Sunteți pe pagina 1din 2

NESECRET

Bucuresti

ROMANIA
MIN1STERUL AFACERJLOR INTERNE
DIRECTLA REGIM PERMISE DE CONDUCERE
si INMATRICULARE A VEHICULELOR
Din
Bureau Loeistiea Ex.nr.

PUBLICATIE/ANUNT DE VANZARE

D1RECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR


cu sediul in mun. Bucuresti, §oseaua Pipera, nr. 49, sector 2, telefon 021.301.95.70, fax 021.232.16.61,
e-rnail Iogi.stica.drpciv@mai.gov.ro , cod fiscal 17686532, denumita in continuare D.R.P.C.I.V., anunta
scoaterea la vanzare a urmatoarelor cantitati de deseuri, rezultate in urma distrugerii rebuturilor de
confectionare a placiior cu numere de inmatriculare precum si in urma procedurii de casare a bunurilor
materiale. dupa cum urmeaza:
1. deseu aluminiu - 774,70 kg.
2. deseu fier-2.236,31 kg.
3. deseu fonta - 264 kg.
4. deseu echipamente electrice si eiectronice — 160 kg.
5. deseu plastic - 374,36 kg.
6. deseu lemn - 131,60 kg.
Potential!i cumparatori ai deseurilor mai sus mentionate sunt invitati sa depuna/transmita oferte, in
sens, eel mai tarziu pana la data de 03.02.2022, ora 23°°.
Ofertele se depun utilizand adresa de e-mail anterior indicata si vor avea forma unei scrisori de
raspuns care va cuprinde eel pufin urmatoarele mentiuni:
a) numele complet al persoanei fizlce autorizate sau a asociatiei familiaie ori, dupa caz,
denumirea completa a persoanei juridice;
b) datele de identiiicare ale ofertaniului;
c) pretul la care se doreste achizitionarea, expriinat in lei/kg deseu cumparaf (fara T.V.A.);
d) m cazul in care pentru anumite categorii de deseuri nu poate fi atribuiia nicio vaioare
economics, se va face mentiunea "fara vaioare", urmand a se proceda in continuare la
ridicarea acestora alaturi de celelalte categorii de deseuri.
Pentru participarea ia procedura de evaluare a ofertelor, ofertantii trebuie sa depunS/transrnita si
urmatoarele documente, aflate in interiorul termeneior de valabilitate a acestora:
a) copia eertificatului de Inmatriculare al societatii la Oficiul Registru! Comertului sau, dupa caz,
copia actului de identitate a reprezentantului legal si a autorizatiei de functionate eliberata de
autoritatea competenta ori a actului legal de constitute, din care sa rezulte ca are in domeniul de
activitate prestarea serviciilor privind valorificarea deseurilor ce fac obiectul prezentului anunt;
b) copia eertificatului de mregistrare fiscala sau, dupa caz, a eertificatului de atestare fiscala eliberat
de organu? financiar competent;
c) imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul, daca este cazul, insotita, in aceasta
situatie, de copia actului de identitate a! persoariei imputernicite;

Tdefon: 021.301.95.70 Fax: 021.232.16.61


e-mail: drpciv@mai.gov.ro web: www.di'pciv.ro
Bucuresti, §oseaua Pipera, nr. 49. Sector 2, cod postal 014254
O p e r a t o r de date cu earacter personal nr. 1076
1/2
d) declarable pe propria raspundere a administratorului din care sa rezulte ca societatea participants, la
prezenta procedura de vanzare nu se afla in lichidare voluntara si/sau nu este supusa prevederilor
legii insolventei.
Nerespectarea termenului limita de depunere a ofertelor, nementionarea si/sau mentionarea gresita
a informatiilor soiicitate conform celor prevazute la lit. a) - c) din prezentul anunt, precum si netransmiterea
In mod corespunzator a docurnentelor prevazute anterior, la lit. e) - i), conduc la invalidates ofertelor si
eliminarea ofertantior in cauza, din procedura de vanzare.
Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului ,,pretul total eel mal mars'" si se va realiza prin
compararea preturilor fiecarei oferte valide. fn acest sens, se va intocmi un clasament, in ordinea
descrescatoare a preturilor, stabilindu-se astfel oferta castigatoare.
Deseurile care fac obiectul prezentului anunt stint depozitate in subsolul irnobilului unde se afla
sediul D.R.P.C.LV. Operatiunile de manipulare, lacarcare si transport a desesirllor la locul de
depozitare a gcestora, revin la sarciiia cumparatorului.

afamaaimmfmmmiiimimm' t.umimamtmti . in •
Telefon: 021.301.95.70 Fax: 021.232.16.61
e-mail: dspciv@mai.gov.ro web: www.drpciv.ro
Bucuresti, §oseaua Pipera, nr. 49, Sector 2, cod postal 014254
O p e r a t o r de date cu caracter personal nr. 1076
2/2