţi adecvate de reprezentare a
mulţimilor
-3.1 Efectuarea de operaţii cu mulţimi (reuniunea, intersecţia,
diferenţa) punând accentul pe exemple practice
4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete care
se pot descrie utilizând mulţimile
 Mulţimi finite, cardinalul unei mulţimi
-4.1 Exprimarea în limbaj matematic a unor caracteristici ale finite; S3
elementelor unor mulţimi finite (de exemplu,mulţimea cifrelor pare)
- 4.1 Formularea unor enunţuri simple folosind cuvintele „şi”, „sau”,
2 28.09 – 02.10
„nu” în contextul operaţiilor cu mulţimi 2020
5.1. Analizarea unor situaţii date în contextul mulţimilor
- 5.1 Asocierea „unu la unu” a elementelor a două mulțimi finite care
au același cardinal
- 5.1 Estimarea cardinalului unei mulţimi în contexte practi c-
aplicative (de exemplu: numărul elevilor şcolii,numărul notelor
obţinute de un elev într-un semestru, numărul oraşelor unui judeţ)
6.1. Transpunerea, în limbaj matematic, a unor situaţii date
utilizând mulţimi, operații cu mulțimi
- 6.1 Deducerea unor consecinţe imediate care decurg din analizarea S4
unui set de date asociate mulţimilor (de exemplu, în general A ¿ este
 Mulţimi infinite, mulțimea numerelor
2 05.10 – 09.10
Mulțimea diferită de B ¿) naturale 2020
- 6.1 Interpretarea unor situații practice sau interdisciplinare (de
numerelor exemplu, numeral cardinal/ordinal) folosind limbajul specific
mulţimilor şi operaţiilor cu mulţimi
naturale - 6.1 Interpretarea unor noțiuni de bază din geometrie (punct,
segment, semidreaptă, dreaptă; poziţii relative:
(8 ore) punct-dreaptă, dreaptă-dreaptă) utilizând limbajul specific mulțimilor
-- 6.1 Identificarea în situaţii practice a unor intersecţii, reuniuni sau
diferenţe de mulţimi (de exemplu: criterii de divizibilitate, numere de
două cifre)
 Operaţii cu mulţimi: reuniune, S5
2.1. Evidenţierea în exemple a criteriilor de divizibilitate cu 2, 5,
intersecţie, diferenţă 2 12.10 – 16.10
10
n
, 3 și 9 în N 2020
- 2.1. Identificarea unor numere naturale care se divid cu 2, 5, 10n ,
3 sau 9, utilizând criteriile de divizibilitate
- 2.1. Scrierea unui număr natural ca produs de puteri de numere
prime folosind descompunerea în factori primi
- 2.1 Selectarea dintr-o enumerare dată a numerelor naturale
prime/compuse
- 1.1 Recunoaşterea unor numere prime
- 1.1 Identificarea, dintr-o mulțime de numere, a unui număr compus
-1.1 Identificarea unui divizor al unui număr dat  Descompunerea numerelor naturale în
- 1.1 Scrierea unui număr natural de două cifre ca produs de puteri de
produs de puteri de numere prime; S6
numere prime, prin observare directă
- 1.1 Scrierea mulțimii divizorilor unui număr natural folosind 1 14.10 – 18.10
descompunerea în produs de numere prime 2019
- 1.1 Recunoașterea unor perechi de numere prime între ele

3.1. Utilizarea unor modalităţi adecvate de determinare a


c.m.m.d.c. şi a c.m.m.m.c.
- 3.1 Determinarea c.m.m.d.c./c.m.m.m.c. prin descompunerea Aplicaţie: - determinarea celui mai mare S6
numerelor naturale în produs de puteri de numere prime
divizor comun (c.m.m.d.c.) 19.10 – 23.10
-3.1 Verificarea, prin exemple, a proprietăţii
1 2020
(a , b) ⋅[a , b]=a ⋅b , unde a și b sunt numere naturale (de - determinarea celui mai mic
exemplu, calcularea c.m.m.m.c. pentru numere prime între ele)
- 3.1 Utilizarea unor exemple pentru deducerea unor proprietăţi ale multiplu comun (c.m.m.m.c.);
relaţiei de divizibilitate în mulțimea
numerelor naturale
- numere prime între ele 1
4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete care
S7
se pot descrie utilizând divizibilitatea în N  Proprietăţi ale divizibilității în N : 26.10 – 30.10
-4.1 Utilizarea terminologiei specifice divizibilităţii
- 4.1 Redactarea rezolvării unor probleme referitoare la relaţia de
2020
 a /a, unde a ∈ N ;
divizibilitate în N
5.1. Analizarea unor situaţii date în contextul mulţimilor și al
 a /b şi b/c ⇒a /c , unde a , b , c ∈ N ;
divizibilității în N 1
- 5.1 Analizarea şi compararea unor metode diferite de rezolvare a
unei probleme de divizibilitate 
6.1.Transpunerea, în limbaj matematic, a unor situaţii date a /b şi a/c ⇒a /(b ± c), unde a , b , c ∈ N ;
utilizând divizibilitatea în N .
- 6.1 Rezolvarea unor probleme practice utilizând proprietățile  S8
divizibilităţii în N .
a /bc şi(a , b)=1 ⇒ a /c , unde a , b , c ∈ N . 2 02.11 – 06.11
2020

