Sunteți pe pagina 1din 5

Termen depunere la secretariatul unitatii: 15iunie 15 august 2022 Liceul Teoretic”Grigore Gheba” Dumitresti

Anexa 1 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3189/27.01.2021


Aprobata in C.A din iunie-202
FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE
ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numărul fişei postului ..............


Numele şi prenumele cadrului didactic ..........................................................................
Specialitatea .............................................................................
Perioada evaluării 2021-2022
Calificativul acordat...............................................
Domenii Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Punctaj acordat
Punct Auto Evaluare Evaluare
ale evaluării evaluare comisie C.A
aj
maxim
1.1. Respectarea programei şcolare, a 1.1.1. Existenţa programelor şcolare în vigoare la portofoliul cadrului didactic. 0,50
normelor de elaborare a documentelor de
proiectare, precum şi adaptarea acesteia la 1.1.2. Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la
1
particularităţile grupei/clasei. termenul stabilit.
1.1.3. Proiectarea didactică adaptată particularităţilor de vârstă/nevoi ale elevilor. 0,25
1.1.4. Aplicarea măsurilor de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor stabilite pe baza evaluării
1
iniţiale
1.1.5. Existenta avizului comisiei metodice/catedrei/inspectorului de specialitate(dupa
1
caz)/conducerii scolii pe fiecare din documentele de proiectare sau planificare didactica.
1.2. Implicarea în activităţile de 1.2.1. Întocmirea proiectării ofertei educaţionale (C.D.Ş.-programă şcolară, planificare
1. Proiectarea 2
proiectare a ofertei educaţionale la nivelul calendaristică etc.)
activităţii. unităţii. 1.2.2. Prezentarea ofertei educaţionale şi includerea acesteia în oferta educaţională la
nivelul unităţii. 2
1.3. Folosirea TIC în activitatea de 1.3.1. Realizarea proiectării activităţii în format electronic. 1,5
proiectare. 1.3.2. Introducerea antetului specific unităţii şcolare în realizarea proiectării activităţii.
1.4.Priectarea activitatilor suport pentru 1.4.1. Stabilirea mijloacelor de comunicare online cu elevii 0,25
invatarea in mediu online si a 1.4.2. Fixarea programului de invatare on line in functie de dezvoltarea fizica si psihica a
instrumentelor de evaluare aplicabile elevilor conform MEC si deciziei CA a unitatii 0,50
online , din perspectiva principiilor de 1.4.3. Proiectarea unor intalniri online cu parintii in conformitate cu planul de lucru propus
proiectare didactica . 1
.
1.5. Proiectarea unor activităţi 1.5.1. Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/elevii în conformitate cu documentele unităţii
1
extracurriculare corelate cu obiectivele (plan managerial, strategii, proceduri etc.).
curriculare, nevoile şi interesele 1.5.2. Elaborarea documentelor proiective si realizarea unor activitati extracurriculare
1
educabililor, planul managerial al unităţii. propuse de beneficiarii educatiei(elevi,parinti) si/sau autoritati/institutii locale.
1.5.3. Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare în conformitate cu
1
documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri, planificări etc.).
TOTAL I . 15 p
2.1.Utilizarea unor strategii didactice care 2.1.1. Pregatirea activitatilor practice/aplicative ale procesului de
1
asigură caracterul aplicativ al învăţării şi invatare(obiective,materiale,mijloace,metode,tehnici de lucru).
formarea competenţelor specifice. 2.1.2. Prognozele didactice şi schiţele de lecţie sunt în concordanţă cu documentele care
concretizează conţinuturile procesului de învăţământ (planul de învăţământ, programa 1,5
şcolară etc.).
2.1.3. Existenta concordanţei între competenţele specifice-obiectivele operaţionale-
1
conţinuturi-activităţi de învăţare-metode didactice-mijloace didactice.
2.1.4. Prognozele didactice şi schiţele de lecţie ţin cont de instruirea diferenţiată/centrată
1
pe elev/elevii cu C.E.S/particularităţile de vârstă ale elevilor.
2.1.5. Aplicarea metodelor contemporane activ-participative. 1
2.1.6. Realizarea unor lecţii din perspectiva transdisciplinară. 0,5
2. Realizarea 2.2. Utilizarea eficientă a resurselor 2.2.1. Utilizarea în cadrul orelor de curs a manualelor şcolare. 1
activităţilor materiale din unitatea de învăţământ în 2.2.2. Utilizarea în cadrul orelor de curs a materialelor auxiliare existente în dotarea