2. Rapoarte. 1.2. Identificarea rapoartelor, proporţiilor şi a mărimilor direct


sau invers proporţionale

Proporţii - 1.2 Identificarea, citirea, scrierea şi exemplificarea de rapoarte,


procente  Rapoarte; 1 S9
(10 ore) - 1.2 Identificarea, citirea, scrierea şi exemplificarea de proporţii şi
mărimi direct sau invers proporţionale,din practică/cotidian sau în 09.11 – 13.11
context intradisciplinar sau interdisciplinar (de exemplu: scara unei 2020
hărţi,  Proporţii; proprietatea fundamentală a
concentraţia unei soluţii) 1
- 1.2 Identificarea unor mărimi direct proporționale în reprezentări proporţiilor;
grafice
2.2. Prelucrarea cantitativă a unor date utilizând rapoarte și
proporţii pentru organizarea de date
-2.2. Determinarea unui procent dintr-un număr dat; determinarea
unui număr, când se cunoaşte un procent din el (de exemplu:  Determinarea unui termen necunoscut 1 S10
reducerea/creșterea prețului unui produs, concentrația unei soluții)
-2.2. Calcularea unei valori necunoscute dintr-o proporție
dintr-o proporţie; 16.11 – 20.11
- 2.2. Calcularea unor numere folosind un șir de rapoarte egale 2020
- 2.2. Calcularea valorii unui raport folosind un șir de rapoarte egale
3.2. Aplicarea unor metode specifice de rezolvare a problemelor în
care intervin rapoarte, proporţii şi mărimi direct/invers
proporţionale 1
- 3.2 Determinarea unui termen necunoscut dintr-o proporţie  Proporţii derivate
-3.2 Rezolvarea de probleme în care intervin rapoarte, procente sau
proporţii
- 3.2 Utilizarea unor reguli specifice pentru obţinerea de proporţii
derivate (numai pe exemple numerice)
4.2. Exprimarea în limbaj matematic a relaţiilor şi a mărimilor
care apar în probleme cu rapoarte,
S11
proporţii și mărimi direct sau invers proporţionale 1 23.11 – 27.11
 Şir de rapoarte egale;
- 4.2 Exprimarea relaţiei de proporţionalitate directă sau inversă între
mărimi sub forma unei proporţii sau a unei egalităţi de produse
2020
6.2. Modelarea matematică a unei situaţii date în care intervin
rapoarte, proporţii şi mărimi direct sau invers proporţionale
- 6.2 Modelarea matematică a dependenţelor direct sau invers
proporţionale
-6.2 Interpretarea unui set de date descrise grafic sau numeric (de 1
exemplu: dacă viteza este constantă, atunci distanţa şi timpul sunt în  Mărimi direct proporţionale; regula de
relaţie de proporţionalitate directă; dacă distanţa este constantă,
atunci viteza şi timpul sunt în relaţie de proporţionalitate inversă)
- 6.2 Interpretarea unui raport ca raport procentual sau ca
probabilitate
trei simplă

LUCRARE
SCRISĂ Pregătirea lucrării scrise S12
 Lucrare scrisă 1 30.11 – 04.12
SEMESTRIALĂ 1
Corectarea tezei 2020
(2 ore)
- 2.2. Organizarea şi reprezentarea de date sub formă de grafice,
tabele sau diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi
prezentării acestora
-3.2. Stabilirea proporționalității (directe sau inverse) între două  Mărimi invers proporţionale; regula de 1
mărimi și rezolvarea de probleme în care intervin mărimi direct sau
invers proporţionale, în contexte practic-aplicative sau trei simplă S13
interdisciplinare 07.12 – 11.12
- 3.2 Calcularea probabilităţii în contexte practic aplicative simple  Elemente de organizare a datelor;
-4.2 Exprimarea în limbaj matematic a datelor unei probleme care se 2020
rezolvă cu regula de trei simplă
 reprezentarea datelor prin 1
2. Rapoarte. - 4.2 Determinarea valorilor minime, maxime și medii dintr-un set de
date grafice în contextul
Proporţii - 4.2 Organizarea informațiilor pe baza unor criterii, utilizând
sortarea, clasificarea și reprezentarea grafică (cu accent pe proporţionalităţii;
(10 ore) interpretarea aceluiași set de date în contexte diferite şi pe utilizarea
softurilor matematice)  reprezentarea datelor cu 1 S14
5.2. Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul rapoartelor,
proporţiilor şi a colecţiilor de date ajutorul unor softuri 14.12 – 18.12
- 5.2 Justificarea proporţionalităţii în vederea aplicării regulii de trei
simplă matematice; 2020
-5.2 Interpretarea datelor înregistrate în tabele, grafice sau 1
diagrame; estimări  Probabilităţi (aplicaţie la rapoarte)
- 5.2 Analizarea unui set de date pentru a determina existența unei
proporționalități (de exemplu: economie, cotidian)
- 5.2 Interpretarea mediei unui set de date
- 5.2 Exprimarea semnificaţiei unor elemente
dintr-un grafic

1. Mulţimea 1.3. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte


variate

numerelor - 1.3 Identificarea unui număr întreg în situaţii practice sau


interdisciplinare (de exemplu: temperaturi,altitudini, golaveraje,  Mulţimea numerelor întregi; opusul unui 1
întregi debit/credit)
- 1.3 Reprezentarea pe axa numerelor a opusului unui număr întreg; număr întreg; reprezentarea pe axa S15
3. (4 ore) modulul ca distanţă pe axa numerelor de la origine la reprezentarea numerelor; 11.01 – 15.01
numărului
2.3. Utilizarea operațiilor cu numere întregi pentru rezolvarea 1 2021
ecuațiilor și inecuațiilor  Modulul unui număr întreg; compararea
- 2.3. Compararea numerelor întregi, pornind de la reprezentările
acestora pe axa numerelor
şi ordonarea numerelor întregi S16
- 2.3. Ordonarea elementelor unei mulţimi finite de numere întregi
- 2.3. Utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operaţiilor cu  Adunarea numerelor întregi, proprietăţi; 2 18.01 – 22.01
numere întregi: adunare, scădere, 2021
înmulţire, împărţire și ridicare la putere cu exponent natural
3.3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în
efectuarea operaţiilor cu numere întregi
▪ Mulțimi. Mulțimea numerelor naturale S17
3.Recapitularea şi
1 25.01 – 29.01
Consolidarea
 Rapoarte și proporții 2021
Cunoştinţelor
1
(2 ore)
Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.2017

An şcolar: 2020/2021 Şcoala Gimnazială “VIRGIL CALOTESCU”


Bascov, Argeş
Disciplina: Matematică Profesor: DIACONESCU CONSTANTIN

Avizat Avizat
Responsabil catedra Director:
prof. prof. RIZEA MINERVA ELENA
. .
Clasa: a VI - a A, B
Nr. săptămâni: 17 Total ore: 34 (2 ore/săptămână )
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – Geometrie – SEMESTRUL I
Clasa a VI -a A, B