vederea optimizării activităţilor didactice 1
didactice. cabinetelor/bibliotecii şcolare/manualul profesorului.
inclusiv TIC. 2.2.3. Evidenta manualelor si a modului de pastrare a acestora. 1
2.2.4. Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs, a softului existent în şcoală. 1
2.3. Utilizarea de resurse educationale 2.3.1. Utilizarea platformei deucationale ADSERVIO pusa la dispozitie de catre unitatea
0,50
deschise, aplicatii online, crearea si de invatamant
sustinerea sesiunilor de invatare pe 2.3.2. Utilizarea altor tipuri de resurse educationale deschise :whatsapp, facebook , ect,
0,50
platforme educationale . aduse lacunostinta unitatatii.
2.4. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea 2.4.1. Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la nivelul comisiei
1
activităţilor realizate. metodice.
2.4.2. Feed-back-ul primit de la elevi şi părinţi prin aplicarea unor fişe/ chestionare in
2
vederea imbunatatirii invatarii si generarea progresului scolar.
2.4.3. Verificarea eficientei metodelor aplicate si proiectarea unor masuri ameliorative.
1
2.5. Organizarea si desfasurarea 2.5.1.Organizarea unor activităţi extracurriculare la nivelul şcolii. 1
activitatilor didactice, curriculare si 2.5.2.Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii. 0,5
extracurriculare in mediul scolar, 2.5.3.Redactarea/coordonarea realizării revistei şcolii, sau a altor publicaţii are promovează
extrascolar si in mediul online . 1,50
unitatea şcolară.
2.5.4. Organizarea unor activitati extracurriculare la nuvelulul grupei / clasei in mediul
0,50
online
2.5.5. Monitorizarea activitatilor desfasurate si evidentierea acestora pe resursele
0,50
ducationale deschise folosite
2. 2.6. Formarea deprinderilor de studiu 2.6.1. Promovarea studiului individual în rezolvarea unor sarcini de lucru creative. 1
individual şi în echipă în vederea formării 2.6.2. Promovarea studiului în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru. 1,5
/dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să
înveţi‘’. 2.6.3. Preocupare pentru dezvoltarea la elevi a capacitatilor de a culege si
1,5
de a structura informatiile.
2.5.4. Evidenta elevilor cu nevoi speciale si a celor capabili de performanta. 1
2.7. Organizarea şi desfăşurarea 2.7.1. Organizarea unor activităţi extrascolare prin participarea la actiuni de voluntariat 0,5
activităţilor extracurriculare, participarea 2.7.2. Organizarea si participarea la activitati de voluntariat in parteneriat cu diverse
la acţiuni de voluntariat. institutii si ONG-uri pe teme de actualitate : protejarea mediului, promovarea unui spirit 0,5
participativ, etc
TOTAL II 25 p
3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a 3.1.1. Prezentarea elevilor a obiectivelor şi criteriilor evaluării . 0,15
3. Evaluarea procedurilor de evaluare. 3.1.2. Prezentarea planului evaluării elevilor şi planificării activităţilor de evaluare. 0,15
rezultatelor 3.1.3. Realizarea baremului de notare pentru orice test/lucrare de evaluare scrisa si
învăţării. 0,15
comunicarea acestuia elevilor.
3.1.4. Analiza rezultatelor evaluarii si informarea elevilor cu privire la notele obtinute la
0,15
data consemnarii acestora in catalog,in prezenta obligatorie a elevilor.
3.1.5. Aplicarea celor trei forme a evaluării: iniţială, continuă şi sumativă. 0,2
3.1.6. Corectarea notelor inscrise gresit in catalog prin bararea lor cu o linie oblica si
inlocuirea cu note corespunzatoare inscrise cu cerneala rosie sub semnatura profesorului si 0,2
directotului unitatii.
3.1.7. Notarea ritmică. 2
3.2. Aplicarea testelor predictive, 3.2.1. Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi
1
interpretarea şi comunicarea rezultatelor. standardelor de performanţă.
3.2.2. Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi. 0,5
3.2.3. Prezentarea baremelor de corectare şi notare. 0,5
3.2.4. Analiza administrării testului şi întocmirea matricei de specificaţie. 1
3.2.5. Consemnarea progresului/regresului şcolar. 0,5
3.2.6.Afişarea rezultatelor/comunicarea individuală a rezultatelor evaluării. 0,5
3.3. Utilizarea diverselor instrumente de 3.3.1. Folosirea unor fişe de lucru/chestionare. 1
evaluare, inclusiv a celor online. 3.3.2. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare (portofolii/referate/
1
proiecte).
3.3.3. Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naţional (exemplu modelele de teste
0,5
de la evaluarea iniţială).
3.3.4. Folosirea unor instrumente care să permită şi o evaluare orală/ practică. 0,5