Nr.
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi de Săptămâna Obs
învăţare ore
▪ Recapitulare 1 S1
Evaluare iniţială 14.09 – 18.09
(2 ore) ▪ Recapitulare 1 2020
Noţiuni 1.5. Recunoaşterea unor figuri geometrice plane (drepte, unghiuri,
cercuri, arce de cerc) în
S2
2 21.09 – 25.09
geometrice configuraţii date
-1.5. Identificarea unor drepte sau unghiuri într-o configuraţie  Unghiuri opuse la vârf, congruenţa lor; 2020
fundamentale geometrică dată, din realitatea înconjurătoare
- 1.5. Identificarea unor relaţii între elemente geometrice date S3
(26 ore) (apartenenţă, incluziune, egalitate, concurenţă,paralelism,
perpendicularitate, simetrie)
28.09 – 02.10
2.5. Recunoașterea coliniarităţii unor puncte, a faptului că două  Unghiuri formate în jurul unui punct, 2 2020
unghiuri sunt opuse la vârf, adiacente, complementare sau
suplementare şi a paralelismului sau perpendicularității a două suma măsurilor lor
drepte S4
- 2.5 Prelucrarea cantitativă a unor informaţii privind distanţe,  Unghiuri suplementare, unghiuri 2 05.10 – 09.10
lungimi de segmente sau măsuri de
unghiuri/arce în vederea stabilirii coliniarităţii unor puncte, inclusiv complementare 2020
în contextul cercului (de exemplu:
punctele diametral opuse, centrul cercului)
S5
- 2.5 Verificarea faptului că două unghiuri sunt suplementare, 12.10 – 16.10
complementare sau congruente
- 2.5 Aplicarea, într-o configurație dată, a proprietăţii unghiurilor  Unghiuri adiacente; 2020
opuse la vârf şi a unghiurilor în jurul unui punct pentru determinarea 2
unor măsuri de unghiuri
3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare la distanţe, drepte,
unghiuri, cerc pentru realizarea unor construcții geometrice
- 3.5 Utilizarea instrumentelor geometrice (raportor, riglă, compas)
S6
pentru realizarea unor figuri geometrice 19.10 – 23.10
- 3.5 Construcţia bisectoarei unui unghi folosind raportorul şi rigla,  Bisectoarea unui unghi, construcţia 2020
respectiv compasul şi rigla
bisectoarei unui unghi 2
- 3.5 Construcția dreptelor paralele, a dreptelor perpendiculare, a
mediatoarei unui segment folosind
instrumentele geometrice  Evaluare
- 3.5 Construcția simetricei unei figuri față de o dreaptă dată S7
1
- 3.5 Determinarea unor lungimi de segmente utilizând informații
cuprinse în reprezentările geometrice  Drepte paralele (definiţie, notaţie, 26.10 – 30.10
4.5. Exprimarea, prin reprezentări geometrice sau în limbaj construcţie intuitivă prin translaţie); 2020
specific matematic, a noţiunilor legate de
dreaptă, unghi şi cerc axioma paralelelor; 1
- 4.5 Descrierea în limbaj matematic a unor configuraţii geometrice
date care conțin drepte, unghiuri, cercuri
- 4.5 Transpunerea unor informaţii date (matematic sau în context  Criterii de paralelism (unghiuri S8
practic) în configuraţii geometrice care conțin drepte, unghiuri, formate de două drepte paralele cu o 02.11 – 06.11
cercuri
secantă); Aplicații practice în 2020
- 4.5 Justificarea paralelismului a două drepte utilizând perechi de 2
unghiuri formate de două drepte cu o secantă
poligoane și corpuri geometrice
5.5. Analizarea seturilor de date numerice sau a reprezentărilor
geometrice în vederea optimizării  Drepte perpendiculare în plan S9
calculelor cu lungimi de segmente, distanţe, măsuri de unghiuri şi
de arce de cerc (definiţie, notaţie, construcţie); oblice; 09.11 – 13.11
-5.5 Stabilirea numărului minim/maxim de drepte determinate de un Aplicații practice în poligoane și 2020
2
număr dat de puncte (fără generalizare)
- 5.5 Analizarea unei configuraţii geometrice pentru verificarea unor corpuri geometrice; S10
proprietăţi referitoare la bisectoare (de exemplu: bisectoarele 16.11 – 20.11
unghiurilor opuse la vârf, bisectoarele unghiurilor adiacente
suplementare)
 Distanţa de la un punct la o dreaptă; 2020
- 5.5 Analizarea unei configuraţii geometrice pentru verificarea unor S11
 Mediatoarea unui segment; construcţia 2
proprietăţi referitoare la lungimi (de
exemplu: ordonarea unor puncte pe dreaptă utilizând lungimi de
23.11 – 27.11
segmente date, lungimea coardei cel mediatoarei unui segment; simetria 2020
mult egală cu lungimea diametrului) faţă de o dreaptă
- 5.5 Analizarea unei configuraţii geometrice pentru verificarea unor 2
proprietăţi referitoare la simetria față de un punct, simetria faţă de o
dreaptă

LUCRARE
Pregătirea lucrării scrise S12
SCRISĂ 1
 Lucrare scrisă 30.11 – 04.12
SEMESTRIALĂ Corectarea tezei
1
2020
(2 ore)
- 1.5. Identificarea unor cercuri și arce de cerc într-o configuraţie
geometrică dată, din realitatea înconjurătoare
3.5 Determinarea unor măsuri de unghiuri/arce de cerc utilizând
informații cuprinse în reprezentările  Cerc (definiţie, construcţie); elemente
geometrice
6.5. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări în cerc: centru, rază, coardă, diametru, 1
geometrice pentru determinarea unor lungimi de segmente, arc de cerc; Unghi la centru; măsuri S13
distanţe şi a unor măsuri de unghiuri/arce de cerc
- 6.5 Descrierea unei situaţii-problemă, cu transpunerea acesteia din 07.12 – 11.12
limbaj curent în limbaj simbolic și figurativ
- 6.5 Estimarea lungimii unui segment, a unei distanţe, a măsurii unui 2020
unghi sau a unui arc utilizând diverse date, reguli, relaţii  Poziţiile unei drepte faţă de un cerc;
- 6.5 Validarea rezultatului unui calcul/corectitudinii unei
reprezentări geometrice, folosind modalităţi diferite de abordare:
estimări, măsurători, comparări
 Poziţiile relative a două cercuri 1

1 S14
 Evaluare 14.12 – 18.12
2020
1

 Triunghiul: definiţie, elemente; S15


2
clasificare; perimetru; suma măsurilor 11.01 – 15.01
2021
Triunghiul unghiurilor unui triunghi;
S16
(4 ore)  Unghi exterior unui triunghi, teorema 18.01 – 22.01
2
unghiului exterior 2021

3.Recapitularea şi S17
1
Consolidarea ▪ Noţiuni geometrice fundamentale 25.01 – 29.01
Cunoştinţelor 2021
1
(2 ore)
Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.2017

An şcolar: 2020/2021 Şcoala Gimnazială “VIRGIL CALOTESCU”


Bascov, Argeş
Disciplina: Matematică Profesor: DIACONESCU CONSTANTIN

Avizat Avizat
Responsabil catedra Director:
prof. prof. RIZEA MINERVA ELENA
. .
Clasa: a VI - a A, B
Nr. săptămâni: 17 Total ore: 34 (2 ore/săptămână )

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – Algebră – SEMESTRUL al II – lea


Clasa: a VI-a A, B

Nr.
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi de Săptămâna Obs
învăţare ore
2. Mulţimea 1.3. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte
variate

numerelor - 1.3 Identificarea unui număr întreg în situaţii practice sau


interdisciplinare (de exemplu: temperaturi,altitudini, golaveraje,

întregi debit/credit)
- 1.3 Reprezentarea pe axa numerelor a opusului unui număr întreg;
(18 ore) modulul ca distanţă pe axa numerelor de la origine la reprezentarea
numărului
2.3. Utilizarea operațiilor cu numere întregi pentru rezolvarea
ecuațiilor și inecuațiilor
- 2.3. Compararea numerelor întregi, pornind de la reprezentările
acestora pe axa numerelor
 Scăderea numerelor întregi 2 S1
- 2.3. Ordonarea elementelor unei mulţimi finite de numere întregi
- 2.3. Utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operaţiilor cu
08.02 – 12.02
numere întregi: adunare, scădere, 2021
înmulţire, împărţire și ridicare la putere cu exponent natural
3.3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în
 Înmulţirea numerelor întregi, proprietăţi 2 S2
efectuarea operaţiilor cu numere întregi 15.02 – 19.02
-3.3 Aplicarea unor proprietăţi ale operațiilor cu numere întregi
pentru optimizarea calculelor numerice
 Împărţirea numerelor întregi când 2021
- 3.3 Utilizarea regulilor de calcul cu puteri (calcule numerice) deîmpărţitul este multiplu al S3
- 3.3 Utilizarea eficientă a metodelor de determinare a unei
necunoscute dintr-o ecuaţie sau inecuaţie (metoda mersului invers,
împărţitorului 22.02 – 26.02
metoda balanţei, transformări ale relaţiilor de egalitate/inegalitate) 2021
5.3. Interpretarea unor date din probleme care se rezolvă
utilizând numerele întregi  Puterea cu exponent număr natural a S4
- 5.3 Analizarea unor situaţii practice în care se utilizează numere unui număr întreg nenul; reguli de calcul 01.03 – 05.03
întregi
- 5.3 Analizarea unor consecinţe posibile ce decurg din modificarea cu puteri 2021
unui set de ipoteze în probleme referitoare la numere întregi S5
- 5.3 Încadrarea soluţiei unei ecuaţii într-o mulţime de numere întregi,
fără a efectua calcule  Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea 2 08.03 – 12.03
parantezelor 2021
4.3. Redactarea etapelor de rezolvare a ecuaţiilor şi a inecuaţiilor
studiate în mulţimea numerelor
întregi  Ecuaţii, inecuaţii, probleme care se S6
4.3 Formularea unor răspunsuri logice în raport cu cerinţe de calcul
numeric (corelaţii intradisciplinare; de exemplu: apartenenţa rezolvă cu ajutorul 2 15.03 – 19.03
rezultatului unui calcul la o mulţime, estimarea rezultatului, utilizarea ecuaţiilor/inecuaţiilor în contextul 2021
lui 0 ca
factor în produse de numere) numerelor întregi
4.3 Scrierea unei ecuații/inecuații echivalente cu o ecuație/inecuație
2 S7
dată
4.3 Redactarea demersului de rezolvare a unor ecuații sau inecuații  Evaluare 22.03 – 26.03
în mulțimea numerelor întregi (inclusiv verificarea soluțiilor) 2021
4.3 Transpunerea unei probleme într-o ecuație care se rezolvă în
mulțimea numerelor întregi
4.3 Exprimarea unor caracteristici ale modulului, derivate din
definiţia acestuia (
2
|x|=a ,|x|<a ,|x|≤a ,unde a și x sunt numere întregi ¿
-1.3 Identificarea unor contexte practic-aplicative sau teoretice care
folosesc ecuaţii sau inecuaţii în mulțimea numerelor întregi sau a unei
inecuaţii în mulțimea numerelor întregi 2
- 2.3. Validarea (prin probă) a soluţiei unei ecuaţii sau a unei
inecuații în mulțimea numerelor întregi
6.3. Transpunerea, în limbaj algebric, a unei situaţii date,
rezolvarea ecuației sau inecuației obținute și interpretarea
rezultatului
- 6.3 Transpunerea unei situaţii date în limbaj matematic, utilizând
ecuaţii sau inecuaţii
- 6.3 Formularea de probleme cu numere întregi pe baza unei scheme
date sau a unui exerciţiu dat
- 6.3 Formularea unor probleme echivalente cu o problemă dată în
contextul numerelor întregi