3.3.5. Folosirea modelelor de teste elaborate la nivel national in evaluarea online in
0,25
vederea pregatirii examenelor nationale .
3.4. Promovarea autoevaluării şi 3.4.1. Includerea autoevaluării ca etapă în demersul didactic în proiectarea activităţilor. 1
interevaluării. 3.4.2. Folosirea unor fişe/chestionare de autoevaluare. 0,5
3.4.3. Realizarea autoevaluării individuale/interevaluarii în cadrul grupelor de lucru. 0,5
3.4.4.Realizarea de sesiuni,concursuri,prezentari sau expozitii cu materiale produse de 1
elevi si participarea acestora la jurizarea lucrarilor.
3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor 3.5.1 Elaborarea unor instrumente de identificare a nivelului de satisfactie a beneficiarilor. 0,5
educaţionali.
3.5.2.. Aplicarea de instrumente/chestionare părinţilor/elevilor. 0,5
3.5.3. Implicarea beneficiarilor educaţionali în alegerea ofertei educaţionale ce urmează a
fi parcursă. 0,5
3.5.4. Întâlniri periodice cu părinţii/elevii. 0,5
3.5.5 Realizarea de corectii in functie de asteptarile aacestora. 0,5
3.5.6. Implicarea /colaborarea cu CEAC pentru evaluare satisfactiei beneficiarilor
0,5
educatiei.
3.6. Coordonarea elaborării portofoliului 3.6.1. Prezentarea conţinutului portofoliului educaţional. 1
educaţional ca element central al evaluării 3.6.2. Întocmirea criteriilor de evaluare a portofoliilor educaţionale. 1
rezulatelor învăţării. 3.6.3. Monitorizarea şi intervenţia pentru realizarea corespunzătoare a portofoliilor. 1
3.7. Realizarea si aplicarea unor 3.7.1. Elaborarea si aplicarea unor instrumente proprii de evaluare a activitatii online 0,25
instrumente de evaluare a activitatii 3.7.2. Realizarea corectiilor necesare prin comunicarea online cu fiecare elev in parte 0,50
online, valorizarea rezultatelor evaluarii si
oferirea de feedback fiecarui elev.
TOTAL III 20 p
4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli 4.1.1. Prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs. 0,5
de conduită, atitudini , ambient ) pentru 4.1.2. Afisarea documentelor care justifică prezentarea normelor. 0,5
desfăşurarea activităţilor în conformitate 4.1.3. Realizarea unui ambient edecvat studiului(mentinerea in buna stare a dotarilor 0,5
cu particularităţile clasei de elevi. liceului,pastrarea curateniei in salile de clasa).
4.Managementul 4.2. Monitorizarea comportamentului 4.2.1. Completarea unor fişe de observaţie a comportamentului elevilor. 0,5
clasei de elevi. elevilor şi gestionarea situaţiei 4.2.2. Intervenţia pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale. 0,5
conflictuale. 4.2.3. Monitorizarea elevilor problema si gestionarea situatiilor conflictuale in
1
clasa(interzicerea eliminarii elevilor de la cursuri)
4.2.4. Notarea zilnica a absentelor elevilor. 1
4.2.5. Efectuarea serviciului pe scoala si completarea procesului verbal. 2
4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea 4.3.1. Completarea unor fişe de observaţie a elevilor. 1
diferenţiată a elevilor. 4.3.2. Consilierea permanentă a elevilor. 1
4.3.3. Tratarea diferenţiată a elevilor. 1
4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea 4.4.1. Implicarea elevilor în activităţi de bună practică. 1,5
exemplelor de bună practică. 4.4.2. Responsabilizarea elevilor. 1
TOTAL IV 12 p
5.1. Valorificarea competenţelor 5.1.1. Participarea la cursuri de formare/grade didactice ,o data la 5 ani 1
ştiinţifice, didactice şi metodice
5.1.2. Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare (prin redactarea
dobândite prin participarea la programele 050
documentelor, desfăşurarea demersului didactic etc.).
de formare continuă/perfecţionare.
5.1.3. Prezentarea de exemple de bună- practică utilizate în activitatea didactică (prin
0,25
referate sau lecţii demostrative).
5.2. Implicarea în organizarea activităţilor 5.2.1. Participarea la activitati metodice in cadrul cercului pedagogic. 0,50
metodice la nivelul 5.2.2. Participarea la consfatuirea cadrelor didactice. 0,50
5.Managementul comisiei/catedrei/responsabil. 5.2.3. Participarea la activităţi metodice in cadrul comisiei. 0,50
carierei şi a al 5.2.4. Participarea la sedintele C.P si C.A. 2
dezvoltării
5.3.Realizarea/Actualizarea portofiului 5.3.1. Cunoaşterea conţinutului portofoliului profesional şi dosarului personal. 0,25
profesionale.
profesional şi dosarului personal. 5.3.2. Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional şi dosarului
personal. 0,25