3. Mulţimea 1.4. Recunoaşterea fracţiilor echivalente, a fracţiilor ireductibile şi


a formelor de scriere a unui număr

numerelor raţional
- 1.4. Identificarea unui număr raţional în situaţii practice sau  Număr raţional; mulţimea numerelor 1
raţionale interdisciplinare (de exemplu: temperatura
corpului, înălţimea unei persoane, prețul unui produs) raţionale; reprezentarea numerelor
(17 ore) - 1.4. Reprezentarea numerelor raţionale pe axa numerelor, utilizând raţionale pe axa numerelor, opusul unui S8
şi noţiunile: opus şi modul
- 1.4. Identificarea unor contexte practic-aplicative sau teoretice care folosesc număr raţional; 29.03 – 01.04
numere raționale
3.4. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor pentru compararea și
1 2021
efectuarea calculelor cu numere
raţionale
 Modulul; compararea şi ordonarea
- 3.4 Compararea numerelor raţionale, inclusiv poziţionarea numerelor raţionale S9
numerelor pe axa numerelor 12.04 – 16.04
-3.4 Ordonarea elementelor unei mulţimi finite de numere raţionale
 Adunarea numerelor raţionale; 2 2021
-3.4 Utilizarea de proprietăţi ale operațiilor cu numere raționale
pentru optimizarea calculelor numerice proprietăţi; S10
-3.4 Utilizarea regulilor de calcul cu puteri (calcule numerice)
-3.4 Determinarea unei necunoscute dintr-o ecuaţie (metoda mersului 19.04 – 23.04
invers, metoda balanţei, transformări ale relaţiilor de egalitate)  Scăderea numerelor raţionale 2 2021
4.4. Redactarea etapelor de rezolvare a unor probleme, folosind
operații în mulţimea numerelor
 Înmulţirea numerelor raţionale; S11
raţionale 2 26.04 – 29.04
-4.4 Formularea unor răspunsuri logice în raport cu cerinţe de calcul proprietăţi;
numeric (corelaţii intradisciplinare; de exemplu: apartenenţa 2021
rezultatului unui calcul la o mulţime, estimarea rezultatului) S12
-5.1 Aplicarea proprietăţilor divizibilităţii în N pentru rezolvarea
10.05 – 14.05
exerciţiilor cu fracţii
 Împărţirea numerelor raţionale; 2 2021
S13
 Puterea cu exponent număr întreg a 17.05 – 21.05
unui număr raţional nenul; reguli de 2 2021
calcul cu puteri S14
Școala altfel
 Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea 1
parantezelor

LUCRARE
Pregătirea lucrării scrise S15
SCRISĂ
 Lucrare scrisă 3 31.05 – 04.06
SEMESTRIALĂ Corectarea tezei 2021
(3 ore)
Mulţimea 3.4. Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale pentru
rezolvarea ecuaţiilor de tipul:

numerelor x +a=b , x ⋅a=b , x : a=b  Ecuaţii de tipul:


( a ≠ 0 ) , ax+ b=c , unde a ,b și c S16
raţionale sunt numere raţionale x +a=b , 07.06 – 11.06
- 2.4 Utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operaţiilor cu 2 2021
numere raționale: adunare, scădere,
înmulţire, împărţire (calcule ce implică maximum două operaţii)
x⋅a=b,
- 2.4 Estimarea rezultatului unui calcul înainte de efectuarea lui (cu
scopul dezvoltării abilităţilor de calcul mintal în contexte practice, x : a=b , (a ≠ 0),
cotidiene, de exemplu: cumpărături, cantități necesare, cantități
suficiente)
-2.4 Validarea (prin probă) a soluţiei unei ecuaţii cu coeficienți
ax +b=c , unde a , b și c sunt numere
numere raționale raţionale;
- 2.4 Rezolvarea de ecuaţii utilizând regulile de calcul studiate
- 4.4 Transpunerea unei probleme într-o ecuație care se rezolvă în
mulțimea numerelor raționale  Probleme care se rezolvă folosind
-4.4 Redactarea demersului de rezolvare şi validarea soluţiilor (prin probă) în
cazul problemelor cu conţinut practic
5.4. Determinarea unor metode eficiente în efectuarea calculelor
cu numere raţionale
ecuaţii de acest tip
- 5.4 Analizarea unor situaţii practice în care se utilizează numere
raţionale
- 5.4 Analizarea şi alegerea metodei optime de efectuare a calculului
S17
numeric prin utilizarea de proprietăţi ale operaţiilor studiate
Recapitulare 14.06 – 18.06
- 5.4 Interpretarea răspunsurilor obţinute prin rezolvarea de ecuaţii şi
identificarea mulţimii soluţiilor
1 2021
6.4. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin
utilizarea operaţiilor cu numere
raţionale
- 6.4 Împărțirea unei cantități în părți direct sau invers proporționale
cu mai multe numere date
- 6.4 Interpretarea matematică a unei proporționalități referitoare la
1
segmente (de exemplu, interpretarea
regulilor din șirul lui Fibonacci în construcții geometrice cu
segmente, pătrate și dreptunghiuri)
- 6.4 Transpunerea, în limbaj matematic, a unei situaţii date, utilizând
ecuaţii în contextul numerelor raționale
- 6.4 Formularea de probleme cu numere raționale pe baza unei scheme date sau
a unui exerciţiu dat
Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.2017

An şcolar: 2020/2021 Şcoala Gimnazială “VIRGIL CALOTESCU”


Bascov, Argeş
Disciplina: Matematică Profesor: DIACONESCU CONSTANTIN

Avizat Avizat
Responsabil catedra Director:
prof. prof. RIZEA MINERVA ELENA
. .
Clasa: a VI - a A, B
Nr. săptămâni: 17 Total ore: 34 (2 ore/săptămână )
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – Geometrie – SEMESTRUL al II – lea
Clasa: a VI -a A, B

Nr.
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi de Săptămâna Obs
învăţare ore
Triunghiul 1.6. Recunoaşterea unor elemente de geometrie plană asociate
noţiunii de triunghi