5.4. Dezvoltarea capacităţii de 5.4.1. Comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, responsabilii comisiilor şi
0,25
comunicare şi relaţionare în interiorul şi conducerea şcolii.
în afara unităţii cu elevii, personalul 5.4.2. Realizarea integrală a atribuţiilor la timp. 0,25
şcolii, echipa managerială şi cu 5.4.3. Respectarea regulamentului intern şi normelor de organizare şi funcţionare a
beneficiarii din cadrul comunităţii – 0,25
instituţiei şcolare.
familiile elevilor. 5.4.4. Prezenţa spiritului de echipă în realizarea unor sarcini la nivelul şcolii. 0,25
5.4.5. Disponibilitate la cerinţele şcolii. 0,25
5.4.6. Colaborare strânsă cu elevii/părinţii în realizarea corespunzătoare a demersului
0,25
didactic şi activităţilor extracurriculare.
5.5. Manifestarea atitudinii morale şi 5.5.1. Atitudini morale şi civice conforme cu statutul de cadru didactic. 0,25
civice (limbaj, ţinută, respect, 5.5.2. Promovarea deontologiei profesionale şi a respectul faţă de ceilalţi.
comportament), respectarea şi 0,15
promovarea deontologiei profesionale. TOTAL V 8
6.1.1. Atragerea de parteneriate educaţionale. 1
6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi 6.1.2. Redactarea unor proiecte educaţionale 0,5
proiecte educaţionale în vederea 6.1.3. Valorificarea implicării în parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării
dezvoltării instituţionale. 0,5
instituţionale.
6.2. Promovarea ofertei educaţionale. 6.2.1. Implicarea in activitati de promovare a ofertei educationale. 1
6.2.2. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul judeţean/naţional. 1
6.3. Promovarea imaginii şcolii în 6.3.1. Participarea la olimpiadele şcolare. 0,25
comunitate prin participare şi rezultatele 6.3.2. Rezultate la concursuri/competiţii locale/judeţene/naţionale. 1
elevilor la olimpiade, concursuri, 6.3.3. Participarea la simpozioane şi sesiuni de comunicări. 0,25
competiţii, activităţi extracurriculare şi 6.3.4. Popularizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare prin mijloace mass-media,
extraşcolare. site-uri educaţionale sau la nivel de I.Ş.J./C.C.D. 0,50
6.4. Realizarea/pariciparea la 6.4.a. Participarea la programe/activităţi în domeniul educaţiei pentru cetăţenie
0,50
programe/activităţi de democratică in societare si mediul online .
Prevenire şi combatere a violenţei şi 6.4.b. Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi
bullyingului în mediul şcolar si / sau in 1
combatere a comportamentelor nesănătoase/ bullyingului in societate si mediul online.
mediul online . 6.4.c. Implicarea în acţiuni realizate în colaborare cu Poliţia de Proximitate/O.N.G-uri etc.
0,50
6.5. Respectarea normelor, procedurilor 6.5.1. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI
de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare. 0,25
şi ISUJ pentru toate tipurile de activităţi 6.5.2. Implicarea în acţiuni comune cu unele instituţii abilitate.
desfăşurate în cadrul unităţii de 0,50
învăţământ precum şi a sarcinilor 6.5.3. Diseminarea normelor şi procedurilor in randul elevilor şi întocmirea documentaţiei
0,25
6. Contribuţia la suplimentare. specifice.
dezvoltarea 6.5.4.Semnarea zilnic a condicii de prezenta conform planificarilor intocmite. 1
instituţională şi la
6.6. Implicarea activă în crearea unei 6.6.1. Disponibilitate la responsabilizare. 1
promovarea
culturi a calităţii în nivelul organizaţiei. 6.6.2. Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar. 1
imaginii unităţii
şcolare. 6.7.Respectarea standardelor de etică 6.7.1 Respectarea standardelor de etica profesionala
3
profesională
TOTAL VI 15p
7.1. Manifestarea atitudinii morale și
7.Conduita civice (limbaj, ținută, respect, 7.1.1. Promovarea unei atitudini de inalta tinuta morala fata de colegi, elevi si parintii
1
profesională comportament). acestora.
7.1.2.Limbaj si tinuta corespunzatoare cadrului didactic 1
7.2. Respectarea și promovarea
deontologiei profesionale. 7.2.3. Respectarea duratei orei de curs conform nivelurilor de invatamat 3

TOTALVII 5p
TOTAL 100p

Data: Nume şi prenume: Semnătură:


..........................
Cadrul didactic evaluat: ................................................................. ......................
Responsabil comisie: ..................................................................... ......................
Director: .........................................................................................
Membrii C. A.

S-ar putea să vă placă și