(32 ore) -1.6. Recunoașterea unor triunghiuri isoscele


/echilaterale/ascuțitunghice/dreptunghice/obtuzunghice în configurații  Construcţia triunghiurilor: cazurile LUL, S1
geometrice date
-1.6. Recunoaşterea elementelor caracteristice triunghiurilor în ULU, LLL; 2 08.02 – 12.02
desene, machete, mediul înconjurător etc.
-1.6. Descrierea unor caracteristici ale configuraţiilor geometrice
2021
date referitoare la triunghi (prin observare,prin utilizarea S2
instrumentelor geometrice)
 Inegalităţi între elementele triunghiului
-1.6.Recunoașterea unor triunghiuri congruente într-o configuraţie geometrică
2 15.02 – 19.02
dată (observate din cazurile de construcție) 2021
2.6. Calcularea unor lungimi de segmente, măsuri de unghiuri în
contextul geometriei triunghiului
S3
- 2.6. Stabilirea tipului de triunghi prin efectuarea de calcule  Evaluare 2 22.02 – 26.02
numerice cu lungimi de segmente și măsuri de unghiuri
- 2.6. Efectuarea de calcule numerice pentru formularea de
2021
răspunsuri privind liniile importante în triunghi
 Linii importante în triunghi:
- 2.6. Efectuarea de măsurători cu raportorul și rigla pentru
formularea de răspunsuri privind unghiurile exterioare ale unui  bisectoarele unghiurilor unui triunghi:
triunghi, inegalităţi între laturi/unghiuri ale unui triunghi S4
concurenţa (fără demonstraţie), cercul
3.6. Utilizarea criteriilor de congruenţă și a proprietăților unor 2 01.03 – 05.03
triunghiuri particulare pentrudeterminarea caracteristicilor unei înscris în triunghi;
configurații geometrice 2021
- 3.6 Stabilirea congruenţei unor triunghiuri identificând criteriul de
congruenţă potrivit
 mediatoarele laturilor unui triunghi: 1
- 3.6 Utilizarea relaţiei de congruenţă a triunghiurilor pentru concurenţă S5
stabilirea congruenţei unor segmente sau unghiuri
4.6. Exprimarea în limbaj geometric simbolic şi figurativ a
08.03 – 12.03
caracteristicilor triunghiurilor și ale liniilor importante în triunghi
(fără demonstraţie), cercul circumscris 2021
- 4.6. Transcrierea în limbaj simbolic a caracteristicilor triunghiurilor unui triunghi; 2
conţinute în figuri geometrice date
-4.6. Transcrierea, din figuri geometrice date, în limbaj simbolic a S6
 înălţimile unui triunghi: definiţie,
caracteristicilor liniilor importante în triunghi 15.03 – 19.03
-4.6. Redactarea datelor cunoscute (ipoteze) şi a celor necunoscute construcţie, concurenţa (fără
(concluzii), în raport cu o situaţie dată referitoare la triunghi 2 2021
-4.6. Evidențierea unor relații și proprietăți: unghi exterior unui demonstraţie);
triunghi, inegalităţi între laturi și relații între laturi și unghiuri ale
unui triunghi etc  medianele unui triunghi: definiţie,
5.6. Analizarea unor construcţii geometrice în vederea evidenţierii
unor proprietăţi ale triunghiurilor construcţie, concurenţa (fără S7
- 5.6 Construcţia unei configuraţii geometrice cu triunghiuri având 22.03 – 26.03
demonstraţie)
proprietăți date, cu ajutorul instrumentelor geometrice sau al
softurilor matematice
2 2021
- 5.6 Analizarea setului de ipoteze ale unei probleme şi elaborarea  Evaluare
unei strategii de rezolvare prin raportarea adecvată la proprietăţile
studiate ale triunghiurilor
- 5.6 Analizarea şi validarea veridicităţii unei afirmaţii folosind  Congruenţa triunghiurilor oarecare: S8
raţionamente simple referitoare la triunghi criterii de congruenţă a triunghiurilor: 2 29.03 – 01.04
- 5.6 Analizarea validităţii unor enunţuri referitoare la triunghiuri
rezultate prin modificarea unei ipoteze LUL, ULU, LLL; 2021
(necesar/suficient) sau prin interschimbarea unor informaţii din
ipoteză şi din concluzie
S9
6.6. Transpunerea, în limbaj specific, a unei situaţii date legate de  Criteriile de congruenţă a triunghiurilor 1 12.04 – 16.04
geometria triunghiului, rezolvarea problemei obţinute şi dreptunghice: CC, IC, CU, IU 2021
interpretarea rezultatului
- 6.6. Modelarea geometrică a unei situaţii concrete, asociind
acesteia un desen, implicând şi estimări (de exemplu, un traseu acasă  Metoda triunghiurilor congruente, 2 S10
– şcoală – teren de sport, reprezentat printr-un triunghi)
-6.6 Argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de aplicaţii: 19.04 – 23.04
geometrie
- 6.6 Realizarea de conexiuni interdisciplinare sau practic-aplicative
 proprietatea punctelor de pe 2021
(de exemplu: planul înclinat, traseul de lungime minimă, reflexia) bisectoarea unui unghi 2
S11
 proprietatea punctelor de pe 2 26.04 – 29.04
mediatoarea unui segment 2021
 Proprietăţi ale triunghiului isoscel; 2 S12
10.05 – 14.05
 Proprietăți ale triunghiului echilateral 2 2021

 Evaluare 2 S13
17.05 – 21.05
 Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic 1 2021
(cateta opusă unghiului de 300 , mediana S14
corespunzătoare ipotenuzei – teoreme Școala altfel
directe şi reciproce); 1
LUCRARE
Pregătirea lucrării scrise S15
SCRISĂ
 Lucrare scrisă 2 31.05 – 04.06
SEMESTRIALĂ Corectarea tezei 2021
(2 ore)
- 5.6 Analizarea setului de ipoteze ale unei probleme şi elaborarea
unei strategii de rezolvare prin raportarea adecvată la proprietăţile
 Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic
studiate ale triunghiurilor (cateta opusă unghiului de 300 , mediana 1 S16
- 3.6 Utilizarea proprietăţilor triunghiurilor
isoscele/echilaterale/dreptunghice pentru determinarea unor lungimi corespunzătoare ipotenuzei – teoreme 07.06 – 11.06
de segmente, distanţe, măsuri de unghiuri, proprietăţi ale punctelor de directe şi reciproce); 2021
pe mediatoare, bisectoare

 Teorema lui Pitagora (fără demonstraţie, 2


verificări de triplete de numere
pitagoreice, determinarea de lungimi S17
folosind pătratele unor numere naturale) 14.06 – 18.06
2021
Recapitulare 1

1. Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin 3
săptămâni înainte de finalizarea semestrului.